Nuutste bydraes

GEDAGTES VIR ELKE DAG

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Niemand is nog ooit vereer vir wat hy ontvang het nie, maar vir wat hy vir ander gedoen en gegee het.

DIE WARE INLIGTING- SKANDAAL (25)

Dr Eschel Rhoodie (1984)

Lees reeks by Die ware inligtingskandaal

Die doel met die plasing van hierdie inligting oor die destydse Inligtingskandaal is om die leser perspektief te gee oor hoe Suid-Afrika tot by die haglike verval van 'n swart regering gekom het. Die verraad wat destyds in die kabinet van Vorster, PW Botha, Pik Botha en De Klerk plaasgevind het, nie net teenoor ons Boerevolk nie, maar ook onder en teenoor mekaar in die parlement, getuig van hul veragtelike motiewe en handeling.

VERMORSING VAN GELD - vervolg

In ’n heeltemal ander kategorie van “mislukkings”, is daardie projekte wat as gevolg van die foutiewe beplanning van ander Departemente, of die nalatigheid van individue bokant myself in die regerings-hiërargie in duie gestort het, en nie as gevolg van swak beplanning of foutiewe oogmerke aan ons kant nie.

Die beste voorbeeld van nalatigheid is hoe Suid-Afrika die kans verloor het om The Investors Chronicle, een van die mees invloedryke finansiële koerante in Londen, te koop. In teenstelling was die swak aangevoerde en onsuksesvolle propaganda-operasie, Cherry, in Suidwes-Afrika, slegs deur Inligting op versoek van mnr. P.W. Botha en generaal Magnus Malan onderneem. Hulle versoek is ook deur die kabinet goedgekeur en ons kon dus nouliks weier om saam te werk.

The Investors Chronicle is een van die oudste en bekendste finansiële koerante in Brittanje. Dit sou ’n ideale instrument in Suid-Afrika se hande wees om meer Britse beleggings aan te wakker. Dit sou ook ’n ideale medium wees om diegene wat daarop uit was om bestaande beleggers uit Suid-Afrika te verwilder, of nuwe beleggings te blokkeer, te beveg. In die jare 1977-1978 was Suid-Afrika juis desperaat vir buitelandse beleggings. Sover dit morele oorwegings betref het sou selfs die Erasmus-Kommissie geheel en al aan ons kant gewees het!

Op 8 November 1977 is ’n korttermyn “lening” van $l 800 000 aan David Abramson, destydse hoof van Hortors-groep in Suid-Afrika, beskikbaar gestel om beheer oor The Investors Chronicle te verkry. Dr. Connie Mulder het die projek met dr. Horwood en die Eerste Minister bespreek en albei was geesdriftig dat hierdie een ’n wenner kon wees. Vroeër in daardie jaar, toe ek aan die sub-komitee vran die Kabinet verslag gedoen het oor ons planne om die koerant te koop, was dit dr. Horwood wat gesê het dat hy graag wou sien dat Inligting meer op hierdie spesifieke gebied moes optree.

Toe ek opdrag gegee het dat die $ 1 800 000 deur die Buro vir Staatsveiligheid na London oorgeplaas moes word, was generaal Van den Bergh van sy kantoor afwesig. Die agerende hoof van die Buro wou egter nie die verantwoordelikheid neem om die oorplasing te magtig nie. Ek het aan hom verduidelik dat die prokureurs alreeds vanaf die Verenigde State, Suid-Afrika en elders op pad was, dat die projek die Kabinetskomitee se goedkeuring gehad het en dat indien die geld nie in Londen gebank was teen die tyd dat die vergadering begin nie, dit Abramson erg in die verleentheid sou stel en selfs die transaksie kon laat skipbreuk ly. Maar die amptenaar wou geen verantwoordelikheid op sy skouers neem nie. Al wat hy bereid was om te doen, was om mnr. Vorster te skakel en sy toestemming te vra. Indien mnr. Vorster instem, sou hy die geld oorplaas.

Ek het niks verder van die Buroman gehoor nie, en het aangeneem dat die geld oppad was.

Die volgende Maandag het Abramson uit Londen getelefoneer. Hy was woedend. “Waar de hel is die geld wat jy gesê het in die bank sal wees”, het hy byna oor die telefoon geskree. “Waarom moet ek myself blootstel om die land te help, net om deur jou mense ge-embarrasseer te word? As die geld nie vandag hier is nie, sal dit refleksies op my integriteit werp en ons mag die projek verloor. Dit gaan julle geld kos, so jy beter iets aan die gang sit!”

Na generaal Van den Bergh se terugkoms die volgende dag, is die geld onmiddellik oorgeplaas, maar toe was dit reeds te laat. Die verloop van sake toon dat die projek as gevolg van mnr. Vorster se nalatigheid skipbreuk gelei het. Nadat die Buro se agerende hoof met mnr. Vorster gepraat het, het laasgenoemde dr. Connie Mulder getelefoneer en aan hom gevra waarom die Departement so ’n groot som geld na London wou oorplaas. Dr. Mulder het verduidelik dat dit die geld vir die aankoop van The Investors Chronicle was soos deur mnr. Vorster self goedgekeur en dat alles in orde was. Mnr. Vorster het
egter nagelaat om die Buro terug te skakel. Bedeesde siel wat hy was, het die Buro se man nie die moed gehad om aan mnr. Vorster te vra wat van sy versoek geword het nie. Hy het ook nagelaat om my te waarsku dat die Eerste Minister nog nie, soos belowe, teruggeskakel het nie.

Die uiteinde was dat die geld te laat in Londen aangekom het en die hele transaksie het deur die mat geval.

Mnr. Vorster se nalatigheid en, in ’n sekere mate, dié van mnr. X van die Buro vir Staatsveiligheid het die Staat R65 445 gekos. My rekenmeester (Braam Fourie) en ek het dit aan die Sekretaris van die Tesourie, Dries Pretorius, gerapporteer. “Skryf dit af", is al wat hy gesê het. Die storie is ook in die geheime verslag van die Kemp-Kommissie aan mnr. P.W. Botha in onderwerp G.66 opgeneem waarin gesê is: “Weens die mislukking van hierdie transaksie moes ’n bedrag van R65 445, vrugtelose uitgawe, deur ons gedra word. Hierdie bedrag is verreken deur Hortors op sy finansiële state."
Wat ek wil weet is die volgende: Waarom het die Erasmus-Kommissie en die Ouditeur-Generaal geweier om op hierdie vrugtelose uitgawe in te gaan? Ek het dit onder die aandag van die Kommissie gebring. Die Tesourie se aandag is daarop gevestig. Dit was aan mnr. P.W. Botha en die Veiligheidsraad gerapporteer. Nogtans word niemand vir die verlies van R65 445 aan openbare fondse verantwoordelik gehou nie. Soos ek aan vriende gevra het:
“Die regering het my bates bevries ten einde vas te stel of hulle ’n eis teen my boedel kon instel in die Andre Pieterse saak. Waarom word geen eis in hierdie saak deur die Staatstrustraad ondersoek nie? Waarom word mnr. Vorster beskerm? Waarom word mnr. X van die Buro beskerm? Waarom het die Erasmus-Kommissie nie op die saak ingegaan nie. Hulle was gretig genoeg om my by te kom. Maar wat van mnr. Vorster? Wat van mnr. X?”

Die verlies van The Investors Chronicle was een van my grootste teleurstellings. Abramson het beplan om ’n voormalige finansiële redakteur van The Sunday Times, Stephen Mulholland, te nader om die nuwe redakteur van The Chronicle te word. Behalwe om te beklemtoon dat buitelandse beleggings in Suid-Afrika ’n goeie ding is, onttrekkings kortsigtig en dat meer, en nie minder, kontak met Suid-Afrika noodsaaklik is (behalwe ook sulke ooglopende onderwerpe soos die bevordering van goud) sou weinig anders in die beleid van die koerant verander moes word.

The Investors Chronicle was ’n groot teleurstelling vir ’n ander rede. In die volgende vyf-jaar program (vir 1979-1984) was die aankoop van
klein, maar invloedryke koerante en nuustydskrifte in die Weste hoog op die lys van prioriteite op Mulder se program en indien ons kon aantoon hoe suksesvol
The Investors Chronicle projek verloop het, die Kabinet se subkomitee sonder twyfel hulle ondersteunirig aan ander, soortgelyke projekte sou verleen.

Projek Cherry, was ’n ander soort mislukking. Die projek is deur generaal


Magnus Malan beplan en mnr. P.W. Botha het dit persoonlik voor die Kabinet gelê. Laasgenoemde het besluit dat die projek gesamentlik deur Inligting en Verdediging uitgevoer maar uit Inligting se geheime rekening gefinansier moes word. (En dit is die Kabinetsministers wat onder eed getuig het dat hulle nie eens van ons geheime rekening bewus was nie).

Die algehele doelstelling was om SWAPO in die slegste moontlike lig in Suidwes-Afrika te plaas. Vir hierdie doel het ek ongeveer tien amptenare in my Departement onder algehele kontrole van Johan van Graan georganiseer, plus amptenare van die SMJK om ’n gereelde reeks radio-programme op te neem om aan die mense van Suidwes-Afrika uit te saai. Die gebrek aan koerante en ander publikasies in die Ovambo-gebied het aan die radio-programme ’n geweldige voorsprong in politieke propaganda gegee, maar omdat die radio-uitsendings deur buitelandse intelligensie-eenhede opgespoor kon word bv. deur die Kubane in die suidelike deel van Angola, het die vloot met mnr. P.W.
Botha se persoonlike toestemming, ’n skip voorsien wat heen en weer langs die kus van Suidwes-Afrika gevaar het met die radio-senders aan boord. Intussen was die Departement van Inligting op ’n ander gebied besig. Duisende brosjures, strokiesverhale (in New York vervaardig) kleurskyfies en ander propaganda-materiaal is in die geheim in die noordelike gebiede van Suidwes-Afrika versprei. Ons het selfs verskeie mobiele eenhede op die grens gehad wat rolprente vertoon het.

Die Regering het daarna die Departement van Inligting die leuen laat versprei dat Suid-Afrika nie in die politieke bedeling in Suidwes-Afrika inmeng nie, dat dit net die instrumente soos die Turnhalle verskaf sodat die mense hulle politieke toekoms kon beplan. Dit is ook opmerklik dat die Eerste Minister, mnr. P.W. Botha, dus nie die waarheid gepraat het toe hy aan die pers gesê het dat hy nie persoonlik op enige wyse, by enige geheime projekte betrokke was
nie, en niks geweet het van wat aan die gang was nie. Trouens dit was ’n leuen.

Ander Ministers het leuens vertel toe hulle gesê het dat hulle nooit geweet het van, of enige besonderhede gehad het oor die geheime projekte van Inligting nie. Hoe kon die kabinet oor hierdie saak beslis het as geen besonderhede beskikbaar was nie? Hoe het die Kabinet geweet dat Inligting oor geheime fondse beskik, tensy hulle van die begin af kennis gedeel het? Dit is waar dat die hele projek net sowat R75 000 gekos het, maar dit moet saam met ander pogings gelees word, bv. die aktiwiteite van adv. Retief van Rooyen aan wie mnr. Vorster in die geheim (belastingvry) R400 per dag betaal het om as sogenaamde regsadviseur vir die Ovambo’s op te tree, terwyl daar eintlik van hom verwag was om seker te maak dat die Ovambo’s met die Regering se doelstellings inval. Van Rooyen het my self van hierdie betalings vertel en generaal Van den Bergh het dit aan my regsadviseurs bevestig.

“Indien hierdie saak aan die Erasmus-Kommissie voorgelê was”, het ek aan my advokate in Pretoria gesê, “kon die Kommissie tot net een slotsom gokom het - dat Projek Cherry geheel en al onreëlmatig en immoreel was. Per slot van rekening, hoe kan die Eerste Minister en Minister van Buitelandse Sake aan die Verenigde Volke en die westerse groot moondhede, met wie hulle in gereelde kontak aangaande die SWA-vraagstuk was (om nie eens die Suid-Afrikaanse Parlement te noem nie) vertel dat hulle nie probeer om die uitslag van die Tumhalle te beïnvloed nie terwyl die staat inderdaad aktief in 'n propaganda-veldtog betrokke was om sy eie politieke doelwitte na te streef.

Indien die projekte in Suidwes-Afrika dus onreëlmatig bevind was, moes die hele Kabinet bedank het, of ten minste die Eerste Minister, die Minister van Verdediging, die Minister van Buitelandse Sake en die Minister van Finansies".

Dit sal interessant wees om te sien wat die regering se reaksie ten opsigte van Projek Cherry is. Ek weet reeds wat Regter Erasmus sal sê. Sy houding sal wees dat hy geen kommentaar het nie en dat hy tevrede is met sy Kommissie se werk. Indien ek so ’n gemors gemaak het sou ek ook nie daaraan wil laat torring nie!

Ek was nooit met die uitvoering van die projek gelukkig nie. Te veel mense het van die werk geweet. Sekretaresses is uit die geheime fondse betaal om oortyd te werk. Bandopnames het oral rondgelê en Van Graan het aanhoudend van kantoor tot kantoor gehardloop en almal gevra vir idees vir die programme om SWAPO te diskrediteer. Martin Zimmerman, een van die mees senior amptenare in Inligting en een van die mees ingeligte persone oor Suidwes Afrika,het spoedig verslae van Inligtingsamptenare in die gebied begin ontvang dat die programme van die merk af is en nie sukses behaal nie.

Die Departement van Binnelandse Sake het ongelukkig begin voel. Die SAUK was ongelukkig.

Op die ou end het ek die volgende brief aan generaal Magnus Malan geskryf. In my afwesigheid (in die buiteland) is dit deur die senior adjunk sekretaris onderteken: (sien bladsy 316)

Kabinetsmemorandum nr. 5/1978 is vir generaal Malan en mnr. P.W. Bothadeur die Hoof van Staf-Operasies van die Verdedigingsmag opgestel. BSV staan vir Buro vir Staatsveiligheid.

Hierdie brief en bogenoemde Kabinetsmemorandum bewys bo alle twyfel dat die Kabinet, generaal Malan, mnr. Pik Botha, mnr. Brand Fourie, almal kennis gedra het van hierdie geheime projek, maar nogtans aan die pers, aan die wêreld en, onder eed voor die Erasmus-Kommissie, ontken het dat hulle enige kennis gedra het. As ek hierdie brief in die hande kon kry, waarom kon die Erasmus-Kommissie dit nie regkry nie? Hierdie dokument is deel van die beëdigde verklaring wat ek opgestel het, en waarvoor die staat my prokureurs betaal het, om aan te toon dat die Kabinet kollektiewe verantwoordelikheid vir die Inligtingsprojekte dra


GEHEIM                                               37/Cherry
28 April 1978

Generaal Magnus Malan
Hoof van die SA Weermag
Verdedigingshoofkwartier
PRETORIA

Geagte Kollega,

LOODSING VAN PROJEKCHERRY"

’n Werkgroep, onder die leiding van my Departement, is in terme van
Kabinetsmemorandum Nr 5/1978: HS OPS/309/4 Cherry, van 31
Maart 1978, saamgestel en het werksaamhede om bogenoemde projek
te loods, reeds begin.

Die beampte van my Departement wat met die saak belas is, nadat
sekere take en formaliteite reeds afgehandel is, is vanmiddag deur die
SAUK verwittig dat daardie liggaam hom aan die taak gaan onttrek,
omdat die terme van die opdrag heeltemal afwyk van wat aanvanklik
aan hom gestel is en dat die SAUK nie met ’n projek van hierdie aard
geassosieer kan wees nie.

Die verteenwoordiger van die BSV het vertroulik meegedeel dat hy
ook teen die wenslikheid om die projek op hierdie kritieke stadium te
loods is en by die Hoof van daardie Inrigting beswaar gaan aanteken.
Hierbenewens is ook vasgestel dat die Departement van Buitelandse
Sake reeds langs amptelike kanale sy besware teen die projek, vanweë
die risiko daaraan verbonde, by die Minister van Buitelandse Sake
gelug het.

Onder hierdie omstandighede verneem ek graag of daar met die
projek voortgegaan moet word. Ek mag meld dat dit, sonder die hulp
van die SAUK, vir my amptenare nie moontlik sal wees om die taak
deur te voer nie.

Met vriendelike groete,

SEKRETARIS VAN INLIGTING

 

Toe generaal van den Bergh die ondersoek en die evaluasie van die geheime projekte oorgeneem het, het hy net eenmaal na die program in Suidwcs-Afrika gekyk en in dieselfde week opdrag gegee dat die projek geskrap moet word.

“Indien die Leër wil hê dat ons hierdie soort van ding moet doen”, het hy gesê, “dan kan hulle dit self doen. Hulle kan ook daarvoor betaal. Hulle skuld baie meer geld as ons”.

Mnr. P. W. Botha het dr. Connie Mulder versoek om by mnr. Vorster te pleit dat die projek moes voortgaan. Later het die Eerste Minister mnr. P. W. Hotlin kategories ontken dat hy betrokke was in enige van die geheime projekte wat Inligting gefinansier het. Generaal Magnus Malan het selfs ’n persverklaring uitgereik wat daarop neerkom dat ek leuens vertel en dat hy en die Leër nooit
by
enige van Inligting se projekte betrokke was nie.

Die voorafgaande brief sal eens en vir altyd hulle ontkennings die nek inslaan en met die werklike leuenaars bly.

Vervolg...

U soek na?

 •  BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland het so dikwels navrae ontvang van lesers wat 'n behoefte aan die Bybel het, spesifiek die 1933/53-uitgawe. Soms het van ons ander lesers in hul behoefte kon voorsien wanneer ons navraag gedoen het.

  Nou is Gelofteland dankbaar om aan al ons lesers daardie Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

  ___________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  _________

  HOU VAKANSIE IN MOSSELBAAI !

  Baie netjiese vakansie-akkommodasie in Fraai Uitsig, Kleinbrakrivier, Mosselbaai Munisipaliteit. Twee kilometer vanaf Kleinbrak en Tergniet se swemstrande en ongeveer 10 kilometer vanaf Hartenbosch. Pick n Pay binne loopafstand.
  Kliek hier vir volledige inligting en foto's: OPSOEK NA BEHUISING VIR VAKANSIE?
   
  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________
   
  SKAARS BOEKE TE KOOP
  C J LANGENHOVEN 16 VOLUMES
  FAK-SANGBUNDEL 1 VOLUME
  Hierdie 16 volume Langenhoven-stel is 'n goedopgepaste kosbare versamelstuk. Dit beslaan die volledige inhoud van Langenhoven se bundels soos Sonde met die Bure; Loeloeraai; Herrie op die ou Tremspoor; Doppers en Filistyne; en al die kosbare stories uit die pen van Langenhoven.
  Die FAK-sangbundel is ook in goeie toestand en kan saam of apart van die Langenhovenstel gekoop word.
  Eienaar moet na 'n kleiner woonplek verhuis en vra 'n redelike aanbod vir sy boeke.
  Die aanbevole waardasieprys vir die Langenhovenstel is R1600.00; en vir die FAK R100.00
  Koerierkoste sal bykomend wees.
  Kontak

  Chris Carstens

  Sel no 082 954 3383

  Epos adres

  chris.carstens

  @vodamail.co.za

  ___________
  DIGBUNDELS:
    'n Versameling van 4 elektroniese bundels - 226 gedigte @R350.00:  
  Vir alle navrae  skryf aan 
  Amanda
  @waterstrome.co.za
  Uittreksel uit:
  'n Nasie in Pyn:
  ...Saam sal die hele wêreld vir hulle bid.
  Saam sal ons met pyn in ons harte sit.
  Mag hulle berus in u wil
  Mag hulle voor U verstil.
  _________
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  'n Boek getiteld DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK - Christen Teokratiese Separatisme, uit die pen van ds AE van den Berg, het  in gedrukte vorm verskyn. 
  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.  
  DIE
  VOLMAAKTE REPUBLIEK - Christen Teokratiese Separatisme, bring helder perspektief oor rasseverskille en die natuurlike skeiding van rasse wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte aan geestelike transformasie wat landsburgers van denkrigting sal laat verander en van al die sogenaamde polities-korrekte onregte en gewaande vryheid waarmee hulle belas word, sal bevry.
  Lesers word aangemoedig om hulle daadwerklik vir 'n Christen-teokrasie in 'n volmaakte republiek te beywer deur sinvolle besluite te neem in die lig van God se Woord, en onophoudelik te bid dat dit spoedig hier aan die suidpunt van Afrika verwesenlik word. Politiek is 'n saak van erns en harde werk waardeur wet en orde gehandhaaf word en durf nie in eerlose hande gelaat word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel, iets wat op staatkundige gebied slegs in 'n Christen-teokratiese bestel tot sy reg sal kom.

   

  U kan hierdie boek bestel by
  ds AE van den Berg
  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com
  Prys: R50-00

   
 • BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  ('n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 'n Nuwe Trek (Exclusive Books) Prys: ZAR180

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is by http://tinyurl.com/lx9vrs8

  ... en loot.co.za dit verkoop teen R169 http://tinyurl.com/l26h6jl

  ... kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD


  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  JULIE 2013

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. 

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2 NOU BESKIKBAAR

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.
  of skakel hom by
  074 967 5187


  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 • Kliek op DIE CHARISMATIESE GEVAAR om meer oor hierdie boek te wete te kom Lees verder...  
 • FILM OOR DR HF VERWOERD

  Kyk by hierdie skakel http://youtu.be/TcO3zPF8998

    na die kort film oor dr HF Verwoerd.   
  Dit kan ook direk bestel word by Riaan: +27823712682 of by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
   

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

 

'N BIETJIE LANGENHOVEN:

Ek sê nie al die suur mense is Fariseërs nie, maar naastenby al die Fariseërs is suur. In alle geval, solank hulle onthou om Fariseërs te wees. Want dis ook 'n inspanning.
Verbeel jou 'n wêreld sonder 'n skaterlag, sonder eens 'n glimlag. 'n Hemel op aarde, sal die Fariseër sê. Uit so 'n hemel sou ek wou wegloop hel toe.

Die man wat ek na soek, is nie dié wat die minste foute maak nie, maar dié wat die meeste foute régmaak.

Slaap laat solank as jy jou eie baas is en daar sal 'n tyd kom wanneer 'n 'n baas jou sal laat vroeg opstaan.

Ontydige vlyt is die merk van die luiaard. Dis sy verskoning vir ontydige rus.

Ons reken ons geluk vir ons loon en ons straf vir ons ongeluk.

Welvaart is die  dogter van matigheid en die moeder van weelde.

My swaarste pad trap ek self vir my plat, en die swaarste is die wat my voete nooit vat.

Daar is geen kuns by sukkel en geen sukkel by kuns.

Die boer wat nie saai nie sal nie misoeste kry nie, maar hy sal geen goeie ook kry nie.

Het die daeraad lief en die dag sal jóu liefhê.

'n Man wat werklik oor homself baas is, is nooit die kneg van 'n ander nie.

Dis die flukse perd wat flou word. Meer moeite as wat die vlytige het vir sy loon, het die luiaard verniet.

Op die ou end werk die vlytige man vir homself, die luiaard vir 'n ander.

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Kla net oor jou kooi as dit 'n ander is wat dit vir jou opgemaak het.

Hoe korter jy jou kuier maak, hoe gouer sal jy weer genooi word.

Om my naaste lief te hê is vir my 'n sware gebod. Met die mense daargunter kry ek dit nog op 'n manier reg.

Jy sê "ja" waar jy moes "nee" gesêhet omdat jy die ander nie wil aanstoot gee nie. Maar eken hoe het hy jou aanstoot gegee met sy versoek!

Aan 'n nuwe wa kan jy sien of dit 'n goeie skilder was; aan 'n oue of dit goeie wamaker was.

Trek liewer vir jou vriend jou broek uit as om vir hom vir 'n baadjie borg te staan. Anders loop julle naderhand albei nakend.

Die vriendskap wat jy moet koop is 'n duur artikel. Jy sal nie weer jou prys kry as jy dit van die hand wil sit nie.

Moenie vriendskap en besigheid meng nie – jy bederf albei.

'n Man wat nie vyande het nie deug nie vir 'n vriend nie.

Maak jou vriendelikheid goedkoop en hou jou vriendskap duur.

Moenie jou vriend vergeet nie; dit sal hom seermaak. Maak jou vyand daarmee seer.

'n Skare is 'n versameling van eensames.

Stuur die luiaard na die miere, en as hy nie te lui is om te gaan nie sal hy te lui wees om weer terug te kom.

Dis net so moeilik om maklikheid in die ou wêreld te kry as wat dit maklik is om moeilikheid te kry.

Waardeer die werk van jou vrou. Jy kan nie op die aarde 'n ander kneg kry vir dieselfde diens en dieselfde prys nie.

Met spaarsaamheid sal jy uit die kleinste inkomste iets oorhou; met verkwistery sal die grootste vir jou te min wees.

Besorg jou eie boodskap en reken die moeite teen dit wat die misverstand jou sou gekos het.

Het die ryk man nodig om so suinig te wees? Maar hy is nie 'n ryk man wat suinig geword het nie; hy is 'n suinige man wat ryk geword het.

Help jou swakke mededinger op die bene bly.  As hy tot niet gaan, kom daar dalk 'n sterke in sy plek.

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES (7)

(Lees die reeks by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

 • Die adderbyt van naberou is verskriklik (Naberou is ontstellend.)
 • Hy het hom in 'n addergebroedesel begewe (Hy was tussen 'n groep nydige, aanvallende mense.)
 • Sy het hom adieu toegeroep (Sy het vaarwel gesê.)
 • 'n Adres van adhesie is 'n geskrif waarin instemming betuig word met 'n versoek.
 • Jy is nou by die verkeerde adres (Jy soek die oorsaak van die kwaad by die verkeerde persoon.)
 • Dit was advokatery (Dit was regskundige uitoorlêery.)
 • Hy sal die werk weer afbroddel. (Hy sal knoeiwerk of slordige werk verrig.)
 • Sy wil elke takie afbrom (Sy kla die hele tyd terwyl sy werk.)
 • Jy kan nou maar afdans (Jy kan nou maar skoert.)
 • Moet hom nie op sy verdienste afdwing nie (Moet hom nie verkleineer nie.)
 • Die ou werkie draf ek gou af (Ek sal dit sommer gou afhandel.)
 • Hulle wil die rusie afdrink (Hulle wil vrede maak.)
 • Sy het soms baie affêrinkies (Sy is dikwels vol nukke en nonsens.)
 • Hy sal wel weer geld van haar affutsel (Hy sal dit op 'n oneerlike manier van haar kry.)
 • Daar kan niks van afgaan nie (Dit kan nie ontken word nie.)
 • Hy sal 'n afgehekste loesing kry ('n deeglike pak slae.)
 • Sy is 'n afgelekte meisie (Sy het al baie kêrels gehad.)
 • Jy lyk so afgesak (Jy lyk baie moeg.)
 • Hy het afgetop gelyk (Hy het verleë gelyk.)
 • As jy iets van hom wil hê sal jy dit moet afgoël (Hy is so suinig!)
 • So 'n afhaler is onnodig ('n Onnodige belediging.)
 • As dit afhang moet ons dit maar opbind (Skertsend wanneer iemand gedurig begin met "Dit hang af..."
 • Na elke partytjie is hy babalaas ( dan ly hy aan die gevolge van te veel alkohol).
 • Daar was 'n Babelse gegons van stemme (Almal het gelyktydig gepraat).
 • Dit was 'n Babelse verwarring (Dit was baie deurmekaar).
 • Hy sal weer mooi broodjies kom bak (Hy sal kom vlei en mooipraat om sy doel te bereik),
 • Hulle eet nie uit een bak nie (Hulle is nie vriende nie).
 • Sy het hom 'n bak gewys (Sy het hom onvriendelik tereggewys).
 • Gou by die bak maar lui by die vak (Hy is eerste daar waar iets te ete is maar traag as hy moet werk).
 • Hy maak sy hande bak (Hy kom bedel iets).
 • Ons moes bak staan (Ons moes hard werk).
 • Dit was sommer 'n bakerpraatjie (Dit was 'n skinderstorie).
 • Jerusalem is die bakermat van die Christelike Kerk ( Dis waar dit begin het. 'n Bakermat was 'n mandjie waarin die baker – die vrou wat 'n pasgebore baba versorg het – die kindjie op haar skoot voor die vuur versorg het).

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 2725 gaste aanlyn