Nuutste bydraes

GEDAGTES VIR ELKE DAG

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Die vraag kan gevra word of mense nog so selfsugtig in hulle optrede teenoor mekaar sou wees indien hulle volle begrip van hulle status hier op aarde gehad het. Die moderne mens glo dat hy sy eie baas is en daarom kan doen en sê wat hy wil. As ons vir hierdie lewe aan onsself behoort, sal dit ook in die lewe hierna so wees en wát 'n ellendige vooruitsig om tot in ewigheid slaaf van die sonde te wees! Lees weer Rom 14:7 en 8: "Want niemand van ons leef vir homself nie en niemand sterf vir homself nie; want as ons lewe, leef ons tot eer van die Here; en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here..." Kom ons praat geduldiger met mekaar, en help mekaar vrywilliglik met klein en groot take – tot eer van die HERE!

DIE WARE INLIGTING- SKANDAAL (26)

Dr Eschel Rhoodie (1984)

Lees reeks by Die ware inligtingskandaal

 

Die doel met die plasing van hierdie inligting oor die destydse Inligtingskandaal is om die leser perspektief te gee oor hoe Suid-Afrika tot by die haglike verval van 'n swart regering gekom het. Die verraad wat destyds in die kabinet van Vorster, PW Botha, Pik Botha en De Klerk plaasgevind het, nie net teenoor ons Boerevolk nie, maar ook onder en teenoor mekaar in die parlement, getuig van hul veragtelike motiewe en handeling.

 

VERMORSING VAN GELD - vervolg

"Politieke moraliteit vereis gelukkig nie dat politici soos Pik Botha konsekwent in hulle uitsprake moet wees nie. Hulle moet net konsekwent skynheilig wees."

Daar is ander Inligtingsprojekte waaraan Generaal Malan deelgeneem het, soos die besoek van Amerikaanse deskundiges oor sielkundige oorlogvoering aan Suid-Afrika en die besoek van generaals vanaf Suid-Amerika, en waarna in die volgende memorandum verwys word:

Enige Suid-Afrikaanse regter, insluitende Regter Erasmus en Regter Latognn van die Erasmus-Kommissie, wat hierdie memorandum lees sal weet dat dit met generaal Malan per spesiale koerier gestuur is. Sien my geskrewe instruksie aan my persoonlike sekretaresse, mej. Mariëtte Kotze in die boonste regerkantste hoek. Met die beëdigde getuienis en ander openbare verklaring van generaal Magnus Malan voor hom, kan die Regter slegs tot die volgende slotsom kom:

Die memorandum is in Januarie 1977 geskryf, lank voor ’n woord van die geheime program aan die wêreld uitgelek het; lank voor Gerald Barrio se ondersoek; daar was ’n ooreenkoms tussen my en generaal Malan waarin die Leër volle samewerking belowe het; daar was ’n geheime SWA-komitee waarvan beide die Departemente van Verdediging en Inligting aan Generaal Malan belowe het om die twee Amerikaanse kundiges by te staan; daar was ’n duidelike ooreenkoms dat Inligting in die geheim sekere generaals uit Suid-Amerika na Suid-Afrika sou bring en, dat die Leër sou help met die hantering van die gaste; Generaal Malan wou ’n rolprent oor Suidwes-Afrika sien, wat Inligting in die geheim gefinansier het.

Ten slotte: Ek sou nie hierdie memorandum in 1977 kon geskryf het met die doel om generaal Malan aan die kaak te stel behalwe as ek vooraf geweet het wat in Mei 1978 sou gebeur nie.
Die memorandum bestaan werklik. (Dit vorm ook deel van my beëdigde verklaring aan die Staats Trustraad om die Kabinet se betrokkenheid te bewys en het regstreeks daartoe aanleiding gegee dat die sekwestrasie saak teen my haastig laat val is - alles om publikasie hiervan te vermy). Van die amptenare leef vandag almal nog. Mnre Grobler en Zimmerman is vandag nog steeds by die Departement van Buitelandse Sake en Inligting werksaam en was albei vir die Erasmus-Kommissie beskikbaar wat in 1978 minder as 100 tree vanaf die Ad Astra-gebou, waar hulle destyds gewerk het, byeengekom het.

Dit is ondenkbaar en totaal strydig met die realiteite wat destyds geheers het dat generaal Malan en ek oor sulke verreikende samewerking kon ooreenkom sonder die kabinet, of op die allerminste, mnr. P.W. Botha en dr. Connie Mulder se persoonlike goedkeuring.

In die lig van generaal Malan se openbare verklarings dat hy, of sy Departement, “nooit betrokke was” in enige geheime projekte van Inligting nie en in die lig van mnr. P.W. Botha se verklarings in die Parlement en onder eed voor die Erasmus-Kommissie, wonder ek nou net of die twee die eerbare ding gaan doen en gaan bedank? Per slot van sake wat kan meer “onreëlmatig” en “immoreel” as Projek Cherry wees en die manier waarop mense, veral die pers, in SWA aan die neus gelei was?

Die memorandum van 31 Januarie 1977 aan generaal Malan bewys dat
benewens
Projek Charry, sy Departement in verskeie ander projekte van die
Departement van Inligting betrokke was.

BESPREKING MET GENERAAL MAGNUS MALAN OP 26
JANUARIE 1977

 1. Die besoeke van televisie-spanne aan SWA wat deur ons ondersteun of gereël word sal nou deur die Weermag en ons gesien word as 'n anti-SWAPO veldtog. Die doel: om maksimum publisiteit aan die Tumhalle Konferensie, persone soos Kerina en Mudge en die vreedsame verdedigende rol van die leër te verleen. ’n Kontakman sal deur Generaal Malan aangewys word. Briewe insake hierdie televisie-spanne se besoeke (ek het reeds BBC-Panorama, Waldman, Eggebert en ABC genoem) moet onder my handtekening na Generaal Malan gaan. Ons moet probeer om hulle in groepe te stuur. Die leër beloof volle samewerking.
 2. Die leër sal ’n poging aanwend om jong ontnugterde SWAPO studente te bekom om ons besoekers te woord te staan.
 3. Die leer wil niegraagjoemaliste ofT. V.-spanne na die operasionele gebied in Ovambo neem nie. Daar is swaar troepe konsentrasie. Wel sal hulle na Kavango en Oos-Caprivi geneem word wat ook grensgebiede is.
 4. Die SWA-komitee (waarvan mnr. De Villiers lid is) moet mnr. De Wet inlig oor die sake sodat die komitee opdrag kan gee dat geen vertraging by Bantoe-administrasie ontstaan met die uitreiking van permitte nie.
 5. Ons man wat lid is van die bestuurskomitee in SWA moet in samewerking met die ander lede ’n aantal idees vir comics opstel.
 6. Ons kan offisiere wat politiek-belangrike posisies in Suid-Amerikaanse lande beklee as ons gaste nooi. Die verstandhouding is (i) dat waar ons verteenwoordigers het en daar ook 'n militêre attachè is, hulle saam besin oor wie ons moet nooi (ii) dat die voorstel na Inligting kom en dat ons Generaal Malan ’n kopie stuur met ’n aanduiding of ons die voorstel gaan steun of nie. Keur ons die man goed sal Inligting hom nooi en vir die politieke deel van sy program sorg, terwyl die leër die militêre gedeelte sal doen.
 7. Ons verwag van Robert Moss (Sunday Telegraph, Londen) die Kubaanse weergawe van die Angolese oorlog. Dit moet asb. na my kom. Generaal Malan sal reël dat die leër se kenners dit lees en kritiseer. Hierdie kommentaar moet dan via Van der Walt na Moss teruggaan.
 8. ’n Nuwe kanaal sal nou geskep word vir die oorweging van gaste wat met militêre segsmanne wil gesels. Generaal Malan sal self ’n oog oor sake hou. Dit is om M.I. (Generaal Du Toit) uit te skakel as die kontakpunt in soverre dit gaste (en ook toevallige besoekers) betref. Ons sal binnekort hoor wie die nuwe persoon of afdeling is.
 9. Sodra die Stodelfilm oor Angola klaar is, wil Generaal Malan dit graag sien.

E.M. Rhoodie
Sekretaris van Inligting
Datum: 31-1-1977

Al staan mnr. P. W. Botha op sy kop, die feit bly staan dat Kabinetsmemorandum nr. 5/1978 ’n volle Kabinetsbesluit was. My memorandum van 31 Januarie 1977 bewys dat die samewerking tussen Verdediging en Inligting wydverspreid was en generaal Malan se ondersteuning geniet het.

Mens wonder waarom die Erasmus-Kommissie hierdie projek “reëlmatig” gevind het? Op grond waarvan? My raaiskoot is dat Regter Erasmus, Regter Lategan en mnr. Smallberger hierdie dans gaan “uitsit”. Monde gesluit soos ’n oester in ’n narkose-tenk. Andersins sal hulle moet erken dat hulle die poging om mnr. P.W. Botha as sneeuwitjie voor te stel verbrou het. Daardie sneeuwitjie se hande is beslis nie skoon nie. In die soort veldtog waarby ons betrokke was, is dit vanselfsprekend dat nie alle projekte kan slaag nie. Sommige is inderdaad as ’n verlies afgeskryf. Maar die omstandighede rondom hierdie geheime program en die verloop van die geskiedenis het dikwels resultate opgelewer wat heeltemal buite die beheer van enigeen in Pretoria was. Sekerlik buite beheer van dr. Mulder en myself. ’n Klassieke voorbeeld was Projek Chicken.
Ten spyte van die Suid-Afrikaanse regering se bewerings dat hulle hulself nooit met die huishoudelike probleme van ander lande bemoei het nie, was dit sekerlik nie die geval in Rhodesië nie.
In die geval van Suidwes-Afrika het die regering ten minste politieke en historiese, indien nie die wettige verantwoordelikheid vir die ontwikkeling van die gebied gehad. In Rhodesië was daar egter geen gronde voor nie. Ons het de facto erkenning aan Rhodesië se onafhanklikheid verleen deur die land se erkende diplomatieke verteenwoordiger op dieselfde vlak as bv. die Ambassadeur van Oostenryk te aanvaar. Soos in die geval van Angola het ingryping van die kant van Suid-Afrika geen historiese, konstitusionele of wettige grondslag gehad nie. Maar daar was ’n noodsaaklike strategiese en politieke voordeel uit Projek Chicken te trek as die onderneming suksesvol was en geheim sou bly.

In die geval van Rhodesië het Suid-Afrika eers para-militêre polisie eenhede gestuur om te help in die afweer van, wat een Kabinetsminister genoem het, “'n Kommunistiese inval”, nie op die grens van Suid-Afrika nie, nie op die Limpopo nie, maar op die Zambesie. Toe hierdie hulp aan die wêreld rugbaar geword het was die reaksie van so ’n aard dat Suid-Afrika mettertyd hierdie vorm van ondersteuning aan Rhodesië moes onttrek het. Mnr. P.W. Botha was egter onwillig om mnr. Vorster se uitspraak te aanvaar dat Suid-Afrika nie millitêre ondersteuning aan Rhodesië mag verleen nie. Ten spyte van Vorster se ontkennings dat hy van geen toestemming tot so ’n stap geweet het nie, het Suid-Afrikaanse militêre toerusting en helikopters tog hulle weg na Rhodesië gevind. Later is dit op uitdruklike instruksies van mnr. Vorster ook onttrek.

Nadat Vorster uit sy pad gegaan het om die westerse wêreld te verseker dat Suid-Afrika op geen wyse militêre hulp aan blankes in Rhodesië verleen het nie, het ’n voorval plaasgevind wat hom byna ’n hartaanval besorg het!

Een oggend het ’n bron by die Buro van Staatsveiligheid ingestap en aangekondig dat hy die volgende dag met 500 troepe na Salisbury moes vlieg om militêre steun aan Rhodesië te gee. Hy het gesê dat die 500 manne alreeds by Waterkloof Lugmagbasis saamgetrek is en dat hulle binne 24 uur sou vertrek. Generaal van den Bergh het mnr. Vorster getelefoneer wie hom verseker het dat daar nooit so ’n besluit geneem is nie. Mnr. Vorster wou net nie glo dat dit die ware stand van sake is nie. ’n Telefoonoproep het egter bevestig dat die bron inderdaad sulke instruksies ontvang het en dat dit van mnr. P.W. Botha persoonlik afkomstig was. Die offisier het onder die indruk verkeer dat die Veiligheidsraad die projek goedgekeur het. Daarop het mnr. Vorster aan mnr. P.W. Botha opdrag gegee om die “ekspedisie” te kanselleer.

In daardie stadium het mnr. Vorster alreeds aan dr. Mulder gesê dat 'n swart-meerderheidsregering in Rhodesië net ’n kwessie van tyd was en nie gekeer kon word nie. Die aankoms van blanke Suid-Afrikaanse troepe in Rhodesië sou onberekenbare skade aan Suid-Afrika in die internasionale sfeer berokken het. Hoe dit ookal sy, Vorster was egter nie daarteen dat voorsorg vir die dag van more gemaak word wanneer so ’n swart regering werklik in Rhodesië oorneem nie. Hy het begin om die politieke loopbaan van mnr. N. Sithole in die geheim te finansier want, ongelooflik soos dit mag klink, die Departement van Buitelandse Sake het geglo dat Sithole die beste kans gehad het om Rhodesië se eerste swart Eerste Minister te word.

Teen die einde van 1977 het Andy Andrews, vise-President van die grootste vlekvrye staal vervaardigingsmaatskappy in die VS A, Alleghenny Ludlum Industries (wat ook die grootste individuele invoerder van chroom-erts vanaf beide Suid-Afrika en Rhodesië was) dr. Connie Mulder in Pretoria kom besoek.

Die ontmoeting is deur Chris Scofield, Andrews se verteenwoordiger in Rhodesië aangevra. Die Amerikaner het op die man af gepraat: mense in Rhodesie wat in voeling met al die politieke partye was en in die geheim geld aan Nkomo, Muzorewa en Sithole verskaf het, het geglo dat die United African National Congress van Biskop Muzorewa die beste kans op sukses gehad het en, in die UANC-beweging self, James Chikerema die senior vise-
President, die mag agter die troon was. Andrews het aan Mulder gese dat hulle siening strook met die van Lonrho, die Britse finansiele reus wat in Rhodesië betrokke was. Hulle wat almal geglo dat hoewel Muzorewa die verkiesing sou wen, hy binne ’n jaar op een of ander wyse deur Chikerema uitgeskop sou word.

Die Amerikaners was bekommerd oor die onderbreking en seifs algehele ineenstorting van chroom-uitvoere na onafhanklikheid van Rhodesië af na die VSA indien die pro-Westerse Biskop Muzorewa en Chikerema nie die verkiesing wen nie. Dit is presies wat in 1983 gebeur het en sodoende The Washington Post en The New York Times belaglik laat lyk het. Hierdie koerante en die liberale politici en akademici in die VSA het altyd aangevoer dat dit nie sal saak maak as wit regerings uit Afrika verdwyn nie. Die swart regerings sal aanhou om aan die weste te verkoop. Nou het Zimbabwe sy chroom-erts produksie tot by die punt van algehele ineenstorting opgemors.
Die vraag was: Kon Suid-Afrika vir Muzorewa en Chikerema help om die verkiesing te wen? Die Amerikaners self was deur hulle wette verbied om enige ondersteuning aan enigeen in Rhodesië te verleen, nie eens skriftelike advies nie, en het swaar strawwe, insluitend gevangenisstraf, in die gesig gestaar indien hulle op enige wyse direk in Rhodesië betrokke sou raak.!)

Andrews het aan dr. Mulder en myself belowe dat indien ons se, ’n miljoen dollars kan bydra, hy op sy beurt, na die onafhanklikheid van Rhodesie, ’n miljoen dollars in ’n Suid-Afrikaanse industrie van ons keuse sal belê om te bewys dat hy bereid was om finansiële steun aan Rhodesië te verleen indien hy net toegelaat was om dit te doen.

Mulder het die saak bepeins vir weke en op die ou end na mnr. Vorster gegaan, wie in beginsel saamgestem het dat finansiële steun aan Muzorewa se party in orde sou wees. Dr. Mulder het met Owen Horwood, Minister van Finansies, gepraat wie ook die gedagte ondersteun het maar nogal met heelwat meer entoesiasme as mnr. Vorster. Dr. Horwood het aan my gevra om die Sekretaris van die Tesourie, Dries Pretorius, in te lig en ons finansiële vereistes te stel. Op daardie tydstip moes ek in elke geval Pretorius in verband met ons geheime begroting sien daarom het ek my rekenmeester, Braam Fourie, saamgeneem. Ek het aan Dries Pretorius en sy twee adjunkte, Koorl Pretorius en Sarel du Plessis, die besluit van die Kabinetskomitee verduidelik en dat ons dus ’n addisionele R800 000 bo en behalwe wat ons daardie jaar sou kry om die geheime program te implementeer, benodig het. Die projck sou ns Projek Chicken, vernoem na Chikerema, bekendstaan.

Na twee weke het die Sekretaris van die Tesourie aan my geskryf en gesê die Minister van Finansies tot die voorsiening van die geld vir Projek Chicken ingestem het. Ek moes egter die bestaande geheime toekenning gebruik. Indien ’n verkiesing wel in Rhodesië, na die binnelandse skikking uitgeroep word, sal die R800000 (in 1977 sowat een miljoen dollar) in die aanvullende begroting vir my beskikbaar gestel word, het Pretorius geskryf.

Ek het kopiëe van die brief aan generaal van den Bergh en dr. Mulder oorhandig.

Indien die Erasmus-Kommissie hulle werk gedoen het, veral na generaal Van den Bergh se getuienis oor Projek Chicken en sy samesprekings met dr. Horwood, sou die Kommissie maklik hierdie brief kon opgespoor het en 'n einde gemaak het aan dr. Horwood se beëdigde verklarings dat hy nooit betrokke was by, of goedkeuring aan enige geheime projekte gegee het nie.

Onderwyl die reëlings getref is, het Chris Scofield, Andrews se vcrteenwoordiger in Rhodesië, verskeie kere na Suid-Afrika vir instruksies gekom. Daar is ooreengekom dat die geld van Suid-Afrika af na ’n Switserse rekeningnommer oorgeplaas sou word en van daar na Scofield se maatskappy in Salisbury herlei word. Die geld is gebruik om ’n drukpers aan die UANC te voorsien, om Chickerema se eie weeklikse koerant uit te brei, om die party se organisasie te verbeter en vir die aankoop van motorvoertuie, luidsprekers en film-projektors. Almal het reeds geweet dat die Sowjet-Unie miljoene aan Nkomo voorsien het, terwyl Mugabe sy geld openlik van Sjina gekry het.

 Hoewel mnr. Vorster die finansiële steun aan Sithole goedgekeur het, was hy ook geheel en al gewillig om op ’n ander perd in die vorm van die UANC te wed aangesien hy, net soos enigiemand anders, op daardie tydstip vas geglo het dat wanneer dit by die eindstryd kom, Muzorewa se UANC sou wen. Die Biskop het destyds skares van tot 100 000 by sy vergaderings getrok. Voorsiening van fondse uit die buiteland (Switserland) aan Chickerema sou ook sy posisie in die UANC versterk deur te bewys dat hy by magte was om groot somme geld in die hande te kry. In die tussentyd is ook Ian Smith dour Scofield op hoogte van sake gehou.

Alhoewel die besprekings met Andrews en Scofield aan die einde van 1977 plaasgevind het, het Projek Chicken amptelik op 1 April 1978 afgeskop. Ek kon dit nie waag dat die geld wat na Chickerema gekanaliseer was, vir swart politici se persoonlike uitgawes gebruik word nie, daarom was ’n nuwe plan bedink. Loot Reynders, mnr. Vorster se man, is as ouditeur van die projek aangestel en het na Rhodesië gevlieg om die boeke te doen. Daar is toe aan David Abramson gevra of hy met die Hortors-vliegtuig na Rhodesië sou vlieg om Chickerema te sien. Die vliegtuig was van voor tot agter bedraad om selfs ’n fluistergesprek op band op te neem. Daar was versteekte kameras in die oorhoofse ligte. Die plan was om Chickerema te kry om te erken dat hy finansiële steun van blanke Suid-Afrika ontvang en dat hy moes instem om Suid-Afrika vir samesprekings te besoek.

“Blanke Suid-Afrika”, het Abramson aan Chickerema gesê toe hulle ontmoet, “wil die versekering hê dat indien die UANC wen, daar ná onafhanklikheid geen verbreking van diplomatieke verhoudinge sal wees nie, geen onderbreking in toerisme nie, geen nasionalisering van Suid-Afrikaanse maatskappye nie, of die opskorting van pad-, spoor- en lugverkeer na Rhodesië van Suid-Afrika af nie, en omgekeerd.”

Vir die beplande besoek van Chickerema aan Suid-Afrika is noukeurige voorsorgmaatreëls getref om horn by sy aankoms by Stuart Pegg se huis by Khyber Rock, naby Johannesburg, te fotografeer. Die huis en tuin sou deeglik bedraad word, sodat alle gesprekke opgevang kon word.

In die tussentyd het ek uitgetree (in Junie 1978) maar het nog steeds, agter die skerms, generaal Van den Bergh bygestaan, nie alleen in sy evaluering van die projekte nie, maar ook in Reynders se finansiële ondersoek sowel as om sekere sleutel-projekte aan die gang te hou. Dit was in hierdie tyd dat Scofield by twee geleenthede gekom het om mnr. Vorster te sien en direk aan hom te rapporteer oor hoe die projek gevorder het.

Kort daama het Muzorewa self na Suid-Afrika gekom en mnr. Vorster in Kaapstad besoek. Tot mnr. Vorster se verbasing, het Muzorewa om finansiële steun gevra. Tot Muzorewa se nog groter verbasing het mnr. Vorster hom verseker dat die UANC alreeds R400 000 van die Regering ontvang het.
Biskop Muzorewa het mnr. Vorster geskok toe hy aan hom gesê het dat hy niks van die geld gesien het nie. Ons het mnr. Vorster verseker dat Loot Reynders self tweemaal na Salisbury gevlieg het om Scofield se boeke te oudit. Behalwe sekere bedrae wat Chickerema gebruik het om ’n paar swart politici om te koop, is daar vir die res van die geld volle rekenskap gedoen.

Later het generaal Van den Bergh dr. Horwood gaan spreek. Die generaal was van ’n amptenaar van die Tesourie vergesel (Mnr. Sarel du Plessis?) Hy wou vasstel wat van die R800 000 geword het wat in die aanvullende begroting na Inligting sou kom.. Dr. Horwood het eers probeer skerm maar uiteindelik toegegee dat hy die bedrag goedgekeur het en dat dit voorsien sou word.

Ons poging was suksesvol.

Ná die verkiesing in Rhodesië (wat op die interne skikking gevolg het) het die verkose Eerste Minister, Biskop Muzorewa ’n baie versoenende riglyn teenoor Suid-Afrika ingeslaan. Chickerema het egter die UANC verlaat en sy eie politieke party gestig. Toe Muzorewa agterkom dat Chickerema hom in die duister gehou het oor die geld wat van Suid-Afrika gekom het, en wat hy gebruik het om sy eie posisie binne die party te verstewig, instede daarvan om die UANC as sulks te help, wou hy niks met Chickerema te doen hê nie. Dit was deel van die magstryd, want toe Chickerema daama die UANC verlaat het hy Muzorewa van ’n absolute meerderheid in die Parlement beroof.
Die Amerikaners het nog steeds geglo dat Chickerema binne ’n jaar na die UANC sou terugkeer en dat hy Muzorewa sou uitskop. Hulle was verkeerd.
Hulle het ook nie hulle belofte nagekom om ’n miljoen dollar in Suid-Afrika te belê nie, nie wat dr. Mulder of ek van weet nie.

Nadat dr. Mulder en ek die regering verlaat het, is die beleid om finansiële en materiële ondersteuning aan gematigde swart partye in Zimbabwe (Rhodesië) verleen, voortgesit, hierdie keer deur P. W. Botha se regering, maar hulle het op die verloorperd gewed. Ten spyte van die Erasmus-Kommissie se verwysing na ons ondersteuning van Chickerema as ’n “onreëlmatigheid” het die Suid-Afrikaanse regering in 1980 sowat 400 motorvoertuie aan Biskop Muzorewa teen ’n koste van R2 miljoen beskikbaar gestel. Die motors was aan Ernest Bulle - ’n verslane kandidaat van die UANC in die vorige verkiesing afgestuur, per adres, die Hoofbestuurder van die Zimbabwe Spoorweë. Die Suid-Afrikaanse Spoorweë se goedere vragbriewe en ander dokumentasie is later na The Sunday Tribune uitgelek. (Vergelyk The Sunday Tribune 16 Augustus, 1981.) Die Departement van Buitelandse Sake het ontken dat hulle betrokke was, en ek glo hulle, want wie anders as die Eerste Minister se kantoor, deur middel van die Departement van Verdediging en die Departement van Nasionale Intelligensie, het die apparaat en fondse om vir sulke duur geheime politieke ondersteuning te reël? Sommige van die 400 voertuie het uit die regering se motorhawe in Oos-London en Johannesburg gekom. Vir ander is met skatkisorders betaal.

Na die nuus rugbaar geword het, was daar ’n doodse stilte in die Afrikaanse pers. Geen trompetgeskal van Beeld, Die Burger en andere vir ’n ondersoek nie. Geen versoeke vir ’n diepgaande oudit deur mnr. Barrie nie. Mnr. Erasmus is nie ingeroep om die “reëlmatigheid” van die projek te beoordeel nie. Mnr. Schlebusch het niks te sê gehad oor die reëls van die spel, of die moraliteit daarvan nie.

Die projek was ’n totale vermorsing van geld, aangesien Muzorewa se Party net drie setels in die daaropvolgende verkiesing gewen het.

Mnr. Pik Botha, die Regering se ekspert op die gebied van vermorsing, het nie ’n woord gesê nie. Hy het nie mnr. P.W. Botha daarvan beskuldig dat hy ’n amateur was wat die belastingbetalers se geld verkwis het nie. Politieke moraliteit vereis gelukkig nie dat politici soos Pik Botha konsekwent in hulle uitsprake moet wees nie. Hulle moet net konsekwent skynheilig wees.

Die finale drama in Rhodesië het almal verkeerd bewys: die Amerikaners, die Suid-Afrikaners, die Britte, die hele Westerse wêreld, want soos een Britse Parlementslid aan my geskryf het: “Mev. Thatcher sou beslis nie toestemming vir ’n skikking gegee het nie indien sy kon vooruitsien dat ’n geswore Marxis aan bewind sou kom. Haar intelligensie was net so swak soos julle s’n”.

Die R400 000 wat ons spandeer het om die UANC se saak te bevorder was dus ’n verlies net soos die R2 miljoen wat deur die P.W. Botha regering voorsien is. Maar hierdie soort verliese en terugslae moet in enige geheime politieke en propaganda program verwag word.

Dieselfde het gebeur toe James Mancham na ’n staatsgreep in die Seychelle uitgeskop is. Toe Busia in Ghana omvergewerp is. Terugslae gebeur wel. Nie net vir ons nie maar vir enige land wat in hierdie soort stryd betrokke is. Per slot van rekening, dit was mnr. P.W. Botha se Minister van Minerale en Energie Sake, mnr. P.T.C. du Plessis, wat in Maart 1983 aan die Parlement gesê het dat die R30,5 miljoen wat in die Salem-skandaal verloor is “in perspektief gesien moet word. Suid-Afrika opereer in die petroleum-mark onder uiters ongunstige omstandighede” het hy gesê en “die aankoop van olie is altyd ’n waagstuk”. Die koop van politieke invloed en gunste, mnr. Du Plessis, is net so ’n waagstuk. Ook die aankoop van koerante en die daarstelling van geheime frontorganisasies in die stryd om Suid-Afrika van isolasie te red. Maar geen amptenaar sal in die Salem-skandaal aangekla word nie. Geen Minister sal bedank nie. Pik Botha sal nie erken dat R30,5 miljoen ’n vreeslike vermorsing was nie. Beeld en Die Burger sal anderpad kyk. Gerald Barrie sal nie ingeroep word om die boeke van mnr. P.T.C. du Plessis te oudit nie. Die “skoon administrasie” van mnr. P.W. Botha sal rustig in pajamas met olie-kolle gaan slaap.

Die Salem-aangeleentheid was nie die grootste verlies wat die belastingbetaler gely het nie.

Nadat Mosambiek in die hande van die Marxiste geval het, het Brand Fourie teenoor my gekla dat Suid-Afrika R70 miljoen in Mosambiek gehad het wat ons nooit weer sou sien nie. Miskien was hy destyds oormatig pessimisties, maar die geheime hulp aan sommige ander swart Afrika state kan sekerlik vandag ook afgeskryf word.

Volgens my berekening, het die Regering deur ander kanale gedurende 1969-1979 sowat R220 miljoen aan verskeie openbare en geheime projekte in Angola en Mosambiek, Gabon, Zaïre en die Republiek van Sentraal-Afrika en ander state bestee. Ek glo dat al hierdie geld, vier maal die totale bedrag wat aan Inligting vir sy vyf-jaar program toegesê is, net sowel afgeskryf kan word.

Dit laat die uitgawes van Inligting tot ’n onbeduidenheid verdof. Dit sluit boonop nie die R260 miljoen in wat John Vorster en P.W. Botha die voorafgaande veertien jaar aan die ondersteuning van die (wit) Rhodesiese regering bestee het nie.

Wanneer mnre Botha en Botha oor vermorsing van geld deur die Departement van Inligting praat, en koerante soos Beeld en Die Burger daaroor tekere gegaan, moet hulle eers hul voete uit hul monde haal, hulle verstand in rat stel en aan die publiek verduidelik watter fisieke of politieke voordeel Suid-Afrika uit hierdie totale uitgawe van R480 miljoen geput het en waarvoor mense soos John Vorster, Alwyn Schlebusch, P.W. Botha, Chris Heunis en Pik Botha “kollektiewe aanspreeklikheid” dra.

Hierdie menere moet ook verduidelik hoe dit gebeur het dat die betrokke uitgawes nooit deur Gerald Barrie of sy voorganger geouditeer is nie.

Dit sal miskien nie ’n slegte plan wees nie om mnr. Rudolph Erasmus en sy Kommissie terug te roep om ’n nuwe ondersoek te begin. Hierdie keer moet dit egter in die openbaar geskied, nie in die geheim nie, en niemand mag toegelaat word om die bandopname van die verrigtinge af te skakel nie - nie eens die voorsitter nie. Die Staats Trustraad kan dan ook ’n addisionele taak opgelê word: om daardie 400 motorvoertuie van Zimbabwe af terug te kry.

Vervolg...

U soek na?

 •  

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  _________

  HOU VAKANSIE IN MOSSELBAAI !

  Baie netjiese vakansie-akkommodasie in Fraai Uitsig, Kleinbrakrivier, Mosselbaai Munisipaliteit. Twee kilometer vanaf Kleinbrak en Tergniet se swemstrande en ongeveer 10 kilometer vanaf Hartenbosch. Pick n Pay binne loopafstand.
  Kliek hier vir volledige inligting en foto's: OPSOEK NA BEHUISING VIR VAKANSIE?
   
  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________
   
  SKAARS BOEKE TE KOOP
  C J LANGENHOVEN 16 VOLUMES
  FAK-SANGBUNDEL 1 VOLUME
  Hierdie 16 volume Langenhoven-stel is 'n goedopgepaste kosbare versamelstuk. Dit beslaan die volledige inhoud van Langenhoven se bundels soos Sonde met die Bure; Loeloeraai; Herrie op die ou Tremspoor; Doppers en Filistyne; en al die kosbare stories uit die pen van Langenhoven.
  Die FAK-sangbundel is ook in goeie toestand en kan saam of apart van die Langenhovenstel gekoop word.
  Eienaar moet na 'n kleiner woonplek verhuis en vra 'n redelike aanbod vir sy boeke.
  Die aanbevole waardasieprys vir die Langenhovenstel is R1600.00; en vir die FAK R100.00
  Koerierkoste sal bykomend wees.
  Kontak

  Chris Carstens

  Sel no 082 954 3383

  Epos adres

  chris.carstens

  @vodamail.co.za

  ___________
  DIGBUNDELS:
    'n Versameling van 4 elektroniese bundels - 226 gedigte @R350.00:  
  Vir alle navrae  skryf aan 
  Amanda
  @waterstrome.co.za
  Uittreksel uit:
  'n Nasie in Pyn:
  ...Saam sal die hele wêreld vir hulle bid.
  Saam sal ons met pyn in ons harte sit.
  Mag hulle berus in u wil
  Mag hulle voor U verstil.
  _________
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  'n Boek getiteld DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK - Christen Teokratiese Separatisme, uit die pen van ds AE van den Berg, het  in gedrukte vorm verskyn. 
  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.  
  DIE
  VOLMAAKTE REPUBLIEK - Christen Teokratiese Separatisme, bring helder perspektief oor rasseverskille en die natuurlike skeiding van rasse wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte aan geestelike transformasie wat landsburgers van denkrigting sal laat verander en van al die sogenaamde polities-korrekte onregte en gewaande vryheid waarmee hulle belas word, sal bevry.
  Lesers word aangemoedig om hulle daadwerklik vir 'n Christen-teokrasie in 'n volmaakte republiek te beywer deur sinvolle besluite te neem in die lig van God se Woord, en onophoudelik te bid dat dit spoedig hier aan die suidpunt van Afrika verwesenlik word. Politiek is 'n saak van erns en harde werk waardeur wet en orde gehandhaaf word en durf nie in eerlose hande gelaat word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel, iets wat op staatkundige gebied slegs in 'n Christen-teokratiese bestel tot sy reg sal kom.

   

  U kan hierdie boek bestel by
  ds AE van den Berg
  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com
  Prys: R50-00

   
 • BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  ('n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 'n Nuwe Trek (Exclusive Books) Prys: ZAR180

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is by http://tinyurl.com/lx9vrs8

  ... en loot.co.za dit verkoop teen R169 http://tinyurl.com/l26h6jl

  ... kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD


  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  JULIE 2013

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. 

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2 NOU BESKIKBAAR

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.
  of skakel hom by
  074 967 5187


  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 • Kliek op DIE CHARISMATIESE GEVAAR om meer oor hierdie boek te wete te kom Lees verder...  
 • FILM OOR DR HF VERWOERD

  Kyk by hierdie skakel http://youtu.be/TcO3zPF8998

    na die kort film oor dr HF Verwoerd.   
  Dit kan ook direk bestel word by Riaan: +27823712682 of by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
   

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

 

'N BIETJIE LANGENHOVEN:

Ek sê nie al die suur mense is Fariseërs nie, maar naastenby al die Fariseërs is suur. In alle geval, solank hulle onthou om Fariseërs te wees. Want dis ook 'n inspanning.
Verbeel jou 'n wêreld sonder 'n skaterlag, sonder eens 'n glimlag. 'n Hemel op aarde, sal die Fariseër sê. Uit so 'n hemel sou ek wou wegloop hel toe.

Die man wat ek na soek, is nie dié wat die minste foute maak nie, maar dié wat die meeste foute régmaak.

Slaap laat solank as jy jou eie baas is en daar sal 'n tyd kom wanneer 'n 'n baas jou sal laat vroeg opstaan.

Ontydige vlyt is die merk van die luiaard. Dis sy verskoning vir ontydige rus.

Ons reken ons geluk vir ons loon en ons straf vir ons ongeluk.

Welvaart is die  dogter van matigheid en die moeder van weelde.

My swaarste pad trap ek self vir my plat, en die swaarste is die wat my voete nooit vat.

Daar is geen kuns by sukkel en geen sukkel by kuns.

Die boer wat nie saai nie sal nie misoeste kry nie, maar hy sal geen goeie ook kry nie.

Het die daeraad lief en die dag sal jóu liefhê.

'n Man wat werklik oor homself baas is, is nooit die kneg van 'n ander nie.

Dis die flukse perd wat flou word. Meer moeite as wat die vlytige het vir sy loon, het die luiaard verniet.

Op die ou end werk die vlytige man vir homself, die luiaard vir 'n ander.

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Kla net oor jou kooi as dit 'n ander is wat dit vir jou opgemaak het.

Hoe korter jy jou kuier maak, hoe gouer sal jy weer genooi word.

Om my naaste lief te hê is vir my 'n sware gebod. Met die mense daargunter kry ek dit nog op 'n manier reg.

Jy sê "ja" waar jy moes "nee" gesêhet omdat jy die ander nie wil aanstoot gee nie. Maar eken hoe het hy jou aanstoot gegee met sy versoek!

Aan 'n nuwe wa kan jy sien of dit 'n goeie skilder was; aan 'n oue of dit goeie wamaker was.

Trek liewer vir jou vriend jou broek uit as om vir hom vir 'n baadjie borg te staan. Anders loop julle naderhand albei nakend.

Die vriendskap wat jy moet koop is 'n duur artikel. Jy sal nie weer jou prys kry as jy dit van die hand wil sit nie.

Moenie vriendskap en besigheid meng nie – jy bederf albei.

'n Man wat nie vyande het nie deug nie vir 'n vriend nie.

Maak jou vriendelikheid goedkoop en hou jou vriendskap duur.

Moenie jou vriend vergeet nie; dit sal hom seermaak. Maak jou vyand daarmee seer.

'n Skare is 'n versameling van eensames.

Stuur die luiaard na die miere, en as hy nie te lui is om te gaan nie sal hy te lui wees om weer terug te kom.

Dis net so moeilik om maklikheid in die ou wêreld te kry as wat dit maklik is om moeilikheid te kry.

Waardeer die werk van jou vrou. Jy kan nie op die aarde 'n ander kneg kry vir dieselfde diens en dieselfde prys nie.

Met spaarsaamheid sal jy uit die kleinste inkomste iets oorhou; met verkwistery sal die grootste vir jou te min wees.

Besorg jou eie boodskap en reken die moeite teen dit wat die misverstand jou sou gekos het.

Het die ryk man nodig om so suinig te wees? Maar hy is nie 'n ryk man wat suinig geword het nie; hy is 'n suinige man wat ryk geword het.

Help jou swakke mededinger op die bene bly.  As hy tot niet gaan, kom daar dalk 'n sterke in sy plek.

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES (7)

(Lees die reeks by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

 • Die adderbyt van naberou is verskriklik (Naberou is ontstellend.)
 • Hy het hom in 'n addergebroedesel begewe (Hy was tussen 'n groep nydige, aanvallende mense.)
 • Sy het hom adieu toegeroep (Sy het vaarwel gesê.)
 • 'n Adres van adhesie is 'n geskrif waarin instemming betuig word met 'n versoek.
 • Jy is nou by die verkeerde adres (Jy soek die oorsaak van die kwaad by die verkeerde persoon.)
 • Dit was advokatery (Dit was regskundige uitoorlêery.)
 • Hy sal die werk weer afbroddel. (Hy sal knoeiwerk of slordige werk verrig.)
 • Sy wil elke takie afbrom (Sy kla die hele tyd terwyl sy werk.)
 • Jy kan nou maar afdans (Jy kan nou maar skoert.)
 • Moet hom nie op sy verdienste afdwing nie (Moet hom nie verkleineer nie.)
 • Die ou werkie draf ek gou af (Ek sal dit sommer gou afhandel.)
 • Hulle wil die rusie afdrink (Hulle wil vrede maak.)
 • Sy het soms baie affêrinkies (Sy is dikwels vol nukke en nonsens.)
 • Hy sal wel weer geld van haar affutsel (Hy sal dit op 'n oneerlike manier van haar kry.)
 • Daar kan niks van afgaan nie (Dit kan nie ontken word nie.)
 • Hy sal 'n afgehekste loesing kry ('n deeglike pak slae.)
 • Sy is 'n afgelekte meisie (Sy het al baie kêrels gehad.)
 • Jy lyk so afgesak (Jy lyk baie moeg.)
 • Hy het afgetop gelyk (Hy het verleë gelyk.)
 • As jy iets van hom wil hê sal jy dit moet afgoël (Hy is so suinig!)
 • So 'n afhaler is onnodig ('n Onnodige belediging.)
 • As dit afhang moet ons dit maar opbind (Skertsend wanneer iemand gedurig begin met "Dit hang af..."
 • Na elke partytjie is hy babalaas ( dan ly hy aan die gevolge van te veel alkohol).
 • Daar was 'n Babelse gegons van stemme (Almal het gelyktydig gepraat).
 • Dit was 'n Babelse verwarring (Dit was baie deurmekaar).
 • Hy sal weer mooi broodjies kom bak (Hy sal kom vlei en mooipraat om sy doel te bereik),
 • Hulle eet nie uit een bak nie (Hulle is nie vriende nie).
 • Sy het hom 'n bak gewys (Sy het hom onvriendelik tereggewys).
 • Gou by die bak maar lui by die vak (Hy is eerste daar waar iets te ete is maar traag as hy moet werk).
 • Hy maak sy hande bak (Hy kom bedel iets).
 • Ons moes bak staan (Ons moes hard werk).
 • Dit was sommer 'n bakerpraatjie (Dit was 'n skinderstorie).
 • Jerusalem is die bakermat van die Christelike Kerk ( Dis waar dit begin het. 'n Bakermat was 'n mandjie waarin die baker – die vrou wat 'n pasgebore baba versorg het – die kindjie op haar skoot voor die vuur versorg het).

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 3600 gaste aanlyn