Nuutste bydraes

GEDAGTES VIR ELKE DAG

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Wonder jy of God nog van jou bewus is in jou pyn en lyding? Augustinus het hierdie trooswoorde vir jou: God het één Seun sonder sonde, maar God het géén seuns sonder lyding nie. Al God se kinders hier op aarde word deur lyding beproef, maar ons sink nie soos die godloses daardeur nie want ons loop op die water van dankbaarheid teenoor Hom wat ons bo hou.

DIE WARE INLIGTING- SKANDAAL (28)

Dr Eschel Rhoodie (1984)

Lees reeks by Die ware inligtingskandaal

Die doel met die plasing van hierdie inligting oor die destydse Inligtingskandaal is om die leser perspektief te gee oor hoe Suid-Afrika tot by die haglike verval van 'n swart regering gekom het. Die verraad wat destyds in die kabinet van Vorster, PW Botha, Pik Botha en De Klerk plaasgevind het, nie net teenoor ons Boerevolk nie, maar ook onder en teenoor mekaar in die parlement, getuig van hul veragtelike motiewe en handeling.

KRAKE IN DIE PLAFON (2)

Laat ons eers kyk na Waldeck se loopbaan aangesien hy die liggelowige Erasmus-Kommissie maklik oortuig het dat eerstens, my broer, dr. D.O. Rhoodie, voor hom op grond van familie-begunstiging bevorder is en, tweedens, dat hy (Waldeck) later inderdaad gedemoveer was.

 

Dit hou tred met die Erasmus-Kommissie se oorwoë doelwit om dr. Connie Mulder en sy genote te diskrediteer, dat hulle onbeskaamd die bedrewendheid, loopbaan en bevorderingskanse van ’n amptenaar beoordeel het terwyl ’n statutêre kommissie, die Staatsdiens Kommissie, reeds jare lank wettiglik met hierdie taak belas is.

Alhoewel Waldeck twintig jaar tevore by die Staatsdiens aangesluit het, het hy nooit ’n poging aangewend om op sy matrikulasie-kwalifikasie te verbeter nie. ’n Universiteitsgraad is uiteindelik as minimum toetrede-kwalifikasie vir professionele amptenare voorgeskryf. Teen Februarie 1975, op die ouderdom van 56 en, na sowat 38 jaar diens, het Waldeck niks verder as Onder-Sekretaris gevorder nie.

Terwyl die Departement van Inligting ’n “geslote departement” was, in die sin dat professionele amptenare soos dr. D.O. Rhoodie nie normaalweg vir bevordering buite hul eie Departemente kon kwalifiseer nie, was Waldeck ’n lid van die breër administratiewe vertakking en het derhalwe vir elke hoër vakante pos in dosyne Staatsdepartemente gekwalifiseer. Sy gebrek aan vordering kon derhalwe nie aan my optrede toegeskryf word nie, maar aan die bevoegde oordeel van die Staatsdiens Kommissie. Om die waarheid te sê, ek moes later ’n stryd aanknoop om die Kommissie te oorreed om hom na die rang van Adjunk-Sekretaris te bevorder, omdat ek gevind het dat die Kommissie Waldeck nie so hoog soos die Erasmus-Kommissie, die opposisie in die Parlement en die Ouditeur-Generaal, mnr. Barrie aangeskryf het nie. Laasgenoemde se hoëdunk van Waldeck het net opsigtelik geword nadat Waldeck ’n helpende hand in sy oudit-heksejag van 1977 verleen het.

Gedurende sy volle ses jaar as Sekretaris van Inligting, het mnr. Barrie nie, of wou hy nie, die Staatsdiens Kommissie oortuig dat Waldeck verdere bevordering verdien het. Aan die begin van 1971, tydens mnr. Barrie se dienstydperk by Inligting, was dr. D.O. Rhoodie as Inligtingskontroleur, en mnr. Waldeck as Onder-Sekretaris, op gelyke salarisskale. In April 1971 was mnr. Barrie aandadig in die bevordering van dr. D.O. Rhoodie na ’n rang met ’n salarisskaal gelykstaande aan ’n volle kerfhoër as die van Waldeck. Op hierdie basis was dr. Rhoodie dus, te danke aan mnr. Barrie, reeds in April 1971 Waldeck se senior.

As die Erasmus-Kommissie te onbekwaam was om hierdie feite op eie houtjie te ontdek, waarom het Gerald Barrie, wat hulle bygestaan het, nie hierdie inligting verskaf nie? W aldeck self sou dit nie doen nie - hy was te besig om ’n saak teen die Rhoodies op te bou en die Erasmus-Kommissie was oorgretig om hom te glo. Maar dit is nog nie al nie. Teen die einde van 1972 is dr. D.O. Rhoodie en Les de Villiers op aanbeveling van die StaatsdiensKommissie tot die rang van Adjunk-Sekretaris bevorder. Die Kommissie het geen beweegredes gevind om Waldeck te bevorder nie en ’n mens kan aanneem dat dit nie by gebrek aan vakante poste by ander Staatsdepartemente was nie. Daarbenewens moet dit in gedagte gehou word dat Kabinetsgoedkeuring, nie myne nie, vir bevordering na die rang van Adjunk-Sekretaris vereis word. Gevolglik is dr. Rhoodie en Les de Villiers se bevordering op Kabinetsvlak goedgekeur.

In die lig van die voorgaande feite bly daar nie veel van die Erasmus-Kommissie se aantyging van familie begunstiging oor nie. Daardie bewering is, soos enigeen kan insien, ongegrond en kwaadwillig. Dit was sekerlik onverantwoordelik. Daar bly feitlik niks oor van Waldeck se klagtes oor sy bevordering en demovering nie.

Om terug te gaan na 1972. Waldeck, wat beroepsgewys op pad na nêrens
was nie, het gevind dat sy dors na posisie nog verder deur die teenwoordigheid van twee stewige-ingegraafde administratiewe manne in die persone van Gerald Barrie en sy goeie vriend, Piet Weidemann, gefrustreerd word. Barrie se vertrek en my aanstelling het aan Waldeck sy kans gebied. In die eerste plek het hy my oortuig (een van die grootste foute wat ek nog ooit gemaak het) dat sy onmiddellike hoof, Piet Weidemann, lyf weggesteek het en dat hy, Waldeck, alles alleen moes doen. Op die ou end het Weidemann toestemming van die Minister gevra om met pension uit te tree. Dr. Mulder het ingestem. Hy het daarna nog in ’n tydelike hoedanigheid by die Departement gewerk.

Nadat Waldeck Weideman se plek ingeneem het, het hy begin om sy eie posisie te konsolideer. Aan die begin het ek hom vertrou en vir die eerste keer in die geskiedenis van die Departement van Inligting het die administratiewe afdeling die geleentheid gekry om die buitelandse kantore van die departement te besoek. Waldeck self het op groot skaal rondgereis. Hy het, op my versoek, alle Inligtingskonferensies in die buiteland bygewoon. Waldeck het klaarblyklik van die geheime fondse geweet, eerstens as gevolg van die bestaan van ’n spesiale afdeling en, tweedens, as gevolg van die verwysing na G-betalings (geheim) op die rekenmeester se rekords. Op ’n dag het hy die Adjunk-Sekretaris, dr. D.O. Rhoodie kom sien en aan hom vertel hoe graag hy wou hê dat sy vrou hom ook eenkeer op ’n oorsese toer moet vergesel. Dit was nie moontlik in terme van die Departement se “ope” begroting nie en ook nie in terme van die reguleerders wat die uitgawe van die oop begroting beheer nie. Waldeck het toe aan te voer dat die probleem omseil kan word deur geheime fondse vir sy vrou se lugreiskaartjie aan te wend. Hy het ook gesê dat die ander adjunk-sekretarisse betreklik dikwels die geleentheid kry vir oorsese toere en derhalwe in ’n beter posisie was om by geleentheid hul vrouens saam te neem as wat met hom die geval was. Die Minister se reël was dat senior adjunk-sekretarisse na elke vierde reis hul vrouens op staatskoste oorsee mag saamneem mits dit nie meer as een keer per jaar geskied het nie.

Die saak is na my verwys. Ek het in die bree konteks van ons geheime werk besluit dat dit takties in orde sou wees om aan sy versoek te voldoen, aangesien Waldeck een van die hoofde van die drie vertakkings van die Departement was. Ek het ook uit die sekuriteitsoogpunt daama gekyk, nl., dat dit nodig was om ’n toegewing te maak sodat die ontevredenheid van ’n amptenaar van sy senioriteit nie miskien ’n sekuriteitsrisiko word nie. Dit was miskien ’n subtiele manier aan Waldeck se kant om druk op my uit te oefen maar ek het besluit om nie in so ’n vroeë stadium negatiewe gedagtes te koester nie.

Waldeck het toe ’n bedrag in kontant van dr. D.O. Rhoodie ontvang met Braam Fourie as getuie. Hy het geweet dat dit onreëlmatig was. Hy het nie alleen willens en wetens die reëls verbreek nie (reëls wat hy, so het hy die Erasmus-Kommissie vertel, so pligsgetrou gehandhaaf het nie) maar hy het nagelaat om die inligting aan die Ouditeur-Generaal te verstrek. Daar was ook geen geskrewe Ministeriële goedkeuring vir hierdie reis nie. Net ’n mondelinge goedkeuring. Braam Fourie, ons rekenmeester, het uiteindelik aan Barrie hierdie onreëlmatige uitgawe uitgewys maar laasgenoemde het nooit enige stappe gedoen om hierdie geld terug te vorder soos wat hy met ander amptenare gedoen het nie. Hy het dit ook nie aan die Erasmus-Kommissie gerapporteer nie en dit opsetlik van mnr. Harry Schwartz en die Parlement se Gekose Komitee op Openbare Rekeninge weerhou - alhoewel hy dit in die geval van al die ander betrokke amptenare voorgelê het. Toe ek dit ontdek het ek geweet dat daar aan Waldeck vrywaring belowe is maar in terme van watter Wet sou net mnr. Barrie weet.

Noudat ek hierdie onreëlmatigheid aan die lig gebring het, sal dit baie interessant wees om te sien of mnr. Barrie daarop gaan aandring dat Waldeck die geld aan die staat terugbetaal. Ek twyfel nie dat hy dit sal doen nie, per slot van sake, hy moet sy reputasie in die pers en sy talle ondersteuners in die Parlementêre Opposisie in ag neem.

Waldeck se probleem was sy administratiewe magswellus. Hy het onder die amptenare in die buiteland die indruk geskep dat hy die enigste man was me! wie hulle oor tuisverlof, oorplasings en selfs bevorderings kon praat.

“Die Sekretaris is eenvoudig te besig om na al hierdie sake om te sien”, het hy aan buitelandse amptenare by ’n konferensie waar ek nie teenwoordig was nie, gesê.

By ’n ander geleentheid tydens my afwesigheid in die buiteland, het hy selfs op eie houtjie gereël vir die oorplasing van sekere administratiewe personeel lede na buitelandse poste, sonder my eie, of die Minister se toestemming. Vanselfsprekend het Gerald Barrie niks hiervan in sy verslag aan die Parlement opgehaal nie. Sy ooreenkoms met Waldeck het hom daarvan weerhou.

Toe al sy handelinge uiteindelik opgeweeg is en na vele klagtes van amptenare in die buiteland, het ek Waldeck ingeroep en aan hom gesê dat hy
nooit weer oorsee gestuur sou word nie. Ek sou hom ook nie weer inroep wanneer ons oor die verdienstelikheid van senior professionele personeel beraadslaag nie. Toe die Staatsdiens Kommissie ’n inspekteur gestuur het om die verdienstelikheid van die top-amptenare te bespreek, het ek aan hom gesê dat Waldeck magshonger en ontrou was en dat ek hom nie vir enige hoër pos kon aanbeveel nie. Die inspekteur het met my opsomming saamgestem net soos die Staatsdiens Kommissie se Hoofinspekteur ook later voor die Erasmus-Kommissie getuig het.

Barrie en Waldeck se heulery agter my rug het sulke afmetings geneem dat toe Waldeck vroeg in 1978 deur dr. Mulder tydens die reorganisasie van die top-struktuur van die Departement afgepensioneer is, Barrie en die opposisie-pers Waldeck se deugde in die openbaar tot so ’n mate aangeprys het dat dr. P. Rautenbach, Voorsitter van die Staatsdiens Kommissie ’n verklaring uitgereik het waarin hy Barrie en die pers so te sê daarvan beskuldig het dat hulle Waldeck “iets skuld”. Dr. Rautenbach het daaraan toegevoeg, en tereg ook, dat personeelsake en verbandhoudende oorwegings sake is waaroor die Staatsdiens Kommissie besluit. Dit is ’n feit waarvan mnr. Erasmus bewus was maar met opset geïgnoreer het.

Waarom het die Erasmus-Kommissie in die openbaar oortree op ’n gebied wat as “Personeel-vertroulik” beskou word en wat eksklusief vir die Staats- diens Kommissie gereserveer is? Weer eens is die rede so duidelik soos daglig: die Kommissie het hulle mes vir Connie Mulder en genote ingehad en enigeen wat hiertoe bygedra het was ’n model Staatsamptenaar.

Wat die pers betref, kan ek raai wat die “iets” was waarna dr. Rautenbach verwys het, want generaal van den Bergh het my vroeër gewaarsku dat Waldeck deur die Buro verdink word dat hy vertroulike inligting aan die pers gee en my gevra om horn te nader om Waldeck se telefoon te laat tap. Of die Buro vir Staatsveiligheid dit gedoen het weet ek nie. Dit is die enigste keer dat ek ooit amptelik versoek het dat een van my eie amptenare se telefone van ’n klikapparaat voorsien moes word.

Teen Januarie 1981 het ek finaal geweet dat Waldeck ’n kontak van The
Rand Daily Mail
was, want ’n voormalige intieme vriend van my wat by die Mail werksaam was het my kom sien om my oor die lekkasie te waarsku. Ek het my broer ingeroep om te luister na wat hy te sê gehad het. Hy het bevestig dat Waldeck een van hulle bronne was.

Die persoon Waldeck soos deur die Erasmus-Kommissie, die opposisie pers en die Progressiewe Party voorgedra is, is klaarblyklik nie die persoon wat ons geken het nie.

Binne drie weke nadat Barrie en twee van sy assistente by my kantoor vir hulle oudit ingestap het is die eerste lekkasies aan die pers deur die sekuriteits-beampte, Charles More, aan my gerapporteer.

Die wyse waarop Barrie en sy assistente hul oudit uitgevoer het, het gelyk asof dit bereken was om onheil uit te nooi. Asof hulle wou hê dat sekere geheime moes uitlek. Afskrifte van sommige van hulle korrespondensie was op ’n keer in ’n toilet gevind. Ek het by verskeie geleenthede amptelik aan Barrie geskryf en horn gewaarsku dat hy hom nie by die reëls aangaande geheime korrespondensie soos deur die Eerste Minister se kantoor neergelê hou nie. Byvoorbeeld, Barrie het briewe aan my aangaande geheime projekte geskryf wat nie “vertroulik” gemerk was of in dubbel-koeverte geplaas was soos vereis word nie. Dit was nêrens in ’n register aangeteken nie maar is eenvoudig op my sekretaresse se lessenaar neergegooi indien sy nie in haar kantoor was nie.

Aan die begin het Barrie volgehou dat hy slegs in reise van amptenare in die buiteland belanggestel het. Hy het dr. Mulder, generaal Van den Bergh, myself en ander amptenare verseker dat hy “geensins belangstel” in ons geheime projekte nie, slegs in reis- en verblyfkoste van amptenare. Maar hy het nie reise van amptenare, seifs op geheime sendings as geheim beskou nie. Selfs in besoeke aan lande soos Egipte en sekere Afrika-State het hy volgehou dat die reis-aspek op sigself nie geheim was nie. Toe daar aan hom verduidelik is dat uit ’n begrotingsoogpunt, alle reise wat met ’n spesifieke projek verband hou asonderdeel van uitgawes vir daardie projek aangeteken moes word, wou hy steeds nie aanvaar dat die reis-gedeelte deur geheime fondse gedek moes word nie. Hy het geen redes verskaf nie. Later, in Februarie 1978, is hy in hierdie saak direk deur mnr. Vorster, voor generaal Van den Bergh, dr. Connie Mulder, dr. D.O. Rhoodie en myself daarop gewys dat hy verkeerd was.

Dit het later duidelik geword dat Barrie vir dr. Mulder, generaal Van den Bergh, myself en Braam Fourie mislei het toe hy gesê het dat hy slegs in reis- en verblyfkostes belangstel. Volgens sy eie handgeskrewe en getikte verslae aan mnr. Vorster van Julie en Augustus 1977, het hy in besonderheid op verskeie projekte van die Departement ingegaan. Maar omdat hy net die helfte van die storie geken het, en geweier het om met my te beraadslaag, was sy verslag aan mnr. Vorster onbekook en misleidend. Dit is veelseggend dat mnr. Vorster wel van die feite bewus was, maar dat hy nie probeer het om Barrie reg te help nie, byna asof hy so ’n verslag wou ontvang.

In Julie 1977 het ek met vakansie na Europa saam met my kinders gegaan. Ek het aan Barrie gesê dat ek met plesier sou agterbly en hom help om sy ondersoek af te handel en dadelik my besprekings sal kanselleer. Barrie het egter voor dr. D.O. Rhoodie, Les de Villiers en Braam Fourie aan my gesê dat dit geheel en al onnodig was.

“Nee wat”, het hy gesê, “ek doen maar net ’n deeglike oudit oor reisaspekte. Jy hoef nie daarvoor hier te wees nie”.

Dit was die tweede leuen wat hy aan my vertel het.

Vervolg...

U soek na?

 •  BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland het so dikwels navrae ontvang van lesers wat 'n behoefte aan die Bybel het, spesifiek die 1933/53-uitgawe. Soms het van ons ander lesers in hul behoefte kon voorsien wanneer ons navraag gedoen het.

  Nou is Gelofteland dankbaar om aan al ons lesers daardie Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

  ___________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  _________

  HOU VAKANSIE IN MOSSELBAAI !

  Baie netjiese vakansie-akkommodasie in Fraai Uitsig, Kleinbrakrivier, Mosselbaai Munisipaliteit. Twee kilometer vanaf Kleinbrak en Tergniet se swemstrande en ongeveer 10 kilometer vanaf Hartenbosch. Pick n Pay binne loopafstand.
  Kliek hier vir volledige inligting en foto's: OPSOEK NA BEHUISING VIR VAKANSIE?
   
  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________
   
  SKAARS BOEKE TE KOOP
  C J LANGENHOVEN 16 VOLUMES
  FAK-SANGBUNDEL 1 VOLUME
  Hierdie 16 volume Langenhoven-stel is 'n goedopgepaste kosbare versamelstuk. Dit beslaan die volledige inhoud van Langenhoven se bundels soos Sonde met die Bure; Loeloeraai; Herrie op die ou Tremspoor; Doppers en Filistyne; en al die kosbare stories uit die pen van Langenhoven.
  Die FAK-sangbundel is ook in goeie toestand en kan saam of apart van die Langenhovenstel gekoop word.
  Eienaar moet na 'n kleiner woonplek verhuis en vra 'n redelike aanbod vir sy boeke.
  Die aanbevole waardasieprys vir die Langenhovenstel is R1600.00; en vir die FAK R100.00
  Koerierkoste sal bykomend wees.
  Kontak

  Chris Carstens

  Sel no 082 954 3383

  Epos adres

  chris.carstens

  @vodamail.co.za

  ___________
  DIGBUNDELS:
    'n Versameling van 4 elektroniese bundels - 226 gedigte @R350.00:  
  Vir alle navrae  skryf aan 
  Amanda
  @waterstrome.co.za
  Uittreksel uit:
  'n Nasie in Pyn:
  ...Saam sal die hele wêreld vir hulle bid.
  Saam sal ons met pyn in ons harte sit.
  Mag hulle berus in u wil
  Mag hulle voor U verstil.
  _________
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  'n Boek getiteld DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK - Christen Teokratiese Separatisme, uit die pen van ds AE van den Berg, het  in gedrukte vorm verskyn. 
  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.  
  DIE
  VOLMAAKTE REPUBLIEK - Christen Teokratiese Separatisme, bring helder perspektief oor rasseverskille en die natuurlike skeiding van rasse wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte aan geestelike transformasie wat landsburgers van denkrigting sal laat verander en van al die sogenaamde polities-korrekte onregte en gewaande vryheid waarmee hulle belas word, sal bevry.
  Lesers word aangemoedig om hulle daadwerklik vir 'n Christen-teokrasie in 'n volmaakte republiek te beywer deur sinvolle besluite te neem in die lig van God se Woord, en onophoudelik te bid dat dit spoedig hier aan die suidpunt van Afrika verwesenlik word. Politiek is 'n saak van erns en harde werk waardeur wet en orde gehandhaaf word en durf nie in eerlose hande gelaat word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel, iets wat op staatkundige gebied slegs in 'n Christen-teokratiese bestel tot sy reg sal kom.

   

  U kan hierdie boek bestel by
  ds AE van den Berg
  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com
  Prys: R50-00

   
 • BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  ('n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 'n Nuwe Trek (Exclusive Books) Prys: ZAR180

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is by http://tinyurl.com/lx9vrs8

  ... en loot.co.za dit verkoop teen R169 http://tinyurl.com/l26h6jl

  ... kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD


  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  JULIE 2013

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. 

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2 NOU BESKIKBAAR

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.
  of skakel hom by
  074 967 5187


  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 • Kliek op DIE CHARISMATIESE GEVAAR om meer oor hierdie boek te wete te kom Lees verder...  
 • FILM OOR DR HF VERWOERD

  Kyk by hierdie skakel http://youtu.be/TcO3zPF8998

    na die kort film oor dr HF Verwoerd.   
  Dit kan ook direk bestel word by Riaan: +27823712682 of by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
   

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

 

'N BIETJIE LANGENHOVEN:

Ek sê nie al die suur mense is Fariseërs nie, maar naastenby al die Fariseërs is suur. In alle geval, solank hulle onthou om Fariseërs te wees. Want dis ook 'n inspanning.
Verbeel jou 'n wêreld sonder 'n skaterlag, sonder eens 'n glimlag. 'n Hemel op aarde, sal die Fariseër sê. Uit so 'n hemel sou ek wou wegloop hel toe.

Die man wat ek na soek, is nie dié wat die minste foute maak nie, maar dié wat die meeste foute régmaak.

Slaap laat solank as jy jou eie baas is en daar sal 'n tyd kom wanneer 'n 'n baas jou sal laat vroeg opstaan.

Ontydige vlyt is die merk van die luiaard. Dis sy verskoning vir ontydige rus.

Ons reken ons geluk vir ons loon en ons straf vir ons ongeluk.

Welvaart is die  dogter van matigheid en die moeder van weelde.

My swaarste pad trap ek self vir my plat, en die swaarste is die wat my voete nooit vat.

Daar is geen kuns by sukkel en geen sukkel by kuns.

Die boer wat nie saai nie sal nie misoeste kry nie, maar hy sal geen goeie ook kry nie.

Het die daeraad lief en die dag sal jóu liefhê.

'n Man wat werklik oor homself baas is, is nooit die kneg van 'n ander nie.

Dis die flukse perd wat flou word. Meer moeite as wat die vlytige het vir sy loon, het die luiaard verniet.

Op die ou end werk die vlytige man vir homself, die luiaard vir 'n ander.

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Kla net oor jou kooi as dit 'n ander is wat dit vir jou opgemaak het.

Hoe korter jy jou kuier maak, hoe gouer sal jy weer genooi word.

Om my naaste lief te hê is vir my 'n sware gebod. Met die mense daargunter kry ek dit nog op 'n manier reg.

Jy sê "ja" waar jy moes "nee" gesêhet omdat jy die ander nie wil aanstoot gee nie. Maar eken hoe het hy jou aanstoot gegee met sy versoek!

Aan 'n nuwe wa kan jy sien of dit 'n goeie skilder was; aan 'n oue of dit goeie wamaker was.

Trek liewer vir jou vriend jou broek uit as om vir hom vir 'n baadjie borg te staan. Anders loop julle naderhand albei nakend.

Die vriendskap wat jy moet koop is 'n duur artikel. Jy sal nie weer jou prys kry as jy dit van die hand wil sit nie.

Moenie vriendskap en besigheid meng nie – jy bederf albei.

'n Man wat nie vyande het nie deug nie vir 'n vriend nie.

Maak jou vriendelikheid goedkoop en hou jou vriendskap duur.

Moenie jou vriend vergeet nie; dit sal hom seermaak. Maak jou vyand daarmee seer.

'n Skare is 'n versameling van eensames.

Stuur die luiaard na die miere, en as hy nie te lui is om te gaan nie sal hy te lui wees om weer terug te kom.

Dis net so moeilik om maklikheid in die ou wêreld te kry as wat dit maklik is om moeilikheid te kry.

Waardeer die werk van jou vrou. Jy kan nie op die aarde 'n ander kneg kry vir dieselfde diens en dieselfde prys nie.

Met spaarsaamheid sal jy uit die kleinste inkomste iets oorhou; met verkwistery sal die grootste vir jou te min wees.

Besorg jou eie boodskap en reken die moeite teen dit wat die misverstand jou sou gekos het.

Het die ryk man nodig om so suinig te wees? Maar hy is nie 'n ryk man wat suinig geword het nie; hy is 'n suinige man wat ryk geword het.

Help jou swakke mededinger op die bene bly.  As hy tot niet gaan, kom daar dalk 'n sterke in sy plek.

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES (7)

(Lees die reeks by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

 • Die adderbyt van naberou is verskriklik (Naberou is ontstellend.)
 • Hy het hom in 'n addergebroedesel begewe (Hy was tussen 'n groep nydige, aanvallende mense.)
 • Sy het hom adieu toegeroep (Sy het vaarwel gesê.)
 • 'n Adres van adhesie is 'n geskrif waarin instemming betuig word met 'n versoek.
 • Jy is nou by die verkeerde adres (Jy soek die oorsaak van die kwaad by die verkeerde persoon.)
 • Dit was advokatery (Dit was regskundige uitoorlêery.)
 • Hy sal die werk weer afbroddel. (Hy sal knoeiwerk of slordige werk verrig.)
 • Sy wil elke takie afbrom (Sy kla die hele tyd terwyl sy werk.)
 • Jy kan nou maar afdans (Jy kan nou maar skoert.)
 • Moet hom nie op sy verdienste afdwing nie (Moet hom nie verkleineer nie.)
 • Die ou werkie draf ek gou af (Ek sal dit sommer gou afhandel.)
 • Hulle wil die rusie afdrink (Hulle wil vrede maak.)
 • Sy het soms baie affêrinkies (Sy is dikwels vol nukke en nonsens.)
 • Hy sal wel weer geld van haar affutsel (Hy sal dit op 'n oneerlike manier van haar kry.)
 • Daar kan niks van afgaan nie (Dit kan nie ontken word nie.)
 • Hy sal 'n afgehekste loesing kry ('n deeglike pak slae.)
 • Sy is 'n afgelekte meisie (Sy het al baie kêrels gehad.)
 • Jy lyk so afgesak (Jy lyk baie moeg.)
 • Hy het afgetop gelyk (Hy het verleë gelyk.)
 • As jy iets van hom wil hê sal jy dit moet afgoël (Hy is so suinig!)
 • So 'n afhaler is onnodig ('n Onnodige belediging.)
 • As dit afhang moet ons dit maar opbind (Skertsend wanneer iemand gedurig begin met "Dit hang af..."
 • Na elke partytjie is hy babalaas ( dan ly hy aan die gevolge van te veel alkohol).
 • Daar was 'n Babelse gegons van stemme (Almal het gelyktydig gepraat).
 • Dit was 'n Babelse verwarring (Dit was baie deurmekaar).
 • Hy sal weer mooi broodjies kom bak (Hy sal kom vlei en mooipraat om sy doel te bereik),
 • Hulle eet nie uit een bak nie (Hulle is nie vriende nie).
 • Sy het hom 'n bak gewys (Sy het hom onvriendelik tereggewys).
 • Gou by die bak maar lui by die vak (Hy is eerste daar waar iets te ete is maar traag as hy moet werk).
 • Hy maak sy hande bak (Hy kom bedel iets).
 • Ons moes bak staan (Ons moes hard werk).
 • Dit was sommer 'n bakerpraatjie (Dit was 'n skinderstorie).
 • Jerusalem is die bakermat van die Christelike Kerk ( Dis waar dit begin het. 'n Bakermat was 'n mandjie waarin die baker – die vrou wat 'n pasgebore baba versorg het – die kindjie op haar skoot voor die vuur versorg het).

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 2729 gaste aanlyn