Nuutste bydraes

GEDAGTES VIR ELKE DAG

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Gelukkig is jy, o land (Suid-Afrika!) as jou koning 'n edele is, en as jou vorste op die regte tyd maaltyd hou soos manne en nie soos drinkers nie. – Prediker 10:17... O weë!

DIE WARE INLIGTING- SKANDAAL (37)

Dr Eschel Rhoodie (1984)

Lees reeks by Die ware inligtingskandaal

Die doel met die plasing van hierdie inligting oor die destydse Inligtingskandaal is om die leser perspektief te gee oor hoe Suid-Afrika tot by die haglike verval van 'n swart regering gekom het. Die verraad wat destyds in die kabinet van Vorster, PW Botha, Pik Botha en De Klerk plaasgevind het, nie net teenoor ons Boerevolk nie, maar ook onder en teenoor mekaar in die parlement, getuig van hul veragtelike motiewe en handeling.

In die volgende fase egter, het Anton Mostert, ’n baie meer geloofwaardige figuur as Van Rooyen, sy kaart gespeel: sy desperate telefoonoproep na mnr. Chris Heunis op die lughawe waar mnr. Heunis onderweg was om P.W. Botha te sien en ook om die koukus-vergadering van die Nasionale Party by te woon. Wie kon die egtheid en die dringendheid van die boodskap bevraagteken wat mnr. Heunis daarna oorgedra het? Veral toe hy ’n Regter van die Hooggeregshof as sy bron aangegee het?

Toe die inligting oor Mostert se oproep my bereik het was dit vir my baie eienaardig. Die Mostert-Kommissie kon elke buitelandse transaksie van die Departement van Inligting kontroleer het deur eenvoudig die Reserwebank te skakel of die rekenmeester van die Buro vir Staatsveiligheid, of Volkskas, die drie kanale wat al Inligting se oorplasings na die buiteland behartig het. Van Rooyen het ook te kenne gegee dat hy voor die Mostert-Kommissie oor The Citizen getuig het. Nogtans het Van Rooyen beter as enigiemand anders geweet dat al die geld vir die koerant in Suid-Afrika was. Hy het inderwaarheid die dokumente voor hom gehad. Hy moes ons gehelp het om die geld van Luyt terug te kry. Van watter moontlike belang kon The Citizen dus wees vir ’n Kommissie wat die onwettige vlug van kapitaal van Suid-Afrika af na die buiteland ondersoek?

Hy het, volgens die rekords, Regter Mostert vertel van geld wat die land binnegekom het, maar nie van fondse wat uitgestuur is nie. Hy het die Rand Daily Mail ook vertel dat hy deur Mostert gevra was om ’n beëdigde verklaring op te stel. Maar hoekom het Mostert hom in die eerste plek uitgekies? Hy het mos nie geweet dat Van Rooyen ’n geheime agent van Inligting was nie?

Die optrede van Regter Anton Mostert het ook vir my baie eienaardig voorgekom. Mostert moes geweet het dat ek beskikbaar was om te getuig. Om die waarheid te sê, mnr Koos Kemp wat die opsomming en waardebepaling van die geheime projekte by generaal Van den Bergh oorgeneem het, het dit aan Mostert gesê. Generaal Van den Bergh het op dieselfde dag afgetree dat mnr. Vorster weg is. Die enigste rede hiervoor was om nie aan P.W. Botha die bevrediging te gee om hom van sy pligte te onthef nie, indien Botha as Eerste Minister verkies word. Indien Mulder as Eerste Minister verkies word, sou die generaal onmiddellik as Hoof van die Buro vir Staatsveiligheid heraangestel word. Mulder het hom hierdie versekering in sy huis in Brynterion in my teenwoordigheid gegee en maak Van Rooyen se aantyging dat Van den Bergh Kabinet toe sou gaan ook onwaar.

Koos (Ysterman) Kemp wat deur die Kabinet aangewys is om by generaal Van den Bergh oor te neem het geweier om voor die Mostert-Kommissie te getuig tensy die Eerste Minister hom beveel om dit te doen. As ’n lid van die Buro vir Staatsveiligheid was hy deur die Wet beskerm. Nogtans, alhoewel Mostert dus geweet het dat ek Kemp behulpsaam was, het hy my nooit geroep om te getuig nie. Ek sou die geleentheid verwelkom het om dit te kon doen want Van Rooyen se getuienis voor Mostert was deurspek met foute, halwe-waarhede en ’n paar blatante leuens. Mostert se huiwering om my as getuie te roep was dubbel eienaardig omdat hyself ’n goedgekeurde geheime agent van die Departement van Inligting was.

Hier het ek dus die skouspel van een geheime agent, Retief van Rooyen wat voor ’n ander geheime agent, Anton Mostert getuig, oor geheime uitgawes vandie Departement maar wat geen verband met die valuta-ondersoek van Mostert se Kommissie gehou het nie!

Die presiese verhouding tussen Regter Mostert en advokaat Van Rooyen en, of Mostert onwetend ’n aktiewe lid van die groep manne geword het wat Connie Mulder se politieke sluipmoord beplan het, sal net deur ’n deeglike en indringende geregtelike ondersoek uitgepluis kon word - met ander woorde, nooit! Maar om van enige objektiewe buitestaander te verwag om te glo dat Van Rooyen nie opdrag ontvang het om met Mostert oor The Citizen te praat en dat Mostert geen rol, al is dit onbewustelik, in Connie Mulder se nederlaag gespeel het nie is om die onmoontlike te vra.

Een van die tergendste aspekte van Mostert se gedrag was sy volharding om, selfs ná Mulder se nederlaag, ongestaafde, onbeproefde - selfs hoorsê - getuienis aan die pers vry te stel. Daar is aan ons vertel dat Mostert en die nuutverkose Eerste Minister ’n kwaai geveg in P.W. Botha se kantoor oor hierdie saak gehad het, maar die volle verhaal van hierdie beweerde “botsing” is net aan die twee van hulle bekend. In elk geval, in ’n middernagtelike verklaring op 7 November 1978 het mnr. P.W. Botha skielik die Mostert-Kommissie beëindig. Mnr. Botha het verklaar dat Regter Mostert inderdaad die perke van sy opdrag oorskrei het en daar was ’n ooglopende en onhoubare verskil tussen die Regering se sienswyse en die optrede van Regter Mostert.

My eie siening was dat Anton Mostert klaar sy (onbewuste) rol in die ontplooiing van Botha se politieke spel gespeel het en nie langer van enige belang was nie.

Mnr. P.W. Botha het beweer dat Mostert klaarblyklik die opdrag van sy Kommissie in ’n veel wyer en uitgebreide konteks gesien het as wat bedoel of geregverdig was. “Hierdie standpunt word onder andere, bewys deur die ongestaafde inligting wat aan Regter Mostert gegee is en wat openbaar gemaak is op ’n ongetoetste wyse”, het mnr. Botha gesê. (Terwyl die Erasmus-Kommissie besig was om ongestaafde inligting openbaar te maak op ’n ongetoetste wyse het mnr. P.W. Botha sy vingernaels sit en bewonder. Praat van dubbele standaarde!)

Natuurlik was mnr. Botha eenhonderd persent korrek in verband met die ongestaafde en ongetoetste getuienis. Die getuienis (sic) is deur Mostert aanvaar en deur hom openbaar gemaak, sonder die geringste poging om hierdie ernstige aantygings te kontroleer. Hy was in ’n posisie om dit te doen en baie maklik ook. Die betrokke getuies was so te sê ’n klipgooi van hom af. Mnr. Mostert, as Regter van die Hooggeregshof, moes ongetwyfeld geweet het dat hy ook strydig met al die wette van normale geregtigheid en onpartydigheid opgetree het. In die proses is ek benadeel en belaster. Maar dat hy sy mandaat so uiters verkeerd kon vertolk? Nooit!! Anton Mostert is heeltemal te intelligent om so ’n fout te begaan.

En wat sê ’n mens van ’n senior advokaat, Retief van Rooyen, wat hoorsê-getuienis van so ’n ernstige aard aan sy mede-geheime agent verskaf? Ons weet reeds uit mnr. Vorster se verklaring dat Van Rooyen ’n storie-aandraer was. Ná die Biko-ondersoek het ’n Britse regsgeleerde verdoemende kritiek oor die beslissing uitgespreek en het ons Retief van Rooyen om sy skriftelike kommentaar gevra. Van Rooyen se volledige kommentaar is nie ter sprake nie, maar sy inleidende opmerkings is die moeite werd om weer aan te teken:

“Ek het groot geword in die tradisie van kriminele regspraak wat feitelike bevindinge verg, wat op ware feite en nie op veronderstellings of qfleidings gebaseer is nie.

“Ek het ook opgegroei in die tradisie van ’n regstelsel wat verwag dat ‘n getuie nie leuenagtig of ’n leuenaar genoem word, tensy ’n stewige grondslag daarvoor bestaan nie”. Hy het bygevoeg dat hierdie tradisies “die basiese hoekstene van ons regstelsel” vorm.

In die daaropvolgende jaar het Retief van Rooyen gerieflikheidshalwe alles van die tradisies vergeet waarin hy beweer het hy groot geword het toe hy 'n aktivis in Connie Mulder se politieke sluipmoord geword het. Hy het op die minste, hoorsê-getuienis aan Regter Mostert oorgedra. Sommige van sy getuienis was blote versinsels. Hy het gesê dat Les de Villiers aan hom gesê het dat “hulle” links en regs geld gesteel en dat ek vir De Villiers RI0 000 kontant uit die geheime rekening aangebied het. Uiteindelik het die bron van sy sogenaamde getuienis (De Villiers) hom voor die Erasmus-Kommissie as 'n leuenaar aan die kaak gestel.

Kom ons gaan ’n bietjie dieper in op Mostert se metodes as ’n Kommisaris by die ondersoek van “buitelandse valuta-transaksies”.

By sy ondervraging van Van Rooyen, het Mostert skielik uit die bloute die volgende vraag ingegooi: “Nou wat van die diamante?” Dit is onmoontlik om aan die indruk te ontkom dat Mostert en Retief van Rooyen vooraf van diamante gepraat het. Laasgenoemde se getuienis oor sy gesprekke met my, sover dit diamante aangaan, is eenvoudig ’n gruwelike verdraaiing.

Les de Villiers het dieselfde gesê aangaande homself. Van Rooyen het diamante gehad om te verkoop. Ek weet nie waar hy hulle gekry het nie, maar een aand het hy en sy vrou ons kom sien. Van Rooyen het ons ’n diamante te koop aangebied. Dit was ’n Kaapse geel diamant van omtrent 6 karaat. Ek het aan gom gesê ek stel nie belang nie aangesien my vrou alreeds ’n blou-wit diamantring het. Van Rooyen se verklaring onder eed voor Anton Mostert was dat ek gesê het ek stel net belang om blou-wit diamante te koop! Mostert het geen poging aangewend om Van Rooyen se bewerings aan my te stel nie.

Teen die tyd wat Van Rooyen met sy leuenagtige diamant stories klaar was het die Eerste Minister geglo dat ek met blou-wit diamante smokkel! Dit was Vorster se getuienis onder eed.

Kom ons kyk nou na die getuienis van mnr. Louis Luyt voor mnr. Mostert. Luyt daag by die Regter se kantoor op, onbewus van waaroor hy uitgevra gaan word, maar sekerlik in die verwagting dat dit oor die vlug van kapitaal vanaf Suid-Afrika gaan. Dit was tog die Kommissie se mandaat. Luyt was ook altyd onberispelik noukeurig in sy eie buitelandse valuta-transaksies. Hy kon dus onmoontlik daarvan bewus gewees het dat hy geroep word om oor The Citizen te kom praat. Maar wat gebeur toe? Hy kom daar aan, nie met sy prokureur of advokaat nie, maar met sy ouditeur. Die Regter het ’n reeks van sowat 40 vrae aan Luyt aangaande die koerant gestel. Luyt het nie alleen ’n perfekte bevredigende antwoord op elke vraag gegee nie, maar vir elke vraag het hy die korrekte dokumentasie byderhand gehad en tabellering van bedrae en presiese datums. Hulle is hulle te bekragtig!! Byna soos ’n hoërskoolleerling wat sy matrikulasie-eksamen aflê, nadat hy geleentheid gehad het om die vraestel vir ’n maand vooraf te bestudeer. Het hy miskien na die Regter gekom met die doel om aan hom alles wat hy van The Citizen weet te vertel?

Hier moet ek u terugneem na die ontmoeting in die Holiday Inn in April 1977 wat deur myself, dr. Mulder, Jan van Zyl Alberts, Luyt en Fourie du Preez bygewoon was. By die ontmoeting het ons aan Luyt vertel dat ons hom nie langer as eienaar van The Citizen wou gebruik nie. Die basiese rede hiervoor was die wantroue wat ontstaan het nadat Luyt die regering se geld, sonder ons toestemming, in sy eie maatskappye gestort het in plaas van in die bank soos hy aan die Minister en myself belowe het.

Luyt en ek het albei “warm” geword en uiteindelik op mekaar geskreeu. Hy was ’n man wat niks daarvan gehou het om ’n transaksie te laat vaar wat hy nie suksesvol deurgevoer het nie. Hy het dit ook gehaat om te verloor. Hy het ’n nasionale held en openbare figuur as gevolg van die stigting van ’n onafhanklike Engelstalige koerant geword en derhalwe moes Luyt siek gevoel het by die gedagte dat hy die koerant slegs agtien maande na sy totstandkoming moes opgee. Om nie eens te praat van die kollosale duik wat dit in sy ego sou maak nie. “Ek haat dit om nou pad te gee, want mense sal sê ek verlaat ’n sinkende skip” het hy ook gesê. Toe die vergadering klaar was het hy by die deur omgedraai en, volgens Alberts, na dr. Mulder en myself gekyk en met geklemde kake gemompel: “Hiervoor sal ek julle kry, wag net en kyk. Ek gaan julle politieke nekke breek”.

Dr. Mulder het dit moontlik nie gehoor nie, aangesien hy op pad na die badkamer was en ek het met my rug na hom gestaan en by die venster uitgekyk. Ek het net gehoor “wag maar en kyk”. Maar Alberts sweer dit is wat Luyt gesê het. Om die waarheid te sê, het Alberts en ek vir ’n rukkie daar bly sit en Luyt se opmerking bespreek voordat ons ook aan die Minister goeienag gesê en vertrek het.

Toe Luyt sy getuienis soos ’n goed-afgerigte dolfyn voor die Mostert-Kommissie uitgepak het en toe ek dit later in die koerante lees, het my gedagtes teruggegaan na die dreigement wat 00Luyt ’n jaar tevore sou geuiter het.

Na sy terugkeer van die Mostert-Kommissie het Retief van Rooyen aan Reynders vertel dat dr. Mulder gedagvaar gaan word om voor Mostcrt te verskyn insake ’n bedrag van R2 miljoen wat Mulder na bewering wederregtelik na ’n bank in Switserland oorgeplaas het. Reynders het hierdie storie aan my en generaal Van den Bergh herhaal. Hy het saamgestem dat dit onsin maar moontlik kon wees, maar in elk geval, dit kon nie geld van die Departement van Inligting gewees het nie. Dr. Mulder het daarna uit verskeie bronne vasgestel dat die storie oor die lengte en breedte van die land deur L.V.’s wat vir P. W. Botha
ondersteun, herhaal is. Toe Mulder vir Chris Heunis, P.W. Botha se regterhand, by die lughawe ontmoet het was hulle albei op pad na Kaapstad waar die koukus die volgende dag sou vergader. Heunis het aan Mulder gevra om hom In die lig van die komende Mostert dagvaarding te onttrek. Hy het ook die storie van die R2 miljoen herhaal. Mulder het dit summier verwerp, want hy het geweet dit was ’n leuen. Net na die aankoms in Kaapstad het van sy stom werwers aan hom vertel dat etlike PikBotha-ondersteuners ook die storie in die hande het. Hulle het nog orals rondgeskarrel en selfs Mulder-ondersteuners oor hierdie aantyging ingelig. Een uur voordat die Koukus ontmoet het om die nuwe Eerste Minister te kies, was hulle nog besig om die storie in die voorportaal van die Parlementshuis te versprei.

Geen wonder dus dat toe Mulder gereed gemaak het om by die koukuskamer van die Nasionale Party in te stap, ’n lid van sy span na hom gekom en gesê het dat alles verlore was. Later, maande later, het twee Senatore uit die Vrystaat spesiaal na Mulder in Randfontein gekom en aan hom vertel dat ook hulle deur hierdie storie mislei was. Inderwaarheid, Mulder was nooit gevra om voor die Mostert-Kommissie te verskyn nie, nie die dag, die week of die jaar daarna nie. Nooit. Kort na sy verkiesing het P.W. Botha ook ’n einde gemaak aan die bron van die storie: Die Mostert-Kommissie. ’n Gekose Komitee van die Parlement onder leiding van Hennie van der Walt het die ondersoek na die vlug van kapitaal en die oortreding van die valuta-beheermaatreëls oorgeneem en die werk afgehandel. In die Komitee se verslag was Connie Mulder se naam nie eens genoem nie en Mulder was ook nooit geroep om voor hierdie komitee te getuig nie.

Die Switserse bankstorie was maar net een faset van die Botha-kamp se uitoorlê politiek, maar dit was dodelik.

In die verspreiding van hierdie leuen oor Connie Mulder was die P.W. Botha-spilpunt skuldig aan een van die mees skandalige en immorele politieke gerugte in die geskiedenis van Suid-Afrikaanse politiek. Dit in die soort maneuver wat ’n mens van die kundiges in die Kremlin sou verwag, in die hondegeveg om die leierskap wat gevolg het nadat Khruschev as President van die Sowjet-Unie uitgeskop is. Maar geensins van mense wat aan gebed deelgeneem het voor die stemmery in die koukus nie! Nie van mense wie haas onmiddellik daarna met ‘n belofte van “skoon administrasie” gekom het nie!

Vervolg...


U soek na?

 •  BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland het so dikwels navrae ontvang van lesers wat 'n behoefte aan die Bybel het, spesifiek die 1933/53-uitgawe. Soms het van ons ander lesers in hul behoefte kon voorsien wanneer ons navraag gedoen het.

  Nou is Gelofteland dankbaar om aan al ons lesers daardie Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

  ___________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  _________

  HOU VAKANSIE IN MOSSELBAAI !

  Baie netjiese vakansie-akkommodasie in Fraai Uitsig, Kleinbrakrivier, Mosselbaai Munisipaliteit. Twee kilometer vanaf Kleinbrak en Tergniet se swemstrande en ongeveer 10 kilometer vanaf Hartenbosch. Pick n Pay binne loopafstand.
  Kliek hier vir volledige inligting en foto's: OPSOEK NA BEHUISING VIR VAKANSIE?
   
  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________
   
  SKAARS BOEKE TE KOOP
  C J LANGENHOVEN 16 VOLUMES
  FAK-SANGBUNDEL 1 VOLUME
  Hierdie 16 volume Langenhoven-stel is 'n goedopgepaste kosbare versamelstuk. Dit beslaan die volledige inhoud van Langenhoven se bundels soos Sonde met die Bure; Loeloeraai; Herrie op die ou Tremspoor; Doppers en Filistyne; en al die kosbare stories uit die pen van Langenhoven.
  Die FAK-sangbundel is ook in goeie toestand en kan saam of apart van die Langenhovenstel gekoop word.
  Eienaar moet na 'n kleiner woonplek verhuis en vra 'n redelike aanbod vir sy boeke.
  Die aanbevole waardasieprys vir die Langenhovenstel is R1600.00; en vir die FAK R100.00
  Koerierkoste sal bykomend wees.
  Kontak

  Chris Carstens

  Sel no 082 954 3383

  Epos adres

  chris.carstens

  @vodamail.co.za

  ___________
  DIGBUNDELS:
    'n Versameling van 4 elektroniese bundels - 226 gedigte @R350.00:  
  Vir alle navrae  skryf aan 
  Amanda
  @waterstrome.co.za
  Uittreksel uit:
  'n Nasie in Pyn:
  ...Saam sal die hele wêreld vir hulle bid.
  Saam sal ons met pyn in ons harte sit.
  Mag hulle berus in u wil
  Mag hulle voor U verstil.
  _________
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  'n Boek getiteld DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK - Christen Teokratiese Separatisme, uit die pen van ds AE van den Berg, het  in gedrukte vorm verskyn. 
  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.  
  DIE
  VOLMAAKTE REPUBLIEK - Christen Teokratiese Separatisme, bring helder perspektief oor rasseverskille en die natuurlike skeiding van rasse wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte aan geestelike transformasie wat landsburgers van denkrigting sal laat verander en van al die sogenaamde polities-korrekte onregte en gewaande vryheid waarmee hulle belas word, sal bevry.
  Lesers word aangemoedig om hulle daadwerklik vir 'n Christen-teokrasie in 'n volmaakte republiek te beywer deur sinvolle besluite te neem in die lig van God se Woord, en onophoudelik te bid dat dit spoedig hier aan die suidpunt van Afrika verwesenlik word. Politiek is 'n saak van erns en harde werk waardeur wet en orde gehandhaaf word en durf nie in eerlose hande gelaat word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel, iets wat op staatkundige gebied slegs in 'n Christen-teokratiese bestel tot sy reg sal kom.

   

  U kan hierdie boek bestel by
  ds AE van den Berg
  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com
  Prys: R50-00

   
 • BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  ('n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 'n Nuwe Trek (Exclusive Books) Prys: ZAR180

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is by http://tinyurl.com/lx9vrs8

  ... en loot.co.za dit verkoop teen R169 http://tinyurl.com/l26h6jl

  ... kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD


  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  JULIE 2013

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. 

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2 NOU BESKIKBAAR

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.
  of skakel hom by
  074 967 5187


  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 • Kliek op DIE CHARISMATIESE GEVAAR om meer oor hierdie boek te wete te kom Lees verder...  
 • FILM OOR DR HF VERWOERD

  Kyk by hierdie skakel http://youtu.be/TcO3zPF8998

    na die kort film oor dr HF Verwoerd.   
  Dit kan ook direk bestel word by Riaan: +27823712682 of by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
   

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

 

'N BIETJIE LANGENHOVEN:

Ek sê nie al die suur mense is Fariseërs nie, maar naastenby al die Fariseërs is suur. In alle geval, solank hulle onthou om Fariseërs te wees. Want dis ook 'n inspanning.
Verbeel jou 'n wêreld sonder 'n skaterlag, sonder eens 'n glimlag. 'n Hemel op aarde, sal die Fariseër sê. Uit so 'n hemel sou ek wou wegloop hel toe.

Die man wat ek na soek, is nie dié wat die minste foute maak nie, maar dié wat die meeste foute régmaak.

Slaap laat solank as jy jou eie baas is en daar sal 'n tyd kom wanneer 'n 'n baas jou sal laat vroeg opstaan.

Ontydige vlyt is die merk van die luiaard. Dis sy verskoning vir ontydige rus.

Ons reken ons geluk vir ons loon en ons straf vir ons ongeluk.

Welvaart is die  dogter van matigheid en die moeder van weelde.

My swaarste pad trap ek self vir my plat, en die swaarste is die wat my voete nooit vat.

Daar is geen kuns by sukkel en geen sukkel by kuns.

Die boer wat nie saai nie sal nie misoeste kry nie, maar hy sal geen goeie ook kry nie.

Het die daeraad lief en die dag sal jóu liefhê.

'n Man wat werklik oor homself baas is, is nooit die kneg van 'n ander nie.

Dis die flukse perd wat flou word. Meer moeite as wat die vlytige het vir sy loon, het die luiaard verniet.

Op die ou end werk die vlytige man vir homself, die luiaard vir 'n ander.

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Kla net oor jou kooi as dit 'n ander is wat dit vir jou opgemaak het.

Hoe korter jy jou kuier maak, hoe gouer sal jy weer genooi word.

Om my naaste lief te hê is vir my 'n sware gebod. Met die mense daargunter kry ek dit nog op 'n manier reg.

Jy sê "ja" waar jy moes "nee" gesêhet omdat jy die ander nie wil aanstoot gee nie. Maar eken hoe het hy jou aanstoot gegee met sy versoek!

Aan 'n nuwe wa kan jy sien of dit 'n goeie skilder was; aan 'n oue of dit goeie wamaker was.

Trek liewer vir jou vriend jou broek uit as om vir hom vir 'n baadjie borg te staan. Anders loop julle naderhand albei nakend.

Die vriendskap wat jy moet koop is 'n duur artikel. Jy sal nie weer jou prys kry as jy dit van die hand wil sit nie.

Moenie vriendskap en besigheid meng nie – jy bederf albei.

'n Man wat nie vyande het nie deug nie vir 'n vriend nie.

Maak jou vriendelikheid goedkoop en hou jou vriendskap duur.

Moenie jou vriend vergeet nie; dit sal hom seermaak. Maak jou vyand daarmee seer.

'n Skare is 'n versameling van eensames.

Stuur die luiaard na die miere, en as hy nie te lui is om te gaan nie sal hy te lui wees om weer terug te kom.

Dis net so moeilik om maklikheid in die ou wêreld te kry as wat dit maklik is om moeilikheid te kry.

Waardeer die werk van jou vrou. Jy kan nie op die aarde 'n ander kneg kry vir dieselfde diens en dieselfde prys nie.

Met spaarsaamheid sal jy uit die kleinste inkomste iets oorhou; met verkwistery sal die grootste vir jou te min wees.

Besorg jou eie boodskap en reken die moeite teen dit wat die misverstand jou sou gekos het.

Het die ryk man nodig om so suinig te wees? Maar hy is nie 'n ryk man wat suinig geword het nie; hy is 'n suinige man wat ryk geword het.

Help jou swakke mededinger op die bene bly.  As hy tot niet gaan, kom daar dalk 'n sterke in sy plek.

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES (7)

(Lees die reeks by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

 • Die adderbyt van naberou is verskriklik (Naberou is ontstellend.)
 • Hy het hom in 'n addergebroedesel begewe (Hy was tussen 'n groep nydige, aanvallende mense.)
 • Sy het hom adieu toegeroep (Sy het vaarwel gesê.)
 • 'n Adres van adhesie is 'n geskrif waarin instemming betuig word met 'n versoek.
 • Jy is nou by die verkeerde adres (Jy soek die oorsaak van die kwaad by die verkeerde persoon.)
 • Dit was advokatery (Dit was regskundige uitoorlêery.)
 • Hy sal die werk weer afbroddel. (Hy sal knoeiwerk of slordige werk verrig.)
 • Sy wil elke takie afbrom (Sy kla die hele tyd terwyl sy werk.)
 • Jy kan nou maar afdans (Jy kan nou maar skoert.)
 • Moet hom nie op sy verdienste afdwing nie (Moet hom nie verkleineer nie.)
 • Die ou werkie draf ek gou af (Ek sal dit sommer gou afhandel.)
 • Hulle wil die rusie afdrink (Hulle wil vrede maak.)
 • Sy het soms baie affêrinkies (Sy is dikwels vol nukke en nonsens.)
 • Hy sal wel weer geld van haar affutsel (Hy sal dit op 'n oneerlike manier van haar kry.)
 • Daar kan niks van afgaan nie (Dit kan nie ontken word nie.)
 • Hy sal 'n afgehekste loesing kry ('n deeglike pak slae.)
 • Sy is 'n afgelekte meisie (Sy het al baie kêrels gehad.)
 • Jy lyk so afgesak (Jy lyk baie moeg.)
 • Hy het afgetop gelyk (Hy het verleë gelyk.)
 • As jy iets van hom wil hê sal jy dit moet afgoël (Hy is so suinig!)
 • So 'n afhaler is onnodig ('n Onnodige belediging.)
 • As dit afhang moet ons dit maar opbind (Skertsend wanneer iemand gedurig begin met "Dit hang af..."
 • Na elke partytjie is hy babalaas ( dan ly hy aan die gevolge van te veel alkohol).
 • Daar was 'n Babelse gegons van stemme (Almal het gelyktydig gepraat).
 • Dit was 'n Babelse verwarring (Dit was baie deurmekaar).
 • Hy sal weer mooi broodjies kom bak (Hy sal kom vlei en mooipraat om sy doel te bereik),
 • Hulle eet nie uit een bak nie (Hulle is nie vriende nie).
 • Sy het hom 'n bak gewys (Sy het hom onvriendelik tereggewys).
 • Gou by die bak maar lui by die vak (Hy is eerste daar waar iets te ete is maar traag as hy moet werk).
 • Hy maak sy hande bak (Hy kom bedel iets).
 • Ons moes bak staan (Ons moes hard werk).
 • Dit was sommer 'n bakerpraatjie (Dit was 'n skinderstorie).
 • Jerusalem is die bakermat van die Christelike Kerk ( Dis waar dit begin het. 'n Bakermat was 'n mandjie waarin die baker – die vrou wat 'n pasgebore baba versorg het – die kindjie op haar skoot voor die vuur versorg het).

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 2291 gaste aanlyn