Nuutste bydraes

GEDAGTES VIR ELKE DAG

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Het u geweet die Nuwe Testament se oudste manuskripte dateer om en by die einde van die 2de eeu n.C.? Daar bestaan geen oorspronklike Griekse teks nie, maar slegs kopieë van manuskripte.  Ons is egter baie gelukkig om manuskripte te hê wat 100-150 jaar ná die oorspronklikes gekopieer is.

DIE BROEDERBOND IN DIE AFRIKANER- POLITIEK (1)

B M Schoeman

(Lees reeks by AB in die Afrikanerpolitiek )

Met die skrywe van hierdie boek in 1982 was dit nie Beaumont Schoeman se bedoeling om verdere onthullings van die Broederbond se geheime te maak nie. Sy doel was om te illustreer watter rol die Broederbond in die Afrikanerpolitiek gespeel het. Schoeman slaag daarin om aan die hand van eie dokumentasie aan te toon dat die Broederbond, in stryd met sy eie grondwet en reglement, ‘n instrument in die hand van ‘n bepaalde politieke party was ten tye van dié publikasie. Wat Schoeman toe nog nie kon weet nie is hoe ver die grense van die Broederbond se verraderlikheid sou uitbrei tot hulle op aandrang van die internasionale geldmag Suid-Afrika aan ‘n korrupte swart regering oorgegee het. Vandag opereer en skuil die Broederbond onder die naam Afrikaner Bond (AB) en is selfs meer listig as tevore terwyl hulle steeds die toutjies agter die gordyn probeer trek.

Nuwe norme

Op 5 Junie 1918 is die geboorte van die Afrikaner-Broederbond met die volgende woorde deur sy stigterslede aangekondig: ”Ons moet nie politieke leiers aanhang nie; ons moet beslis non-politiek wees.” Vier en vyftig jaar later, op die Bondsraad van April 1972, verklaar die destydse voorsitter van die Uitvoerende Raad van die AB, dr. P.J. Meyer: ”Ons moet die volgende verkiesing nie alleen nou reeds op positiewe wyse aanpak nie, maar dit onder die banier van ons eendragtige Afrikanerskap tot ’n grootse Nasionale oorwinning deurvoer.”

Met hierdie woorde het Meyer nie net bevestig watter totale bespotting van die stigterslede se plegtige onderneming gemaak is nie, maar het hy ook die algehele verslawing van die Broederbond aan ’n bepaalde politieke party oor ’n tydperk van jare op rekord gestel. Deur hierdie politieke dienstigheid het die Broederbond die willose instrument geword van mense wat nie meer die betekenis van Afrikaner-nasionalisme ken nie en vir wie die Afrikanerstrewe vandag van ondergeskikte belang is.

Die Broederbond het op twee belangrike grondslae tot stand gekom: dit sou ’n nie-politieke organisasie wees wat agter die skerms onbaatsugtig en in groot vertroulikheid sou werk om aan die Afrikaner sy regmatige plek in sy vaderland te gee. Politieke verbintenisse van sy lede sou geen rol speel nie en volksdiens, sonder om openbare erkenning daarvoor te verwag, sou sy wagwoord wees. Aan ’n lid sou nie gevra word “watter politieke party ondersteun jy” nie; suiwer en opregte Afrikanerskap sou die enigste maatstaf wees.

Sowat ’n maand na die stigtingsvergadering van die AB is op 2 Julie 1918 ’n grondwet vir die Broederbond aangeneem. Artikel 16 daarvan het gelui: “Die vereniging is beslis non-po­litiek en dit word verwag dat politiek buite ons werksaamhede en vergaderings gehou sal word.” Op 21 September 1920 is die grondreëls van die Bond opgestel en in artikel 9 daarvan word die verhouding van die Bond tot die politiek weer duidelik soos volg gestel: “In verband met die werksaamhede kan die vergadering enige volksvraagstuk of geskiedkundige punt bespreek met die doel om op onpartydige wyse uit te vind wat die beste is vir die sedelike, intellektuele, maatskaplike en staatkundige vooruitgang van ons volk. G’n spreker mag egter optree as propagandis van die een of ander bestaande politieke party of partypolitiek as sodanig nie. Die voorsitter sal streng let op die handhawing van hierdie bepaling.”

In die grondwet word die grondslag van die AB aangedui as Christelik-nasionaal en die doel soos volg:

“(a) Die bewerkstelliging van ’n gesonde en vooruitstrewe na eensgesindheid onder alle Afrikaners wat die welsyn van die Afrikanernasie nastreef;

(b) die opwekking van ’n nasionale selfbewussyn by die Afrikaner en die inboeseming van liefde vir sy taal, godsdiens, tradisies, land en volk;

(c) die bevordering van alle belange van die Afrikanervolk.”

By die instelling van ’n nuwe lid word in die formulier wat gebruik word, baie sterk klem gelê op die voortbestaan van die Afrikanervolk. Een van die vereistes vir lidmaatskap is dan ook dat ’n persoon “skoon van karakter en vas van beginsel, ook in die handhawing van sy Afrikanerskap”, moet wees. Altyd het dit gegaan om die belange van die Afrikaner in sy onderskeidenheid van enige ander bevolkingsgroep en om die feit dat die Afrikaner ’n eersgeboortereg op hierdie land het. Dit is ook waarom bepaal is dat partypolitiek nie in die AB bedryf mag word nie.

Dit is mooi ideale, maar ook ideale wat die uiterste toetse sou stel aan die mense wat hulle deur die jare in leidinggewende posisies in die organisasie sou bevind. Dit sou van hulle afhang of die mooi ideale verwesenlik sou kon word. Die geskiedenis van die Broederbond die afgelope meer as sestig jaar lewer die oorvloedige bewyse dat sy leiers hierdie toets jammerlik gefaal het.

Hiermee word nie te kenne gegee dat die Broederbond niks goeds vermag het nie. Dit het sy mooi momente gehad, soos sy aandeel aan die historiese Ossewatrek in 1938 en die herlewing van Afrikaner-nasionalisme wat daarmee gepaard gegaan het, die Ekonomiese Volkskongres en die geboorte van die Ekonomiese Instituut kort daarna, sy opregte pogings om die Afrikaner ’n vastrapplek in ’n Engels-oorheersde ekonomie te gee — om maar enkele voorbeelde te noem. Maar terugskouend word hierdie mooi momente oorskadu deur ander dinge wat die ideale van die stigterslede al hoe meer begin verdring het: die bevordering van eiebelang, nepotisme, bevoorregting van sommige lede bo nie-lede, die verwesenliking van persoonlike ambisies.

Met verloop van tyd het die ondeurdagte optrede van sekere UR-lede, strydig met die bepalings in die grondwet en die reglement, die Broederbond al hoe meer in die politiek verstrengel laat raak. Saam daarmee het mense later tot die Broe­derbond toegetree oor wie se Afrikanerskap ’n groot vraagteken getrek kon word en wat slegs in die AB ’n handige voertuig gesien het om êrens, in die meeste gevalle taamlik ver verwyder van die Afrikanerpad, te arriveer. Mense wat vinnig wou ryk word en vir wie materiële oorweginge swaarder geweeg het as die belange van die Afrikanervolk, het deur hulle toetrede tot die Broederbond waardes en norme in die AB ingedra wat gevloek het teen die ideale van sy stigterslede. Gaandeweg het hierdie soekers na rykdom ’n oorheersende invloed in die Broederbond en sy aktiwiteite begin speel en is die veronderstelde norme en waardes van die AB verbuig om by hulle belange aan te pas. Vir Afrikaneridealiste was daar al minder plek en die wat wel hulle weg na die AB gevind het, se stem het al stiller geword.

Toe die proses van inpalming van die Broederbond onder leiding van die toenmalige Eerste Minister, mnr. B.J. Vorster, voltrek is om die AB ’n volledige “stutorganisasie” van die Regering te maak, het al hoe meer Veiligheidsmanne en agente langs ongewone weë tot die Bond toegetree. Mense se lojaliteit het begin verskuif van die Afrikanervolk en sy belange na politieke magshebbers en die bevordering van hulle oogmerke. Die Broederbond het ’n vreemde organisasie geword. Die woord spioene is al hoe meer gehoor toe lede oor hulle skouers begin loer het om te sien wie hulle beluister. Te veel mense het hulle verskyning in die AB gemaak wat, om ’n woord van Totius te gebruik, te veel na ander mense gelyk het.

Die AB het soms weens omstandighede buite sy beheer in die politiek beland, maar in sekere gevalle het hy berekend tot die partypolitiek toegetree op ’n wyse wat nie altyd bevorderlik vir sy beeld was nie. Dit was veral die geval in die onstuimige oorlogsjare van 1939 tot 1945 en weer nadat Vorster in 1966 die premierskap oorgeneem net na die berekende moord op dr Verwoerd) en die Broederbond niks anders as ’n politieke instrument van die Regering geword het nie.

Die eerste probleme vir die AB het ses jaar na sy stigting opgeduik met die paktsluiting tussen genl. J.B.M. Hertzog, toe leier van die Nasionale Party, en die Arbeiderparty van sy goeie vriend, kol. H.F.P. Cresswell. Binne die Broederbond was daar NP-lede wat hulle nie met so ’n vreemde politieke bondgenootskap kon versoen nie. Die argument wat egter deurslaggewend was, was dat parlementêre verteenwoordiging en moontlik ook oorname van die regering groter mag aan die Afrikaner sou besorg om sy uiteindelike doelwit van ’n onafhanklike republiek te bereik.

In 1927 het die leiding in die Broederbond besluit om die organisasie se bedrywighede op ’n omvattende skaal uit te brei en geen lewensterrein onaangeroer te laat nie. Dit het weer krieweling in die AB-geledere veroorsaak, maar nie van ’n ernstige aard nie. Ten einde sy nuwe beleid in die praktyk uit te voer sonder om homself te openbaar, is oorgegaan tot die stigting van die Federasie van Afrikaanse Kultuurverenigings (FAK), wat met verloop van tyd die openbare arm van die Broederbond geword het.

Die jaar 1933 was die jaar van koalisie en samesmelting toe Hertzog en genl. J.C. Smuts op politieke gebied bymekaar uitgekom en die Gesuiwerdes uit die Nasionale Party weggebreek het. Vir die eerste keer het lede van die Broederbond hulle nou in teenoorgestelde kampe in die politiek bevind. Noodwendig moes dit ’n krisissituasie vir die Broederbond skep en sou dit uiterste toetse aan die leidinggewende figure in die Broederbond stel.

Waarskynlik die grootste slag vir die AB in die beginjare het in 1935 gevolg toe Hertzog aan die hand van geheime AB-dokumente en omsendbriewe wat aan hom gelek is, ’n striemende aanval op die Broederbond en sy leiding gedoen het. Dit het tot groot spanning in die AB gelei en Ge­suiwerdes het met agterdog na Hertzog-volgelinge gekyk en beskuldigings is gemaak oor wie verantwoordelik was vir die lek van die geheime inligting na Hertzog.

Vir baie mense in die Broederbond was dit ’n groot skok dat Hertzog, hoewel toe leier van die Verenigde Party, die Broederbond in die openbaar in sulke verdoemende terme kon aanval. Hoewel hy nooit lid van die organisasie was nie, was daar altyd baie hartlike samewerking tussen hom en die AB-leiding. Hertzog se geregverdige aanval op die Broederbond moes noodwendig die politieke verdeeldheid van daardie tyd ook in die kerklike en kulturele lewe van die Afrikaner indra. Broer en broer en vader en seun het in bitterheid en selfs vyandskap teenoor mekaar te staan gekom. Dit was voorwaar ’n traumatiese tydperk in die bestaan van die Broederbond en baie lede het Hertzog nooit vir hierdie daad vergewe nie. Een van hulle was adv. C.R. Swart, die latere Minister en eerste Staatspresident van Suid-Afrika.

In die ander kamp — die nie-Broederbondlede en Hertzog- ondersteuners binne die AB - was daar egter ook volhardende wantroue. Uitsprake van toonaangewende persone in die AB in vertroulike geskrifte en op byeenkomste van die organisa­sie het ook nie bygedra om die agterdog te besweer nie.

Hertzog se groot klagte teen die Broederbond was dat dit ’n eksklusiewe Afrikaner-organisasie was wat geen plek vir Engelssprekendes kon inruim nie. Met sy nuutverworwe vriende in die Engelssprekende wêreld vanweë die eenwording met die Verenigde Party, was die Broederbond se grondslag van Afrikaner-oorheersing met uitsluiting van Engelssprekendes vir horn verwerplik. Uiteindelik is hierdie krisis oorleef na uitgerekte samesprekings tussen die AB-leiding en Hertzog en ’n onderneming deur hom dat hy die Broeder­bond nie weer in die openbaar sou aanval nie.

In die oorlogsjare het die AB-leiding berekend tot die po­litieke terrein toegetree toe dit die botsende Afrikanergroepe in die politiek van destyds — die Herenigde Nasionale Party (HNP), die Nuwe Orde, die Gryshemde, die Ossewa- brandwag (OB) en ander faksies — met mekaar probeer versoen het. Dr. Albert Hertzog, wat toe reeds in die Uitvoerende Raad van die AB gedien het, het hierin ’n leidende rol gespeel. By verskillende geleenthede het die AB langs verskillende weë versoening probeer bewerkstellig. Die pogings van die Eenheidskomitee kan hier as voorbeeld genoem word. Maar nie een keer was die AB se pogings om versoening te bewerkstellig, suksesvol nie. Dit kan inderdaad gestel word dat die UR se bemoeienis in hierdie tyd met die politiek die aansien van die organisasie benadeel het. Dit is veral die soms lompe wyse waarop UR-lede soos Hertzog by geleentheid in die politiek ingeplons het, wat met groot skeptisisme deur leiers van die HNP, soos adv. J.G. Strijdom, adv. Eric Louw en adv. Swart, bejeen is. Veral Strijdom het hom nie hierdie politieke bemoeienis deur UR-lede laat welgeval nie. Hy het onverbiddelik geëis dat die Broederbond hom by sy neergelegde taak moes hou en die politiek aan die politieke leiers moes oorlaat.

Dit was waarskynlik ook die gebeure van hierdie tyd wat Strijdom erg wantrouig teenoor Albert Hertzog gestem het en wat veroorsaak het dat daar nooit werklik ’n vertrouensbasis tussen hulle twee kon ontwikkel het nie. Hierdie gevoel het deurgeloop tot in 1948, selfs nadat Strijdom vir Hertzog persoonlik genader het om hom as HNP-kandidaat verkiesbaar te stel.

Lees in die volgende aflewering oor ’n Nuwe Afrikaanse stand

Vervolg...

U soek na?

 •  BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland het so dikwels navrae ontvang van lesers wat 'n behoefte aan die Bybel het, spesifiek die 1933/53-uitgawe. Soms het van ons ander lesers in hul behoefte kon voorsien wanneer ons navraag gedoen het.

  Nou is Gelofteland dankbaar om aan al ons lesers daardie Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

  ___________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  _________

  HOU VAKANSIE IN MOSSELBAAI !

  Baie netjiese vakansie-akkommodasie in Fraai Uitsig, Kleinbrakrivier, Mosselbaai Munisipaliteit. Twee kilometer vanaf Kleinbrak en Tergniet se swemstrande en ongeveer 10 kilometer vanaf Hartenbosch. Pick n Pay binne loopafstand.
  Kliek hier vir volledige inligting en foto's: OPSOEK NA BEHUISING VIR VAKANSIE?
   
  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________
   
  SKAARS BOEKE TE KOOP
  C J LANGENHOVEN 16 VOLUMES
  FAK-SANGBUNDEL 1 VOLUME
  Hierdie 16 volume Langenhoven-stel is 'n goedopgepaste kosbare versamelstuk. Dit beslaan die volledige inhoud van Langenhoven se bundels soos Sonde met die Bure; Loeloeraai; Herrie op die ou Tremspoor; Doppers en Filistyne; en al die kosbare stories uit die pen van Langenhoven.
  Die FAK-sangbundel is ook in goeie toestand en kan saam of apart van die Langenhovenstel gekoop word.
  Eienaar moet na 'n kleiner woonplek verhuis en vra 'n redelike aanbod vir sy boeke.
  Die aanbevole waardasieprys vir die Langenhovenstel is R1600.00; en vir die FAK R100.00
  Koerierkoste sal bykomend wees.
  Kontak

  Chris Carstens

  Sel no 082 954 3383

  Epos adres

  chris.carstens

  @vodamail.co.za

  ___________
  DIGBUNDELS:
    'n Versameling van 4 elektroniese bundels - 226 gedigte @R350.00:  
  Vir alle navrae  skryf aan 
  Amanda
  @waterstrome.co.za
  Uittreksel uit:
  'n Nasie in Pyn:
  ...Saam sal die hele wêreld vir hulle bid.
  Saam sal ons met pyn in ons harte sit.
  Mag hulle berus in u wil
  Mag hulle voor U verstil.
  _________
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  'n Boek getiteld DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK - Christen Teokratiese Separatisme, uit die pen van ds AE van den Berg, het  in gedrukte vorm verskyn. 
  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.  
  DIE
  VOLMAAKTE REPUBLIEK - Christen Teokratiese Separatisme, bring helder perspektief oor rasseverskille en die natuurlike skeiding van rasse wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte aan geestelike transformasie wat landsburgers van denkrigting sal laat verander en van al die sogenaamde polities-korrekte onregte en gewaande vryheid waarmee hulle belas word, sal bevry.
  Lesers word aangemoedig om hulle daadwerklik vir 'n Christen-teokrasie in 'n volmaakte republiek te beywer deur sinvolle besluite te neem in die lig van God se Woord, en onophoudelik te bid dat dit spoedig hier aan die suidpunt van Afrika verwesenlik word. Politiek is 'n saak van erns en harde werk waardeur wet en orde gehandhaaf word en durf nie in eerlose hande gelaat word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel, iets wat op staatkundige gebied slegs in 'n Christen-teokratiese bestel tot sy reg sal kom.

   

  U kan hierdie boek bestel by
  ds AE van den Berg
  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com
  Prys: R50-00

   
 • BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  ('n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 'n Nuwe Trek (Exclusive Books) Prys: ZAR180

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is by http://tinyurl.com/lx9vrs8

  ... en loot.co.za dit verkoop teen R169 http://tinyurl.com/l26h6jl

  ... kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD


  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  JULIE 2013

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. 

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2 NOU BESKIKBAAR

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.
  of skakel hom by
  074 967 5187


  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 • Kliek op DIE CHARISMATIESE GEVAAR om meer oor hierdie boek te wete te kom Lees verder...  
 • FILM OOR DR HF VERWOERD

  Kyk by hierdie skakel http://youtu.be/TcO3zPF8998

    na die kort film oor dr HF Verwoerd.   
  Dit kan ook direk bestel word by Riaan: +27823712682 of by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
   

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

 

'N BIETJIE LANGENHOVEN:

Ek sê nie al die suur mense is Fariseërs nie, maar naastenby al die Fariseërs is suur. In alle geval, solank hulle onthou om Fariseërs te wees. Want dis ook 'n inspanning.
Verbeel jou 'n wêreld sonder 'n skaterlag, sonder eens 'n glimlag. 'n Hemel op aarde, sal die Fariseër sê. Uit so 'n hemel sou ek wou wegloop hel toe.

Die man wat ek na soek, is nie dié wat die minste foute maak nie, maar dié wat die meeste foute régmaak.

Slaap laat solank as jy jou eie baas is en daar sal 'n tyd kom wanneer 'n 'n baas jou sal laat vroeg opstaan.

Ontydige vlyt is die merk van die luiaard. Dis sy verskoning vir ontydige rus.

Ons reken ons geluk vir ons loon en ons straf vir ons ongeluk.

Welvaart is die  dogter van matigheid en die moeder van weelde.

My swaarste pad trap ek self vir my plat, en die swaarste is die wat my voete nooit vat.

Daar is geen kuns by sukkel en geen sukkel by kuns.

Die boer wat nie saai nie sal nie misoeste kry nie, maar hy sal geen goeie ook kry nie.

Het die daeraad lief en die dag sal jóu liefhê.

'n Man wat werklik oor homself baas is, is nooit die kneg van 'n ander nie.

Dis die flukse perd wat flou word. Meer moeite as wat die vlytige het vir sy loon, het die luiaard verniet.

Op die ou end werk die vlytige man vir homself, die luiaard vir 'n ander.

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Kla net oor jou kooi as dit 'n ander is wat dit vir jou opgemaak het.

Hoe korter jy jou kuier maak, hoe gouer sal jy weer genooi word.

Om my naaste lief te hê is vir my 'n sware gebod. Met die mense daargunter kry ek dit nog op 'n manier reg.

Jy sê "ja" waar jy moes "nee" gesêhet omdat jy die ander nie wil aanstoot gee nie. Maar eken hoe het hy jou aanstoot gegee met sy versoek!

Aan 'n nuwe wa kan jy sien of dit 'n goeie skilder was; aan 'n oue of dit goeie wamaker was.

Trek liewer vir jou vriend jou broek uit as om vir hom vir 'n baadjie borg te staan. Anders loop julle naderhand albei nakend.

Die vriendskap wat jy moet koop is 'n duur artikel. Jy sal nie weer jou prys kry as jy dit van die hand wil sit nie.

Moenie vriendskap en besigheid meng nie – jy bederf albei.

'n Man wat nie vyande het nie deug nie vir 'n vriend nie.

Maak jou vriendelikheid goedkoop en hou jou vriendskap duur.

Moenie jou vriend vergeet nie; dit sal hom seermaak. Maak jou vyand daarmee seer.

'n Skare is 'n versameling van eensames.

Stuur die luiaard na die miere, en as hy nie te lui is om te gaan nie sal hy te lui wees om weer terug te kom.

Dis net so moeilik om maklikheid in die ou wêreld te kry as wat dit maklik is om moeilikheid te kry.

Waardeer die werk van jou vrou. Jy kan nie op die aarde 'n ander kneg kry vir dieselfde diens en dieselfde prys nie.

Met spaarsaamheid sal jy uit die kleinste inkomste iets oorhou; met verkwistery sal die grootste vir jou te min wees.

Besorg jou eie boodskap en reken die moeite teen dit wat die misverstand jou sou gekos het.

Het die ryk man nodig om so suinig te wees? Maar hy is nie 'n ryk man wat suinig geword het nie; hy is 'n suinige man wat ryk geword het.

Help jou swakke mededinger op die bene bly.  As hy tot niet gaan, kom daar dalk 'n sterke in sy plek.

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES (7)

(Lees die reeks by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

 • Die adderbyt van naberou is verskriklik (Naberou is ontstellend.)
 • Hy het hom in 'n addergebroedesel begewe (Hy was tussen 'n groep nydige, aanvallende mense.)
 • Sy het hom adieu toegeroep (Sy het vaarwel gesê.)
 • 'n Adres van adhesie is 'n geskrif waarin instemming betuig word met 'n versoek.
 • Jy is nou by die verkeerde adres (Jy soek die oorsaak van die kwaad by die verkeerde persoon.)
 • Dit was advokatery (Dit was regskundige uitoorlêery.)
 • Hy sal die werk weer afbroddel. (Hy sal knoeiwerk of slordige werk verrig.)
 • Sy wil elke takie afbrom (Sy kla die hele tyd terwyl sy werk.)
 • Jy kan nou maar afdans (Jy kan nou maar skoert.)
 • Moet hom nie op sy verdienste afdwing nie (Moet hom nie verkleineer nie.)
 • Die ou werkie draf ek gou af (Ek sal dit sommer gou afhandel.)
 • Hulle wil die rusie afdrink (Hulle wil vrede maak.)
 • Sy het soms baie affêrinkies (Sy is dikwels vol nukke en nonsens.)
 • Hy sal wel weer geld van haar affutsel (Hy sal dit op 'n oneerlike manier van haar kry.)
 • Daar kan niks van afgaan nie (Dit kan nie ontken word nie.)
 • Hy sal 'n afgehekste loesing kry ('n deeglike pak slae.)
 • Sy is 'n afgelekte meisie (Sy het al baie kêrels gehad.)
 • Jy lyk so afgesak (Jy lyk baie moeg.)
 • Hy het afgetop gelyk (Hy het verleë gelyk.)
 • As jy iets van hom wil hê sal jy dit moet afgoël (Hy is so suinig!)
 • So 'n afhaler is onnodig ('n Onnodige belediging.)
 • As dit afhang moet ons dit maar opbind (Skertsend wanneer iemand gedurig begin met "Dit hang af..."
 • Na elke partytjie is hy babalaas ( dan ly hy aan die gevolge van te veel alkohol).
 • Daar was 'n Babelse gegons van stemme (Almal het gelyktydig gepraat).
 • Dit was 'n Babelse verwarring (Dit was baie deurmekaar).
 • Hy sal weer mooi broodjies kom bak (Hy sal kom vlei en mooipraat om sy doel te bereik),
 • Hulle eet nie uit een bak nie (Hulle is nie vriende nie).
 • Sy het hom 'n bak gewys (Sy het hom onvriendelik tereggewys).
 • Gou by die bak maar lui by die vak (Hy is eerste daar waar iets te ete is maar traag as hy moet werk).
 • Hy maak sy hande bak (Hy kom bedel iets).
 • Ons moes bak staan (Ons moes hard werk).
 • Dit was sommer 'n bakerpraatjie (Dit was 'n skinderstorie).
 • Jerusalem is die bakermat van die Christelike Kerk ( Dis waar dit begin het. 'n Bakermat was 'n mandjie waarin die baker – die vrou wat 'n pasgebore baba versorg het – die kindjie op haar skoot voor die vuur versorg het).

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1394 gaste aanlyn