Nuutste bydraes

GEDAGTES VIR ELKE DAG

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Mense doop graag hulle kindertjies maar verstaan nie altyd waarom die doop gaan nie.  Jesus het sy dissipels opdrag gegee om bekeerlinge in die Naam van van die Vader, die Seun en die Heilige Gees te doop. Ouers wat nie in die Drie-Eenheid van God glo nie maar hulle kinders ten doop bring maak 'n bespotting van hierdie verbondsteken van Christus.

DIE BROEDERBOND IN DIE AFRIKANER- POLITIEK (21)

B M Schoeman

(Lees reeks by AB in die Afrikanerpolitiek )

Met die skrywe van hierdie boek in 1982 was dit nie Beaumont Schoeman se bedoeling om verdere onthullings van die Broederbond se geheime te maak nie. Sy doel was om te illustreer watter rol die Broederbond in die Afrikanerpolitiek gespeel het. Schoeman slaag daarin om aan die hand van eie dokumentasie aan te toon dat die Broederbond, in stryd met sy eie grondwet en reglement, ‘n instrument in die hand van ‘n bepaalde politieke party was ten tye van dié publikasie. Wat Schoeman toe nog nie kon weet nie is hoe ver die grense van die Broederbond se verraderlikheid sou uitbrei tot hulle op aandrang van die internasionale geldmag Suid-Afrika aan ‘n korrupte swart regering oorgegee het. Vandag opereer en skuil die Broederbond onder die naam Afrikaner Bond (AB) en is selfs meer listig as tevore terwyl hulle steeds die toutjies agter die gordyn probeer trek.

Rol van die Cape Liberal Nats

Die oplaaiende stryd en onrus binne die geledere van die AB het nie net gegaan om tendense wat op terreine buite die AB al duideliker waarneembaar geword het nie. Meermale was daar skerp botsings as gevolg van bepaalde gebeurtenisse en optredes van sekere lede van die organisasie.

Vroeg in 1965 is in die Rhodesiese parlement aan die lig gebring dat twee sigaretmaatskappye gratis pakkies sigarette aan ingeperkte persone besorg het. Laasgenoemde was veral mense wat aan die militante Swart organisasies in Rhodesië verbonde was en die Blanke beskawing omver wou werp. Een van die maatskappye was Rothmans (Rhodesië) Beperk, wat deur die Rembrandt-organisasie van Rupert beheer word. Binne die AB was daar onmiddellik ernstige ontevredenheid omdat ’n maatskappy wat onder beheer van ’n mede-lid staan, hierby betrokke is. Klagtes is onmiddellik aan die UR gestuur.

Die sigaretmaatskappye het die berigte nie ontken nie. Inteendeel, die Rhodesiese Sunday Mail rapporteer: “Both companies said in statements issued yesterday that it was part of policies to view sympathetically requests for help from any section of the community, and the cigarettes for the restrictees was one of them.”

Die antwoord wat AB-afdelings op hulle klagtes hieroor ontvang het, is vervat in ’n omsendbrief van die UR. Dit het gelui dat lede hulle tog nie aan hierdie “gerugte” moet steur nie! Dit word gevolg deur ’n mededeling dat die Rembrandt-organisasie ’n groot bedrag geld aan die Nasionale Jeugraad geskenk het! (Die Nasionale Jeugraad staan onder beskerming van die Broederbond.)

Die opset hiervan was duidelik: die naam van Rupert moes binne die organisasie gehou word. Ironies genoeg het Rupert ’n paar jaar later self sy lidmaatskap van die Broederbond beëindig.

Dat Cillie, as redakteur van die Burger, en Schalk Pienaar, as redakteur van Die Beeld, reeds in Verwoerd se tyd dinge geskryf het wat wenkbroue laat lig het, is welbekend. Dit is egter veral na die bewindsaanvaarding van Vorster dat die koers wat hulle aangedui het, vir almal duidelik geword het — ’n koers wat onversoenbaar was met die uitgesproke ideale van die AB en dit terwyl hulle albei lede van die organisasie was. Hoe teenstrydig hulle standpunte met die van die AB is, word geillustreer as op enkele sake gelet word.

Dit is van die kant van hierdie koerante dat ’n vraagteken agter die begrip Christelik-nasionaal geplaas is. Daarteenoor verklaar Meyer nog op 1 Oktober 1968: “ ’n Broer wat nie die Christelik-nasionalisme (met die koppelteken) as grondslag van ons Afrikanerstrewe aanvaar en bely nie, is nie meer ’n broer nie.”

As Meyer konsekwent was in die handhawing van hierdie verklaring sou betrokke manne se lidmaatskap van die AB beëindig word.

Dit is ook uit dieselfde kring wat die begrip “Suid-Afrikaanse nasie” in plaas van Afrikanernasie en die gebruik van die term “Bruin Afrikaners” vir Kleurlinge gepropageer is.

Hoe vergelyk dit met Meyer se uitlatinge in sy reeds aangehaalde toespraak van 1 Oktober 1968 op die Halfeeubondsraad? “Vir ons broerskap in die jare wat voorlê”, sê hy by daardie geleentheid, “is die sentrale leiding wat reguit vanuit ons eie verlede vorentoe deurgetrek moet word, ons belofte om ons onvermoeid en doelgerig te beywer vir die altyddurende voortbestaan van die Afrikanervolk as afsonderlike taal- en kultuurgemeenskap onder die volke van die wêreld, maar dan nie as ’n mengelmoes van klanke en sogenaamde Bruin Afrikaners wat Afrikaans naas Engels praat nie en in hierdie tale die ongeloof, die humanisme en die liberalisme, wêreldintegrasie, ens, ens, verkondig en uitdruk nie ...”

Ook in die lig van hierdie stelling van Meyer moes die betrokkenes uit die AB uitgeskakel gewees het.

Daar was pleidooie in hierdie koerante in verband met die Afrikaner se verhouding teenoor die Engelssprekendes wat vreemd geklink het naas die uitspraak van Meyer oor die saak soos reeds vroeër aangehaal. Dit klink ewe vreemd naas die standpunt van Treurnicht, vervat in die notule van die 44e Bondsraad in die Dr. Viljoen-skool in Bloemfontein op 3 en 4 Oktober 1966. Dit was tydens ’n bespreking van Meyer se voorsittersrede, “Die voortbestaan van die Afrikaner”, waarvoor die Bondsraad hom Psalm 134 vers 3 toegesing het. Tydens die algemene bespreking verklaar Treurnicht, toe ’n UR-lid:

“Die noue samewerking tussen Afrikaans- en Engelsprekendes laat baie in die donker tas. Die Afrikaner is nie op te los in ’n breë Suid-Afrikanisme nie. Die Afrikaner het uit verskillende groepe saamgegroei tot ’n gemeenskaplike eenheid wat dieselfde waardes onderskryf. Die Engelssprekendes, daarenteen, is ’n verlengstuk van die Engelssprekendes in Brittanje: hy kan nie terug nie, maar het ook hier nog nie tot ’n volk ontwikkel nie. Die Afrikaner sal die Engelssprekende vir die Afrikaanse kultuur en siening moet wen. In die verband sal ’n groot bydrae deur die Afrikanerdigter, -skrywer en die Afrikaner se Kerk gedoen moet word.”

Die Afrikaanse koerante, met AB-lede as redakteurs, het die Afrikanerdom uitmekaar geskel en geskinder en duidelik op ’n skeuring afgestuur, ook op politieke gebied. Reeds op 4 Desember 1967 skryf A.M. van Schoor in Die Vaderland: “By Nasionaliste in Transvaal hoef daar na gister geen onsekerheid meer te bestaan nie dat koerante van die Nasionale Pers, insonderheid sy Sondagblad, daarop uit is om ’n skeurdery in Nasionale geledere te bewerk.”

Binne die AB het die optrede van Cillie en Pienaar ernstige ontwrigting veroorsaak. Die feit dat Vorster die twee redak­teurs in sy Koffiefontein-toespraak onder sy beskerming geneem het, het sake natuurlik nie verbeter nie. Van verskeie afdelings is klagtes ontvang en onder datum 25 Maart 1968 is ’n skriftelike klag met die eenparige steun van die Pretoriase Sentrale Komitee aan die UR gestuur. Reeds in die inleiding word verklaar dat dié twee here se optrede “onses insiens nie te rym is met ons instellingsbelofte ten opsigte van die beoefening van Broerskap ‘om te midde van verskille deur liefde te bind’ en ten opsigte van ‘die opbouing en selfstandigmaking van die Afrikanervolk op kulturele, ekonomiese en elke ander terrein van die lewe’ nie. Dit is onses insiens ook strydig met die Christelike grondslag van ons organisasie.”

In die klagbrief word onder meer gehandel oor “aanvalle op en publikasie in verband met sekere persone — meestal mede-lede — wat sodoende in ’n bepaalde groep geklassifiseer en dan afgetakel word.” Daar word op gewys dat hier­die aanval selfs ook teen Meyer gerig is en dat behoudende Afrikaners as “omgedopte kommuniste” bestempel word. Dit handel oor verdraaide berigte en opskrifte wat ’n foutiewe beeld van goeie Afrikaners skep, oor die opblaas van elke meningsverskil tot ’n twis, oor die verdediging van volksvreemde organisasies soos die American Field Ser­vice, oor die skending van vertroulikheid van geslote vergaderings, oor verdraaide berigte in verband met die Genootskap vir die Handhawing van Afrikaans en die Chris­telike Kultuuraksie, oor die sensasionele aanbieding van kerksake, ens.

Die stuk is vergesel van nagenoeg dertig uitknipsels om die klagtes te staaf en sluit met die volgende af: “Uit die aangehegte stukke blyk onses insiens duidelik dat die optrede van die betrokke vriende nie te rym is met die grondslag en strewe van ons organisasie en met die instellingsbelofte nie. Om verwarring en verdeling binne die organisasie te voorkom, moet die UR aan hierdie soort ding ernstige aandag gee. Indien nodig geag, sal ons graag hierdie skrywe met ’n persoonlike onderhoud opvolg.”

Ook in hierdie geval is tevergeefs gewag vir optrede van die kant van die UR. Ondanks al Meyer se mooiklinkende uitsprake was hy klaarblyklik nie bereid om iets te doen nie.

In sy toespraak oor die AB-kwessie op die HNP-kongres van September 1972 sê Jooste na aanleiding hiervan: “Toe ek hom in Oktober 1968 by dieselfde vergadering waar hy so treffend oor broerskap uitgewei het, tydens die teepouse vra wat van die saak geword het, was al antwoord wat ek kon kry: ‘Jy moet maar nog ’n bietjie geduld gebruik. Piet Cillie sal homself uitskakel en Schalk Pienaar is ’n siek man’.” Dan gaan Jooste voort: “By geleentheid het ek dr. Treurnicht as UR-lid oor die kwessie genader en het hy my meegedeel dat dit na ’n komitee verwys is. Op my vraag of hy iets van die komitee verwag, het hy net gelag en opgemerk: ‘Jy dink tog nie hulle sal regtig aan daardie manne vat nie!’ Nieteenstaande herhaalde navrae is dan ook nooit weer iets van die saak gehoor nie.”

’n Volgende spesifieke skok vir AB-lede het gekom toe dit bekend geword het dat Rupert en A.J. van der Merwe — albei AB-lede — in die Abe Bailey Trust dien. As in aanmerking geneem word dat hierdie Trust met van die plaaslike Engelse koerante, onder andere die Sunday Times, gekoppel is en eintlik van uit Londen deur die Cecil John Rhodes Trust, wat die ekstrak van die vyandskap teen die Afrikanerdom verteenwoordig, aangestel word, dan besef ’n mens hoe direk strydig met die AB-ideale hierdie lidmaatskap is.

Nadat hieroor by die UR beswaar gemaak is, is die volgen­de antwoord ontvang: “Mnr. Rupert het die benoeming aanvaar op voorwaarde dat dr. Van der Merwe sy permanente plaasvervanger sal wees. Daar is ’n honorarium aan die pos verbonde en dit dien as aanvulling van dr. Van der Merwe se pensioen. Die UR is tevrede met die saak.” (Van der Merwe was die destydse Moderator van die NG Kerk.)

Vervolg...

U soek na?

 •  BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland het so dikwels navrae ontvang van lesers wat 'n behoefte aan die Bybel het, spesifiek die 1933/53-uitgawe. Soms het van ons ander lesers in hul behoefte kon voorsien wanneer ons navraag gedoen het.

  Nou is Gelofteland dankbaar om aan al ons lesers daardie Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

  ___________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  _________

  HOU VAKANSIE IN MOSSELBAAI !

  Baie netjiese vakansie-akkommodasie in Fraai Uitsig, Kleinbrakrivier, Mosselbaai Munisipaliteit. Twee kilometer vanaf Kleinbrak en Tergniet se swemstrande en ongeveer 10 kilometer vanaf Hartenbosch. Pick n Pay binne loopafstand.
  Kliek hier vir volledige inligting en foto's: OPSOEK NA BEHUISING VIR VAKANSIE?
   
  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________
   
  SKAARS BOEKE TE KOOP
  C J LANGENHOVEN 16 VOLUMES
  FAK-SANGBUNDEL 1 VOLUME
  Hierdie 16 volume Langenhoven-stel is 'n goedopgepaste kosbare versamelstuk. Dit beslaan die volledige inhoud van Langenhoven se bundels soos Sonde met die Bure; Loeloeraai; Herrie op die ou Tremspoor; Doppers en Filistyne; en al die kosbare stories uit die pen van Langenhoven.
  Die FAK-sangbundel is ook in goeie toestand en kan saam of apart van die Langenhovenstel gekoop word.
  Eienaar moet na 'n kleiner woonplek verhuis en vra 'n redelike aanbod vir sy boeke.
  Die aanbevole waardasieprys vir die Langenhovenstel is R1600.00; en vir die FAK R100.00
  Koerierkoste sal bykomend wees.
  Kontak

  Chris Carstens

  Sel no 082 954 3383

  Epos adres

  chris.carstens

  @vodamail.co.za

  ___________
  DIGBUNDELS:
    'n Versameling van 4 elektroniese bundels - 226 gedigte @R350.00:  
  Vir alle navrae  skryf aan 
  Amanda
  @waterstrome.co.za
  Uittreksel uit:
  'n Nasie in Pyn:
  ...Saam sal die hele wêreld vir hulle bid.
  Saam sal ons met pyn in ons harte sit.
  Mag hulle berus in u wil
  Mag hulle voor U verstil.
  _________
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  'n Boek getiteld DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK - Christen Teokratiese Separatisme, uit die pen van ds AE van den Berg, het  in gedrukte vorm verskyn. 
  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.  
  DIE
  VOLMAAKTE REPUBLIEK - Christen Teokratiese Separatisme, bring helder perspektief oor rasseverskille en die natuurlike skeiding van rasse wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte aan geestelike transformasie wat landsburgers van denkrigting sal laat verander en van al die sogenaamde polities-korrekte onregte en gewaande vryheid waarmee hulle belas word, sal bevry.
  Lesers word aangemoedig om hulle daadwerklik vir 'n Christen-teokrasie in 'n volmaakte republiek te beywer deur sinvolle besluite te neem in die lig van God se Woord, en onophoudelik te bid dat dit spoedig hier aan die suidpunt van Afrika verwesenlik word. Politiek is 'n saak van erns en harde werk waardeur wet en orde gehandhaaf word en durf nie in eerlose hande gelaat word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel, iets wat op staatkundige gebied slegs in 'n Christen-teokratiese bestel tot sy reg sal kom.

   

  U kan hierdie boek bestel by
  ds AE van den Berg
  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com
  Prys: R50-00

   
 • BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  ('n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 'n Nuwe Trek (Exclusive Books) Prys: ZAR180

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is by http://tinyurl.com/lx9vrs8

  ... en loot.co.za dit verkoop teen R169 http://tinyurl.com/l26h6jl

  ... kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD


  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  JULIE 2013

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. 

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2 NOU BESKIKBAAR

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.
  of skakel hom by
  074 967 5187


  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 • Kliek op DIE CHARISMATIESE GEVAAR om meer oor hierdie boek te wete te kom Lees verder...  
 • FILM OOR DR HF VERWOERD

  Kyk by hierdie skakel http://youtu.be/TcO3zPF8998

    na die kort film oor dr HF Verwoerd.   
  Dit kan ook direk bestel word by Riaan: +27823712682 of by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
   

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

 

'N BIETJIE LANGENHOVEN:

Ek sê nie al die suur mense is Fariseërs nie, maar naastenby al die Fariseërs is suur. In alle geval, solank hulle onthou om Fariseërs te wees. Want dis ook 'n inspanning.
Verbeel jou 'n wêreld sonder 'n skaterlag, sonder eens 'n glimlag. 'n Hemel op aarde, sal die Fariseër sê. Uit so 'n hemel sou ek wou wegloop hel toe.

Die man wat ek na soek, is nie dié wat die minste foute maak nie, maar dié wat die meeste foute régmaak.

Slaap laat solank as jy jou eie baas is en daar sal 'n tyd kom wanneer 'n 'n baas jou sal laat vroeg opstaan.

Ontydige vlyt is die merk van die luiaard. Dis sy verskoning vir ontydige rus.

Ons reken ons geluk vir ons loon en ons straf vir ons ongeluk.

Welvaart is die  dogter van matigheid en die moeder van weelde.

My swaarste pad trap ek self vir my plat, en die swaarste is die wat my voete nooit vat.

Daar is geen kuns by sukkel en geen sukkel by kuns.

Die boer wat nie saai nie sal nie misoeste kry nie, maar hy sal geen goeie ook kry nie.

Het die daeraad lief en die dag sal jóu liefhê.

'n Man wat werklik oor homself baas is, is nooit die kneg van 'n ander nie.

Dis die flukse perd wat flou word. Meer moeite as wat die vlytige het vir sy loon, het die luiaard verniet.

Op die ou end werk die vlytige man vir homself, die luiaard vir 'n ander.

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Kla net oor jou kooi as dit 'n ander is wat dit vir jou opgemaak het.

Hoe korter jy jou kuier maak, hoe gouer sal jy weer genooi word.

Om my naaste lief te hê is vir my 'n sware gebod. Met die mense daargunter kry ek dit nog op 'n manier reg.

Jy sê "ja" waar jy moes "nee" gesêhet omdat jy die ander nie wil aanstoot gee nie. Maar eken hoe het hy jou aanstoot gegee met sy versoek!

Aan 'n nuwe wa kan jy sien of dit 'n goeie skilder was; aan 'n oue of dit goeie wamaker was.

Trek liewer vir jou vriend jou broek uit as om vir hom vir 'n baadjie borg te staan. Anders loop julle naderhand albei nakend.

Die vriendskap wat jy moet koop is 'n duur artikel. Jy sal nie weer jou prys kry as jy dit van die hand wil sit nie.

Moenie vriendskap en besigheid meng nie – jy bederf albei.

'n Man wat nie vyande het nie deug nie vir 'n vriend nie.

Maak jou vriendelikheid goedkoop en hou jou vriendskap duur.

Moenie jou vriend vergeet nie; dit sal hom seermaak. Maak jou vyand daarmee seer.

'n Skare is 'n versameling van eensames.

Stuur die luiaard na die miere, en as hy nie te lui is om te gaan nie sal hy te lui wees om weer terug te kom.

Dis net so moeilik om maklikheid in die ou wêreld te kry as wat dit maklik is om moeilikheid te kry.

Waardeer die werk van jou vrou. Jy kan nie op die aarde 'n ander kneg kry vir dieselfde diens en dieselfde prys nie.

Met spaarsaamheid sal jy uit die kleinste inkomste iets oorhou; met verkwistery sal die grootste vir jou te min wees.

Besorg jou eie boodskap en reken die moeite teen dit wat die misverstand jou sou gekos het.

Het die ryk man nodig om so suinig te wees? Maar hy is nie 'n ryk man wat suinig geword het nie; hy is 'n suinige man wat ryk geword het.

Help jou swakke mededinger op die bene bly.  As hy tot niet gaan, kom daar dalk 'n sterke in sy plek.

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES (7)

(Lees die reeks by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

 • Die adderbyt van naberou is verskriklik (Naberou is ontstellend.)
 • Hy het hom in 'n addergebroedesel begewe (Hy was tussen 'n groep nydige, aanvallende mense.)
 • Sy het hom adieu toegeroep (Sy het vaarwel gesê.)
 • 'n Adres van adhesie is 'n geskrif waarin instemming betuig word met 'n versoek.
 • Jy is nou by die verkeerde adres (Jy soek die oorsaak van die kwaad by die verkeerde persoon.)
 • Dit was advokatery (Dit was regskundige uitoorlêery.)
 • Hy sal die werk weer afbroddel. (Hy sal knoeiwerk of slordige werk verrig.)
 • Sy wil elke takie afbrom (Sy kla die hele tyd terwyl sy werk.)
 • Jy kan nou maar afdans (Jy kan nou maar skoert.)
 • Moet hom nie op sy verdienste afdwing nie (Moet hom nie verkleineer nie.)
 • Die ou werkie draf ek gou af (Ek sal dit sommer gou afhandel.)
 • Hulle wil die rusie afdrink (Hulle wil vrede maak.)
 • Sy het soms baie affêrinkies (Sy is dikwels vol nukke en nonsens.)
 • Hy sal wel weer geld van haar affutsel (Hy sal dit op 'n oneerlike manier van haar kry.)
 • Daar kan niks van afgaan nie (Dit kan nie ontken word nie.)
 • Hy sal 'n afgehekste loesing kry ('n deeglike pak slae.)
 • Sy is 'n afgelekte meisie (Sy het al baie kêrels gehad.)
 • Jy lyk so afgesak (Jy lyk baie moeg.)
 • Hy het afgetop gelyk (Hy het verleë gelyk.)
 • As jy iets van hom wil hê sal jy dit moet afgoël (Hy is so suinig!)
 • So 'n afhaler is onnodig ('n Onnodige belediging.)
 • As dit afhang moet ons dit maar opbind (Skertsend wanneer iemand gedurig begin met "Dit hang af..."
 • Na elke partytjie is hy babalaas ( dan ly hy aan die gevolge van te veel alkohol).
 • Daar was 'n Babelse gegons van stemme (Almal het gelyktydig gepraat).
 • Dit was 'n Babelse verwarring (Dit was baie deurmekaar).
 • Hy sal weer mooi broodjies kom bak (Hy sal kom vlei en mooipraat om sy doel te bereik),
 • Hulle eet nie uit een bak nie (Hulle is nie vriende nie).
 • Sy het hom 'n bak gewys (Sy het hom onvriendelik tereggewys).
 • Gou by die bak maar lui by die vak (Hy is eerste daar waar iets te ete is maar traag as hy moet werk).
 • Hy maak sy hande bak (Hy kom bedel iets).
 • Ons moes bak staan (Ons moes hard werk).
 • Dit was sommer 'n bakerpraatjie (Dit was 'n skinderstorie).
 • Jerusalem is die bakermat van die Christelike Kerk ( Dis waar dit begin het. 'n Bakermat was 'n mandjie waarin die baker – die vrou wat 'n pasgebore baba versorg het – die kindjie op haar skoot voor die vuur versorg het).

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 2046 gaste aanlyn