Nuutste bydraes

GEDAGTES VIR ELKE DAG

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Charles Dickens het gesê: “Geluk is goeie vriende, en ook goeie boeke en die vermoë om die lelike dinge van die verlede te begrawe en te vergeet”.

DIE NUWE SUID-AFRIKA (5)

Lees reeks by Die Nuwe Suid-Afrika (1990 en verder)

                                        Terroriste wen by onderhandeling

Die les van die terroriste-oorloë is baie duidelik. Nêrens kon hulle ’n oorlog wen nie, maar hulle het aan die wenkant uitgekom omdat die regerings die oorloë nie wou wen nie, gaandeweg onder druk van links na die tafel van onderhandeling gegaan het en toe in paaiemente toegegee het tot die uiteindelike eis om Swart meerderheidsregering.

As die Suid-Afrikaanse Regering eers in ’n gemoedstoestand kom om te onderhandel, sal sy lafhartigheid gerasionaliseer word tot “realisme”. En as sy onderhandeling eindig in Swart regering en chaos, sal die skuld geplaas word op die Blankes wat te veel gerem het sodat die vordering na Swart regering “te min te laat” was, soos die linkses telkens vir Afrika uitgeroep het wanneer die chaos uitgebreek het.

Wat dit betref, is die Regering van Suid-Afrika se beleid net ’n verspotte na-aapsel van die Britte se uitverkoping van Blanke gemeenskappe in Afrika. Vir die Britte was die ratio die “winde van verandering”, vir die Suid-Afrikaanse Regering is dit net “verandering”, sonder winde. Daar is net een rede waarom die terroriste-oorlog nie lankal met ’n militêre oorwinning beêindig is nie: die Suid-Afrikaanse Regering wil nie ’n oorwinning hê nie. Hy wil ’n skikking bereik deur onderhandeling.

Wat Suid-Afrika nodig het, is ’n regering wat die oorlog wil veg om te wen — nie tyd te wen nie; wat deur sy woorde en dade die volk inspireer tot opoffering en stryd om te veg vir ons selfrespek en selfbehoud; wat die terroriste se simpatiseerders en ondersteuners in Suid-Afrika aan bande lê; wat ons Weermag ten volle sal inspan om die terroriste-basisse uit te wis en die state wat terroriste huisves, ekonomies van Suid-Afrika sal afsluit sodat hulle van ellende sal krepeer. Dan sal die Blanke volk voel dat hy die stryd met oorgawe kan voer. Dan sal hy die terroriste vernederend verslaan. Dan sal die wêreld weet dat hierdie volk nie van plan is om te swig voor die eise van kommunistiese moordbendes nie. Dan sal die Blanke volk se selfvertroue en selfrespek herstel word en sal Suider-Afrika tot ewewig gebring kan word. Dan kan die huidige grondwet verander word om ’n konstitusionele bedeling daar te stel wat die kontoere van die rasse- en volkeverskeidenheid volg.

Suid-Afrika kan wen. Die Regering staan tussen ons en oorwinning.

Briefwisseling met PW Botha

10 Augustus 1988

Geagte Staatspresident

Suidwes-Afrika en 435

“U instemming tot die implementering van Besluit 435 van die Veiligheidsraad van die WO is ’n daad wat Suid-Afrika in ’n politieke en militêre maalstroom ruk. Dit is vals om, soos gedoen word, voor te gee dat hierdie eerlose en roemlose kapitulasie voor kommunistiese eise en aansprake vre­de sal bring vir Suid-Afrika.

“Die implementering van 435 sal lei tot ’n Swapo-regering onder Sam Nujoma; enigiemand wat dit betwis, is blind vir die werklikheid, of mislei mense opsetlik.

“Dit is tyd dat daar, met respek teenoor u, reguit gepraat word oor die betekenis en gevolge van u regering se besluit om Suidwes-Afrika los te sny van Suid-Afrika en sodoende die weg te open na ’n verhewigde aanslag op Suid-Afrika self.

“U het in September 1979 gesê dat met die militêre stryd tyd gewen word om diplomatieke, politieke en ekonomiese oplossings te vind. Dit was nege jaar gelede. Geen oplossings is op die gebiede gevind nie. Diplomatiek is Suid-Afrika meer geïsoleer as ooit, politiek is Suid-Afrika in byna kroniese onlustoestande, ondanks al die toegewings tot rassevermenging en rassege- lykstelling; ekonomies is hierdie ryk land in skuld en armoede gedompel deur ’n dwase ekonomiese beleid.

“Die poging om die harte en denke van mense te wen met ’n 20% militê­re en ’n 80% nie-militêre stryd het volkome misluk.

“In plaas daarvan dat Suid-Afrika se finansiele vermoëns ingespan is om die land militêr voor te berei vir wat te wagte was, is geld vir sosiale en politieke oogmerke aangewend in ’n gedurige proses van verswakking van Suid-Afrika se ekonomiese posisie.

“Die eerste waarheid in verband met die Suider-Afrika-situasie was altyd dat Suid-Afrika se militêre magsbasis die primêre magsbasis is, en dat die basis ten alle koste op die allersterkste gehou moet word. Die Suidwes-Afrika-konflik moet gewen word om die afskrikwaarde van Suid-Afrika se militêre mag te handhaaf.

Uitnodiging aan vyande

“Onttrekking aan Suidwes-Afrika sal ’n uitnodiging wees aan die vyan­de binne en buite Suider-Afrika om vanuit ’n Swapobeheerde Suidwes-Afrika die aanslag op Suid-Afrika voort te sit. Dit is byna onvermydelik dat Kubaanse magte deur 'n Swapobewind na SWA gebring sal word, nes in Angola. Walvisbaai sal gou in besetting geneem word. Noordoewer aan die Oranje sal opgeëis word as voorspel om die Upingtonlughawe oor te neem. Die vyandelike grens sal van die Atlantiese Oseaan inskiet tot teen Botswana se grens, en vandaar tot Bophuthatswana en vlakby Pretoria.

“Hierdie dodelik gevaarlike toestande kan vermy word as u 435 se implementering verwerp, al is u daartoe verbind. U en u regering het al meermale verbintenisse aan die Blankes van Suid-Afrika misken op grond van ‘veranderde omstandighede’. Die partye aan die ander kant het nog nooit enige blyke van morele oorwegings gegee nie. Die VSA het die anti-Kommuniste van Sjina verraai, net soos die anti-Kommuniste van Kuba en Viët­nam. Die Britte het hulle eie bloed verraai in Kenia, Zambië en die voormalige Rhodesië. Oor Rusland se wandade teen die mensheid hoef niks gesê te word nie.

Tree nou op

“U het nog geleentheid om Suid-Afrika op te hef uit hierdie eerlose, roemlose kapitulasie wat nou aan die gang is met Suidwes-Afrika in die brandpunt.

“Stel dit aan die wêreld dat onder elke etniese groep in Suidwes-Afrika ’n referendum gehou sal word oor die vraag of hulle elkeen hul eie grondgebied wil hê, en tegelyk of hulle teen of vir die implementering van Besluit 435 is. Laat daar mét die bevolking van Suidwes onderhandel wordnie óór hulle nie, soos tans.

“Betuig Suid-Afrika se selfrespek deur aan die sogenaamde frontliniestate te sê dat as hulle nie die terroriste-organisasies hulle grondgebied belet nie, Suid-Afrika verplig sal wees om sy grense te sluit en sy vervoerdienste te weerhou, soos in September 1976 gedoen is om die Blanke Rege­ring van mnr. Ian Smith te dwing tot aanvaarding van ’n Swart regering van Rhodesië.

“U het tevore gepraat van waagmoed wat aan die dag gelê moet word. Deur waagmoed kon Afganistan nege jaar lank die Russiese oormag trotseer en uiteindelike verplig tot onttrekking. In 1881 het die klein Boeremag die magtige Britse leer verslaan.

“Moenie te kenne gee dat dit ’n keuse tussen oorlog en vrede is nie. Dit is nie. Die oorlog is aan die gang en daar is geen vrede nie. Die oorlog word gevoer om Suid-Afrika aan ’n kommunistiese bewind te onderwerp. As Suidwes gaan, sal die oorlog net in ’n volgende fase glip wat moeiliker sal wees om te veg.

“Voortgang op die huidige weg, versterk die vyande en verswak Suid-Afrika.

“Met al die erns waaroor ek beskik, pleit ek: ruk Suid-Afrika en Suid­wes-Afrika weg van die afgrond waarop daar nou afgestuur word. Dit is nie te laat vir ’n regering wat die wil en die moed het om te doen wat reg is in lands- en volksbelang nie.

P W Botha se antwoord Jaap Marais

“Hiermee erken ek ontvangs van u brief van 10 Augustus 1988 in verband met gebeure in Suider-Afrika, en veral met betrekking tot Suidwes-Afrika.

“U is oor baie jare betrokke by en bewus van die situasie rondom Suidwes-Afrika, en u besef seer sekerlik dat daar nou, net soos in die lang jare wat reeds op daardie moeisame weg verby is, geen maklike en eenvoudige oplossings bestaan nie.

“U skryf dat u reguit moet praat hieroor. Dit is natuurlik u goeie reg, maar dit sal goed wees as dit op die grondslag van die harde feite gedoen word. U skryf byvoorbeeld soos volg: ‘U instemming tot die implementering van Besluit 435 is ’n daad wat Suid-Afrika in ’n politieke en militêre maalstroom ruk’, en u praat van ‘hierdie eerlose en roemlose kapitulasie voor kommunistiese eise en aansprake’.

“U weet mos dit is nie waar nie. Om heelwat tyd in hierdie debat te spaar, verwys ek u na ’n omvattende beleidstoespraak oor die breë onderwerp wat ek op Woendag, 24 Augustus vanjaar tydens ’n gesamentlike sitting van die Parlement gelewer het (kol 15963 tot 15975).

“Wat u aangehaalde opmerkings betref, wil ek net een aanhaling uit my toespraak aan u voorhou.

“Ek het bedenkinge”

“Ek self was sterk gekant teen sekere gedeeltes van die skikplan. My kollegas wat destyds saam met my in die Kabinet was, sal dit kan staaf. Ek het my egter neergelê by die Kabinetsbesluit, en nadat ek Eerste Minister geword het, het ek my voorganger se internasionale ondernemings gestand gedoen. Dit beteken nie dat ek nie meer bedenkinge het nie.

“As gesoute politieke kenner is u mos bewus hiervan. As u reguit wil praat, kan u dit doen, maar doen dit asseblief aan die hand van die feite.

“U is sekerlik bewus van die vele ander verwikkelinge die afgelope dekade onder my leiding in die soeke na oplossings vir die moeilike streeksvraagstukke waarmee Suider-Afrika te kampe het. U is ook bewus van wat oor vele jare op die slagveld en rondom die onderhandelingstafel nagestreef is.

“U verwysing na hierdie poging van my Regering die afgelope tien jaar as ‘eerlose en roemlose kapitulasie’ is dus foutief en onsmaaklik, en dit betaam nie die leier van ’n politieke party in ons land om op hierdie wyse met ons vraagstukke, en ons soeke na oplossings om te gaan nie.

“Ek luister graag na opbouende kritiek, maar dan moet dit darem op ’n nugtere en waarheidsgetroue basis gedoen word.”

PW Botha

9 November 1988


Daarop het ek soos volg geantwoord:

“Dankie vir u brief van 9 November 1988. U sal besef dat waar u waarheid en feitelikheid in my brief onder verdenking bring, dit nodig is om moontlike misverstande uit die weg te ruim.

“U skryf dat my stelling: ‘U instemming tot die implementering van Be­sluit 435 is ’n daad wat Suid-Afrika in ’n politieke en militêre maalstroom ruk’ en ‘hierdie eerlose en roemlose kapitulasie voor kommunistiese eise en aansprake’, nie waar is nie, en dat ek weet dat dit nie waar is nie. Soos u as gesoute politikus weet, is ’n onwaarheid wat bewustelik vertel word, ’n leuen. U beskuldig my dus van ’n leuen oor ’n saak van ingrypende nasionale belang, en uiteraard vereis dit dat ek daarop reageer.

“Dit lyk kwalik moontlik dat die eerste stelling hierbo aangehaal as ’n leuen of as ’n onwaarheid bestempel kan word. Implementering van Besluit 435 is ongetwyfeld ’n daad wat Suid-Afrika in ’n politieke en militêre maalstroom sal ruk. As dit ontken word, is dit ’n opsigtelike misvatting van die werklikheid.

“Wat u blykbaar as ’n leuen of onwaarheid bestempel is die eerste deel, wat lui: ‘U instemming tot implementering van Besluit 435’. Maar u brief bevestig juis dat u wel ingestem het tot implementering van Besluit 435. U skryf dat u gesê het dat u gekant was teen sekere dele van die skikplan, maar dan sê u tegelyk dat u u ‘neergelê het by die Kabinetsbesluite’. Dit is instem­ming tot implementering van Besluit 435. Dat u wel sekere bedenkings daaroor gehad is, is belangrik, maar dat u u neergelê het by die Kabinetsbesluit om die skikplan te aanvaar, beteken dat u dit belangriker geag het om in die Kabinet te bly as om u oortuigings in verband met die skikplan te handhaaf. Myns insiens is die skikplan so ’n verwerplike stuk politiek dat geen rasionalisasie instemming daartoe of neerlegging daarby kan regverdig nie. Dit is ’n verloëning van die historiese, volkeregterlike en juridiese posisie in verband met Suidwes-Afrika, soos dit gehandhaaf is van 1920 tot 1966. En dit is ’n miskenning van die belange van Suidwes-Afrika en Suid-Afrika.

“Waar u as regeringshoof en staatshoof verplig gevoel het om u voorganger se internasionale ondernemings gestand te doen, is daar sekere oorwegings wat ter sake is.

“U voorganger het die verpligtings wat al sy voorgangers teenoor die Blankes van Suid-Afrika en Suidwes-Afrika onderneem het, nie gestand gedoen nie. Van sport tot politieke magsdeling en die uitverkoping van Rhodesië en Suidwes-Afrika het hy alles verloën waarvoor sy voorgangers gestaan het. In die proses het hy verpligtings teenoor die buiteland aangegaan wat tot groot nadeel van Suid-Afrika is.

“Daar kan dus stellig aangevoer word dat veral aangesien u bedenkings in verband met die skikplan gehad het, en die plan kennelik teen Suid-Afri­ka se belange is, u met goeie reg die hele skikplan vir heroorweging kon teruggetrek het. In plaas daarvan het u ongelukkig ’n dwase stap van u voorganger nagevolg, teen u beter oordeel. Op die keper beskou, is my stelling oor u instemming tot implementering van Besluit 435 dus ook op u eie getuienis behoorlik verantwoord en verre van ’n leuen of onwaarheid.

“Wat my gebruik van ‘eerlose en roemlose kapitulasie’ betref, kan u aanneem dat oor so ’n belangrike en ernstige saak ’n politikus sy woorde met oorleg sal kies. En waar dit ’n saak is wat so diep sny in die lewe van ons land en volk, is daar natuurlik ook sterk emosies by betrokke, soos die frase aandui.

“Wat eerloos is, is natuurlik nie die militêre verdediging van Suidwes nie, maar die diplomatieke kapitulasie. Laat my u herinner aan wat mnr. Pik Botha gesê het na aanvaarding van die 1977-skikplan. ‘Ons’ het hy ge- sê, ‘het voldoen aan alles wat die WO aanvanklik van ons gevra het’. (Beeld, 16 Januarie 1978). U kan beswaar daarteen hê dat dit as ‘eerlose en roemlose kapitulasie’ bestempel word, maar dit is u subjektiewe reaksie. ’n Objektiewe oordeel is dat Suid-Afrika en Suidwes-Afrika se belange prysgegee is aan die WO, en dat daar geen eer of roem aan die kapitulasie geheg kan word nie.

“Mnr. Pik Botha het uiteengesit wat alles toegegee is, soos volg:

‘Die belangrikste is dat ons ons verbind het tot onafhanklikwording vir Suidwes voor 1978; om die gebied as ’n eenheidstaat onafhanklikheid te gee; om alle diskriminasie op grond van kleur te verwyder; om toe te laat dat ’n grondwetlike vergadering verkies word op die grondslag van een mens, een stem en om die sogenaamde politieke gevangenes te laat ondersoek deur ’n paneel van regsgeleerdes om vas te stel of hulle werklik politie­ke gevangenes is’. (Beeld, 16 Januarie 1978).

Bang vir Sanksies

“Waarom dit gedoen is, het mnr. Pik Botha in 1986 aan ’n groep Amerikaners verduidelik. Op hulle vraag hoe Suid-Afrika kon ingestem het tot Besluit 435, (waarin die skikplan beliggaam is), was sy antwoord dat die Amerikaanse ‘State Department’ gedreig het met totale sanksies as die skik­plan nie aanvaar word nie. Dit was dus ’n naakte afdreiging wat u voorganger laat kapituleer het. Ek dink nie ‘eerlose en roemlose kapitulasie’ is onvanpas as kensketsend van die daad nie. En ek dink nie u het die reg om my oor hierdie aspek te beskuldig van bewustelike onwaarheid en miskenning van feite nie.

“Daarmee het ek u bewering behandel as sou ek geweet het dat my stellings waarna hierbo verwys is, nie waar is nie. As u nog dink dat ek my nie van feite en waarheid bedien nie, sal ek graag verneem of enige ander feit van my vorige brief of wat hierin genoem en bespreek is, deur u beskou word as ’n onwaarheid of leuen.

“Dit is jammer dat oor so ’n ernstige saak die wese van die aangeleentheid deur u opsy gestoot is ter wille van enigsins haarklowerige argumente en valse beskuldigings teen my.

“Oor een ding is ek dankbaar: dit is dat u ook bedenkings en besware teen die skikplan gehad het (en seker nog het). Dit plaas ons op gemeenskaplike grond, maar met die verskil dat ek my bedenkings deur aktiewe verset en duidelike verwerping betuig het en nog betuig.

“Ek het waardering daarvoor dat u die gevaarlikheid van die skikplan ingesien en u besware daarteen uitgespreek het. As u oor die lewensbelangrike saak voet by stuk gehou en geweier het om die skikplan te aanvaar, sou u bes moontlik die Regering se aanvaarding daarvan gestuit het. Dit sou ’n slag vir Suidwes en Suid-Afrika geslaan en in die gang van die geskiedenis ingegryp het.

“Ek kan nie met u saamstem dat u ’n verpligting gehad om u voorganger se ondernemings teenoor buitelandse vyande en teenstanderswat onder afdreiging gegee isgestand te doen nie. In elk geval is ’n regeerder onder veel hoër verpligting teenoor die belange van sy land as teenoor buitelandse belange oor ondernemings wat deur hulle afgedreig is.

“In my brief van 10 Augustus het ek gewag gemaak van die min waarde wat die Amerikaanse magshebbers heg aan hulle verpligtings in byvoorbeeld Sjina en Viëtnam, en die Britte se verpligtings teenoor hulle mense in Afrika. As daar van hulle kant besware sou wees teen repudiëring van die gedwonge ooreenkoms met hulle, sal dit seker die toppunt van morele bespotting wees.

“Laat my beklemtoon: voortgang met die implementering van Besluit 435 se skikplan is ’n ernstige vergryp teen Suid-Afrika se belange. Dit is nie 'n oplossing nie, maar erkenning van ’n diplomatieke nederlaag en ’n vermenigvuldiging van Suid-Afrika se probleme. U bedenkings van destyds teen die skikplan is nog net so geldig vandag.

“U is die een persoon wat staan tussen ons volk en hierdie instrument van vernietiging. Die dood en verminking van duisende van ons jong manne kan net sinvol wees as Suidwes nie by die onderhandeling met Kommuniste uitgelewer word aan die WO en Swapo nie.

Jaap Marais

(Die brief is onbeantwoord gelaat).

Vervolg...

U soek na?

 •  BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland het so dikwels navrae ontvang van lesers wat 'n behoefte aan die Bybel het, spesifiek die 1933/53-uitgawe. Soms het van ons ander lesers in hul behoefte kon voorsien wanneer ons navraag gedoen het.

  Nou is Gelofteland dankbaar om aan al ons lesers daardie Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

  ___________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  _________

  HOU VAKANSIE IN MOSSELBAAI !

  Baie netjiese vakansie-akkommodasie in Fraai Uitsig, Kleinbrakrivier, Mosselbaai Munisipaliteit. Twee kilometer vanaf Kleinbrak en Tergniet se swemstrande en ongeveer 10 kilometer vanaf Hartenbosch. Pick n Pay binne loopafstand.
  Kliek hier vir volledige inligting en foto's: OPSOEK NA BEHUISING VIR VAKANSIE?
   
  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________
   
  SKAARS BOEKE TE KOOP
  C J LANGENHOVEN 16 VOLUMES
  FAK-SANGBUNDEL 1 VOLUME
  Hierdie 16 volume Langenhoven-stel is 'n goedopgepaste kosbare versamelstuk. Dit beslaan die volledige inhoud van Langenhoven se bundels soos Sonde met die Bure; Loeloeraai; Herrie op die ou Tremspoor; Doppers en Filistyne; en al die kosbare stories uit die pen van Langenhoven.
  Die FAK-sangbundel is ook in goeie toestand en kan saam of apart van die Langenhovenstel gekoop word.
  Eienaar moet na 'n kleiner woonplek verhuis en vra 'n redelike aanbod vir sy boeke.
  Die aanbevole waardasieprys vir die Langenhovenstel is R1600.00; en vir die FAK R100.00
  Koerierkoste sal bykomend wees.
  Kontak

  Chris Carstens

  Sel no 082 954 3383

  Epos adres

  chris.carstens

  @vodamail.co.za

  ___________
  DIGBUNDELS:
    'n Versameling van 4 elektroniese bundels - 226 gedigte @R350.00:  
  Vir alle navrae  skryf aan 
  Amanda
  @waterstrome.co.za
  Uittreksel uit:
  'n Nasie in Pyn:
  ...Saam sal die hele wêreld vir hulle bid.
  Saam sal ons met pyn in ons harte sit.
  Mag hulle berus in u wil
  Mag hulle voor U verstil.
  _________
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  'n Boek getiteld DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK - Christen Teokratiese Separatisme, uit die pen van ds AE van den Berg, het  in gedrukte vorm verskyn. 
  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.  
  DIE
  VOLMAAKTE REPUBLIEK - Christen Teokratiese Separatisme, bring helder perspektief oor rasseverskille en die natuurlike skeiding van rasse wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte aan geestelike transformasie wat landsburgers van denkrigting sal laat verander en van al die sogenaamde polities-korrekte onregte en gewaande vryheid waarmee hulle belas word, sal bevry.
  Lesers word aangemoedig om hulle daadwerklik vir 'n Christen-teokrasie in 'n volmaakte republiek te beywer deur sinvolle besluite te neem in die lig van God se Woord, en onophoudelik te bid dat dit spoedig hier aan die suidpunt van Afrika verwesenlik word. Politiek is 'n saak van erns en harde werk waardeur wet en orde gehandhaaf word en durf nie in eerlose hande gelaat word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel, iets wat op staatkundige gebied slegs in 'n Christen-teokratiese bestel tot sy reg sal kom.

   

  U kan hierdie boek bestel by
  ds AE van den Berg
  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com
  Prys: R50-00

   
 • BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  ('n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 'n Nuwe Trek (Exclusive Books) Prys: ZAR180

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is by http://tinyurl.com/lx9vrs8

  ... en loot.co.za dit verkoop teen R169 http://tinyurl.com/l26h6jl

  ... kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD


  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  JULIE 2013

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. 

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2 NOU BESKIKBAAR

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.
  of skakel hom by
  074 967 5187


  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 • Kliek op DIE CHARISMATIESE GEVAAR om meer oor hierdie boek te wete te kom Lees verder...  
 • FILM OOR DR HF VERWOERD

  Kyk by hierdie skakel http://youtu.be/TcO3zPF8998

    na die kort film oor dr HF Verwoerd.   
  Dit kan ook direk bestel word by Riaan: +27823712682 of by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
   

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

 

'N BIETJIE LANGENHOVEN:

Ek sê nie al die suur mense is Fariseërs nie, maar naastenby al die Fariseërs is suur. In alle geval, solank hulle onthou om Fariseërs te wees. Want dis ook 'n inspanning.
Verbeel jou 'n wêreld sonder 'n skaterlag, sonder eens 'n glimlag. 'n Hemel op aarde, sal die Fariseër sê. Uit so 'n hemel sou ek wou wegloop hel toe.

Die man wat ek na soek, is nie dié wat die minste foute maak nie, maar dié wat die meeste foute régmaak.

Slaap laat solank as jy jou eie baas is en daar sal 'n tyd kom wanneer 'n 'n baas jou sal laat vroeg opstaan.

Ontydige vlyt is die merk van die luiaard. Dis sy verskoning vir ontydige rus.

Ons reken ons geluk vir ons loon en ons straf vir ons ongeluk.

Welvaart is die  dogter van matigheid en die moeder van weelde.

My swaarste pad trap ek self vir my plat, en die swaarste is die wat my voete nooit vat.

Daar is geen kuns by sukkel en geen sukkel by kuns.

Die boer wat nie saai nie sal nie misoeste kry nie, maar hy sal geen goeie ook kry nie.

Het die daeraad lief en die dag sal jóu liefhê.

'n Man wat werklik oor homself baas is, is nooit die kneg van 'n ander nie.

Dis die flukse perd wat flou word. Meer moeite as wat die vlytige het vir sy loon, het die luiaard verniet.

Op die ou end werk die vlytige man vir homself, die luiaard vir 'n ander.

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Kla net oor jou kooi as dit 'n ander is wat dit vir jou opgemaak het.

Hoe korter jy jou kuier maak, hoe gouer sal jy weer genooi word.

Om my naaste lief te hê is vir my 'n sware gebod. Met die mense daargunter kry ek dit nog op 'n manier reg.

Jy sê "ja" waar jy moes "nee" gesêhet omdat jy die ander nie wil aanstoot gee nie. Maar eken hoe het hy jou aanstoot gegee met sy versoek!

Aan 'n nuwe wa kan jy sien of dit 'n goeie skilder was; aan 'n oue of dit goeie wamaker was.

Trek liewer vir jou vriend jou broek uit as om vir hom vir 'n baadjie borg te staan. Anders loop julle naderhand albei nakend.

Die vriendskap wat jy moet koop is 'n duur artikel. Jy sal nie weer jou prys kry as jy dit van die hand wil sit nie.

Moenie vriendskap en besigheid meng nie – jy bederf albei.

'n Man wat nie vyande het nie deug nie vir 'n vriend nie.

Maak jou vriendelikheid goedkoop en hou jou vriendskap duur.

Moenie jou vriend vergeet nie; dit sal hom seermaak. Maak jou vyand daarmee seer.

'n Skare is 'n versameling van eensames.

Stuur die luiaard na die miere, en as hy nie te lui is om te gaan nie sal hy te lui wees om weer terug te kom.

Dis net so moeilik om maklikheid in die ou wêreld te kry as wat dit maklik is om moeilikheid te kry.

Waardeer die werk van jou vrou. Jy kan nie op die aarde 'n ander kneg kry vir dieselfde diens en dieselfde prys nie.

Met spaarsaamheid sal jy uit die kleinste inkomste iets oorhou; met verkwistery sal die grootste vir jou te min wees.

Besorg jou eie boodskap en reken die moeite teen dit wat die misverstand jou sou gekos het.

Het die ryk man nodig om so suinig te wees? Maar hy is nie 'n ryk man wat suinig geword het nie; hy is 'n suinige man wat ryk geword het.

Help jou swakke mededinger op die bene bly.  As hy tot niet gaan, kom daar dalk 'n sterke in sy plek.

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES (7)

(Lees die reeks by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

 • Die adderbyt van naberou is verskriklik (Naberou is ontstellend.)
 • Hy het hom in 'n addergebroedesel begewe (Hy was tussen 'n groep nydige, aanvallende mense.)
 • Sy het hom adieu toegeroep (Sy het vaarwel gesê.)
 • 'n Adres van adhesie is 'n geskrif waarin instemming betuig word met 'n versoek.
 • Jy is nou by die verkeerde adres (Jy soek die oorsaak van die kwaad by die verkeerde persoon.)
 • Dit was advokatery (Dit was regskundige uitoorlêery.)
 • Hy sal die werk weer afbroddel. (Hy sal knoeiwerk of slordige werk verrig.)
 • Sy wil elke takie afbrom (Sy kla die hele tyd terwyl sy werk.)
 • Jy kan nou maar afdans (Jy kan nou maar skoert.)
 • Moet hom nie op sy verdienste afdwing nie (Moet hom nie verkleineer nie.)
 • Die ou werkie draf ek gou af (Ek sal dit sommer gou afhandel.)
 • Hulle wil die rusie afdrink (Hulle wil vrede maak.)
 • Sy het soms baie affêrinkies (Sy is dikwels vol nukke en nonsens.)
 • Hy sal wel weer geld van haar affutsel (Hy sal dit op 'n oneerlike manier van haar kry.)
 • Daar kan niks van afgaan nie (Dit kan nie ontken word nie.)
 • Hy sal 'n afgehekste loesing kry ('n deeglike pak slae.)
 • Sy is 'n afgelekte meisie (Sy het al baie kêrels gehad.)
 • Jy lyk so afgesak (Jy lyk baie moeg.)
 • Hy het afgetop gelyk (Hy het verleë gelyk.)
 • As jy iets van hom wil hê sal jy dit moet afgoël (Hy is so suinig!)
 • So 'n afhaler is onnodig ('n Onnodige belediging.)
 • As dit afhang moet ons dit maar opbind (Skertsend wanneer iemand gedurig begin met "Dit hang af..."
 • Na elke partytjie is hy babalaas ( dan ly hy aan die gevolge van te veel alkohol).
 • Daar was 'n Babelse gegons van stemme (Almal het gelyktydig gepraat).
 • Dit was 'n Babelse verwarring (Dit was baie deurmekaar).
 • Hy sal weer mooi broodjies kom bak (Hy sal kom vlei en mooipraat om sy doel te bereik),
 • Hulle eet nie uit een bak nie (Hulle is nie vriende nie).
 • Sy het hom 'n bak gewys (Sy het hom onvriendelik tereggewys).
 • Gou by die bak maar lui by die vak (Hy is eerste daar waar iets te ete is maar traag as hy moet werk).
 • Hy maak sy hande bak (Hy kom bedel iets).
 • Ons moes bak staan (Ons moes hard werk).
 • Dit was sommer 'n bakerpraatjie (Dit was 'n skinderstorie).
 • Jerusalem is die bakermat van die Christelike Kerk ( Dis waar dit begin het. 'n Bakermat was 'n mandjie waarin die baker – die vrou wat 'n pasgebore baba versorg het – die kindjie op haar skoot voor die vuur versorg het).

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 2271 gaste aanlyn