Nuutste bydraes

GEDAGTES VIR ELKE DAG

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

God beskik oor elke duimbreedte van ons bestaan – ook in al ons lewensverbande naamlik familie, volke en nasies. En in die uitvoering van sy Raadsplan gaan Hy nie misterieus te werk buite om hierdie lewensverbande nie, maar juis in en deur die indelings daarvan waarmee ons bekend is. Hiervan is Abraham se hele nageslag 'n voorbeeld. As trotse Afrikaners en patriotiese volk behoort ons hiervan kennis te dra.

STRYD TEEN VREEMDE OORHEERSING (5)

                                                                            LW Bienedell

Lees reeks by Stryd teen vreemde oorheersing

KP kies die middelposisie —

Dieselfde pad na ondergang as die NP

8 Junie 1983

Net so ’n waarheid as wat dit is dat in die Suid-Afrikaanse politiek daar net twee beginselbasisse is—’n nasionale en ’n liberale—net so ’n waarheid is dit dat daar tussen die partye wat die basisse beset, ’n middelposisie is wat nooit onbeset bly nie.

Met tye was dit die regerende party wat in die middelposisie gestaan het, soos die SAP tussen die Unioniste aan die een kant en, ná 1914, die NP aan die ander kant—’n soortgelyke posisie as wat die VP gaandeweg ná 1934 ingeneem het met die Arbeiderparty links en die destydse Gesuiwerde (later Herenigde) NP regs van hom.

So ’n middelposisie het ’n aantreklikheid vir pragmatiese en opportunistiese politici en omdat daar altyd in ’n volk politieke figure is wat meer begaan is oor getalle en vinnige sukses as oor die waarheid en beginsels, het die middelposisie ’n soort suigkrag wat verhoed dat hy lank onbeset bly.

Wat by ’n beskouing van hierdie verskynsel van die middelparty so opmerklik is, is dat vanuit so ’n middelposisie die beweging byna sonder uitsondering na links is. Die SAP het byvoorbeeld na sy terugslae in die 1920-verkiesing in bondgenootskap na links met die Unioniste gegaan en die VP het na die 1939-skeuring ook na links in ’n bondgenootskap met die Arbeiderparty gegaan en vandaar verder met kommunistiese frontorganisasies soos die Springbok-legioen.

Met die VP se terugslae in die skeuring van die vyftigerjare van Bailey Bekker, Arthur Barlow, Frank Waring, Blaar Coetzee en andere na regs, daarna die Progskeuring in 1959 na links en die daaropvolgende nederlae in die referendum van 1960 en die algemene verkiesing van 1961, het die party in die middelposisie al hoe meer verslae en uitgerafeld geraak en het die middelposisie vakant geword. Vir ’n pragmatis soos mnr. John Vorster het die half-ontruimde middelposisie, ná die sluipmoord op dr. Verwoerd, blykbaar ’n groot aantreklikheid gehad. In plaas van te bly staan in die regse posisie waarin die NP gebore en getoë was, het hy die NP links na die middelposisie geneem, die VP-beleid vir die NP toegeëien onder nuwe name en die VP se bestaansreg hom ontneem in die middelposisie.

Die probleem met hierdie soort politiek is natuurlik dat die geneigdheid tot die middelposisie ’n losheid van beginsel verteenwoordig en dat namate die skuif vanaf regs na die middel gemaak word, die beweging verder oor die middellyn na links gewoonlik nie gestuit kan word nie. Dit is veral omdat by so ’n skuif weg van regs, daar ’n vyandskap na regs ontwikkel vanaf so ’n middelposisie. Die vyandigheid van Samesmelters teen Gesuiwerdes in die dertigerjare en van die Vorster-bewind teen die HNP in die sewentigerjare was hiervan ’n aanskouingsles. Gepaard met hierdie vyandigheid na regs is daar natuurlik aan die keersy ’n groeiende gevoel van gemeenskaplikheid na links.

Die stadium van die politieke ontwikkeling wat tans beleef word, is ’n herbesetting van die drie erkende posisies in die Suid-Afrikaanse politiek. Die HNP het die regse nasionale basis beset. Die PFP het die linkse liberale basis beset. Die NP is in sy beweging na die middelposisie verder na links aan’t beweeg. En namate die NP onder mnr. Vorster oor die middellyn beweeg het met sy beleid van wegbeweeg vanaf diskriminasie, detente en grondwetlike planne vir veelrassige regering, het die middelposisie vakant geraak met die PFP, die NRP en die NP almal links van die middellyn. Soos in die natuur, moet die lugleegte in die middelposisie iets insuig.

Met die skeuring in die NP oor die betiteling van sy beleid as “gesonde magsdeling”, het twee moontlikhede bestaan: samevoeging van die wegbrekers met die HNP op die regse nasionale basis, of vestiging in ’n posisie tussen die HNP op regs en die NP wat reeds oor die middellyn na links beweeg het. Dr. Andries Treumicht en die ander LV’s wat weggebreek het, het verkies om ’n party in opposisie tot die HNP te stig tussen die NP en die HNP. Daarmee het die KP ’n verskansing na regs tussen hom en die HNP opgerig en in ’n middelposisie beland.

Wat beslissend vir die toekoms sal wees, is of die party nader aan die beginselbasis van die HNP sal beweeg, of steeds dieper in die middelposisie in. Twee dinge dui op ’n al groter geneigdheid van die KP tot die middelposisie. Die een is die KP-manne se jarelange vereenselwiging met die Vorster-era van uitwaarts, dialoog, wegbeweeg van diskriminasie, detente, 1977 se grondwetlike voorstelle, ens., waardeur elke faset van die KP se regse beleid ondermyn is. Die KP-leiers wil hulleself blykbaar nie hiervan losmaak nie en sal dit ook nie kan doen nie, tensy hulle sê dat hulle teen hulle oortuigings met die dinge saamgegaan het en dit nie meer kon uithou nie of, dat hulle wel die dinge ondersteun het uit oortuiging, maar tot die besef gekom het dat hulle oordeel verkeerd was. Die KP-leiers wil klaarblyklik nie een van die erkennings maak nie, om nogal begryplike redes.

Die betekenis van die versuim (of weiering) word ernstiger in die lig van die KP se onvermoë of onwilligheid om hom van mnr. John Vorster self los te maak, soos blyk uit een van die KP-pamflette en uit die verspreiding van bandopnames van een van mnr. Vorster se toesprake waarin hy die 1977- voorstelle verdedig.

Die Vorster-verbintenis van die KP-leiers is belangrik by die beskouing van die KP se toekomstige plek in die politiek, juis omdat ook die NP uiteraard aan mnr. Vorster verbind bly. Die NP se beweging na links geskied steeds op die basis wat mnr. Vorster gelê het vanaf 1967 tot 1978—hetsy oor rasse-vermenging in sport, hotelle, parke, of die gelykmaking van lone en lewenstandaarde van Wit en Swart, of veelrassige regering volgens die 1977-grondwetvoorstelle, of uitlewering van Suidwes ingevolge Besluit 435 van die Veiligheidsraad van die WO. Wat hierdie dinge betref, is mnr. Vorster ’n naelstring waaraan sowel die NP as die KP lê. Hoe verder die NP na links beweeg, hoe moeiliker sal dit vir die KP wees om nie al dieper ingesleep te word in die middelposisie, weg van die regse basis waarop die HNP staan, nie.

Met die Vorster-konneksie van die KP en die NP is die teenstelling tussen die NP en die KP geringer as die teenstelling tussen die HNP en die KP. Dit gaan nie net oor geskrewe beleid nie. Dit gaan ook oor sentimente en geneigdhede, oor benaderings en verbintenisse.

Die HNP dra onmiskenbaar die stempel van ’n party van beginsel. Hy redeneer hoofsaaklik vanuit beginsel. Die KP daarenteen, kan weens sy leiers se jarelange stryd teen die HNP vanuit die linksbewegende NP, die NP nie nou uit beginsel beveg nie en moet sy redenasie hoofsaaklik voer vanuit omstandighede, wat die kenmerk van ’n middelparty is. (Die NP se verskuiwing van regs na die middelposisie is gekenmerk deur slagkrete soos “verander omdat tye verander”, “aanpas om ons vriende in staat te stel om ons te verdedig”, “die wêreld het nie witter geword nie”, “ons het met ons rug na Afrika gestaan”, om net enkele van die tipiese NP-redenasies uit omstandighede vanuit die middelposisie te noem.)

Dit is belangwekkend dat die NP-Ieiding vroeër daarop uit was om die HNP te probeer uitwis, maar dat nou in die NP agting getoon word vir die HNP se beginselvastheid. Dit kan ’n belangrike uitwerking hê op die politieke ontwikkeling wanneer mense wat nou in die NP is, vorentoe na ’n ander politieke tuiste soek.

Net so belangrik is dit dat in die KP-leiding daar steeds opmerkings gemaak word dat die HNP vernietig moet word. Een van die gevolge van hierdie KP-poIitiek sal wees dat die KP mettertyd ’n groeiende vyandigheid na regs sal voel en toon, wat as keersy noodwendig ’n groter geneigdheid weg van die regse politiek en al meer na die middelposisie sal veroorsaak. Dit kan ernstige gevolge vir die KP hê, omdat ’n groot deel van sy huidige ondersteuners, anders as die meeste leiersfigure, beginselgerig is en nie hou van die kompromis-politiek wat al hoe meer in ooreenstemming met die middelposisie bedryf sal moet word nie.

As hierby gereken word dat die KP se samestelling hom eintlik bestempel as ’n koalisie, dan is die onstabiliteitsfaktor geredelik herkenbaar. Die KP is tans weinig meer as groepe en individue wat uiteenlopende motiewe, belange, oogmerke en ambisies het en is nog ver van ’n party wat gebind word deur duidelike beginsels en enkelsinnige doelstellings.

Die HNP kon die binding verwerf omdat hy uit die staanspoor beginselpolitiek verkies en geweier het om hom daarvan te laat vervreem en na die middelposisie te verskuif namate die NP al verder na links beweeg het. Soos tevore in ons geskiedenis, het die HNP-manne intuitief geweet dat die prys van eerlikheid en sukses op die lange duur is om uit die verleidelike middel­posisie te bly. Dit is hierdie feit, meer as enigiets anders, wat die Blanke volk van Suid-Afrika in ’ n beter posisie plaas as waarin die Blankes van Rhodesië was toe die Rhodesian Front as ’n regse party na die middel beweeg het en daar nie vroegtydig genoeg ’n beginselparty in opposisie na regs gestig is nie. Toe het die argument uit omstandighede oorheersend geword.

Sover dit bloot om metode gaan, is daar nie beswaar teen die argument wat vanuit omstandighede gevoer word nie, want dit het seker ook oorredingskrag. Maar dit het die krag weens ’n wydverdeelde menslike swakheid, wat by ondersoek kortsigtig blyk te wees, soos geblyk het by die NP se aanpassings van sy sportbeleid om die buitewêreld tevrede te stel en sy hulp aan state wat terroriste huisves. Hierdie kortsigtigheid lei ’n party tot standpunte waar hy geen beleid het nie en deur ander magte beweeg word, of as hy ’n opposisie party is, dan alleen ’n beleid het wat bloot die doel moet dien om die heersende party te opponeer.

’n Party wat homself grond op omstandighede, kan die omstandighede nie lank oorleef nie. Sy aanspraak daarop dat hy kleiner foute maak as die partye links en regs van hom, sal hom nie duursame lojaliteit besorg nie, soos die VP getoon het en die NP nou ervaar. ’n Party moet sy eie bewegingsbeginsel hê en moenie tevrede wees om net as ’n rem aan die beweging van die ander te wees nie. Daar is baie getuienis dat so ’n middelposisie-benadering die resep vir onenigheid, verbrokkeling en mislukking is, soos die NP se agteruitgang en verskeurdheid weereens toon. Daar is in die middelposisie ’n onstabiliteit en verganklikheid wat nie te ontwyk is nie. Of so ’n party val uitmekaar, of dit word uit die middelposisie na links gedwing. Die argument uit omstandighede is die kenmerk van die middelposisie en omdat dit filosofies pas by die liberalis is dit noodlottig vir die konserwatisme, soos die geskiedenis van die VP en die huidige NP toon. Dit gee uiteraard voorkeur aan vinnige sukses bo vastheid van standpunt en bou die onstabiliteit en verganklikheid in die middelposisie.

Die teenstelling tussen die politikus en die party wat uit beginsel redeneer en die wat uit omstandighede redeneer, is goed saamgevat in die beskrywing van Napoleon se minister van buitelandse sake, Talleyrand, deur sy biograaf: “Liewer om te behaag as om teen te spreek, gekenmerk deur neigings eerder as menings, was hy sonder vastheid van gemoed en egte hartstogte.” Dit is tekenend van die mens en die party van die middelposisie.

EISE VAN KRISIS

Dit is ’n gemeenplaas dat daar net op iets geleun kan word wat weerstand bied. In krisistye veral, wanneer daar ook verby die duur van die onmiddellike gekyk moet word na die eise wat daarna gestel sal word, is dit vasberade en selfs ongemaklike mense en standpunte wat te verkies is bo dié waarmee maklik oor die weg gekom kan word. Die Keeromstraat-manne het in die veertigerjare byvoorbeeld adv. Strijdom as ’n ongemaklike man bestempel, net soos hulle dr. Eric Louw bestempel het. Die manne is beskou as onversetlik en hardkoppig. Maar dit was hulle vastheid van beginsel en koers wat aan die NP bewegingskrag gegee het. Hulle het geweet dat die prys van eerlikheid en welslae op die lange duur nodig is om uit die middelposisie te bly.

Beginsel- en koersvastheid gaan gepaard met ’n selfstandigheid van gees. En die metode wat daarby pas, is straf en streng, soos die poging self.

Dikwels staan teenoor sulke mense die “wysheid” van die versigtiges en die raad van die versoeners. Maar dit is die gereedheid om groot te onderneem en om wat aangepak is, deur te voer, wat die geskiedenis maak. Dit is deug waarna gesoek word in swaar tye. Diep in die hart besef alle mense die opperste waarde van selfvertroue, van vasberadenheid, van hartstogtelike toewyding aan ’n saak waaraan geglo word en van opofferende onversetlikheid.

Die HNP het ’n aard waaraan hy trou moet wees, veral in ’n tyd waarin groot magte werk om die beginselpolitiek of te vemietig, of te beweeg tot die noodlottige middelposisie. Vir Suid-Afrika kan daar op die duur niks gevaarliker wees nie as dat die HNP sy beginselbasis moet verswak ter wille van akkommodasie, byvoorbeeld ’n politiek wat mnr. Vorster en sy standpunte moet akkommodeer. Dan sal die trekkrag na regs verflou en die politiek al vinniger na links beweeg.

Die gevaarlikste politiek op die lange duur is om vanuit omstandighede te redeneer dat byvoorbeeld die tyd te kort is, dat toestande te gevaarlik is, dat bestaande eenheid bewaar moet word. Daarmee word vertroue en beginsels verwoes, daarmee word geloof verdryf deur vertwyfeling en daarmee word morele optrede ondermyn.

Beginsels, moed, eerlikheid en vasberadenheid gee vastheid en vertroue en bly te alle tye die bestanddele van suksesvolle stryd. Dit stel hoë eise, veral nou wanneer so ’n hoë prys op die spel is vir ons volk.

Vervolg...


U soek na?

 •  BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland het so dikwels navrae ontvang van lesers wat 'n behoefte aan die Bybel het, spesifiek die 1933/53-uitgawe. Soms het van ons ander lesers in hul behoefte kon voorsien wanneer ons navraag gedoen het.

  Nou is Gelofteland dankbaar om aan al ons lesers daardie Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

  ___________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  _________

  HOU VAKANSIE IN MOSSELBAAI !

  Baie netjiese vakansie-akkommodasie in Fraai Uitsig, Kleinbrakrivier, Mosselbaai Munisipaliteit. Twee kilometer vanaf Kleinbrak en Tergniet se swemstrande en ongeveer 10 kilometer vanaf Hartenbosch. Pick n Pay binne loopafstand.
  Kliek hier vir volledige inligting en foto's: OPSOEK NA BEHUISING VIR VAKANSIE?
   
  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________
   
  SKAARS BOEKE TE KOOP
  C J LANGENHOVEN 16 VOLUMES
  FAK-SANGBUNDEL 1 VOLUME
  Hierdie 16 volume Langenhoven-stel is 'n goedopgepaste kosbare versamelstuk. Dit beslaan die volledige inhoud van Langenhoven se bundels soos Sonde met die Bure; Loeloeraai; Herrie op die ou Tremspoor; Doppers en Filistyne; en al die kosbare stories uit die pen van Langenhoven.
  Die FAK-sangbundel is ook in goeie toestand en kan saam of apart van die Langenhovenstel gekoop word.
  Eienaar moet na 'n kleiner woonplek verhuis en vra 'n redelike aanbod vir sy boeke.
  Die aanbevole waardasieprys vir die Langenhovenstel is R1600.00; en vir die FAK R100.00
  Koerierkoste sal bykomend wees.
  Kontak

  Chris Carstens

  Sel no 082 954 3383

  Epos adres

  chris.carstens

  @vodamail.co.za

  ___________
  DIGBUNDELS:
    'n Versameling van 4 elektroniese bundels - 226 gedigte @R350.00:  
  Vir alle navrae  skryf aan 
  Amanda
  @waterstrome.co.za
  Uittreksel uit:
  'n Nasie in Pyn:
  ...Saam sal die hele wêreld vir hulle bid.
  Saam sal ons met pyn in ons harte sit.
  Mag hulle berus in u wil
  Mag hulle voor U verstil.
  _________
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  'n Boek getiteld DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK - Christen Teokratiese Separatisme, uit die pen van ds AE van den Berg, het  in gedrukte vorm verskyn. 
  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.  
  DIE
  VOLMAAKTE REPUBLIEK - Christen Teokratiese Separatisme, bring helder perspektief oor rasseverskille en die natuurlike skeiding van rasse wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte aan geestelike transformasie wat landsburgers van denkrigting sal laat verander en van al die sogenaamde polities-korrekte onregte en gewaande vryheid waarmee hulle belas word, sal bevry.
  Lesers word aangemoedig om hulle daadwerklik vir 'n Christen-teokrasie in 'n volmaakte republiek te beywer deur sinvolle besluite te neem in die lig van God se Woord, en onophoudelik te bid dat dit spoedig hier aan die suidpunt van Afrika verwesenlik word. Politiek is 'n saak van erns en harde werk waardeur wet en orde gehandhaaf word en durf nie in eerlose hande gelaat word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel, iets wat op staatkundige gebied slegs in 'n Christen-teokratiese bestel tot sy reg sal kom.

   

  U kan hierdie boek bestel by
  ds AE van den Berg
  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com
  Prys: R50-00

   
 • BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  ('n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 'n Nuwe Trek (Exclusive Books) Prys: ZAR180

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is by http://tinyurl.com/lx9vrs8

  ... en loot.co.za dit verkoop teen R169 http://tinyurl.com/l26h6jl

  ... kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD


  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  JULIE 2013

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. 

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2 NOU BESKIKBAAR

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.
  of skakel hom by
  074 967 5187


  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 • Kliek op DIE CHARISMATIESE GEVAAR om meer oor hierdie boek te wete te kom Lees verder...  
 • FILM OOR DR HF VERWOERD

  Kyk by hierdie skakel http://youtu.be/TcO3zPF8998

    na die kort film oor dr HF Verwoerd.   
  Dit kan ook direk bestel word by Riaan: +27823712682 of by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
   

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

 

'N BIETJIE LANGENHOVEN:

Ek sê nie al die suur mense is Fariseërs nie, maar naastenby al die Fariseërs is suur. In alle geval, solank hulle onthou om Fariseërs te wees. Want dis ook 'n inspanning.
Verbeel jou 'n wêreld sonder 'n skaterlag, sonder eens 'n glimlag. 'n Hemel op aarde, sal die Fariseër sê. Uit so 'n hemel sou ek wou wegloop hel toe.

Die man wat ek na soek, is nie dié wat die minste foute maak nie, maar dié wat die meeste foute régmaak.

Slaap laat solank as jy jou eie baas is en daar sal 'n tyd kom wanneer 'n 'n baas jou sal laat vroeg opstaan.

Ontydige vlyt is die merk van die luiaard. Dis sy verskoning vir ontydige rus.

Ons reken ons geluk vir ons loon en ons straf vir ons ongeluk.

Welvaart is die  dogter van matigheid en die moeder van weelde.

My swaarste pad trap ek self vir my plat, en die swaarste is die wat my voete nooit vat.

Daar is geen kuns by sukkel en geen sukkel by kuns.

Die boer wat nie saai nie sal nie misoeste kry nie, maar hy sal geen goeie ook kry nie.

Het die daeraad lief en die dag sal jóu liefhê.

'n Man wat werklik oor homself baas is, is nooit die kneg van 'n ander nie.

Dis die flukse perd wat flou word. Meer moeite as wat die vlytige het vir sy loon, het die luiaard verniet.

Op die ou end werk die vlytige man vir homself, die luiaard vir 'n ander.

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Kla net oor jou kooi as dit 'n ander is wat dit vir jou opgemaak het.

Hoe korter jy jou kuier maak, hoe gouer sal jy weer genooi word.

Om my naaste lief te hê is vir my 'n sware gebod. Met die mense daargunter kry ek dit nog op 'n manier reg.

Jy sê "ja" waar jy moes "nee" gesêhet omdat jy die ander nie wil aanstoot gee nie. Maar eken hoe het hy jou aanstoot gegee met sy versoek!

Aan 'n nuwe wa kan jy sien of dit 'n goeie skilder was; aan 'n oue of dit goeie wamaker was.

Trek liewer vir jou vriend jou broek uit as om vir hom vir 'n baadjie borg te staan. Anders loop julle naderhand albei nakend.

Die vriendskap wat jy moet koop is 'n duur artikel. Jy sal nie weer jou prys kry as jy dit van die hand wil sit nie.

Moenie vriendskap en besigheid meng nie – jy bederf albei.

'n Man wat nie vyande het nie deug nie vir 'n vriend nie.

Maak jou vriendelikheid goedkoop en hou jou vriendskap duur.

Moenie jou vriend vergeet nie; dit sal hom seermaak. Maak jou vyand daarmee seer.

'n Skare is 'n versameling van eensames.

Stuur die luiaard na die miere, en as hy nie te lui is om te gaan nie sal hy te lui wees om weer terug te kom.

Dis net so moeilik om maklikheid in die ou wêreld te kry as wat dit maklik is om moeilikheid te kry.

Waardeer die werk van jou vrou. Jy kan nie op die aarde 'n ander kneg kry vir dieselfde diens en dieselfde prys nie.

Met spaarsaamheid sal jy uit die kleinste inkomste iets oorhou; met verkwistery sal die grootste vir jou te min wees.

Besorg jou eie boodskap en reken die moeite teen dit wat die misverstand jou sou gekos het.

Het die ryk man nodig om so suinig te wees? Maar hy is nie 'n ryk man wat suinig geword het nie; hy is 'n suinige man wat ryk geword het.

Help jou swakke mededinger op die bene bly.  As hy tot niet gaan, kom daar dalk 'n sterke in sy plek.

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES (7)

(Lees die reeks by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

 • Die adderbyt van naberou is verskriklik (Naberou is ontstellend.)
 • Hy het hom in 'n addergebroedesel begewe (Hy was tussen 'n groep nydige, aanvallende mense.)
 • Sy het hom adieu toegeroep (Sy het vaarwel gesê.)
 • 'n Adres van adhesie is 'n geskrif waarin instemming betuig word met 'n versoek.
 • Jy is nou by die verkeerde adres (Jy soek die oorsaak van die kwaad by die verkeerde persoon.)
 • Dit was advokatery (Dit was regskundige uitoorlêery.)
 • Hy sal die werk weer afbroddel. (Hy sal knoeiwerk of slordige werk verrig.)
 • Sy wil elke takie afbrom (Sy kla die hele tyd terwyl sy werk.)
 • Jy kan nou maar afdans (Jy kan nou maar skoert.)
 • Moet hom nie op sy verdienste afdwing nie (Moet hom nie verkleineer nie.)
 • Die ou werkie draf ek gou af (Ek sal dit sommer gou afhandel.)
 • Hulle wil die rusie afdrink (Hulle wil vrede maak.)
 • Sy het soms baie affêrinkies (Sy is dikwels vol nukke en nonsens.)
 • Hy sal wel weer geld van haar affutsel (Hy sal dit op 'n oneerlike manier van haar kry.)
 • Daar kan niks van afgaan nie (Dit kan nie ontken word nie.)
 • Hy sal 'n afgehekste loesing kry ('n deeglike pak slae.)
 • Sy is 'n afgelekte meisie (Sy het al baie kêrels gehad.)
 • Jy lyk so afgesak (Jy lyk baie moeg.)
 • Hy het afgetop gelyk (Hy het verleë gelyk.)
 • As jy iets van hom wil hê sal jy dit moet afgoël (Hy is so suinig!)
 • So 'n afhaler is onnodig ('n Onnodige belediging.)
 • As dit afhang moet ons dit maar opbind (Skertsend wanneer iemand gedurig begin met "Dit hang af..."
 • Na elke partytjie is hy babalaas ( dan ly hy aan die gevolge van te veel alkohol).
 • Daar was 'n Babelse gegons van stemme (Almal het gelyktydig gepraat).
 • Dit was 'n Babelse verwarring (Dit was baie deurmekaar).
 • Hy sal weer mooi broodjies kom bak (Hy sal kom vlei en mooipraat om sy doel te bereik),
 • Hulle eet nie uit een bak nie (Hulle is nie vriende nie).
 • Sy het hom 'n bak gewys (Sy het hom onvriendelik tereggewys).
 • Gou by die bak maar lui by die vak (Hy is eerste daar waar iets te ete is maar traag as hy moet werk).
 • Hy maak sy hande bak (Hy kom bedel iets).
 • Ons moes bak staan (Ons moes hard werk).
 • Dit was sommer 'n bakerpraatjie (Dit was 'n skinderstorie).
 • Jerusalem is die bakermat van die Christelike Kerk ( Dis waar dit begin het. 'n Bakermat was 'n mandjie waarin die baker – die vrou wat 'n pasgebore baba versorg het – die kindjie op haar skoot voor die vuur versorg het).

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1947 gaste aanlyn