Nuutste bydraes

GEDAGTES VIR ELKE DAG

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Die beste leier is die een wat altyd die oorkoepelende prent kan sien. Sulke leiers fokus hulle volgelinge se aandag op die groot doelwitte en weerhou hulle so daarvan om vas te val in onbelangrike besonderhede.

STRYD TEEN VREEMDE OORHEERSING (14)

LW Bienedell

Lees reeks by Stryd teen vreemde oorheersing

Jaap Marais bedank uit die NG Kerk

29 Oktober 1993

NA langdurige korrespondensie met die lede van die Algemene Sinodale Kommissie (ASK) van die NG Kerk, het mnr. Jaap Marais uit die NG Kerk bedank.

In ’n brief aan dr. Fritz Gaum, die skriba van die ASK, voer hy redes aan waarom hy nie langer lidmaat van die kerk kan wees nie.

Mnr. Marais verwys na die Noord-Transvaalse sinode van die kerk se “afwysing van apartheid as sonde” en na die “betekenis vir die kerk om trou aan die waarheid te bly”. Hy vermeld dat dit hoofsaaklik gaan om “eerstens vasstelling van die waarheid, en tweedens, die eer van die Afrikanerpolitiek.” Die antwoord wat hy daarop gekry het, was onbevredigend. Daar is altesaam 9 punte genoem as antwoord op sy kritiek, waarvan vyf gladnie ter sake was nie.

In Kerk en Samelewing 1990 word beweer dat apartheid ’n etnosentriese basis sou gekry en ’n ideologie sou geword het, op grond waarvan die Algemene Sinode dit as sondig afgewys het. Mnr. Marais skryf: “...die beginsels en die beleid van apartheid het nie ’n verandering ondergaan soos hierdeur beweer word nie. Dit gaan derhalwe hier om die waarheid, wat ek beweer deur Kerk en Samelewing 1990 geweld aangedoen word. En ’n erger aanklag teen die Sinode is nie te oorweeg nie as dat die veroordeling van apartheid as ’n sonde op valse gronde gedoen is. Waar daar, soos ek telkens aangetoon het, nie bewys kan word nie dat ‘apartheid’ ’n etnosentriese basis ‘gekry het’ en tot ”n ideologie uitgebou is’, soos in Kerk en Samelewing 1990 beweer word, verval die grondslag waarop ‘apartheid’ tot sonde verklaar is. ’n Ernstiger vergryp oor so ’n allergewigtigste saak kan kwalik bedink word, veral waar dit die hoogste liggaatn van ’n kerk se optrede is.” Mnr. Marais het voorts beswaar daarteen dat die NG Kerkleiers hulle in die Rustenburg-deklarasie van November 1991 vereenselwig met ’n uitspraak dat apartheid in sy bedoeling sondig sou wees. Hy meld voorts dat “gelykluidenheid hiervan met die ANC-SAKP se Harare-deklarasie van Augustus 1989 waargeneem word.”

Leiers soos dr. Malan, adv. Strijdom en dr. Verwoerd is bewustelik deur die Sinode verdag gemaak deur hulle beleid te veroordeel. Persone wat vanaf 1948 apartheid verkondig en toegepas het, het volgens hierdie Sinodestelling sonde gepleeg en staan daarom as sondaars veroordeel. As apartheid volgens die Sinode sonde is, is ondersteuners en beoefenaars daarvan uiteraard sondaars. Mnr. Marais voeg daaraan toe: “Die Sinode het my en ander Afrikaners—ook die vroeër gestorwenes—tot sondaars verklaar op grond van ’n politieke leuen, terwyl die Noord-Transvaalse Sinode te kenne gee dat die kerk daardeur trou aan die waarheid bly!”

Mnr. Marais se hoofbeswaar is dus die arbitrêre en teologies onverantwoorde aanvaarding dat etnosentrisme ’n sonde sou wees. Daar word geen teologiese beredenering vir die stelling gegee nie. Dit is alleen ’n dienstige vereenselwiging met die linkse politieke ideologie van die liberalisme en Kommunisme. “Die koppeling van apartheid, etnosentrisme en sonde is so klaarblyklik ’n berekende aanval op Afrikanernasionalisme dat dit geen bespreking behoef nie. Etnosentrisme is onafskeidelik van volksbewustheid en nasionalisme.”

Oor die feit dat die Sinode “ruimte laat vir goeie bedoelings aan die begin van apartheidsreëlings in Suid-Afrika, maar dat die beleid algaande ’n etnosentriese en ideologiese basis gekry het”, en daaraan toevoeg: “Skeidingsmaatreëls en -wette het algaande meer geword as ’n middel tot ’n doel, maar ’n doel op sigself. In die proses is mense leed aangedoen,” sê mnr. Marais dat dit die kern van die saak uitmaak. Hy wys daarop dat hy teenoor die Dagbestuur van die ASK en briewe aan die Voorsitter telkens gevra het om aan te dui wanneer en op grond waarvan apartheid na bewering ’n etnosentriese basis en ideologiese aard gekry het. Hy wys daarop dat niemand daarop geantwoord het nie. Mnr. Marais maak die afleiding dat die bewering bedink is as ’n uitweg uit die Sinode se probleme: “Die sonde moes op die rekening van die Afrikanerpolitiek van 1948-1966 geplaas word, sodat enersyds die vroeëre rasseskeiding onder ander nasies kwytgeskeld word, en andersyds die anti-apartheidskoor teen Afrikanernasionalisme gelyk gegee word.”

Mnr. Marais is baie stellig wanneer hy sê dat dit nie waar is dat apart­heid “algaande” ’n etnosentriese basis gekry het en ’n ideologic geword het, waardeur dit tot iets anders gemaak is as wat dit voor 1948 was nie. “Dit gaan hier om die waarheid en harde historiese feite, nie om arbitrêre uitsprake wat in newelagtige terme ingeklee word nie. Die wette wat ‘algaande’ na 1948 gemaak is, verskil wat motiewe en oogmerke betref, in geen opsig van die wette wat in die vorige eeu deur sowel die Boere-republieke as die Britse regeerders in Kaapland en Natal gemaak is, en ook nie van die wette wat na 1900 deur die verskillende regerings in SA gemaak is nie.

Hierop noem mnr. Marais verskillende wette wat in die kategorie val. Hierdie wette rus almal op die erkenning van rasse-identiteit en is derhalwe “etnosentries”. Daarby kan op grond van hierdie benadering gesê word dat deur al die wette van voor 1948 “mense leed aangedoen is”. Dog, omdat dit nie gedoen is uit naam van apartheid nie, sou dit in die oë van die Sinode nie sonde wees nie! “Die politieke oneerlikheid en huigelary wat hierin verskuil word, pas nie in beskaafde samelewings nie, en allermins by ’n kerklike liggaam wat hom uiteraard moet beroep op waarheid.”

“Die feit dat die Sinode nie beleide van rasseskeiding en rasse- diskriminasie, onder name soos segregasie, ‘separation’, afsonderlike ontwikkeling en eiesoortige ontwikkeling, as sonde veroordeel nie, maar die veroordeling voorbehou vir die beleid wat ooreenstemmende uitgangspunte en oogmerke het, dog apartheid genoem is, getuig nie net van politieke oneerlikheid nie, maar is blykbaar bedoel om ’n klad te werp op die NP- leiers van 1948-1966 en die eer van die hele Afrikanerpolitiek van die tyd. Op grand daarvan het prof. Willie Jonker hom aangematig om ‘namens die Afrikanervolk’ ’n skuldbelydenis af te lê. Die Afrikanervolk is deur die NG Kerkleiding skuldig verklaar en moet bieg voor sy vyande. Ek verwerp die implikasie met die grootste beslistheid,” skryf mnr. Marais.

Sy beswaar is ook dat die NG Kerk-sinode hom deur KS 1990 vereenselwig het met die vyande van die Afrikanervolk wat sedert 1948 die “Boer War” met ander middels voortgesit het om die Afrikaners se politieke mag te breek. Die aanvalle op apartheid wat gelei is deur die Kommuniste, die Amerikaanse imperialiste, die georganiseerde geldmag en die erkende anti-Afrikaanse liberaliste was die herkenbare indirekte metode om die vyandskap teen Afrikanernasionalisme onder ’n ander dekmantel voort te sit.

Net soos die Britte deur die stemreg voor die oorlog die Afrikaner wou onderploeg, word die veldtog nou voortgesit uit naam van stemreg vir die Swartes— met die Kommuniste op die voorpunt daarvan—om weer die Afrikaners se politieke mag te breek. Dit is waartoe die NG Kerk-leiding hom geleen het op die politieke spoor van die mees oneervolle en beginsellose regering wat Suid-Afrika ooit gehad het en wat verandering en hervorming gebruik as rasionalisasie van vcrraad—’n verraad waaroor die NG Kerk- leiding swyg. In die proses word gepoog om die Regering se drostersoptrede die skyn van teologiese geldigheid te gee en word die Afrikanervolk se vyande na die mond gepraat. Die implikasie daarvan is dat die NG Kerk in vyandskap gegaan het teen die politieke beginsels en beleid van die HNP en wat ingebou was van die vroegste begin van rassekontak in Suid-Afrika.

Die voorspoed van die sestigerjare word deur mnr. Marais as bewys aangevoer dat die beleid van afsonderlike ontwikkeling nie misluk het nie. Dit was eerder die verwerping en aftakeling van apartheid wat gelei het tot die gruwelike misstande wat tans in Suid-Afrika ervaar word in die vorm van wetteloosheid en werkloosheid, van plakkery en rampokkery, van dood en hongersnood.

“Apartheid het nie misluk nie. Dit is verraai deur politieke leiers wat nie die intellektuele vermoê en die morele moed gehad het om in die spore van dr. Verwoerd en sy voorgangers te volg nie. En die NG Kerk-leiding het nou hulle teologies-politiese apologete geword.”

“Die ineenstorting van die Sowjet-Unie en die Sentraal-Europese state is ’n aanskouingsles van die mag van nasionalisme (of etnosentrisiteit, as u wil). En die mislukking van die beleid van rassegelykmaking word nêrens beter geillustreer nie as in die VSA, waar “Black Power” bepleit word, hoewel die Swartes veronderstel is om geen ander etnisiteit as Blanke Amerikaners te hê nie. In die Amerikaanse Kongres verenig Swartes van die verskillende partye bo-oor partygrense in ’n “Black Caucus” net op grond van ras en kleur. En in Suid-Afrika vier geweld hooggety tussen Zoeloes en Xhosas, is selfs Xhosas van Ciskei en van Transkei in oorlog teen mekaar, en skree ANC-Xhosas “Kill a farmer, kill a Boer”. Het die NG Kerk-leiding hierdie “etnosentrisme” as sonde veroordeel?

“Die HNP is die herleefde Nasionale Party van Hertzog, Malan, Strijdom en Verwoerd, wat die groot konstitusionele, diplomatieke, ekonomiese en opvoedkundige ontwikkeling in Suid-Afrika gelei het. Vir die HNP is dit nie ’n probleem om sy politieke en godsdienstige oortuigings te versoen nie. Ons beroep ons op die intellektuele uitmuntendheid en morele moed van ’n Tobie Muller as NG teoloog wanneer ons op die beginsels van nasionalisme staan.

“In sy ‘Die geloofsbelydenis van ’n Nasionalis ’ sê Muller byvoorbeeld: “Die nasionalisme is ’n intensiewe en geen ekstensiewe saak nie... Om ons volkslewe diep te maak, is ons eerste taak... Sy volk is tewens vir elke per soon die aangewese kring waarin hy in die eerste plek sy roeping vervul. ” En dan bind Muller die band tussen nasionalisme en godsdiens. “Godsdiens ”, sê hy, “sluit moraliteit in. Daarom is dit reeds hierom ’n godsdienstige plig om nasionalis te wees... Uit hierdie oogpunt beskou, is papheid op nasionale gebied ’n religieuse oortreding, dit wil sê ’n sonde".

“Ons is derhalwe in baie goeie teologiese geselskap as ons die NG Kerk- leiding se ‘papheid op nasionale gebied’ saam met Tobie Muller as sonde veroordeel en ons nasionalisme as ’n godsdienstige plig beskou.

“Hiermee beëindig ek my gesprek met die NG Kerk-leiding omdat die ASK klaarblyklik vashou aan die onwaarhede in KS 1990. Tegelyk beëndig ek daarom my lidmaatskap van die NG Kerk, sluit mnr. Marais af.

Vervolg...

U soek na?

 •  BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland het so dikwels navrae ontvang van lesers wat 'n behoefte aan die Bybel het, spesifiek die 1933/53-uitgawe. Soms het van ons ander lesers in hul behoefte kon voorsien wanneer ons navraag gedoen het.

  Nou is Gelofteland dankbaar om aan al ons lesers daardie Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

  ___________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  _________

  HOU VAKANSIE IN MOSSELBAAI !

  Baie netjiese vakansie-akkommodasie in Fraai Uitsig, Kleinbrakrivier, Mosselbaai Munisipaliteit. Twee kilometer vanaf Kleinbrak en Tergniet se swemstrande en ongeveer 10 kilometer vanaf Hartenbosch. Pick n Pay binne loopafstand.
  Kliek hier vir volledige inligting en foto's: OPSOEK NA BEHUISING VIR VAKANSIE?
   
  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________
   
  SKAARS BOEKE TE KOOP
  C J LANGENHOVEN 16 VOLUMES
  FAK-SANGBUNDEL 1 VOLUME
  Hierdie 16 volume Langenhoven-stel is 'n goedopgepaste kosbare versamelstuk. Dit beslaan die volledige inhoud van Langenhoven se bundels soos Sonde met die Bure; Loeloeraai; Herrie op die ou Tremspoor; Doppers en Filistyne; en al die kosbare stories uit die pen van Langenhoven.
  Die FAK-sangbundel is ook in goeie toestand en kan saam of apart van die Langenhovenstel gekoop word.
  Eienaar moet na 'n kleiner woonplek verhuis en vra 'n redelike aanbod vir sy boeke.
  Die aanbevole waardasieprys vir die Langenhovenstel is R1600.00; en vir die FAK R100.00
  Koerierkoste sal bykomend wees.
  Kontak

  Chris Carstens

  Sel no 082 954 3383

  Epos adres

  chris.carstens

  @vodamail.co.za

  ___________
  DIGBUNDELS:
    'n Versameling van 4 elektroniese bundels - 226 gedigte @R350.00:  
  Vir alle navrae  skryf aan 
  Amanda
  @waterstrome.co.za
  Uittreksel uit:
  'n Nasie in Pyn:
  ...Saam sal die hele wêreld vir hulle bid.
  Saam sal ons met pyn in ons harte sit.
  Mag hulle berus in u wil
  Mag hulle voor U verstil.
  _________
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  'n Boek getiteld DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK - Christen Teokratiese Separatisme, uit die pen van ds AE van den Berg, het  in gedrukte vorm verskyn. 
  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.  
  DIE
  VOLMAAKTE REPUBLIEK - Christen Teokratiese Separatisme, bring helder perspektief oor rasseverskille en die natuurlike skeiding van rasse wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte aan geestelike transformasie wat landsburgers van denkrigting sal laat verander en van al die sogenaamde polities-korrekte onregte en gewaande vryheid waarmee hulle belas word, sal bevry.
  Lesers word aangemoedig om hulle daadwerklik vir 'n Christen-teokrasie in 'n volmaakte republiek te beywer deur sinvolle besluite te neem in die lig van God se Woord, en onophoudelik te bid dat dit spoedig hier aan die suidpunt van Afrika verwesenlik word. Politiek is 'n saak van erns en harde werk waardeur wet en orde gehandhaaf word en durf nie in eerlose hande gelaat word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel, iets wat op staatkundige gebied slegs in 'n Christen-teokratiese bestel tot sy reg sal kom.

   

  U kan hierdie boek bestel by
  ds AE van den Berg
  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com
  Prys: R50-00

   
 • BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  ('n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 'n Nuwe Trek (Exclusive Books) Prys: ZAR180

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is by http://tinyurl.com/lx9vrs8

  ... en loot.co.za dit verkoop teen R169 http://tinyurl.com/l26h6jl

  ... kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD


  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  JULIE 2013

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. 

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2 NOU BESKIKBAAR

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.
  of skakel hom by
  074 967 5187


  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 • Kliek op DIE CHARISMATIESE GEVAAR om meer oor hierdie boek te wete te kom Lees verder...  
 • FILM OOR DR HF VERWOERD

  Kyk by hierdie skakel http://youtu.be/TcO3zPF8998

    na die kort film oor dr HF Verwoerd.   
  Dit kan ook direk bestel word by Riaan: +27823712682 of by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
   

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

 

'N BIETJIE LANGENHOVEN:

Ek sê nie al die suur mense is Fariseërs nie, maar naastenby al die Fariseërs is suur. In alle geval, solank hulle onthou om Fariseërs te wees. Want dis ook 'n inspanning.
Verbeel jou 'n wêreld sonder 'n skaterlag, sonder eens 'n glimlag. 'n Hemel op aarde, sal die Fariseër sê. Uit so 'n hemel sou ek wou wegloop hel toe.

Die man wat ek na soek, is nie dié wat die minste foute maak nie, maar dié wat die meeste foute régmaak.

Slaap laat solank as jy jou eie baas is en daar sal 'n tyd kom wanneer 'n 'n baas jou sal laat vroeg opstaan.

Ontydige vlyt is die merk van die luiaard. Dis sy verskoning vir ontydige rus.

Ons reken ons geluk vir ons loon en ons straf vir ons ongeluk.

Welvaart is die  dogter van matigheid en die moeder van weelde.

My swaarste pad trap ek self vir my plat, en die swaarste is die wat my voete nooit vat.

Daar is geen kuns by sukkel en geen sukkel by kuns.

Die boer wat nie saai nie sal nie misoeste kry nie, maar hy sal geen goeie ook kry nie.

Het die daeraad lief en die dag sal jóu liefhê.

'n Man wat werklik oor homself baas is, is nooit die kneg van 'n ander nie.

Dis die flukse perd wat flou word. Meer moeite as wat die vlytige het vir sy loon, het die luiaard verniet.

Op die ou end werk die vlytige man vir homself, die luiaard vir 'n ander.

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Kla net oor jou kooi as dit 'n ander is wat dit vir jou opgemaak het.

Hoe korter jy jou kuier maak, hoe gouer sal jy weer genooi word.

Om my naaste lief te hê is vir my 'n sware gebod. Met die mense daargunter kry ek dit nog op 'n manier reg.

Jy sê "ja" waar jy moes "nee" gesêhet omdat jy die ander nie wil aanstoot gee nie. Maar eken hoe het hy jou aanstoot gegee met sy versoek!

Aan 'n nuwe wa kan jy sien of dit 'n goeie skilder was; aan 'n oue of dit goeie wamaker was.

Trek liewer vir jou vriend jou broek uit as om vir hom vir 'n baadjie borg te staan. Anders loop julle naderhand albei nakend.

Die vriendskap wat jy moet koop is 'n duur artikel. Jy sal nie weer jou prys kry as jy dit van die hand wil sit nie.

Moenie vriendskap en besigheid meng nie – jy bederf albei.

'n Man wat nie vyande het nie deug nie vir 'n vriend nie.

Maak jou vriendelikheid goedkoop en hou jou vriendskap duur.

Moenie jou vriend vergeet nie; dit sal hom seermaak. Maak jou vyand daarmee seer.

'n Skare is 'n versameling van eensames.

Stuur die luiaard na die miere, en as hy nie te lui is om te gaan nie sal hy te lui wees om weer terug te kom.

Dis net so moeilik om maklikheid in die ou wêreld te kry as wat dit maklik is om moeilikheid te kry.

Waardeer die werk van jou vrou. Jy kan nie op die aarde 'n ander kneg kry vir dieselfde diens en dieselfde prys nie.

Met spaarsaamheid sal jy uit die kleinste inkomste iets oorhou; met verkwistery sal die grootste vir jou te min wees.

Besorg jou eie boodskap en reken die moeite teen dit wat die misverstand jou sou gekos het.

Het die ryk man nodig om so suinig te wees? Maar hy is nie 'n ryk man wat suinig geword het nie; hy is 'n suinige man wat ryk geword het.

Help jou swakke mededinger op die bene bly.  As hy tot niet gaan, kom daar dalk 'n sterke in sy plek.

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES (7)

(Lees die reeks by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

 • Die adderbyt van naberou is verskriklik (Naberou is ontstellend.)
 • Hy het hom in 'n addergebroedesel begewe (Hy was tussen 'n groep nydige, aanvallende mense.)
 • Sy het hom adieu toegeroep (Sy het vaarwel gesê.)
 • 'n Adres van adhesie is 'n geskrif waarin instemming betuig word met 'n versoek.
 • Jy is nou by die verkeerde adres (Jy soek die oorsaak van die kwaad by die verkeerde persoon.)
 • Dit was advokatery (Dit was regskundige uitoorlêery.)
 • Hy sal die werk weer afbroddel. (Hy sal knoeiwerk of slordige werk verrig.)
 • Sy wil elke takie afbrom (Sy kla die hele tyd terwyl sy werk.)
 • Jy kan nou maar afdans (Jy kan nou maar skoert.)
 • Moet hom nie op sy verdienste afdwing nie (Moet hom nie verkleineer nie.)
 • Die ou werkie draf ek gou af (Ek sal dit sommer gou afhandel.)
 • Hulle wil die rusie afdrink (Hulle wil vrede maak.)
 • Sy het soms baie affêrinkies (Sy is dikwels vol nukke en nonsens.)
 • Hy sal wel weer geld van haar affutsel (Hy sal dit op 'n oneerlike manier van haar kry.)
 • Daar kan niks van afgaan nie (Dit kan nie ontken word nie.)
 • Hy sal 'n afgehekste loesing kry ('n deeglike pak slae.)
 • Sy is 'n afgelekte meisie (Sy het al baie kêrels gehad.)
 • Jy lyk so afgesak (Jy lyk baie moeg.)
 • Hy het afgetop gelyk (Hy het verleë gelyk.)
 • As jy iets van hom wil hê sal jy dit moet afgoël (Hy is so suinig!)
 • So 'n afhaler is onnodig ('n Onnodige belediging.)
 • As dit afhang moet ons dit maar opbind (Skertsend wanneer iemand gedurig begin met "Dit hang af..."
 • Na elke partytjie is hy babalaas ( dan ly hy aan die gevolge van te veel alkohol).
 • Daar was 'n Babelse gegons van stemme (Almal het gelyktydig gepraat).
 • Dit was 'n Babelse verwarring (Dit was baie deurmekaar).
 • Hy sal weer mooi broodjies kom bak (Hy sal kom vlei en mooipraat om sy doel te bereik),
 • Hulle eet nie uit een bak nie (Hulle is nie vriende nie).
 • Sy het hom 'n bak gewys (Sy het hom onvriendelik tereggewys).
 • Gou by die bak maar lui by die vak (Hy is eerste daar waar iets te ete is maar traag as hy moet werk).
 • Hy maak sy hande bak (Hy kom bedel iets).
 • Ons moes bak staan (Ons moes hard werk).
 • Dit was sommer 'n bakerpraatjie (Dit was 'n skinderstorie).
 • Jerusalem is die bakermat van die Christelike Kerk ( Dis waar dit begin het. 'n Bakermat was 'n mandjie waarin die baker – die vrou wat 'n pasgebore baba versorg het – die kindjie op haar skoot voor die vuur versorg het).

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1795 gaste aanlyn