Nuutste bydraes

GEDAGTES VIR ELKE DAG

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Ons moet onsself aanvaar soos ons is want dit is hoe God ons geskep het. Aanvaarding beteken dat jy waardevol is net soos jy is. Dit laat jou toe om die ware jy te wees. Jy word nie ingedwing in iemand anders se idee van wie jy werklik is nie. Dit beteken jou idees word ernstig opgeneem omdat dit jouself weerspieël. Jy kan praat oor hoe jy binnekant voel – en iemand gee werklik om. Ware selfaanvaarding word nie in die krag van prositiewe denke, kopspeletjies of sielkunde gevind nie; dit is 'n geloofsdaad wat deur die genade van God plaasvind.

STRYD TEEN VREEMDE OORHEERSING (28)

                                                                            LW Bienedell

Lees reeks by Stryd teen vreemde oorheersing

DAAR WaS POLITIEKE PARTYE IN DIE ZAR IN DIE TYD VAN PAUL KRUGER

25 September 1998

Die afgelope tyd word ’n ou misleidende argument onder sekere volksgenote versprei oor die politieke bedeling in die tydperk van pres Paul Kruger se regering voor die uitbreek van die Tweede Vryheidsoorlog (1883-1899). In ’n onlangse dokument wat onder die naam “Volksoorsig” sonder enige aanduiding van die outeur versprei is, word hierdie ou misleiding weer hervat. Afrikaners word aangemoedig om hulself te wend tot “volkspolitiek” omdat politieke partye glo net ellende vir die volk gebring het. Die skrywer maak die stelling sonder enige uitsondering en sluit alle politieke partye in. Mnr. Jaap Marais, leier van die HNP, het ’n dokument saamgestel waarin die argumente in die “Volksoorsig” behandel word. In die stuk bespreek mnr. Marais die era van Paul Kruger as president van die ZAR en die misleiding in sommige argumente wat beweer dat daar algehele politieke “eenheid” was onder Afrikaners in daardie era.

OPE BRIEF

Die Naamlose Uitgewer Volksoorsig

Adres Onvermeld en Onbekend Prof/dr/mnr/me

WAS DAAR POLITIEKE PARTYE VOOR EN IN PRES KRUGER SE TYD?

Daar is lanklaas soveel politieke oppervlakkigheid kwytgeraak oor die betekenis en rol van politieke partye as volksverdelende magte en belemmerende faktore in die strewe na eenheid of eendrag, dan in ’n pamfletagtige publikasie, getiteld “Volksoorsig”, Jaargang 4, Uitgawe 4 van Augustus 1998, wat sonder enige aanduiding van uitgewer, of ander teken van herkoms, rondgang langs ’n geslote baan vind en derhalwe lyk na die mondstuk van ’n geheime of “vertroulike” organisasie.

Die “Uitgawe no 4” gaan hoofsaaklik oor die voorgenome 1999- verkiesing en is afwysend teen deelname daaraan, maar op ’n snaakse grondslag. Daar is geen beginselstandpunt teen deelname nie. En sommer vroeg in die betoog word aangeknoop by die KP se storie dat die volk moet verenig in ’n stembus-aksie vir selfbeskikking, wat egter met beslistheid teengestaan word. Maar dan word onmiddellik afgetak na ’n langgerekte betoog teen politieke partye se “verdelende rol”, met verwysing na die voormalige Boererepublieke, waarin daar dan ’n afwesigheid van politieke partye en gevolglik volkseenheid sou gewees het.

“In die tyd van die twee Boererepublieke”, lui dit, “was daar nie politieke partye nie; en daarom was die volk ook nie so ernstig verdeeld dat dit oorgespoel het na die kultuur en kerklike strukture nie”. (Nadruk toegevoeg). Dit is opmerklik dat die skrywer verdeeldheid erken, maar dan te kenne gee dat dit nie “so ernstig” was nie.

Dit is egter ’n slegte vergissing of ’n poging tot misleiding van sy lesers. Oor dié dinge is daar gesaghebbende getuienis, veral dr. J Albert Coetzee se Nasieskap en Politieke Groepering in Suid-Afrika. Hy haal ’n stuk uit Land en Volk in die agtien-negentigerjare aan, waarin dit gestel is “dat die Kruger- en konserwatiewe party (let wel: ‘party’) saamgestel is ‘uit de leden der enkel Gereformeerde en Hervormde kerk en de Hollanders. De Joubert- of Progressieve Party (weer eens: ‘party’) is hoofdzakelik samengesteld uit de leden der Vereenigde Kerk, Kaap Kolonisten, Vrystaters en gematigde Uitlanders (uitgenomen Hollanders)...”

Nie net kom die kerklike verdeeldheid onder Afrikaners uit die dae van die Boererepublieke nie, maar, anders as wat die skrywer van " Volksoorsig ” uit onkunde of met misleidende opset beweer, het kerklike en politieke verdeeldheid oorvleuel en mekaar wedersyds beïnvloed, soos uit bostaande aanhaling duidelik blyk.

Politieke verdeeldheid in die Noorde het al begin met die Andries H Potgieter- Andries Pretorius-onenigheid. Coetzee noem dit “’n Oostelike teen ’n Westelike” party, laasgenoemde met ’n sterker neiging tot afskeiding van Britse gesag teenoor die Oostelikes se denkbeeld van selfbestuur onder Britse gesag. Die latere Volksraadparty rondom J J Burgers het hom met Potgieter vereenselwig.

Nog later is die verskille voortgesit deur die nakomelinge van die twee Voortrekkerleiers. En die Volksraadparty se sentrale figuur het ’n sekere Bührman geword. Na die tweede Potgieter se dood het Stephanus Schoeman die toonaangewende man in die groep geword, en die Lydenburg-republiek het met die toedoen van die Volksraadparty tot stand gekom as gevolg van die politieke verdeeldheid. En die verdeeldheid het so verskerp dat daar wapengeweld uitgebreek het tussen “die staatsleer” van Kruger en “die Volksleer” van Schoeman.

Dat sekere Afrikaners, soos in “Volksoorsig ”, politieke oordele uitspreek wat nie net die historiese werklikheid misken nie, maar dit ook verdraai om ’n debatspuntjie te wen, is laakbaar in ’n tyd soos dié waarin daar reeds ’n oorvloed van misleiding en verwarring is.

Die name van die lede en ondersteuners van die Piet Joubert-party teen die Kruger-party is belangwekkend. Coetzee verstrek hulle nie in sy werk nie, maar C T Gordon in The Growth of Boer Opposition to Kruger 1890-95 verstrek ’n taamlike lys, waaronder (die latere genl) Lukas Meyer, Jan F Celliers (die digter), Schalk Burger (later waarnemende president), Louis Esselen, (die latere genl) Louis Botha, en na 1893 ook (die latere genl) J H de la Rey. En soos bekend was Eugene Marais as redakteur van Land en Volk aan die kant van hierdie groep, wat as die Progressiewe Party bekend gestaan het. Teen 1893 was so wat een-derde van die Volksraad Progressiewe Party-manne. Die verdeeldheid was eintlik tussen ’n konserwatiewe en ’n liberale groep, waarvan die spore regdeur die latere politieke geskiedenis loop.

Wat mense op ’n dwaalspoor plaas en sulke misvattings laat maak, soos: “Party-politieke organisasies het nooit bestaan in die ou Boererepublieke nie”, is dat Kruger nie “’n party” gehad het nie nadat hy president geword het. Hy het dit nie nodig gehad nie, want die staat was die politieke instru­ment waardeur hy gewerk het. Maar as hy byvoorbeeld in 1893 die verkiesing sou verloor het wat hy met minder as 900 teen Joubert gewen en dus in opposisie tot Joubert sou beiand het, sou Kruger uiteraard, net soos Joubert- hulle verplig gewees het om ’n politieke party op die been te bring, al sou dit nie as “’n party” bekend gestaan het nie.

Dit is nie nodig dat ’n politieke party die woord “party” as deel van sy naam moet hê nie. Die Nasionale Party kon net sowel die Nasionale Front of die Nasionale Bond geheet het. En die Suid-Afrikaanse Party van genl Botha en Smuts kon net sowel die Suid-Afrikaanse Eenheidsbeweging gewees het. Eweneens kon die Nasionale Party die Hertzog-party geheet het teen die Botha-party.

Dit is ’n illusie dat politieke partye verdeeldheid veroorsaak. Politieke partye ontstaan op verdeeldhede wat reeds tot stand gekom het oor wesenlike strydvrae weens verskillende uitgangspunte, beginsels en beskouings van toonaangewende openbare figure, soos die Kruger-Joubert-stryd alle tekens toon.

Let wel: (In ’n volgende aflewering sal bewerings behandel word, soos byvoorbeeld “Politieke partye wat dink hulle kan ’n volk tot hegte eenheid lei, leef in ’n droomwereld”; en:”Die Boerevolk moet herenig word buite die politieke arena... en: “Dit is immers politieke partye wat veroorsaak het dat die Boerevolk sy vryheid in sy eie land verloor het”; en: “Wat het politici verrig in die afgelope vier jaar? Niks. Net mooi niks”. (Die klem op “die afgelope vier jaar” is natuurlik belangrik)...)

JA Marais Leier van die HNP

STRYD TEEN VREEMDE OORHEERSING (28)

               LW Bienedell

Lees reeks by Stryd teen vreemde oorheersing

DAAR WaS POLITIEKE PARTYE IN DIE ZAR IN DIE TYD VAN PAUL KRUGER

25 September 1998

Die afgelope tyd word ’n ou misleidende argument onder sekere volksgenote versprei oor die politieke bedeling in die tydperk van pres Paul Kruger se regering voor die uitbreek van die Tweede Vryheidsoorlog (1883-1899). In ’n onlangse dokument wat onder die naam “Volksoorsig” sonder enige aanduiding van die outeur versprei is, word hierdie ou misleiding weer hervat. Afrikaners word aangemoedig om hulself te wend tot “volkspolitiek” omdat politieke partye glo net ellende vir die volk gebring het. Die skrywer maak die stelling sonder enige uitsondering en sluit alle politieke partye in. Mnr. Jaap Marais, leier van die HNP, het ’n dokument saamgestel waarin die argumente in die “Volksoorsig” behandel word. In die stuk bespreek mnr. Marais die era van Paul Kruger as president van die ZAR en die misleiding in sommige argumente wat beweer dat daar algehele politieke “eenheid” was onder Afrikaners in daardie era.

OPE BRIEF

Die Naamlose Uitgewer Volksoorsig

Adres Onvermeld en Onbekend Prof/dr/mnr/me

WAS DAAR POLITIEKE PARTYE VOOR EN IN PRES KRUGER SE TYD?

Daar is lanklaas soveel politieke oppervlakkigheid kwytgeraak oor die betekenis en rol van politieke partye as volksverdelende magte en belemmerende faktore in die strewe na eenheid of eendrag, dan in ’n pamfletagtige publikasie, getiteld “Volksoorsig”, Jaargang 4, Uitgawe 4 van Augustus 1998, wat sonder enige aanduiding van uitgewer, of ander teken van herkoms, rondgang langs ’n geslote baan vind en derhalwe lyk na die mondstuk van ’n geheime of “vertroulike” organisasie.

Die “Uitgawe no 4” gaan hoofsaaklik oor die voorgenome 1999- verkiesing en is afwysend teen deelname daaraan, maar op ’n snaakse grondslag. Daar is geen beginselstandpunt teen deelname nie. En sommer vroeg in die betoog word aangeknoop by die KP se storie dat die volk moet verenig in ’n stembus-aksie vir selfbeskikking, wat egter met beslistheid teengestaan word. Maar dan word onmiddellik afgetak na ’n langgerekte betoog teen politieke partye se “verdelende rol”, met verwysing na die voormalige Boererepublieke, waarin daar dan ’n afwesigheid van politieke partye en gevolglik volkseenheid sou gewees het.

“In die tyd van die twee Boererepublieke”, lui dit, “was daar nie politieke partye nie; en daarom was die volk ook nie so ernstig verdeeld dat dit oorgespoel het na die kultuur en kerklike strukture nie”. (Nadruk toegevoeg). Dit is opmerklik dat die skrywer verdeeldheid erken, maar dan te kenne gee dat dit nie “so ernstig” was nie.

Dit is egter ’n slegte vergissing of ’n poging tot misleiding van sy lesers. Oor dié dinge is daar gesaghebbende getuienis, veral dr. J Albert Coetzee se Nasieskap en Politieke Groepering in Suid-Afrika. Hy haal ’n stuk uit Land en Volk in die agtien-negentigerjare aan, waarin dit gestel is “dat die Kruger- en konserwatiewe party (let wel: ‘party’) saamgestel is ‘uit de leden der enkel Gereformeerde en Hervormde kerk en de Hollanders. De Joubert- of Progressieve Party (weer eens: ‘party’) is hoofdzakelik samengesteld uit de leden der Vereenigde Kerk, Kaap Kolonisten, Vrystaters en gematigde Uitlanders (uitgenomen Hollanders)...”

Nie net kom die kerklike verdeeldheid onder Afrikaners uit die dae van die Boererepublieke nie, maar, anders as wat die skrywer van " Volksoorsig ” uit onkunde of met misleidende opset beweer, het kerklike en politieke verdeeldheid oorvleuel en mekaar wedersyds beïnvloed, soos uit bostaande aanhaling duidelik blyk.

Politieke verdeeldheid in die Noorde het al begin met die Andries H Potgieter- Andries Pretorius-onenigheid. Coetzee noem dit “’n Oostelike teen ’n Westelike” party, laasgenoemde met ’n sterker neiging tot afskeiding van Britse gesag teenoor die Oostelikes se denkbeeld van selfbestuur onder Britse gesag. Die latere Volksraadparty rondom J J Burgers het hom met Potgieter vereenselwig.

Nog later is die verskille voortgesit deur die nakomelinge van die twee Voortrekkerleiers. En die Volksraadparty se sentrale figuur het ’n sekere Bührman geword. Na die tweede Potgieter se dood het Stephanus Schoeman die toonaangewende man in die groep geword, en die Lydenburg-republiek het met die toedoen van die Volksraadparty tot stand gekom as gevolg van die politieke verdeeldheid. En die verdeeldheid het so verskerp dat daar wapengeweld uitgebreek het tussen “die staatsleer” van Kruger en “die Volksleer” van Schoeman.

Dat sekere Afrikaners, soos in “Volksoorsig ”, politieke oordele uitspreek wat nie net die historiese werklikheid misken nie, maar dit ook verdraai om ’n debatspuntjie te wen, is laakbaar in ’n tyd soos dié waarin daar reeds ’n oorvloed van misleiding en verwarring is.

Die name van die lede en ondersteuners van die Piet Joubert-party teen die Kruger-party is belangwekkend. Coetzee verstrek hulle nie in sy werk nie, maar C T Gordon in The Growth of Boer Opposition to Kruger 1890-95 verstrek ’n taamlike lys, waaronder (die latere genl) Lukas Meyer, Jan F Celliers (die digter), Schalk Burger (later waarnemende president), Louis Esselen, (die latere genl) Louis Botha, en na 1893 ook (die latere genl) J H de la Rey. En soos bekend was Eugene Marais as redakteur van Land en Volk aan die kant van hierdie groep, wat as die Progressiewe Party bekend gestaan het. Teen 1893 was so wat een-derde van die Volksraad Progressiewe Party-manne. Die verdeeldheid was eintlik tussen ’n konserwatiewe en ’n liberale groep, waarvan die spore regdeur die latere politieke geskiedenis loop.

Wat mense op ’n dwaalspoor plaas en sulke misvattings laat maak, soos: “Party-politieke organisasies het nooit bestaan in die ou Boererepublieke nie”, is dat Kruger nie “’n party” gehad het nie nadat hy president geword het. Hy het dit nie nodig gehad nie, want die staat was die politieke instru­ment waardeur hy gewerk het. Maar as hy byvoorbeeld in 1893 die verkiesing sou verloor het wat hy met minder as 900 teen Joubert gewen en dus in opposisie tot Joubert sou beiand het, sou Kruger uiteraard, net soos Joubert- hulle verplig gewees het om ’n politieke party op die been te bring, al sou dit nie as “’n party” bekend gestaan het nie.

Dit is nie nodig dat ’n politieke party die woord “party” as deel van sy naam moet hê nie. Die Nasionale Party kon net sowel die Nasionale Front of die Nasionale Bond geheet het. En die Suid-Afrikaanse Party van genl Botha en Smuts kon net sowel die Suid-Afrikaanse Eenheidsbeweging gewees het. Eweneens kon die Nasionale Party die Hertzog-party geheet het teen die Botha-party.

Dit is ’n illusie dat politieke partye verdeeldheid veroorsaak. Politieke partye ontstaan op verdeeldhede wat reeds tot stand gekom het oor wesenlike strydvrae weens verskillende uitgangspunte, beginsels en beskouings van toonaangewende openbare figure, soos die Kruger-Joubert-stryd alle tekens toon.

Let wel: (In ’n volgende aflewering sal bewerings behandel word, soos byvoorbeeld “Politieke partye wat dink hulle kan ’n volk tot hegte eenheid lei, leef in ’n droomwereld”; en:”Die Boerevolk moet herenig word buite die politieke arena... en: “Dit is immers politieke partye wat veroorsaak het dat die Boerevolk sy vryheid in sy eie land verloor het”; en: “Wat het politici verrig in die afgelope vier jaar? Niks. Net mooi niks”. (Die klem op “die afgelope vier jaar” is natuurlik belangrik)...)

JA Marais Leier van die HNP

Opsoek na inligting?

 •  BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

  ___________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________
   
  DIGBUNDELS:
    'n Versameling van 4 elektroniese bundels - 226 gedigte @R350.00:  
  Vir alle navrae  skryf aan 
  Amanda
  @waterstrome.co.za
  Uittreksel uit:
  'n Nasie in Pyn:
  ...Saam sal die hele wêreld vir hulle bid.
  Saam sal ons met pyn in ons harte sit.
  Mag hulle berus in u wil
  Mag hulle voor U verstil.
  _________
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  'n Boek getiteld DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK - Christen Teokratiese Separatisme, uit die pen van ds AE van den Berg, het  in gedrukte vorm verskyn. 
  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.  
  DIE
  VOLMAAKTE REPUBLIEK - Christen Teokratiese Separatisme, bring helder perspektief oor rasseverskille en die natuurlike skeiding van rasse wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte aan geestelike transformasie wat landsburgers van denkrigting sal laat verander en van al die sogenaamde polities-korrekte onregte en gewaande vryheid waarmee hulle belas word, sal bevry.
  Lesers word aangemoedig om hulle daadwerklik vir 'n Christen-teokrasie in 'n volmaakte republiek te beywer deur sinvolle besluite te neem in die lig van God se Woord, en onophoudelik te bid dat dit spoedig hier aan die suidpunt van Afrika verwesenlik word. Politiek is 'n saak van erns en harde werk waardeur wet en orde gehandhaaf word en durf nie in eerlose hande gelaat word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel, iets wat op staatkundige gebied slegs in 'n Christen-teokratiese bestel tot sy reg sal kom.

  U kan hierdie boek bestel by
  ds AE van den Berg
  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com
  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

DIT IS GRATIS

In ons moderne tyd en veral in die Nuwe Suid-Afrika waar orde nie meer 'n saak van belang is nie, is daar maar min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. As leiers binne die Afrikanervolk sal ons vinnig moet leer hoe om dissipline en orde te handhaaf waar 'n paar mense byeenkom - sonder hierdie kennis en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms sinloos wees - vandaar die chaotiese wanorde binne die regime.

Kliek hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures gratis af te laai.  Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

Dit is deur Johan Dorfling geskryf en kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind ongeag die agenda of doel van die byeenkoms.

'n Opegte dankie aan Johan wat baie moeite hiermee gedoen het. Mag dit tot groot heil en samewerking in ons volk meewerk!

 
 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________ 

 

APARTHEID:

 

 

Elke volk regeer homself en help ander.

 

Werkgeleenthede aan almal.

 

Gun aan ander soos vir jouself verwag.

 

Gee krag aan jou volk.

 

Geestelike waarheid.

 

                                              ___________________                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1576 gaste aanlyn