Nuutste bydraes

GEDAGTES VIR ELKE DAG

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

As jy soos 'n kind in die HERE glo, van jou klere tot die brood op jou tafel, dra dit jou deur moeilike tye en sal jy alles op jou pad met wysheid kan hanteer.

STRYD TEEN VREEMDE OORHEERSING (31)

                                                                LW Bienedell

Lees reeks by Stryd teen vreemde oorheersing

“Dit was Vorster wat deur sy arbeidswetgewing begin het om die werksplek van die Afrikaner te integreer, en so die pad geopen het vir die beleid van “regstellende” aksie waardeur die Afrikaner vandag uit sy beroepsveld verdryf word en vervang word deur onbevoegde swartes. Dit was ook Vorster wat verantwoordelik was vir die uitverkoping van Rhodesië, Suidwes-Afrika, Mosambiek en Angola.”

RADIO PRETORIA VERDRAAI FEITE OOR JOHN VORSTER, INLIGTINGSKANDAAL

17 April 1998

IN ’n uiters skeefgetrekte Nuuskommentaar op Woensdag 15 April het Radio Pretoria doelbewus die feite oor die verraad van John Vorster en die Inligtingskandaal verdraai om die indruk te wek dat PW Botha die eerste premier was wat die pad van Afrikanernasionalisme verlaat het, en dat dit hy was wat op onregverdige wyse van John Vorster en Connie Mulder ontslae geraak het.

Van die merkwaardigste opmerkings wat in hierdie Nuuskommentaar gemaak word, is dat drs. Connie Mulder en Eschel Rhoodie onskuldig was, en groot moeite en onkoste gehad het om hulle name weer “skoon” te kry. PW Botha word verantwoordelik gehou vir die situasie waarin hulle beland het, deurdat Connie Mulder “sy hele gratifikasie moes opgebruik” omdat PW Botha hom regshulp geweier het, “al was sy optrede uit hoofde van sy amp”, en Eschel Rhoodie as enigste aangeklaagde in die hof, onskuldig bevind is, maar nooit vir sy regskoste vergoed is nie.

Geen melding word in hierdie Nuuskommentaar gemaak van die onetiese optrede van die NP-regering onder Vorster en Mulder om ’n Engelse partykoerant, die Citizen met staatsfondse te stig om as die NP se amptelike mondstuk op te tree nie.

Radio Pretoria vra slegs: “Wat was dan so skandalig aan die inligtingsaak? Dat belastinggeld gebruik is om Suid-Afrika se beeld in die buiteland te verbeter? Was dit dan nie ’n absolute noodsaaklikheid nie?” Daardeur word doelbewus feite verdraai deurdat voorgegee word dat die Inligtingskandaal slegs ’n buitelandse doel gehad het, naamlik om Suid-Afrika se beeld te verbeter. Die eensydige bevoordeling van die “Nasionale” Party deur die oprigting van ’n partypolitieke mondstuk met belastingbetalers se geld om teen teenstanders te velde te trek met hulle eie geld, word sorgvuldig verswyg. Daar word ook nie vermeld dat die kabinetskomitee van drie, wat die hele Inligtingsaksie hanteer het, bestaan het uit John Vorster, Connie Mulder en eers Nic Diederichs en later Owen Horwood nie.

’n Verdere historiese fout wat in Nuuskommentaar gemaak word, is dat “meneer Botha die inligtingsdebakel gebruik het om van sy politieke opponente ontslae te raak”. Daar word vermeld dat Connie Mulder die NP se kroonprins was om Vorster op te volg, en voeg daaraan toe: “Met uitgeslape manipulasie van die Erasmuskommissie wat eers dr. Mulder van alle blaam onthef het, en kort daarna ’n totale ommeswaai gemaak het met ’n teenstellende uitspraak, is dr. Mulder in die hondehok (sic) gejaag en het mnr. Botha op 28 September aan bewind gekom. Voor die einde van dieselfde jaar is met advokaat John Vorster klaargespeel deur hom, binne nege maande nadat hy die amp van staatspresident aanvaar het, te dwing om te bedank.”

Hier word belangrike chronologiese foute gemaak. Toe PW Botha verkies is, was hy en Connie Mulder kandidate vir die premierskap, en was dit nie binne Botha se vermoë om sake te “manipuleer” nie, bloot om die eenvoudige rede dat PW Botha nog nie oor die mag beskik het nie. Dit was adv. Rut van Rooyen en Pik Botha wat die LVs ingelig het dat Connie Mulder betrokke was by die Inligtingskandaal, en hy derhalwe die verkiesing verloor het. Die Erasmus-verslag het eers later te berde gekom, en dit was eers na die derde verslag dat PW Botha Vorster daarmee gekonfronteer het, en hom gedwing het om te bedank.

Wat ook deur Radio Pretoria uit die oog verloor word, is dat nadat John Vorster as gevolg van sy skandalige optrede gedwing is om as Eerste Minis­ter te bedank, hy agter die Staatspresidentskap gaan wegkruip het, in die waan dat hy nie daar uitgeskop sou kon word nie. Dit is uit hierdie amp dat PW Botha hom gedwing het om pad te gee na die verdoemende Erasmusverslag. Nie uit die Eerste Ministerskap nie.

Radio Pretoria tas verder mis waar daar vermeld word dat Connie Mulder “met uitgeslape manipulasie van die Erasmuskommissie” eers van alle blaam onthef is, en kort daarna deur ’n totale ommeswaai uit sy politieke loopbaan verjaag is. Die feit is dat regter Erasmus in sy eerste twee verslae nog nie by die volle waarheid uitgekom het nie. Daar is bevind dat, tipies volgens NP se korrupte bestuurstyl, alle pogings aangewend is om die hele Inligtingskandaal toe te smeer. Na elke verslag was daar egter soveel vrae dat regter Erasmus uiteindelik nie daarmee kon volhou nie, en met die derde verslag met die volle sak patats vorendag gekom het. Dit was dus nie ’n situasie dat regter Erasmus ’n “totale ommeswaai” gemaak het nie, maar dat hy so lank gevat het om by die volle waarheid uit te kom.

En toe is bewys dat John Vorster, Connie Mulder, Eschel Rhoodie en Lang-Hendrik van den Berg totaal korrup was, en nie bevoeg om in enige openbare amp te dien nie.

Toe rnoes hulle loop.

Waar Radio Pretoria wel reg is, is dat PW Botha op wonderbaarlike wyse daarin geslaag het om ook onthoofding oor sy rol in die Inligtingskandaal vry te spring. Die grootste bedrae wat toegeken is aan geheime fondse, het gekom uit sy Verdedigingsbegroting. Op een of ander wyse het hy daarin geslaag om die indruk te skep dat hy totaal onkundig daaroor was, en dus nie daarvoor verantwoordelik gehou kon word nie.

Dit beteken egter nie omdat hy losgekom het, dat John Vorster, Connie Mulder, Eschel Rhoodie en Lang-Hendrik van den Berg onskuldig was nie. Inteendeel!

Die gedagte duik onwillekeurig op of die merietelose ophemeling van Connie Mulder nie iets te make het met die feit dat sy twee seuns, Pieter en Corne, vandag ’n hoë politieke profiel geniet as leiersfigure in die Vryheidsfront van genl. Constand Viljoen nie.

Net so ’n groot mistasting van Radio Pretoria is waar beweer word: “Boere-Afrikaners (sic) weier om te vergeet dat meneer Botha by uitstek die man is wat afsonderlike ontwikkeling laat misluk het selfs nog voordat hy ’n alternatief gehad het, soos sy later sogenaamde gesonde magsdeling. Hy het met die drakoniese magte waarmee hy die presidentskap omhul het, die weg gebaan vir hensoppers soos meneer FW de Klerk om die land sonder slag of stoot weg te gee.”

Hierdeur word die rol van John Vorster as eerste hensopper en verraaier van Afrikanernasionalisme totaal ontken. Radio Pretoria vergeet dat dit John Vorster is wat die eerste hou na afsonderlike ontwikkeling gemik het deur sy veelrassige sportbeleid. Dit was reeds hy wat begin het met die aftakeling van die tuislandbeleid wat dit later geheel onmoontlik gemaak het om dit verder toe tepas, en die illusie geskep is dat dit ’n onuitvoerbare beleid was. Dit was hy wat deur sy arbeidswetgewing begin het om die werksplek van die Afrikaner te integreer, en so die pad geopen het vir die beleid van “regstellende” aksie waardeur die Afrikaner vandag uit sy beroepsveld verdryf word en vervang word deur onbevoegde swartes. Die Riekert- en Wiehahn- verslae van 1979 was hiervoor verantwoordelik.

Pik Botha, Vorster se ambassadeur in die VSA en die WO, het so vroeg as 1974 dit as amptelike NP-beleid uitgespel om “weg te beweeg van diskriminasie”. Hy het nooit laat blyk wat in die plek van hierdie beleid gestel moet word nie.

Dit was ook Vorster wat verantwoordelik was vir die uitverkoping van Rhodesië, Suidwes-Afrika, Mosambiek en Angola.

Radio Pretoria tas verder mis waar beweer word dat PW Botha verantwoordelik was vir “sogenaamde gesonde magsdeling”. Dit was John Vorster wat in 1977 met sy Driekamerparlement-voorstelle dit aan die gang gesit het.

HNP’s landwyd het NP-LP’s gaan spreek om hulle hierteen te waarsku. HNP-Waterbergers het in 1977 persoonlik met dr. Andries Treurnicht gaan praat om hom daarteen te waarsku. Hy was toentertyd leier van die NP in Transvaal, maar het hom nie aan hierdie waarskuwings gesteur nie.

Maar in 1982, vyf jaar later, skeur hy die NP omdat die NP onder PW Botha skielik, uit die bloute, begin het met ‘n beleid van “sogenaamde gesonde magsdeling”!

Dit was John Vorster en Connie Mulder wat die weg gebaan het “vir hensoppers soos meneer FW de Klerk om die land sonder slag of stoot weg te gee”. PW Botha het net daarop voortgebou.

STRYD TEEN VREEMDE OORHEERSING (31)

                                                                LW Bienedell

Lees reeks by Stryd teen vreemde oorheersing

Dit was hy wat deur sy arbeidswetgewing begin het om die werksplek van die Afrikaner te integreer, en so die pad geopen het vir die beleid van “regstellende” aksie waardeur die Afrikaner vandag uit sy beroepsveld verdryf word en vervang word deur onbevoegde swartes. Dit was ook Vorster wat verantwoordelik was vir die uitverkoping van Rhodesië, Suidwes-Afrika, Mosambiek en Angola.”

RADIO PRETORIA VERDRAAI FEITE OOR JOHN VORSTER, INLIGTINGSKANDAAL

17 April 1998

IN ’n uiters skeefgetrekte Nuuskommentaar op Woensdag 15 April het Radio Pretoria doelbewus die feite oor die verraad van John Vorster en die Inligtingskandaal verdraai om die indruk te wek dat PW Botha die eerste premier was wat die pad van Afrikanernasionalisme verlaat het, en dat dit hy was wat op onregverdige wyse van John Vorster en Connie Mulder ontslae geraak het.

Van die merkwaardigste opmerkings wat in hierdie Nuuskommentaar gemaak word, is dat drs. Connie Mulder en Eschel Rhoodie onskuldig was, en groot moeite en onkoste gehad het om hulle name weer “skoon” te kry. PW Botha word verantwoordelik gehou vir die situasie waarin hulle beland het, deurdat Connie Mulder “sy hele gratifikasie moes opgebruik” omdat PW Botha hom regshulp geweier het, “al was sy optrede uit hoofde van sy amp”, en Eschel Rhoodie as enigste aangeklaagde in die hof, onskuldig bevind is, maar nooit vir sy regskoste vergoed is nie.

Geen melding word in hierdie Nuuskommentaar gemaak van die onetiese optrede van die NP-regering onder Vorster en Mulder om ’n Engelse partykoerant, die Citizen met staatsfondse te stig om as die NP se amptelike mondstuk op te tree nie.

Radio Pretoria vra slegs: “Wat was dan so skandalig aan die inligtingsaak? Dat belastinggeld gebruik is om Suid-Afrika se beeld in die buiteland te verbeter? Was dit dan nie ’n absolute noodsaaklikheid nie?” Daardeur word doelbewus feite verdraai deurdat voorgegee word dat die Inligtingskandaal slegs ’n buitelandse doel gehad het, naamlik om Suid-Afrika se beeld te verbeter. Die eensydige bevoordeling van die “Nasionale” Party deur die oprigting van ’n partypolitieke mondstuk met belastingbetalers se geld om teen teenstanders te velde te trek met hulle eie geld, word sorgvuldig verswyg. Daar word ook nie vermeld dat die kabinetskomitee van drie, wat die hele Inligtingsaksie hanteer het, bestaan het uit John Vorster, Connie Mulder en eers Nic Diederichs en later Owen Horwood nie.

’n Verdere historiese fout wat in Nuuskommentaar gemaak word, is dat “meneer Botha die inligtingsdebakel gebruik het om van sy politieke opponente ontslae te raak”. Daar word vermeld dat Connie Mulder die NP se kroonprins was om Vorster op te volg, en voeg daaraan toe: “Met uitgeslape manipulasie van die Erasmuskommissie wat eers dr. Mulder van alle blaam onthef het, en kort daarna ’n totale ommeswaai gemaak het met ’n teenstellende uitspraak, is dr. Mulder in die hondehok (sic) gejaag en het mnr. Botha op 28 September aan bewind gekom. Voor die einde van dieselfde jaar is met advokaat John Vorster klaargespeel deur hom, binne nege maande nadat hy die amp van staatspresident aanvaar het, te dwing om te bedank.”

Hier word belangrike chronologiese foute gemaak. Toe PW Botha verkies is, was hy en Connie Mulder kandidate vir die premierskap, en was dit nie binne Botha se vermoë om sake te “manipuleer” nie, bloot om die eenvoudige rede dat PW Botha nog nie oor die mag beskik het nie. Dit was adv. Rut van Rooyen en Pik Botha wat die LVs ingelig het dat Connie Mulder betrokke was by die Inligtingskandaal, en hy derhalwe die verkiesing verloor het. Die Erasmus-verslag het eers later te berde gekom, en dit was eers na die derde verslag dat PW Botha Vorster daarmee gekonfronteer het, en hom gedwing het om te bedank.

Wat ook deur Radio Pretoria uit die oog verloor word, is dat nadat John Vorster as gevolg van sy skandalige optrede gedwing is om as Eerste Minis­ter te bedank, hy agter die Staatspresidentskap gaan wegkruip het, in die waan dat hy nie daar uitgeskop sou kon word nie. Dit is uit hierdie amp dat PW Botha hom gedwing het om pad te gee na die verdoemende Erasmusverslag. Nie uit die Eerste Ministerskap nie.

Radio Pretoria tas verder mis waar daar vermeld word dat Connie Mulder “met uitgeslape manipulasie van die Erasmuskommissie” eers van alle blaam onthef is, en kort daarna deur ’n totale ommeswaai uit sy politieke loopbaan verjaag is. Die feit is dat regter Erasmus in sy eerste twee verslae nog nie by die volle waarheid uitgekom het nie. Daar is bevind dat, tipies volgens NP se korrupte bestuurstyl, alle pogings aangewend is om die hele Inligtingskandaal toe te smeer. Na elke verslag was daar egter soveel vrae dat regter Erasmus uiteindelik nie daarmee kon volhou nie, en met die derde verslag met die volle sak patats vorendag gekom het. Dit was dus nie ’n situasie dat regter Erasmus ’n “totale ommeswaai” gemaak het nie, maar dat hy so lank gevat het om by die volle waarheid uit te kom.

En toe is bewys dat John Vorster, Connie Mulder, Eschel Rhoodie en Lang-Hendrik van den Berg totaal korrup was, en nie bevoeg om in enige openbare amp te dien nie.

Toe rnoes hulle loop.

Waar Radio Pretoria wel reg is, is dat PW Botha op wonderbaarlike wyse daarin geslaag het om ook onthoofding oor sy rol in die Inligtingskandaal vry te spring. Die grootste bedrae wat toegeken is aan geheime fondse, het gekom uit sy Verdedigingsbegroting. Op een of ander wyse het hy daarin geslaag om die indruk te skep dat hy totaal onkundig daaroor was, en dus nie daarvoor verantwoordelik gehou kon word nie.

Dit beteken egter nie omdat hy losgekom het, dat John Vorster, Connie Mulder, Eschel Rhoodie en Lang-Hendrik van den Berg onskuldig was nie. Inteendeel!

Die gedagte duik onwillekeurig op of die merietelose ophemeling van Connie Mulder nie iets te make het met die feit dat sy twee seuns, Pieter en Corne, vandag ’n hoë politieke profiel geniet as leiersfigure in die Vryheidsfront van genl. Constand Viljoen nie.

Net so ’n groot mistasting van Radio Pretoria is waar beweer word: “Boere-Afrikaners (sic) weier om te vergeet dat meneer Botha by uitstek die man is wat afsonderlike ontwikkeling laat misluk het selfs nog voordat hy ’n alternatief gehad het, soos sy later sogenaamde gesonde magsdeling. Hy het met die drakoniese magte waarmee hy die presidentskap omhul het, die weg gebaan vir hensoppers soos meneer FW de Klerk om die land sonder slag of stoot weg te gee.”

Hierdeur word die rol van John Vorster as eerste hensopper en verraaier van Afrikanernasionalisme totaal ontken. Radio Pretoria vergeet dat dit John Vorster is wat die eerste hou na afsonderlike ontwikkeling gemik het deur sy veelrassige sportbeleid. Dit was reeds hy wat begin het met die aftakeling van die tuislandbeleid wat dit later geheel onmoontlik gemaak het om dit verder toe tepas, en die illusie geskep is dat dit ’n onuitvoerbare beleid was. Dit was hy wat deur sy arbeidswetgewing begin het om die werksplek van die Afrikaner te integreer, en so die pad geopen het vir die beleid van “regstellende” aksie waardeur die Afrikaner vandag uit sy beroepsveld verdryf word en vervang word deur onbevoegde swartes. Die Riekert- en Wiehahn- verslae van 1979 was hiervoor verantwoordelik.

Pik Botha, Vorster se ambassadeur in die VSA en die WO, het so vroeg as 1974 dit as amptelike NP-beleid uitgespel om “weg te beweeg van diskriminasie”. Hy het nooit laat blyk wat in die plek van hierdie beleid gestel moet word nie.

Dit was ook Vorster wat verantwoordelik was vir die uitverkoping van Rhodesië, Suidwes-Afrika, Mosambiek en Angola.

Radio Pretoria tas verder mis waar beweer word dat PW Botha verantwoordelik was vir “sogenaamde gesonde magsdeling”. Dit was John Vorster wat in 1977 met sy Driekamerparlement-voorstelle dit aan die gang gesit het.

HNP’s landwyd het NP-LP’s gaan spreek om hulle hierteen te waarsku. HNP-Waterbergers het in 1977 persoonlik met dr. Andries Treurnicht gaan praat om hom daarteen te waarsku. Hy was toentertyd leier van die NP in Transvaal, maar het hom nie aan hierdie waarskuwings gesteur nie.

Maar in 1982, vyf jaar later, skeur hy die NP omdat die NP onder PW Botha skielik, uit die bloute, begin het met ‘n beleid van “sogenaamde gesonde magsdeling”!

Dit was John Vorster en Connie Mulder wat die weg gebaan het “vir hensoppers soos meneer FW de Klerk om die land sonder slag of stoot weg te gee”. PW Botha het net daarop voortgebou.

U soek na?

 •  BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland het so dikwels navrae ontvang van lesers wat 'n behoefte aan die Bybel het, spesifiek die 1933/53-uitgawe. Soms het van ons ander lesers in hul behoefte kon voorsien wanneer ons navraag gedoen het.

  Nou is Gelofteland dankbaar om aan al ons lesers daardie Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

  ___________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  _________

  HOU VAKANSIE IN MOSSELBAAI !

  Baie netjiese vakansie-akkommodasie in Fraai Uitsig, Kleinbrakrivier, Mosselbaai Munisipaliteit. Twee kilometer vanaf Kleinbrak en Tergniet se swemstrande en ongeveer 10 kilometer vanaf Hartenbosch. Pick n Pay binne loopafstand.
  Kliek hier vir volledige inligting en foto's: OPSOEK NA BEHUISING VIR VAKANSIE?
   
  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________
   
  SKAARS BOEKE TE KOOP
  C J LANGENHOVEN 16 VOLUMES
  FAK-SANGBUNDEL 1 VOLUME
  Hierdie 16 volume Langenhoven-stel is 'n goedopgepaste kosbare versamelstuk. Dit beslaan die volledige inhoud van Langenhoven se bundels soos Sonde met die Bure; Loeloeraai; Herrie op die ou Tremspoor; Doppers en Filistyne; en al die kosbare stories uit die pen van Langenhoven.
  Die FAK-sangbundel is ook in goeie toestand en kan saam of apart van die Langenhovenstel gekoop word.
  Eienaar moet na 'n kleiner woonplek verhuis en vra 'n redelike aanbod vir sy boeke.
  Die aanbevole waardasieprys vir die Langenhovenstel is R1600.00; en vir die FAK R100.00
  Koerierkoste sal bykomend wees.
  Kontak

  Chris Carstens

  Sel no 082 954 3383

  Epos adres

  chris.carstens

  @vodamail.co.za

  ___________
  DIGBUNDELS:
    'n Versameling van 4 elektroniese bundels - 226 gedigte @R350.00:  
  Vir alle navrae  skryf aan 
  Amanda
  @waterstrome.co.za
  Uittreksel uit:
  'n Nasie in Pyn:
  ...Saam sal die hele wêreld vir hulle bid.
  Saam sal ons met pyn in ons harte sit.
  Mag hulle berus in u wil
  Mag hulle voor U verstil.
  _________
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  'n Boek getiteld DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK - Christen Teokratiese Separatisme, uit die pen van ds AE van den Berg, het  in gedrukte vorm verskyn. 
  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.  
  DIE
  VOLMAAKTE REPUBLIEK - Christen Teokratiese Separatisme, bring helder perspektief oor rasseverskille en die natuurlike skeiding van rasse wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte aan geestelike transformasie wat landsburgers van denkrigting sal laat verander en van al die sogenaamde polities-korrekte onregte en gewaande vryheid waarmee hulle belas word, sal bevry.
  Lesers word aangemoedig om hulle daadwerklik vir 'n Christen-teokrasie in 'n volmaakte republiek te beywer deur sinvolle besluite te neem in die lig van God se Woord, en onophoudelik te bid dat dit spoedig hier aan die suidpunt van Afrika verwesenlik word. Politiek is 'n saak van erns en harde werk waardeur wet en orde gehandhaaf word en durf nie in eerlose hande gelaat word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel, iets wat op staatkundige gebied slegs in 'n Christen-teokratiese bestel tot sy reg sal kom.

   

  U kan hierdie boek bestel by
  ds AE van den Berg
  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com
  Prys: R50-00

   
 • BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  ('n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 'n Nuwe Trek (Exclusive Books) Prys: ZAR180

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is by http://tinyurl.com/lx9vrs8

  ... en loot.co.za dit verkoop teen R169 http://tinyurl.com/l26h6jl

  ... kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD


  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  JULIE 2013

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. 

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2 NOU BESKIKBAAR

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.
  of skakel hom by
  074 967 5187


  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 • Kliek op DIE CHARISMATIESE GEVAAR om meer oor hierdie boek te wete te kom Lees verder...  
 • FILM OOR DR HF VERWOERD

  Kyk by hierdie skakel http://youtu.be/TcO3zPF8998

    na die kort film oor dr HF Verwoerd.   
  Dit kan ook direk bestel word by Riaan: +27823712682 of by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
   

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

 

'N BIETJIE LANGENHOVEN:

Ek sê nie al die suur mense is Fariseërs nie, maar naastenby al die Fariseërs is suur. In alle geval, solank hulle onthou om Fariseërs te wees. Want dis ook 'n inspanning.
Verbeel jou 'n wêreld sonder 'n skaterlag, sonder eens 'n glimlag. 'n Hemel op aarde, sal die Fariseër sê. Uit so 'n hemel sou ek wou wegloop hel toe.

Die man wat ek na soek, is nie dié wat die minste foute maak nie, maar dié wat die meeste foute régmaak.

Slaap laat solank as jy jou eie baas is en daar sal 'n tyd kom wanneer 'n 'n baas jou sal laat vroeg opstaan.

Ontydige vlyt is die merk van die luiaard. Dis sy verskoning vir ontydige rus.

Ons reken ons geluk vir ons loon en ons straf vir ons ongeluk.

Welvaart is die  dogter van matigheid en die moeder van weelde.

My swaarste pad trap ek self vir my plat, en die swaarste is die wat my voete nooit vat.

Daar is geen kuns by sukkel en geen sukkel by kuns.

Die boer wat nie saai nie sal nie misoeste kry nie, maar hy sal geen goeie ook kry nie.

Het die daeraad lief en die dag sal jóu liefhê.

'n Man wat werklik oor homself baas is, is nooit die kneg van 'n ander nie.

Dis die flukse perd wat flou word. Meer moeite as wat die vlytige het vir sy loon, het die luiaard verniet.

Op die ou end werk die vlytige man vir homself, die luiaard vir 'n ander.

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Kla net oor jou kooi as dit 'n ander is wat dit vir jou opgemaak het.

Hoe korter jy jou kuier maak, hoe gouer sal jy weer genooi word.

Om my naaste lief te hê is vir my 'n sware gebod. Met die mense daargunter kry ek dit nog op 'n manier reg.

Jy sê "ja" waar jy moes "nee" gesêhet omdat jy die ander nie wil aanstoot gee nie. Maar eken hoe het hy jou aanstoot gegee met sy versoek!

Aan 'n nuwe wa kan jy sien of dit 'n goeie skilder was; aan 'n oue of dit goeie wamaker was.

Trek liewer vir jou vriend jou broek uit as om vir hom vir 'n baadjie borg te staan. Anders loop julle naderhand albei nakend.

Die vriendskap wat jy moet koop is 'n duur artikel. Jy sal nie weer jou prys kry as jy dit van die hand wil sit nie.

Moenie vriendskap en besigheid meng nie – jy bederf albei.

'n Man wat nie vyande het nie deug nie vir 'n vriend nie.

Maak jou vriendelikheid goedkoop en hou jou vriendskap duur.

Moenie jou vriend vergeet nie; dit sal hom seermaak. Maak jou vyand daarmee seer.

'n Skare is 'n versameling van eensames.

Stuur die luiaard na die miere, en as hy nie te lui is om te gaan nie sal hy te lui wees om weer terug te kom.

Dis net so moeilik om maklikheid in die ou wêreld te kry as wat dit maklik is om moeilikheid te kry.

Waardeer die werk van jou vrou. Jy kan nie op die aarde 'n ander kneg kry vir dieselfde diens en dieselfde prys nie.

Met spaarsaamheid sal jy uit die kleinste inkomste iets oorhou; met verkwistery sal die grootste vir jou te min wees.

Besorg jou eie boodskap en reken die moeite teen dit wat die misverstand jou sou gekos het.

Het die ryk man nodig om so suinig te wees? Maar hy is nie 'n ryk man wat suinig geword het nie; hy is 'n suinige man wat ryk geword het.

Help jou swakke mededinger op die bene bly.  As hy tot niet gaan, kom daar dalk 'n sterke in sy plek.

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES (7)

(Lees die reeks by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

 • Die adderbyt van naberou is verskriklik (Naberou is ontstellend.)
 • Hy het hom in 'n addergebroedesel begewe (Hy was tussen 'n groep nydige, aanvallende mense.)
 • Sy het hom adieu toegeroep (Sy het vaarwel gesê.)
 • 'n Adres van adhesie is 'n geskrif waarin instemming betuig word met 'n versoek.
 • Jy is nou by die verkeerde adres (Jy soek die oorsaak van die kwaad by die verkeerde persoon.)
 • Dit was advokatery (Dit was regskundige uitoorlêery.)
 • Hy sal die werk weer afbroddel. (Hy sal knoeiwerk of slordige werk verrig.)
 • Sy wil elke takie afbrom (Sy kla die hele tyd terwyl sy werk.)
 • Jy kan nou maar afdans (Jy kan nou maar skoert.)
 • Moet hom nie op sy verdienste afdwing nie (Moet hom nie verkleineer nie.)
 • Die ou werkie draf ek gou af (Ek sal dit sommer gou afhandel.)
 • Hulle wil die rusie afdrink (Hulle wil vrede maak.)
 • Sy het soms baie affêrinkies (Sy is dikwels vol nukke en nonsens.)
 • Hy sal wel weer geld van haar affutsel (Hy sal dit op 'n oneerlike manier van haar kry.)
 • Daar kan niks van afgaan nie (Dit kan nie ontken word nie.)
 • Hy sal 'n afgehekste loesing kry ('n deeglike pak slae.)
 • Sy is 'n afgelekte meisie (Sy het al baie kêrels gehad.)
 • Jy lyk so afgesak (Jy lyk baie moeg.)
 • Hy het afgetop gelyk (Hy het verleë gelyk.)
 • As jy iets van hom wil hê sal jy dit moet afgoël (Hy is so suinig!)
 • So 'n afhaler is onnodig ('n Onnodige belediging.)
 • As dit afhang moet ons dit maar opbind (Skertsend wanneer iemand gedurig begin met "Dit hang af..."
 • Na elke partytjie is hy babalaas ( dan ly hy aan die gevolge van te veel alkohol).
 • Daar was 'n Babelse gegons van stemme (Almal het gelyktydig gepraat).
 • Dit was 'n Babelse verwarring (Dit was baie deurmekaar).
 • Hy sal weer mooi broodjies kom bak (Hy sal kom vlei en mooipraat om sy doel te bereik),
 • Hulle eet nie uit een bak nie (Hulle is nie vriende nie).
 • Sy het hom 'n bak gewys (Sy het hom onvriendelik tereggewys).
 • Gou by die bak maar lui by die vak (Hy is eerste daar waar iets te ete is maar traag as hy moet werk).
 • Hy maak sy hande bak (Hy kom bedel iets).
 • Ons moes bak staan (Ons moes hard werk).
 • Dit was sommer 'n bakerpraatjie (Dit was 'n skinderstorie).
 • Jerusalem is die bakermat van die Christelike Kerk ( Dis waar dit begin het. 'n Bakermat was 'n mandjie waarin die baker – die vrou wat 'n pasgebore baba versorg het – die kindjie op haar skoot voor die vuur versorg het).

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 2752 gaste aanlyn