Nuutste bydraes

GEDAGTES VIR ELKE DAG

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Ons kry almal 'n laaste geleentheid om na God terug te draai;  besef ons die noodsaak daarvan? Jesus het sy twaalf dissipels uitgestuur met die bevel om in verskeie stede en dorpe te gaan preek om die afgedwaaldes te bekeer; maar as die mense nie na hulle wou luister nie, moes hulle uit daardie huis of daardie dorp uitgaan en die stof van hulle voete afskud; en dán, het Jesus gesê, sal dit vir daardie stad in die oordeelsdag baie erger wees as wat Sodom en Gemorra deurgegaan het.

STRYD TEEN VREEMDE OORHEERSING (33)

                                                                LW Bienedell

Lees reeks by Stryd teen vreemde oorheersing

Dr Van Zyl Slabbert was die leier van die mees uitgesproke anti- Afrikanerparty (die Progressive Federal Party) sedert die Progressive Party en die Unionist Party van Leander Star-Jameson. Daarby Aan die hele geskiedenis van Afrikanerstryd is Slabbert nie net vreemd nie, maar ook vyandig. Hy het geen aanspraak op wie namens Afrikaners kan praat nie. Prof Andre P Brink is bekend as die man wat hom lankal geskaam het om ’n Afrikaner te wees, wat bely het dat Parys sy geestelike tuiste is, en wat ’n huldiging gehou het van Abraham Fischer in sy hoedanigheid as aanhanger van die Kommunisme. Hierdie na-buite-gerigte politieke leiers het deur manipulasie en onregmatigheid tydelik die mag gehad en feitlik net afbrekend teen Afrikanerinstellings opgetree. Hulle het die band met die Bittereinders gebreek, hulle rug op hulle voorgangers gedraai en Afrikaners verward, verdeeld en verydeld gelaat . Wie vandag die Afrikaners verteenwoordig, is dié wat die band met hulle volk se geskiedenis en heldedom ongeskonde handhaaf, en daaruit krag en begeestering put; wat nie in nasionale vernedering op hul knieë voor die Tutu- kommissie verskoning vra en skaam is vir hulle geskiedenis en hulleself nie.”

Jaap Marais vat Afrikaanses vas oor aanmatigende houding

2 April 1999

MNR. JAAP MARAIS het die vier Afrikaanses, Frederick van Zyl Slabbert, Andre Brink, Breyten Breytenbach en Ampie Coetzee in ’n verklaring sterk aangespreek nadat hulle in ’n brief in Die Burger Afrikaners verwyt het dat hulle vir hulself die reg opeis om namens die volle Afrikanerdom te praat. Dit is na aanleiding van gesprekke wat met Thabo Mbeki gevoer is. Mnr. Marais wil van hulle weet watter reg hulle het om namens die Afrikaner beswaar aan te teken, veral in die lig van die rol wat hulle gespeel het. Mnr. Marais het die saak soos volg toegelig:

Die groepie van vier Afrikaansnamiges — Andre P Brink, Breyten Breytenbach, Ampie Coetzee en Van Zyl Slabbert — wat in Die Burger besware gelug het oor Afrikaners wat met Thabo Mbeki gesprek gevoer het oor die posisie van Afrikaners in die huidige staatsbestel, sou meer indruk gemaak het as hulle minder katterig en krapperig hulle saak gestel het. Want die vraag by Afrikaners: Wie is ons? verdien om met erns en waardigheid bespreek te word. Daartoe het die groepie weinig bygedra weens ’n sigbare kleinserigheid wat hulle verlei tot onsaaklikheid en onnodige geniepsigheid.

Verdeeldheid en onderlinge stryd in die Afrikanervolk is ’n natuurlike verskynsel, soos by alle jong, lewenskragtige volke. Stryd om dinge wat stryd werd is, het ’n verhelfende uitwerking op ’n volk. Sulke stryd gaan om watter sentimente en waardes gehandhaaf word in die sentrum van gesag binne ’n volk. En in terugblik is dit onenigheid en onderlinge stryd wat telkens tot nuwe horisonne van die Afrikanervolk gelei het.

Die tersaaklike bespreking kan net sinvol wees as dit in historiese samehang geskied, want die huidige verdeeldheid het ’n lang aanloop, en vir die verdeeldheid is daar parallelle en verwante verskynsels in die verlede. En die geskiedenis is die vaste gegewe, naas en teenoor vooringenomendhede en bespiegelings.

Waar ons die einde van die eeu nader, is dit gepas om aan te knoop by die einde van die vorige eeu. Daar was in die Anglo-Boereoorlog skerp verdeeldheid tussen twee hoofgroepe, met hulle subgroepe. Enersyds, die verraaiers, National Scouts, hendsoppers en vredepraters; andersyds, die Bittereinders, die kampvroue wat verkies het om te verduur, en die krygsgevangenes wat in die gees op die slagveld gebly het.

Wie van hulle het die Boerevolk verteenwoordig? By die vredesonderhandelings was dit die Bittereinders met wie die Engelse vrede moes maak, nie die ander nie. Maar toe reeds was ’n verdeeldheid uitgestippel tussen genl Louis Botha en genl Jan Smuts aan die een kant en genl Hertzog en genl De Wet aan die ander kant. Eersgenoemde twee het ná die formele bespreking agtergebly en kaart gespeel saam met Milner en Kitchener. Hertzog en De Wet het vertrek. Dit was simbolies van wat later werklikheid geword het.

Na die vrede het binne die voormalige Bittereindergeledere die sluimerende verskille tussen die Botha-Smuts- en die Hertzog-De Wet-faksies gou begin flikker, veral na aanleiding van Hertzog se aandrang op taalregte, en aan die ander kant Botha se klem op “konsiliasie” met die vyand.

Dit het binne ’n kort tyd uitgeloop op ’n openlike breuk toe Botha vir Hertzog uit sy “regering van nasionale eenheid” gelaat en Hertzog in 1914 die Nasionale Party (NP) gestig het in opposisie tot die Suid-Afrikaanse Party (SAP). Die Nat-Sap-verhouding was wesenlik die voortgesette verdeling tussen die Bittereinders en die ander— eintlik ’n wil tot versterking van binne teen ’n geneigdheid tot aansluiting na buite.

Genl De Wet se gewapende opstand in 1914 teen die Botha-regering se onderdanigheid aan Brittanje, aan die een kant, en genl Smuts se opname in die Britse oorlogskabinet in 1915 aan die ander kant, het die skeidslyne tussen twee groepe Afrikaners onherroeplik en selfs met bloed getrek — die vredemakers onder die voormalige Bittereinders, Botha en Smuts, het hulle aan die kant van die Britse vyande geskaar, en in gewapende teenstand tot die bittereinder-Bittereinder De Wet getree.

Soos in die Anglo-Boereoorlog die Boere oorweldig, maar nie oorwonne was nie, was die Rebelle ook oorweldig, maar nie oorwonne nie en het die gees van die Bittereinders daarvoor gesorg dat in 1924 — tien jaar na die Rebellie — Smuts verslaan en Hertzog Eerste Minister van Suid-Afrika geword het.

In 1934 by die samesmelting van die NP en die SAP was dit weer die erfgename van die gees van die Bittereinders wat geweier het om politieke vrede te maak en die ark van die Afrikanerdom in bewaring geneem het.

By al die verdeeldheid en onmag van die Afrikaners wat gevolg het op die uitbreek van die Tweede Wêreldoorlog in 1939 — Herenigde Nasionale Party, Nuwe Orde, Gryshemde, Ossewa-Brandwag, Afrikaner Party — en die gestry oor wie die Afrikaners verteenwoordig, het die skeidslyne tussen die Afrikanergroepe vervaag en het Afrikaners saamgestaan en die Smuts-bewind in 1948 verslaan. Daaruit het die grootste Afrikanereenheid gegroei wat daar ooit was. Dit is beëindig toe dr Verwoerd in 1966 vermoor is en sy opvolger, John Vorster, verdeeldheid in die NP ingedryf het. Uit die geskiedenis is dit duidelik dat die rigtinggewende en gesagdraende Afrikaners die Bittereinders en hulle politieke nakomelinge was. Die ander het byna niks bygedra tot die gang van die Afrikanergeskiedenis en die Afrikanerprestasies in hierdie eeu nie. By die inhuldiging van die Voortrekkermonument was genl Smuts feitlik ’n vreemdeling. Die reuse gehoor het weggeloop terwyl hy sy toespraak gehou het.

Die ander het geen aandeel gehad aan belangrike dinge, soos die ontstaan van Afrikaanse koerante in Transvaal, die FAK-Sangbundel, die Simboliese Ossewatrek van 1938, die hoeksteenlegging van die Voor­trekkermonument, die Reddingsdaadbond, en daarnaas die nywerheidsontwikkeling deur Yskor, Sasol, Foskor, Krygkor, die Atoomkragraad, die groot waterbewaring en besproeiingskemas, die groot ontwikkeling op tersiêre onderwysgebied, die suksesvolle politieke ontplooiing van die beleid van afsonderlike ontwikkeling, die totstandkoming van die Republiek van Suid- Afrika, uittrede uit die Statebond en daarstelling van die mees voortreflikste voorbeeld van suksesvolle staatsbestuur wat daar ooit in Suid-Afrika was.

Natuurlik voel hulle leedvermakerig, indien nie verbitterd, in hulle intellektuele en kulturele gefrusteerdheid. En in die huidige verswaktheid van die Afrikanersentrum voel hulle kordaat genoeg om te maak asof daar niemand is wat namens die Afrikaners kan praat nie en dat by implikasie hulle die reg het (of ook het).

Dr Van Zyl Slabbert was die leier van die mees uitgesproke anti- Afrikanerparty (die Progressive Federal Party) sedert die Progressive Party en die Unionist Party van Leander Star-Jameson. Daarby het hy as politieke deelgenoot dr Alex Boraine, wat bekend is as ’n prototipe van Boerehater. En hulle twee is trustees van ’n politieke skenking van R45 miljoen uit die infame George Soros se besoedelde winste om anti-Afrikanerpolitiek te bevorder, soos ook met die IDASA-komplot van die twee gedoen is. Aan die hele geskiedenis van Afrikanerstryd is Slabbert nie net vreemd nie, maar ook vyandig. Hy het geen aanspraak op wie namens Afrikaners kan praat nie.

Prof Andre P Brink is bekend as die man wat hom lankal geskaam het om ’n Afrikaner te wees, wat bely het dat Parys sy geestelike tuiste is, en wat ’n huldiging gehou het van Abraham Fischer in sy hoedanigheid as aanhanger van die Kommunisme, seker die bespotlikste ideologie, en in sy toepassing die moorddadigste en verwoestendste van alle tye. Die ander laat ek daar. Die groepie is randeiers van die Afrikanervolk, soos daar in elke geslag randeiers was en nog sal wees, soos Piet Koornhof, wie se naam eintlik by die groep moes gewees het.

Die huidige verdeeldheid onder Afrikaners het ontstaan omdat politieke leiers na die moord op dr Verwoerd, soos Botha en Smuts tevore, nie na binne versterking gesoek het nie, maar, soos getipeer deur “die uitwaartse beweging” van die sewentigerjare, aanknoping en aanpassing na buite gesoek het. Die geskiedenis herhaal homself wel, maar nooit letterlik nie. Dog, die uiteinde van “die uitwaartse beweging”, met Beeld se opskrif: “Britte dra De Klerk, hulle held, op die hande”, stem sterk ooreen met genl Smuts se verering as ’n lid van die Britse regering.

Net soos die SAP vroeër as die draer van die Botha-Smuts-politiek, van die toneel verdwyn het en sy opvolger, die VP, ook tot sy einde gekom het nadat hy sy naam verander het tot Nuwe Republiekparty, so is die Nasionale Party in sy navolging van die Botha-Smuts-politiek na sy naamsverandering tot Nuwe (Nie) Nasionale Party ook besig met selfvernietiging. In die Afrikanerpolitiek is dit doodlooppaadjies.

Hierdie na-buite-gerigte politieke leiers het deur manipulasie en onregmatigheid tydelik die mag gehad en feitlik net afbrekend teen Afrikanerinstellings opgetree. Hulle het die band met die Bittereinders gebreek, hulle rug op hulle voorgangers gedraai en Afrikaners verward, verdeeld en verydeld gelaat.

In die omstandighede word nou gevra: Wie is die Afrikaners? Of soos die betrokke groepie in Die Burger sê: “Ons weet nie wat hierdie groepsdier, ‘die Afrikaner’ is nie”. Die rede hiervoor is dat hulle vervreem is van die essensiële Afrikanerskap, soos hierbo geskets.

Dat daar bedenkings kan wees of liggame soos die AB, die FAK en die ATKV namens die Afrikaners kan praat, is so. Die organisasies het in hulle navolging van die Nasionale Party hulleself vervreem van Afrikaner- nasionalisme en van die leiers van wat nou “die apartheidsjare” heet — dr Verwoerd, adv Strijdom, dr Malan. Maar verbreking van die band met die leiers beteken ook verbreking van die band met die Afrikaans nasionale leiers wat voor hulle was. Want dr Verwoerd het niks verteenwoordig wat nie verteenwoordig was deur pres Kruger, pres Steyn, genl Hertzog, genl De Wet en ander nie, naamlik vryheid van oorheersing deur Brittanje, vryheid van oorheersing deur finansieële imperialiste en vryheid van oorheersing deur Swart getalle.

’n Partyleier soos Van Schalkwyk wat sê apartheid was boos en ongeregtig en Constand Viljoen wat sê apartheid was die grootste fout van hierdie eeu en wat meegedoen het om die land aan die ANC-SAKP oor te gee, kan in die parlementêre debat nie met die egte, manmoedige stem praat van ’n genl De Wet of pres Kruger of dr Verwoerd nie. Wie namens die Afrikaners wil praat, “must be made of sterner stuff’.

Wie vandag die Afrikaners verteenwoordig, is dié wat die band met hulle volk se geskiedenis en heldedom ongeskonde handhaaf, en daaruit krag en begeestering put; wat nie in nasionale vernedering op hul knieë voor die Tutu- kommissie verskoning vra en skaam is vir hulle geskiedenis en hulleself nie.

Afrikaners wat trou is aan hulle volk se eer, hoef nie met die ANC- SAKP-regime gesprek te voer nie. Uit wat hulle in die openbaar sê en doen, kan kennis geneem word van hulle standpunte en oogmerke.

Onder al die dinge wat ter sprake gebring word deur die groepie, is daar egter een saak wat die groepie randeiers aanroer wat nog ietwat bespreek moet word. Dit is dat die definisie van “Afrikaner” gebaseer word op “uitsluiting”, waarteen hulle beswaar het. As demokratiese integrasioniste verwar hulle kultuur en demokrasie. Kultuur integreer kwalitatief, demokrasie integreer kwantitatief. Hulle wil hul Afrikanerskap minderwaardig maak teen hul burgerskap, wat per slot van sake die mins beduidende van ’n persoon se hoedanigheid is, gemeet teen sy rasse-identiteit, sy godsdiens, sy taal en sy volk se verband.

Kultuur en volkskap is uiteraard uitsluitend. Om sy identiteit te behou, moet dit diskrimineer teen wat vreemd en ontwrigtend is, en moet dit voorkeur uitoefen vir wat eie is en versterkend kan wees. Daar kan nie iets soos ’n insluitende volk wees wat geen begrensing aan sy identiteit daarstel en handhaaf in ’n gedeelde burgerskap met ander rasse en gelowe en kulture, soos in Suid-Afrika nie. Juis in die kunsmatigheid van so ’n “demokrasie ” is die eise van uitsluitendheid des te strenger en meer gebiedend.

Wanneer die na-binne-gerigte blik en die wil om die vreemde en anderse te weerstaan, verdof en vervaag, volg verbrokkeling. Wat ’n geheel was, besef nie meer die rede vir sy bestaan as ’n geheel nie, en die dele kan ’n verwringing ondergaan, omdat daar nie meer ’n saambindende idee is nie. Dele wil dan die plek oorneem wat die gesagsentrum vorm, soos na die Engelse Oorlog in die Boerevolk gebeur het, en weer die geval was in die omstandighede van die Eerste en Tweede Wêreldoorlog, toe ontwrigtende magte van buite die Afrikanervolk verdeel en verwar het.

Die beswaar van hierdie groepie teen “uitsluiting” is eintlik ook ’n taktiese oorweging. Deur die insluiting van vreemdes en anderes kan die volk tot ’n minderheid en politiese magteloosheid gereduseer word. Dit is hulle hoop om Afrikanernasionalisme só te uitoorlê en te oorheers.

Wat te verwelkom is, is dat die groepie nou nie net hulle vyandigheid teen Afrikanernasionalisme geadverteer het nie, maar dit gedoen het op ’n wyse wat getuig van swak oordeel, kleinlike bitsigheid en aanmatigende selfoorskatting.

U soek na?

 •  BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland het so dikwels navrae ontvang van lesers wat 'n behoefte aan die Bybel het, spesifiek die 1933/53-uitgawe. Soms het van ons ander lesers in hul behoefte kon voorsien wanneer ons navraag gedoen het.

  Nou is Gelofteland dankbaar om aan al ons lesers daardie Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

  ___________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  _________

  HOU VAKANSIE IN MOSSELBAAI !

  Baie netjiese vakansie-akkommodasie in Fraai Uitsig, Kleinbrakrivier, Mosselbaai Munisipaliteit. Twee kilometer vanaf Kleinbrak en Tergniet se swemstrande en ongeveer 10 kilometer vanaf Hartenbosch. Pick n Pay binne loopafstand.
  Kliek hier vir volledige inligting en foto's: OPSOEK NA BEHUISING VIR VAKANSIE?
   
  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________
   
  SKAARS BOEKE TE KOOP
  C J LANGENHOVEN 16 VOLUMES
  FAK-SANGBUNDEL 1 VOLUME
  Hierdie 16 volume Langenhoven-stel is 'n goedopgepaste kosbare versamelstuk. Dit beslaan die volledige inhoud van Langenhoven se bundels soos Sonde met die Bure; Loeloeraai; Herrie op die ou Tremspoor; Doppers en Filistyne; en al die kosbare stories uit die pen van Langenhoven.
  Die FAK-sangbundel is ook in goeie toestand en kan saam of apart van die Langenhovenstel gekoop word.
  Eienaar moet na 'n kleiner woonplek verhuis en vra 'n redelike aanbod vir sy boeke.
  Die aanbevole waardasieprys vir die Langenhovenstel is R1600.00; en vir die FAK R100.00
  Koerierkoste sal bykomend wees.
  Kontak

  Chris Carstens

  Sel no 082 954 3383

  Epos adres

  chris.carstens

  @vodamail.co.za

  ___________
  DIGBUNDELS:
    'n Versameling van 4 elektroniese bundels - 226 gedigte @R350.00:  
  Vir alle navrae  skryf aan 
  Amanda
  @waterstrome.co.za
  Uittreksel uit:
  'n Nasie in Pyn:
  ...Saam sal die hele wêreld vir hulle bid.
  Saam sal ons met pyn in ons harte sit.
  Mag hulle berus in u wil
  Mag hulle voor U verstil.
  _________
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  'n Boek getiteld DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK - Christen Teokratiese Separatisme, uit die pen van ds AE van den Berg, het  in gedrukte vorm verskyn. 
  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.  
  DIE
  VOLMAAKTE REPUBLIEK - Christen Teokratiese Separatisme, bring helder perspektief oor rasseverskille en die natuurlike skeiding van rasse wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte aan geestelike transformasie wat landsburgers van denkrigting sal laat verander en van al die sogenaamde polities-korrekte onregte en gewaande vryheid waarmee hulle belas word, sal bevry.
  Lesers word aangemoedig om hulle daadwerklik vir 'n Christen-teokrasie in 'n volmaakte republiek te beywer deur sinvolle besluite te neem in die lig van God se Woord, en onophoudelik te bid dat dit spoedig hier aan die suidpunt van Afrika verwesenlik word. Politiek is 'n saak van erns en harde werk waardeur wet en orde gehandhaaf word en durf nie in eerlose hande gelaat word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel, iets wat op staatkundige gebied slegs in 'n Christen-teokratiese bestel tot sy reg sal kom.

   

  U kan hierdie boek bestel by
  ds AE van den Berg
  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com
  Prys: R50-00

   
 • BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  ('n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 'n Nuwe Trek (Exclusive Books) Prys: ZAR180

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is by http://tinyurl.com/lx9vrs8

  ... en loot.co.za dit verkoop teen R169 http://tinyurl.com/l26h6jl

  ... kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD


  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  JULIE 2013

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. 

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2 NOU BESKIKBAAR

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.
  of skakel hom by
  074 967 5187


  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 • Kliek op DIE CHARISMATIESE GEVAAR om meer oor hierdie boek te wete te kom Lees verder...  
 • FILM OOR DR HF VERWOERD

  Kyk by hierdie skakel http://youtu.be/TcO3zPF8998

    na die kort film oor dr HF Verwoerd.   
  Dit kan ook direk bestel word by Riaan: +27823712682 of by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
   

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

 

'N BIETJIE LANGENHOVEN:

Ek sê nie al die suur mense is Fariseërs nie, maar naastenby al die Fariseërs is suur. In alle geval, solank hulle onthou om Fariseërs te wees. Want dis ook 'n inspanning.
Verbeel jou 'n wêreld sonder 'n skaterlag, sonder eens 'n glimlag. 'n Hemel op aarde, sal die Fariseër sê. Uit so 'n hemel sou ek wou wegloop hel toe.

Die man wat ek na soek, is nie dié wat die minste foute maak nie, maar dié wat die meeste foute régmaak.

Slaap laat solank as jy jou eie baas is en daar sal 'n tyd kom wanneer 'n 'n baas jou sal laat vroeg opstaan.

Ontydige vlyt is die merk van die luiaard. Dis sy verskoning vir ontydige rus.

Ons reken ons geluk vir ons loon en ons straf vir ons ongeluk.

Welvaart is die  dogter van matigheid en die moeder van weelde.

My swaarste pad trap ek self vir my plat, en die swaarste is die wat my voete nooit vat.

Daar is geen kuns by sukkel en geen sukkel by kuns.

Die boer wat nie saai nie sal nie misoeste kry nie, maar hy sal geen goeie ook kry nie.

Het die daeraad lief en die dag sal jóu liefhê.

'n Man wat werklik oor homself baas is, is nooit die kneg van 'n ander nie.

Dis die flukse perd wat flou word. Meer moeite as wat die vlytige het vir sy loon, het die luiaard verniet.

Op die ou end werk die vlytige man vir homself, die luiaard vir 'n ander.

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Kla net oor jou kooi as dit 'n ander is wat dit vir jou opgemaak het.

Hoe korter jy jou kuier maak, hoe gouer sal jy weer genooi word.

Om my naaste lief te hê is vir my 'n sware gebod. Met die mense daargunter kry ek dit nog op 'n manier reg.

Jy sê "ja" waar jy moes "nee" gesêhet omdat jy die ander nie wil aanstoot gee nie. Maar eken hoe het hy jou aanstoot gegee met sy versoek!

Aan 'n nuwe wa kan jy sien of dit 'n goeie skilder was; aan 'n oue of dit goeie wamaker was.

Trek liewer vir jou vriend jou broek uit as om vir hom vir 'n baadjie borg te staan. Anders loop julle naderhand albei nakend.

Die vriendskap wat jy moet koop is 'n duur artikel. Jy sal nie weer jou prys kry as jy dit van die hand wil sit nie.

Moenie vriendskap en besigheid meng nie – jy bederf albei.

'n Man wat nie vyande het nie deug nie vir 'n vriend nie.

Maak jou vriendelikheid goedkoop en hou jou vriendskap duur.

Moenie jou vriend vergeet nie; dit sal hom seermaak. Maak jou vyand daarmee seer.

'n Skare is 'n versameling van eensames.

Stuur die luiaard na die miere, en as hy nie te lui is om te gaan nie sal hy te lui wees om weer terug te kom.

Dis net so moeilik om maklikheid in die ou wêreld te kry as wat dit maklik is om moeilikheid te kry.

Waardeer die werk van jou vrou. Jy kan nie op die aarde 'n ander kneg kry vir dieselfde diens en dieselfde prys nie.

Met spaarsaamheid sal jy uit die kleinste inkomste iets oorhou; met verkwistery sal die grootste vir jou te min wees.

Besorg jou eie boodskap en reken die moeite teen dit wat die misverstand jou sou gekos het.

Het die ryk man nodig om so suinig te wees? Maar hy is nie 'n ryk man wat suinig geword het nie; hy is 'n suinige man wat ryk geword het.

Help jou swakke mededinger op die bene bly.  As hy tot niet gaan, kom daar dalk 'n sterke in sy plek.

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES (7)

(Lees die reeks by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

 • Die adderbyt van naberou is verskriklik (Naberou is ontstellend.)
 • Hy het hom in 'n addergebroedesel begewe (Hy was tussen 'n groep nydige, aanvallende mense.)
 • Sy het hom adieu toegeroep (Sy het vaarwel gesê.)
 • 'n Adres van adhesie is 'n geskrif waarin instemming betuig word met 'n versoek.
 • Jy is nou by die verkeerde adres (Jy soek die oorsaak van die kwaad by die verkeerde persoon.)
 • Dit was advokatery (Dit was regskundige uitoorlêery.)
 • Hy sal die werk weer afbroddel. (Hy sal knoeiwerk of slordige werk verrig.)
 • Sy wil elke takie afbrom (Sy kla die hele tyd terwyl sy werk.)
 • Jy kan nou maar afdans (Jy kan nou maar skoert.)
 • Moet hom nie op sy verdienste afdwing nie (Moet hom nie verkleineer nie.)
 • Die ou werkie draf ek gou af (Ek sal dit sommer gou afhandel.)
 • Hulle wil die rusie afdrink (Hulle wil vrede maak.)
 • Sy het soms baie affêrinkies (Sy is dikwels vol nukke en nonsens.)
 • Hy sal wel weer geld van haar affutsel (Hy sal dit op 'n oneerlike manier van haar kry.)
 • Daar kan niks van afgaan nie (Dit kan nie ontken word nie.)
 • Hy sal 'n afgehekste loesing kry ('n deeglike pak slae.)
 • Sy is 'n afgelekte meisie (Sy het al baie kêrels gehad.)
 • Jy lyk so afgesak (Jy lyk baie moeg.)
 • Hy het afgetop gelyk (Hy het verleë gelyk.)
 • As jy iets van hom wil hê sal jy dit moet afgoël (Hy is so suinig!)
 • So 'n afhaler is onnodig ('n Onnodige belediging.)
 • As dit afhang moet ons dit maar opbind (Skertsend wanneer iemand gedurig begin met "Dit hang af..."
 • Na elke partytjie is hy babalaas ( dan ly hy aan die gevolge van te veel alkohol).
 • Daar was 'n Babelse gegons van stemme (Almal het gelyktydig gepraat).
 • Dit was 'n Babelse verwarring (Dit was baie deurmekaar).
 • Hy sal weer mooi broodjies kom bak (Hy sal kom vlei en mooipraat om sy doel te bereik),
 • Hulle eet nie uit een bak nie (Hulle is nie vriende nie).
 • Sy het hom 'n bak gewys (Sy het hom onvriendelik tereggewys).
 • Gou by die bak maar lui by die vak (Hy is eerste daar waar iets te ete is maar traag as hy moet werk).
 • Hy maak sy hande bak (Hy kom bedel iets).
 • Ons moes bak staan (Ons moes hard werk).
 • Dit was sommer 'n bakerpraatjie (Dit was 'n skinderstorie).
 • Jerusalem is die bakermat van die Christelike Kerk ( Dis waar dit begin het. 'n Bakermat was 'n mandjie waarin die baker – die vrou wat 'n pasgebore baba versorg het – die kindjie op haar skoot voor die vuur versorg het).

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 2482 gaste aanlyn