NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Waarom skryf die profeet Hoséa dat sy volk ten gronde gaan weens 'n gebrek aan kennis? Gebeur dit slegs omdat mense God nie meer liefhet en Hom nie wil dien nie? Of gebeur dit ook wanneer 'n volk só mislei word dat hulle nie meer kan onderskei tussen reg en verkeerd nie? In hierdie tye is laasgenoemde opsie ernstig van krag; ons volk word so mislei en verblind deur ons vyande dat ons onwetend meedoen aan ons eie ondergang – dit verg groot verantwoordelikheid om genoeg kennis te dra wat tot eer van God se Naam strek.

LICHTENBURG SE SPOEL-DELWERYE 1926

LAND VAN ONS VADERS

(Lees reeks by Land van Ons Vaders)

H.S. van Blerk

"Ou neef, hier moet jy 'n donkie aan sy stert vashou as jy hom wil behou. En so wragtie, as jy partykeer weer jou oë uitvryf, sit jy net met die stert."

So het 'n oom aan my pa gesê min of meer die dag toe ons in 1926 op die delwerye aangekom het. En dit was ook so. Ek was toe 'n knaap van nege jaar. Ek moes die donkies aan hul sterte vashou. Ek het my bes gedoen maar na 'n paar dae was daar twee weg. Onderwyl ek na hulle gesoek het, het nog twee weggeraak. Toe het ek my bes gedoen om daardie ses te behou maar die dag toe ons na 'n maand terug Brits toe sou gaan om ons trek te gaan haal, was hulle net vier. Ek en my pa het drie dae na daardie verloopte ses donkies gesoek en intussen nog een kwytgeraak.

Die delwery was dan ook aan daardie beginjare 'n sameraapsel van alles onder die son: donkiewaens, ossewaens, model T-Fordvragmotors wat almal water aangery het vir die duisende delwers wat op daardie oomblik veral op Bakers en Elandsputte na diamante gesoek het. Van ligdag tot donker het die waens toegestaan voor die pompe – soms 'n tou van vier diep wat 'n myl ver strek. Die hangsiwwe het gegier, die stof het gewaai, en van mense het dit gekrioel en gewemel: wit, swart, Moor en Indiaan.

Die inkruipplek – mens kon die huisies wat opgerig is nouliks iets anders noem – het dan beantwoord aan elkeen se vindingrykheid. Ossewaens met kaptente het plek-plek gestaan en 'n gesin geherberg. Origens het veral seil- en sak-kaias oor slap latte getrek, vir 'n beskutting gesorg. Party mense het 'n ou ronde tenk middeldeur gesny en te lekker gebly. Daar was die omie wat vir hom 'n huisie, ses voet by vier voet met spitsdakkie van omtrent drie voet hoog, gebou het en as mure en dak, 'rubbertek' gebruik het. Baie vindingryk, maar so 'n versoeking vir my pa se paar bokke. Ek het met my eie oë dié dag gesien hoe die jong bokkie bo-op oom Piet se huisie spring en "Mê-mê" daarin verdwyn. Oom Piet was baie ongelukkigdie aand toe hy moeg van die kleim af kom en sy huisie in flarde aantref. Hy en die huisie het oornag verdwyn, seker gaan bly waar daar geen bokke is nie – of dalk op 'n paal waar geen bok hom sou bykom nie.

Elkeen het gesorg vir 'n skuiling oor sy kop maar daar was 'n ander noodsaaklikheid wat vir die delwer werklik nie so onontbeerlik voorgekom het nie. Toe ou Johnston, die Engelsman, vir hom en sy ou vrou so 'n privaathuisie oprig, het ons nogal gewonder oor die ou Engelsman se 'opstêrsgeit' en net die kop geskud.

Water is van die pompe af in tenks aangekarwei vir die kleims en vir die private huise. Maar wanneer dit in die somer reën, het die meeste waens in die panne en oral waar water opgedam het, vir die kleims geskep. Dieselfde tenk is sommer so tussenin by die pompe volgelaai vir huislike gebruik – totdat 'n maagkoorsepidemie uitgebreek het. Daarna is die tenks wat slegs skoon water ry met 'n swart kruis gemerk. Die ander tenks mog toe glad nie vir huislike gebruik water karwei nie.

So 'n tenk, van twee- tot sesvat, is oorwegend gebruik om water in aan te ry, of water in af te laat. Die water is van die tenk op die wa na die tenk op die grond laat loop deur middel van 'n ysterpyp wat min of meer soos 'n pyp gebuig is. Dan moes daar gesuig word, soms sommer baie hard. Die pyp wat my pa by een van die waterwaentjiesgebruik het kon net ek alleen suig dat die water loop. Ek het gesorg dat die hele delwery daarvan weet.

Maar hierdie tenk, so plek-plek een van hulle, is dikwels vir 'n ander doel gebruik. Die meeste mense op die delwerye was van dié wat deur die samelewing half eenkant toe gestoot is met die gevolg dat godsdienstige sektes oral gefloreer het. Die grootdoop en onderdompeling was aan die orde van die dag, en omdat doopplek skaars was, is van sulke tenks gebruik gemaak.

Nou moet verstaan word dat die tenk slegs 'n opening vir 'n deksel aan die een punt bo gehad het. Die res is toegebou. Die dopeling moes by daardie gat in, gewoonlik nie groter as agtien duim by vyftien duim nie. Een van die predikers het sy dopeling op 'n dag daar in die gat afgedruk en in 'n vlaag van welsprekendheid skoon van hom vergeet. Die tenk was vol, die dopeling kon die bek van die tenk nie kry nie – met die gevolg dat daar sy byna-byna dié dag 'n begrafnis was. Later is van die Moloporivier se oog gebruik gemaak vir hierdie plegtighede.

Daar was op een tydstip sowat dertigduisend blanke mense op die delwerye. Vir elke blanke gesin was daar minstens vyf swart gesinne. Aan die begin was daar glad nie skole nie. Dit was 'n koninklike lewe, veral vir die seuntjies wat so sku vir skool was soos ek. Later het die eerste sinkgebou op Bakers verrys. Dit was omtrent ook al, net die gebou en die meester. Die kinders moes sorg vir sitgoed en skryfgoed. Ons het met petrolkassies, lampolieblikke, veldstoeltjies – elke sitding onder die son – by die skool aangekom.

Omdat die plek so min was en die kinders so volop moes ons in twee sarsies skoolgaan, een groep van sewe-uur soggens tot twaalfuur, die ander van twaalf tot vyf. Tat Martiz, 'n broerskind van wyle genl Manie Maritz, het die situasie uitgebuit deur in die oggend skool te gaan wanneer hy in die middag moes skool bywoon, en in die middag wanneer dit in die oggend sy beurt was. Op dié manier het hy nooit in die skool gekom nie.

Ek moet darem vertel van die Bantoestakings in 1928. Die swartes van die delwery, onder aanvoering van 'n seker Kadali, het besluit dat hulle te min geld kry. 'n Algemene staking het begin en die delwers was bevrees vir opstand. Gerugte, die een wilder as die ander, het die rondte gedoen. Mense het begin padgee, met donkiekarretjies, ossewaens, vragmotors, sommige op trapfietse, ander met hul aardse besittings op 'n kruiwa.

Toe die blankes in ons omgewing al baie yl gesaai was – ons was maar 'n paar honderd tree van die hooflokasie op Bakers, besluit my pa ook om pad te gee. Die allernoodsaaklikste besittinkies is op ons donkiewaentjie gelaai. Die sinkhuisie word net so gelaat. Ons was seker al 'n kwart myl weg toe daaar ontdek is dat een van die bokke makeer. Nou eers uitspan en soek. Die bok het weggebly en my pa het besluit dat die bok meer werd is as ons veiligheid. Ons is daar en dan terug huistoe en het vir die duur van die staking in die hoogste nood vlak langs die lokasie bly woon.

Die delwery het mense van elke slag en stempel aangelok. My pa het my een oggend voorgestel aan die eerste en enigste Boeregeneraal wat ek nog ooit van aangesig tot aangesig gesien het. Dit was 'n generaal Van Zyl wat in die Tweede Vryheidsoorlog iewers in Suidwes-Transvaal – Christiana en omliggende gebied – opgetree het. Hy het 'n drankwinkel  - sjebeen het my pa dit genoem – besit en het in 'n sink-kaia van een enkele vertrekkie gewoon. Hy het soos so baie wat daar was, oornag verdwyn sodat mens nooit weer van hom gehoor het nie.

Oom Faan Maritz, vader van genl Manie Maritz, het by sy broer Gert gewoon. Hy was toe al naby die negentig en die ou gedagte nie meer te goed nie. Een van sy groot sondes was glo om sy brandende pyp in sy baadjiesakke te stop met die gevolg dat hy 'n paar keer op die nippertjie na aan die brand geslaan het. Oom Gert Maritz het altyd 'n kopdoek gedra. Hy het op 'n dag 'n donkie en haar pasgebore vulletjies by ons vir sewentien sjielings gekoop. Sy dogter het glo baie gesukkel met 'n baba met wie geen kos wou akkordeer nie en iemand het hulle die raad gegee dat donkiemelk so goed vir 'n kind met 'n swak magie is.

Seker een van die interessantste mense vir ons kinders was ou dokter Peddie. Ek weet nie of sy van Peddie was nie en of hy ook dokter was nie. Dit was maar wat die mense gesê het. Ek weet net die ou man was van sy sinne af – maar heeltemal skadeloos. Daar was gewoonlik 'n oproer as hy speeltye op die skoolterrein verskyn met 'n meelsak om sy skouers. Dan het die meisiekinders weggehardloop en ons seuns 'n optog agter hom gevorm, natuurlik op veilige afstand. Die oumens het dan voortgestap en elders gaan staan en hom tot ons gewend. Dan was dit behoortlik soos 'n gof soos dié wat naaste aan hom was, probeer het om die verste van hom weg te kom.

Dr Peddie het een oggend ons klaskamer binnegestap. Die meisies in die agterste banke het letterlik uit hulle sitplekke opgevlie en eers weer voor by die onderwyser grond gevat. Dr Peddie het onder die naaste bank ingeloer, 'n fietspomp in die hande gekry en die aftog geblaas. Een van die groter seuns het hom agterna gesit en die pomp uit sy hand geruk. Die ou het voortgestap sonder om eers om te te kyk. Ook hy was op 'n dag nie meer daar nie. Mense het beweer dat hy in 'n diep kleimgat geval en sy nek gebreek het.

'n Klomp van ons skoolseuns – van die heel stoutstes – het sommige middae na skool 'volg my leier' tussen die Indiërwinkels af gespeel. Dan moes die Indiërs kat staan vir hul vrugte en groentetjies wat voor die deur in streepsakke en kassies uitgestal is. Want gryp die leier 'n raap, moet elkeen wat agter hom aankom darem ook iets bykom.

Dit was speletjies. Maar van my skoolmaats het af en toe in ernstiger misdade betrokke geraak. Alte dikwels was daar 'n gedempte atmosfeer in die skool wanneer 'n speurder inkom, met die onderwyser praat en een van die seuns moes opstaan en saam met die speurder gaan. Sommige het nooit weer herstel nie. 'n Sekere een het 'n paar jaar gelede sy doktorsgraad in godsgeleerdheid in die gevangenis verwerf en is nou weer daar. Ek en hy het soms naweke saam donkies in die veld buitekant die delwery opgepas. Dan was ons so opgewonde soos Rooihuide. En ons het daardie dae al op die hoofpad tussen Lichtenburg en die delwerey 'chicken' gespeel.

Soms het die grootmense vir die hele naweek saamgekom. Dan is 'n vrag hout gemaak, glo onwettig. Een so 'n naweek het al ons donkies soos groot spelde verdwyn. Dit was gelukkig in die later jare toe die donkies al huisvas geword het. Ons is met geleende donkies huistoe. Ons eie het die Maandagoggend so 'n uur voor sonuit op 'n streep aangetou huistoe vir hulle voer.

Pa het sy lewe lank Nasionaal gestem. Maar hy was altyd dwars van die Regering met 'n hele wavrag griewe. Toe die verkiesingsveldtogte in 1929 met 'n splinternuwe kandidaat vir die Nasionale Party op die delwery begin, was my pa op die eerste buitelugvergadering by met 'n hele rits vrae oor beloftes wat gemaak sou gewees het en nooit nagekom is nie. Hy het dit veral gehad oor pagtergronde vir kanaalgrawers onderkant die Hartebeespoortdam, en die vyf sjielings per dag wat president Kruger glo voor die Tweede Vryheidsoorlog aan elke burger onder die wapen vir die oorlogsduur beloof het.

Omdat my pa maar klein van postuur was het 'n paar man hom op hul skouers getel en moes hy sy vrae herhaal sodat die kandidaat mooi kon hoor. My pa het weer sy vrae herhaal: doodsêvrae, so hy hy gevoel.

"My magtie, maar ek ken jou mos, ou vriend! Jy is mos Frans van Blerk. Onthou jy hoe ons twee nog op kommando saam onder een kombers geslaap het? Man, ons was mos nog saam in Portugal, onthou jy, Frans?"

Die vrae wat my pa gestel het is nooit beantwoord nie. Maar die kandidaat, wyle mnr Andries Swanepoel, vir baie jare Volksraadslid vir Lichtenburg, het in sy lewe daarna seker nie 'n trouer ondersteuner as my pa gehad nie.

Lichtenburg se delwerye het vir baie mense 'n hele aantal jare 'n heenkome besorg toe hulle net nêrens gehad het om hulle heen te wend nie. 'n Hele paar mense het fabelagtige ryk kleims, die sogenaamde 'potholes' bekom. Maar dit is snaaks dat mens nêrens iemand teëkom wat jou kan sê dat die delwery hom ryk gemaak het nie.

Opsoek na inligting?

 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 688 gaste aanlyn