NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Baie van die leiers wat tans op die wêreldverhoog sit, verdien geen standbeeld nie omdat hulle vir dade vereer word waarvoor ander in die tronk sou beland.   Wie ‘n berugte leier vereer is soos een wat ‘n lyk met blomme bestrooi net om die aakligheid daarvan te probeer verdoesel.

EIENDOMSREG IN SA

GELOFTEVOLK KOÖRDINERINGSKOMITEE

HET ONS DIE GROND GESTEEL?
Lees die waarheid oor die vestigingspatrone en grondaansprake van die verskillende volke in Suider-Afrika: sodat ons geestelik weerbaar kan wees teen die psigiese oorlog wat ons vyande teen ons voer.

Geagte Volksgenoot
Die Geloftevolk Koördineringskomitee vind dit verontrustend dat daar op verskeie lewensterreine leiersfigure is wat die indruk skep dat blanke grondeienaars begerig is om tradisionele blanke landbougrond van hul regmatige eienaarskap te vervreem.
Tot op hede het die regering se sogenaamde “grondhervormingsproses” onomwonde getoon dat landbou-produksie geen rol ter motivering daarvan speel nie, maar dat dit eerder ‘n drang is deur nie-blankes om die blanke boer van sy grond te beroof.
Landbouleiers het ook geen morele gronde waarop hulle hul kan beroep om tradisionele blanke landbougrond te help vervreem deur aan die regering se grondroof-proses deel te neem nie. Die teendeel is eerder waar soos wat hieronder na verwys word.
Die onlangse uitspake van pres. Zuma m.b.t. die ongewenstheid van Jan van Riebeeck en daarom alle blankes in hierdie land, toon duidelik dat die enigste versadigingspunt vir swart grondaansprake die totale verowering van blanke grond sal wees. Dit is in ooreenstemming met die ANC se Freedom Charter.

Volgens Bybelse gronde kom die ywer vanuit blanke geledere vir grondherverdeling daarop neer dat daar ‘n parallel ontstaan met die raad wat Isébel voorsien het aan koning Agab ter verkryging van Nabod se wingerd oor sy dooie liggaam [1Kon.21, 1Kon.22 en 2 Kon.9]. Dit hou ‘n waarskuwing in vir hulle wat soos Agab en Isébel hulle aan grondroof en hebsug skuldig maak, sowel as vir hulle wat binne volksgeledere verraderlik hul goedkeuring hieraan skenk.
Voorgangers in blanke geledere oor die hele spektrum vanaf landbouorganisasies tot kerke wat hul beywer vir die grondroof-proses maak hulle skuldig aan die ergste miskenning van die genade waardeur die Lewende God die grond beskikbaar gemaak het vir Sy geloftevolk om Hom daarop te dien asook aan misleiding en volksverraad. Die meedoen aan die regering se sogenaamde “grondhervorming” plaas blanke boere in die beskuldigde bank en plaas alle grondeieaars onder ‘n ongegronde skuldgevoel.
Vind hieronder ‘n dokument wat die ware feite m.b.t. huidige grondaansprake toelig gegrond op historiese feite. Vir meer inligting kan die volledige werk bestel word by dr. Jann Schlebusch - Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.
Vrede
Dr. Jann Schlebusch [Namens die Geloftevolk Koördineringskomitee]
EIENDOMSREG IN SUID-AFRIKA
1 HET ONS DIE GROND GESTEEL?
1.1 DIE LEUENS
“Dit is tog ’n ‘feit’ dat hulle ons gekoloniseer het en ons grond gesteel het,” verklaar pres. ¬Jacob ¬Zuma onomwonde in ¬reaksie op Zelda la Grange se onlangse ¬“Zelda van ¬Riebeeck”-twiets.
Die GKK vermaan volksgenote om nie ons vyande se leuens onbevraagteken te laat nie.
Dit is ‘n leuen dat die Swartes eerste in SA was en ook dat ons hulle grond gesteel het. Ongelukkig word hierdie halwe waarhede en blatante leuens ook verkondig in die media, in die skole, in landboukringe en selfs van die preekstoel af.
1.2 HET ONS DIE GROND GESTEEL?
Lees die waarheid oor die vestigingspatrone en grondaansprake van die verskillende volke in Suider-Afrika: sodat ons geestelik weerbaar kan wees teen die psigiese oorlog wat ons vyande teen ons voer.
God bepaal die lotgevalle van volke en mense en die geskiedenis wys ook Sy hand in ons volksplanting.
1.3 WIE WAS EERSTE HIER?
Die Koi (Hottentotte) en San (Boesmans) het hier gewoon lank voor die Swartes en Blankes. Hulle het regoor SA gewoon en veral in die waterryke dele oos van die Drakensberge (waar daar steeds Boesmantekeninge te sien is).
Die Swartes het hulle verdryf en uitgemoor toe hulle hier ingetrek het.
Swartmense (Ras: Negroïde) is nie verwant aan die Koi- en Sanmense (Ras: Kapoïde) nie.
1.4 VESTIGING VAN SWARTES
Die Swartmense het uit midde-Afrika stadig suidwaarts migreer en hul voorpunt was teen die 15e eeu nog by die Limpopo. Die Blankes het eers in 1702 die eerste Swartes teëgekom by die Visrivier.
Die Swartes kan in 2 hoofgroepe ingedeel word: Nguni en Sotho. Die Nguni het teen die ooskus afbeweeg en die Sotho in die sentrale dele. Die Swart volke het hoofsaaklik in die mees waterryke dele gevestig.
1.5 EUROPEËRS VESTIG BY KAAP
In reaksie op die Groot Kerkhervorming in die 16e eeu na Christus, het die Roomse Kerk en Roomse heersers die Protestante in Europa uitgemoor.
Die Nederlande het ‘n toevlug geword vir Protestantse vlugtelinge vanoor die hele Europa, maar veral vanaf Duitsland en Frankryk. Maar daar was nie werk vir almal nie
Die Nederlandse seevaartmaatskappy (VOC) het opdrag gegee om in 1652 ‘n verversingspos aan die Kaap te stig. Geloofsvlugtelinge kon hierheen immigreer, maar slegs immigrante met ‘n gereformeerde belydenis is toegelaat. Ons wortels is dus suiwer op die Woord van God gevestig. Twee jaar na Jan van Riebeeck se koms, het hy dan ook 'n gelofte afgelê dat ons elke jaar op 6 April in dankbaarheid sal dink aan ons Vader se bewarende en seënende hand oor die beginjare van die vestiging aan die Kaap.
1.6 BLANKES TREK DIE BINNELAND IN
Net toe die Trekboere begin om na die Oos-Kaap te trek, breek daar ‘n Pokkies-epidemie onder die Hottentotte uit en wis hulle omtrent heeltemal uit. Daarom was die Oos-Kaap onbeset toe die Boere daar intrek!
1.7 DIE GROOT TREK
Teen 1836 het die Voortrekkers hul vryheid noordwaarts in die Vrystaat, Transvaal en Natal gaan soek. Hulle het ‘n manifes met ‘n gedragskode opgestel. Daarin staan dat hulle geen volk sal molesteer nie en nie die geringste eiendom van enigiemand sal ontneem nie, maar dat hulle hulself sal verdedig tot die uiterste as hulle aangeval sou word. In navolging hiervan het hulle dan ook net grond beset wat onbeset was of gekoop of geruil en per ooreenkoms bekom was. Hulle het wel op sommige plekke grensgebiede by die Swartes afgeneem as ‘buffer’ omdat die Swartes gedurig hulle vee gesteel het.
Toe die Boere die binneland intrek, was dit heeltemal ontvolk deur die Zoeloes se uitwissingsoorloë! Daar was net leë krale en doodsbeendere. Mzilikatze het die Sotho-volke in die Noord-Vrystaat en Transvaal uitgemoor en Shaka en Dingane die Pondo’s en Swazis in Natal. Die paar Sotho’s wat oorleef het, was so dankbaar teenoor Potgieter, dat hulle hom die hele Suid-Transvaal gegee het. Retief het ook ‘n skriftelike ooreenkoms mat Dingane gesluit vir hul gebied in Natal. Die volgende koning (Panda) het dit ook erken. Ook gebiede in die huidige Mpumalanga en Noord-Natal is per ooreenkoms van die die Swazi-koning bekom. Daar is nog vele sulke voorbeelde.
1.8 GRENSE
Die Britte het aan Lesotho, Swaziland en Botswana selfbestuur gegee, maar wou nie vir Zoeloeland en Transkei gee nie, want hulle het kusgebiede gehad en die Britte was bang hulle gee vir die Boere hawens. Hulle grense was egter ook internasionaal erken. Die gebiede is nie deur die Blankes bepaal nie. Dit is die gebiede waar die Swartes uit eie beweging gevestig het.
1.9 ‘NATURELLEN GROND WET’ 1913 EN DIE ‘NATURELLETRUST- en GRONDWET’ VAN 1936
Dit is ook ‘n leuen dat “hierdie wette daarop gemik was om die Blankes te bevoordeel ten koste van die Swartes wat deur die wette verhinder is om in die Blanke gebiede grond te koop”. Verder dat “Swartes deur hierdie wette ontneem is en afgesit is van hulle eiendom sodat Blankes daar kon vestig”.
Die waarheid is dat die wette se doel was om Blankes te stop om tradisioneel Swart-gronde te koop. Verder om Blanke grond te onteien om Swart gebiede te konsolideer. Waar Swartes verskuif is, het hulle telkens beter en groter gebiede gekry. As Lesotho, Swaziland en Botswana ingereken word, het Swartes byna die helfte van die grond gehad in die Apartheidsjare. Hierbenewens het hulle ook die hoogste reënvalgebiede gehad. Op slegs 30% van SA was permanente vestiging moontlik sonder die Westerse tegnologie om grondwater te onttrek.
1.10 DIE BRITSE IMPERIALISTE
Daar is ook skriftelike bewys dat die boere in die Kaapkolonie hul grond by die Britse koningin gekoop het. Ons betwis die stelling dat die Blankes die grond by die swartes gesteel het, maar selfs al sou dit waar wees, moet die Britse imperialiste hierby betrek word, want die oorspronklike aktes toon dat Koningin Victoria die verkoper was.
2. AAN WIE BEHOORT DIE GROND WERKLIK? DAAR IS VERSKILLENDE BESKOUINGS HIEROOR
2.1 Inleiding:
Daar heers groot wanopvattings oor eiendomsreg. Hierdie opvattings staan ook lynreg teenoor mekaar en is onversoenbaar. Die verskillende beskouings oor eiendomsreg het al in die verlede tot groot oorloë gelei en ook tot volksmoorde. Ons het in die afgelope eeu gesien hoe Kommuniste miljoene mense uitmoor om hulle grond af te neem. Die ergste menseslagtings is deur Stalin in die Sowjet-Unie en Mao Tse Tung in Sjina gepleeg. Ook in Suid-Afrika veroorsaak hierdie verskillende beskouings groot spanning en dreig om die sogenaamde ‘Nuwe Suid-Afrika’ finaal te vernietig.
2.2 Humanistiese beskouings:
2.2.1 Die Klassiek-Liberale beskouing
Volgens hierdie beskouing is privaateiendomsreg onaantasbaar. Die vrye-mark (vrywillige koper en vrywillige verkoper) reël die verhandeling van alle bates en dus ook vaste bates soos grond. Die staat is ‘n gewone party tot sulke transaksies. In hoogs uitsonderlike gevalle sou die staat grond kon onteien vir die skepping van infrastruktuur. Normaalweg is die staat se rol beperk tot die beskerming van die partye se regsbelange en die registrasie en byhou van transportaktes. Hierdie beskouing respekteer dus ook die bestaande eiendomsreg van die verlede. Dit is ‘n humanistiese beskouing wat die individuele mens verhef tot die hoogste gesag.
2.2.2 Die Marxistiese beskouing
Volgens hierdie beskouing bestaan daar geen privaateiendomsreg nie. Die staat beskik oor die aanwending en toekenning van bates en ook vaste bates soos grond. Alle bestaande reg op privaateiendom word dus ontken en as gemeenskaplike (staats)-eiendom beskou. Volgens hierdie beskouing is dit dus ook nie nodig om enige vergoeding te betaal vir die onteiening nie. Dit is ‘n humanistiese beskouing wat die kollektiewe gemeenskap verhef tot die hoogste gesag. In die praktyk word die staat verafgod as die hoogste gesag.
2.2.3 Die Imperialistiese beskouing
Volgens hierdie beskouing is dit geregverdig dat ‘n staat/volk/keiser beheer oorneem oor ‘n ander se grondgebied op grond van hul meerdere status, krag of insig. Die antieke ryke is bekende voorbeelde van imperialisme. Die Britse ryk; die Soviet-Unie; en die Nazi-ryk is onlangse voorbeelde. Ons leef tans in die tyd van Amerikaanse imperialisme. Afhangende van die ryksbeskouing, word privaatbesit soms toegelaat, maar dan steeds ondergeskik aan die oorkoepelende eiendomsreg van die staat. Hierdie is ook ‘n verabsolutering van die staatsgesag.
2.2.4 Liberalistiese beskouing
Die beskouing staan ook bekend as die ‘demokratiese’ beskouing. Hierdie beskouing probeer die Klassiek-liberale, die Marxistiese beskouing en die Naturalistiese-beskouing (wat ons hieronder sal bespreek) versoen. Dit kom in die praktyk daarop neer dat privaat eiendomsreg erken word vir sover dit deur die sogenaamde ‘openbare mening’ goedgekeur word. Die media propageer die ‘openbare mening’ en die massa volg. Die Illuminati besit die media en hulle manipuleer die massa mense om hul geheime agenda te ondersteun. Groot maatskappye se eiendomsreg word erken, solank hulle ook die Liberalistiese agenda ondersteun. Klein grondbesitters se eiendomsreg word ook erken, maar aan hulle word voorgeskryf hoe hulle hul eiendom moet bestuur. Dit is ‘n humanistiese beskouing wat die kollektiewe gemeenskap verhef tot die hoogste gesag. In die praktyk word die staat verafgod as die hoogste gesag.
2.3 Die Naturalistiese beskouing (“Environmentalist”):
Hierdie beskouing in sy mees ekstreme vorm, beskou die mens as ‘n parasiet op die aarde. Hulle is selfs ten gunste van massa-uitwissing van mense. Hulle propageer egter nie altyd hierdie ekstremistiese beskouings nie, maar eerder ‘versagte agendas’ wat dan aanklank vind by mense wat omgewingsbewaring as belangrik beskou en gewalg word deur dieremishandeling en nywerheidspraktyke wat die natuur vernietig. Uiteindelik word omgewingsbewaring egter wel tot bevordering van ekstreme maatreëls gedryf. Hierdie beskouing stel ook privaatbesit heeltemal ondergeskik aan kollektiewe naturalisme. Dit verhef die natuur tot ‘n godheid en beskou ook die staat as die hoogste gesag om die naturalistiese beskouings af te dwing.
2.4 Die Afrika-beskouing:
Volgens die Afrika-beskouing regeer die sterkste en daarom behoort alle eiendom aan die hoofman. Hy is die hoogste gesag, maar hyself is ook maar uitgelewer aan die bonatuurlike magte van die voorvadergeeste, die natuurgode en die toordokter. Solank die hoofman in hulle guns kan bly, is hy die aardse oppergesag. Die Afrika-kultuur word ook gekenmerk deur voortdurende magstryd. Die sterkste oorleef en sy gesag word ongekwalifiseerd aanvaar. Hierdie beskouing erken geen privaat grondbesit nie. Die Afrika-kultuurgeskiedenis ken ook geen privaat grondbesit nie. Dit is anders by die Westerse kollektiewe beskouings. Die Westerse beskouings wat privaatbesit misken, het wel ‘n begrip daarvan omdat privaatbesit ‘n integrale deel van die Westerse kultuurgeskiedenis uitmaak. Die Afrika-kultuur het egter geen begrip van privaat grondbesit nie.
2.5 Die Bybelse Beskouing:
Ps 24:1,2 ‘n Psalm van Dawid. Die aarde behoort aan die HERE en die volheid daarvan, die wêreld en die wat daarin woon; want Hy het dit gegrond op die seë en dit vasgestel op die strome.
Ps 50:12 As Ek honger het, sal Ek jou dit nie sê nie; want die wêreld is myne en sy volheid.
Hieruit is dit duidelik dat God die eienaar van alles is. Ons is slegs rentmeesters oor die eiendom. God het in Gen 1:26-31 die mens as rentmeester aangestel om oor die natuur te heers. Die Bybel erken deurgaans privaatbesit in die sin van privaat-rentmeesterskap. Die agste gebod is “jy mag nie steel nie”. Daaruit is dit duidelik dat jy respek moet hê vir privaatbesit. Vergelyk ook Deut 22:1-4. Die Bybel lê ook sterk klem op privaat grondbesit: Job 24;2; Spr 22:28; 23:10; Hos 5:10. Dit is ook duidelik uit bv Hand 5:4.
Ook vererwing van grondgebied word deur die Bybel voorgeskryf: Num 27:8-11; Num 36:7-9 ens. Ons sien hier dat ons Vader baie klem lê daarop dat grondgebied binne die stam (groter familie) moet bly. Dit was dan ook Nabot se motivering waarom hy geweier het om sy wingerd aan die koning te verkoop (1 Kon 21:3).
3 Samevatting:
Die Bybelse beskouing staan lynreg teenoor die humanistiese beskouings daarin dat God die alleeneienaar is teenoor die humanisme se verabsolutering van die staat of die individu. Die oppervlakkige ooreenkoms met die Liberale beskouing van vrywillige verkoper en koper, is ‘n illusie, want die oppergesag van God moet altyd sentraal staan in ‘n ware Bybelse beskouing. Die Bybelse beskouing is ook onversoenbaar met die naturalisme se verabsolutering van die natuur en ook met die Afrika-beskouing wat privaatbesit minag.
Die Bybel leer ook uitdruklik dat dit ‘n wanopvatting is dat die staat absolute mag het om eiendom te vervreem en te herverdeel volgens die sosialistiese (Marxistiese) ‘gelykheidsbeginsel’.
1Sam 2:7 Die HERE maak arm en maak ryk; Hy verneder, ook verhoog Hy.
Dan 4:32 (c) ... erken dat die Allerhoogste mag het oor die koningskap van die mens en dit gee aan wie Hy wil. (Vgl ook Job 40)
Hieruit leer ons dat God beskik oor besitreg. Hy gee aan wie Hy wil en neem weg van wie Hy wil. Dit is dus ‘n illusie dat die ANC die mag het om eiendom (soos plase) van ons te kan wegneem uit eie krag. Soos Jesus aan Pilatus gesê het in Jn 19:11 (a) U sou geen mag teen My hê as dit u nie van bo gegee was nie.
Hieruit moet ons nie aflei dat ons eiendomsreg onaantasbaar is en dat God nie sal toelaat dat ons eiendom ons ontneem kan word nie. Inteendeel! God gebruik dikwels vreemde regerings om Sy volk te straf as ons nie gehoorsaam is nie. Dit sluit ook in dat Hy Sy volk se eiendom vervreem.
Dt 28:33 Die vrugte van jou land en al jou werk sal ‘n volk eet wat jy nie ken nie; en jy sal altyddeur net verdruk en hard behandel word.
Dt 28:43 Die vreemdeling wat by jou is, sal hoër en hoër oor jou opklim; en jy sal laer en laer afsak.
Die ware Bybelse perspektief oor eiendomsreg is dus totale afhanklikheid van die almagtige God. Ons hele lewe – en dus ook die grond waaroor ons aangestel is, moet ‘n lewende, heilige en aan God welgevallige offer wees (Rom 12:1). Rentmeesterskap beteken verantwoordelikheid teenoor God (nie teenoor die staat nie) – ook ten opsigte van die natuur. As ons hierdie verantwoordelikheid nie nakom nie, of as ons God se heeskappy oor alle eiendom misken, oortree ons God se opdrag en moet ons ook die straf daarvoor verwag.
Ons mag nie die dreigemente en oënskynlike mag van die aardse heersers vrees nie (Open 21:8). Ons moet God alleen vrees en net op Hom vertrou (Mat 10:28; Ps 28:7)
Ons moet ook nie die valse profete glo wat voorgee dat ons toestand nie so erg is nie.
Jer 6:14 en 8:11 En hulle genees die verbreking van die dogter van my volk op die maklikste manier deur te sê: Vrede, vrede! —terwyl daar geen vrede is nie.
Ps 24:3-6 Wie mag klim op die berg van die HERE? En wie mag staan in sy heilige plek?
Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie. Hy sal seën wegdra van die HERE en geregtigheid van die God van sy heil.
Dit is die geslag van hulle wat na Hom vra, wat u aangesig soek—dit is Jakob. Sela.
Die GKK ag dit sy Bybelse plig om gelowige volksgenote te vermaan om af te sien van die illusie dat die grondwet ons eiendom gaan beskerm en ook van die
grootheidswaan dat ons nie sal toelaat dat hulle ons grond vat nie. Ons moet ons in nederigheid onderwerp aan God se gesag en in afhanklikheid van Hom ons rentmeesterskap nakom en ook die stryd vir oorlewing van ons volk (en die beskerming van ons eiendom) aanpak. Ons het ook ‘n plig om die grond wat ons van ons Vader ontvang het, te bewaar en te beskerm. 1Kon 21:3 Maar Nabot het vir Agab gesê: Mag die HERE my daarvoor bewaar dat ek die erfdeel van my vaders aan u sou gee!
Ons ag dit ook ons Bybelse plig om volksgenote wat meedoen om leuens oor ons geskiedenis te versprei en wie hulle nie aan God se gesag wil onderwerp nie, te vermaan dat hulle die toorn van God in die gesig staar.
Verder vermaan ons die regering en almal wat ons vyandig-gesind is, dat ons ons beroep op die almagtige God van hemel en aarde en dat hulle voor Hom verantwoording sal doen.
Ps 2:1 Waarom woel die nasies en bedink die volke nietige dinge?
2 Die konings van die aarde staan gereed, en die vorste hou saam raad teen die HERE en teen sy Gesalfde en sê:
3 Laat ons hulle bande stukkend ruk en hulle toue van ons afwerp!
4 Hy wat in die hemel woon, lag; die Here spot met hulle.
5 Dan sal Hy hulle aanspreek in sy toorn, en in sy grimmigheid sal Hy hulle verskrik:
6 Ek tog het my Koning gesalf oor Sion, my heilige berg.
7 Ek wil vertel van die besluit: Die HERE het aan My gesê: U is my Seun, vandag het Ek self U gegenereer.
8 Eis van My, en Ek wil nasies gee as u erfdeel en die eindes van die aarde as u besitting.
9 U sal hulle verpletter met ‘n ysterstaf, U sal hulle stukkend slaan soos ‘n erdepot.
10 Wees dan nou verstandig, o konings; laat julle waarsku, o regters van die aarde!
11 Dien die HERE met vrees, en juig met bewing.
12 Kus die Seun, dat Hy nie toornig word en julle op die weg vergaan nie; want gou kan sy toorn ontvlam. Welgeluksalig is almal wat by Hom skuil!

Opsoek na inligting?

 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1172 gaste aanlyn