NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

 

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

‘n Voorspoedige land se son sak sodra ‘n goddelose mens aan bewind kom.

DIE DERDE TEMPEL (7)

Ds Andrè van den Berg

Lees reeks by DIE DERDE TEMPEL

DINGE GEBEUR

1.    Die Sanhedrin

1.1   ʼn Woestynraad

Die Sanhedrin (Grieks vir vergadering) is 3,500 jaar gelede tydens Israel se woestyntog in die lewe geroep.   God het Moses 70 oudstes laat kies om hom by te staan (Num.11:16-17).   Hierdie raad het alle godsdienstige en wetlike magte vertolk totdat Jerusalem in 586 vC verwoes is.   Ná die ballingskap het Esra die Sanhedrin laat herleef om hom met die herbou van die tempel te help.

Die Sanhedrin was eeue lank die hoogste hof in Israel en het namens die volk oor godsdienstige sake beslis.  Hulle het onder andere die reëls vir die tempeldiens bepaal en toegesien dat dit uitgevoer word.   Die laaste aangetekende vergadering van die Sanhedrin was in 453 nC by Tiberias.

1.2   Die nuwe Sanhedrin

Alvorens die Derde Tempel gebou kan word, moet ‘n nuwe Sanhedrin saamgestel word om besluite oor die godsdiensgebruike, offers en toelatingsvereistes vir die priesterskap te neem.   Dis op 13 Oktober 2004 gedoen toe rabbi Elyasiv en 70 vooraanstaande rabbis die nuwe Sanhedrin gevorm het - 71 lede soos van ouds.

Die herinstelling van die Sanhedrin is ʼn beduidende stap in die rigting van die bou van die Derde Tempel.   Die nuwe Sanhedrin het dadelik aan die werk gespring en opdragte vir die maak van bykans 100 heilige tempelvoorwerpe gegee.

Daar word sedert Januarie 2005 maandeliks in Jerusalem vergader om oor sake rakende die bou en inrigting van die nuwe tempel te beraadslaag.  Een van die eerste take was om die juiste ligging van die Eerste Tempel vas te stel.   Die Sanhedrin word as die enigste bevoegde liggaam beskou om dit aan te wys.

Hulle het belanghebbendes wat met navorsing oor die Derde Tempel besig is, versoek om alle ter saaklike inligting beskikbaar te stel.  Die Sanhedrin doen ook gereeld oproepe vir skenkings omdat die Derde Tempel een van die duurste bouprojekte in die geskiedenis gaan wees.

Hulle beplan om groot dele van die tempel vooraf te laat vervaardig sodat dit, soos tydens die bou van die Eerste Tempel, net op die Tempelberg aanmekaar gesit kan word.   God het aan Dawid opdrag gegee om die boublokke vir die Eerste Tempel vooraf gereed te kry sodat dit in betreklike stilte aanmekaar gesit kon word.  Baie van die boublokke lê alreeds reg vir gebruik!    

Een van Christus se profesieë dui indirek op die herinstelling van die Sanhedrin: “En bid dat julle vlug nie …op die Sabbatdag mag plaasvind nie” (Mt.24:20).   Indien die Antichris ʼn aanval op ʼn Sabbat sou maak en die Jode in Jerusalem se vlug tot ʼn sabbatsreis (1000 meter) beperk is, kan hulle uitgewis word.   Hierdie profesie dui dus indirek op ʼn nuwe gesagsliggaam wat die gesag sal hê om die vyfde gebod op Jode af te dwing.

2.    Nuwe priesters

2.1 Opleiding

Die Sanhedrin het met opleidingskole in Jerusalem begin waar meer as 500 jong Jode wat van Levi afstam as priesters opgelei word.   Hulle word ook geleer om namaaksels van ou tempelinstrumente te bespeel.  Jong Levitiese vrouens (Yehuda Avrasham) is tans besig om honderde priesterlike gewade van ‘n uitsonderlike sesdraad katoengare te weef.

Op 4 April 1999 is Jode met die van Cohen (Hebreeus vir priester) tydens die jaarlikse Priesterlike Seën by die Wesmuur vir priesterlike gene getoets.  ‘n Amerikaanse genetikus het bevind dat alle Cohens oor ‘n gemeenskaplike afwyking van die Y chromosoom beskik.  Jode met die van Levi of Cohen word as afstammelinge van die priesterlike geslag (Kohanim) beskou.

Ortodokse Jode bewaar die Kohanim en Levi’im al eeue lank vir toekomstige diens in die nuwe tempel.   Eersgenoemdes is afstammelinge van die priesterlike familie van Aäron en lg. van Levi.   Die Jode glo dat God hulle ook vir toekomstige tempeldiens bestem het.

2.2   Hoëpriesterlike drag

Alhoewel van die tempelvoorwerpe tydens die verwoesting van die Eerste Tempel gebuit is, het die borsplaat van die hoëpriester; ʼn kunswerk van goud en 12 edelstene, nie in vyandshande geval nie.   Dis in die Tweede Tempel gebruik en is net voor die verwoesting daarvan in die omgewing van Koemran weggesteek.   Alhoewel die Koperrol sê waar dit weggesteek is, kan die plek nie meer geëien word nie.

Die Tempelgenootskap werk baie nou saam met die nuwe Sanhedrin en het ʼn namaaksel van die borsplaat laat maak wat in die Derde Tempel gebruik sal word indien die oorspronklike een nie gevind word nie.   Hierdie organisasie is aan elke aspek van die Derde Tempel toegewy en is in 1987 deur rabbi Yisrael Ariel, ʼn oud valskermsoldaat in die Sesdagoorlog as ʼn nie-winsgewende organisasie met hul hoofkantoor in die Joodse woonbuurt van die Ou Stad gestig.

Die Ou Testament en Mishneh Torah skryf ʼn pers-blou kleursel (tchelet) vir die maak van die hoëpriesterlike gewaad voor (Ex.28:31).   Hierdie kleursel het uit die klier van ʼn baie skaars seeslak (Murex trunculus) gekom wat net in die Middellandse See voorgekom het.  Dit het eeue gelede uitgesterf.   Daarsonder kan die tempeldiens nie hervat word nie.

In die laat 1990’s het Israeliese duikers dieselfde slak in die Rooisee ontdek waarna ʼn voorraad van die kleurstof gemaak is.   Ongespinde wol verkry aanvanklik ʼn helder groen kleur as dit in dié kleursel gedruk word.  Daarna word dit pers-blou as dit droog is.   Dit word as ʼn garedraad gespin en in die hoëpriesterlike kleed gebruik.

3.   As van die rooi koei

Die Talmoed meld dat die Derde Tempel nie gebou kan word alvorens Leviete die Tempelberg ritueel gereinig het nie.  Rituele reiniging was vir die Jode baie belangrik.   Profete het simbolies daarvan gepraat: “En Ek sal julle uit die nasies gaan haal en julle uit al die lande bymekaar laat kom, en Ek sal julle in jul land bring.  Dan sal Ek skoon water op julle giet, sodat julle rein kan word…” (Eseg.36:24,25).   Reinigingswater is o.a. van die as van ʼn ongeskonde rooi koei verkry (Num.19).

Joodse godsdiensleiers het ʼn paar jaar gelede ʼn taakspan gestuur om ongeskonde rooi beeste in die buiteland te vind.   Dis in Finland en Amerika gevind waarna ʼn eie stoetery in Israel begin is.   In Mei 1997 is ʼn verskalf gebore wat aan al die vereistes van Num.19 voldoen het.

ʼn Tweede koperrol wat in ʼn grot by Koemran gevind is, bevestig dat Esseners die asse van die laaste rooi koei saam met ander voorwerpe in die omgewing begrawe het.  Argeoloë soek al jare lank in ʼn grot suid van Jerigo daarna.  Wat ʼn opskudding sal dit nie veroorsaak indien hierdie houertjie met as gevind word nie!

Gedagtig aan die salwingsolie wat reeds gevind is, is dit nie onmoontlik dat dit wel kan gebeur nie.   Dis egter nie ʼn Skriftuurlike vereiste vir die hervatting van die tempeldiens nie.   Die as van ʼn nuwe dier kan ook desnoods gebruik word.

4.   Gereed om te offer

Na 70 nC is daar nooit weer op die Tempelberg geoffer nie.   Die tempel was verwoes en die Jode verstrooi.   Daar sal egter weer met die inwyding van die Derde Tempel geoffer word.   Die Antichris sal hierdie diens egter na 42 maande opskort.

In April 2008 is berig dat rabbis gereed is om diere op die Tempelberg te offer.   Dit het die Palestyne hewig ontstel omdat dit in die skaduwee van die Rotskoepel sal plaasvind en tot ʼn jihad kan lei.   Die meeste Jode het dit as ʼn voorloper vir die reiniging van die Tempelberg verwelkom.

The Jerusalem Post (2 Julie 2009) berig dat Yitzak Aharonovitch, die Minister van Openbare Veiligheid, die vorige Dinsdagoggend (30 Junie) onverwags op die Tempelberg opgedaag het.  Hy was deur twee polisiehoofde vergesel.   Die Palestyne was baie omgekrap hieroor en het dit as ʼn openlike uittarting beskou!

5.   Die Tempelbergetrouheidbeweging (TGB)

Tisha b’Av is die Joodse nasionale dag waartydens die verwoesting van die twee tempels in herinnering geroep en bekla word.   Dit word jaarliks op 9 Augustus herdenk.   Die Netemanei Har Habayit of te wel Tempelberggetrouheidbeweging (TGB) is ʼn paar jaar gelede in die lewe geroep om Jode se aandag op die belangrikheid van die Tempelberg te vestig.   Hulle glo vas dat die lot van Israel sowel as die ganse mensdom op die Tempelberg beslis sal word.

Die TGB wil die besondere band tussen Israel en die Tempelberg hernu en die Jode daarmee ʼn nuwe fase in hul volksgeskiedenis laat betree.   Hulle slagspreuk lui:  “Ons sal Jerusalem nooit weer verlaat en die stad nooit weer in vyandshande laat val nie!”

In hulle beleidsdokument sê die TGB dat Israel God se uitverkore volk en werktuie van verlossing is.  Tweedens sê hulle dat Hy Israel se grense vasgestel het en dat geen deel van die land derhalwe weggegee mag word nie.   Derdens moedig hulle elke buitelandse Jood aan om na Israel terug te keer en aan die verlossingsproses deel te neem.  Wie die uitnodiging nie aangryp nie, sal hierdie voorreg verloor.   Laastens wy hulle hul opnuut aan God se opdragte soos in die Tanach verwoord word.

ʼn Groot groep Jode het op 10 Augustus 2000 na die Tempelberg beweeg om die Jode se aandag op die bou van die Derde Tempel te vestig.   By hierdie geleentheid het hulle al Israel se vyande gewaarsku dat hulle optrede teen Israel alles tevergeefs is.   Buitelanders hunker eerder na Arabiese olie as om Israel te ondersteun!

Tydens hierdie verrigting was almal in sak en as geklee en is daar uit Klaagliedere gelees.   Daarna is swart vlae gewaai om die regering teen ʼn derde verwoesting van Jerusalem te waarsku indien hulle die Islamiete nie van die Tempelberg af verdryf nie.   Daarna is Ex.34:12,13 as boodskap aan die regering gestuur: “Neem jou dan in ag dat jy geen verbond sluit met die inwoner van die land waarin jy kom nie; sodat hy nie miskien ʼn strik vir jou word nie.  Maar hulle altare moet jy omgooi en hulle klippilare verbrysel”

Die TGB wou alreeds op 16 Oktober 2000 die hoeksteen van die Derde Tempel op die Tempelberg lê, maar is deur die regering verhinder.  Daarna het die optog na die Wesmuur beweeg waar ʼn beroep op die regering gedoen is om nie vir die Palestynse bang te wees nie.  God sou hulle help.  Daarna is Ps.137:5,6 ter afsluiting gelees: “As ek jou vergeet, o Jerusalem, laat my regterhand dan homself vergeet! Laat my tong kleef aan my verhemelte as ek aan jou nie dink nie, as ek Jerusalem nie verhef bo my hoogste vreugde nie”

Op 27 Desember 2000 het die TGB saam met duisende buitelandse ondersteuners na die Tempelberg beweeg.   Dit was op dieselfde dag dat pres. Clinton die Jode versoek het om Jerusalem aan die Palestyne te oorhandig.   Die polisie het verhoed dat die optog verder gaan waarna die TGB die boodskap van Nehemia aan die Arabiere van sy tyd aan Clinton gestuur het: “Die God van die hemel, Hy sal ons dit laat geluk, en ons, sy knegte, sal ons klaarmaak en bou; maar julle het geen deel of reg of gedagtenis in Jerusalem nie” (Neh.2:20).

Teenstand...vervolg

Opsoek na inligting?

 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1132 gaste aanlyn