Nuutste bydraes

GEDAGTES VIR ELKE DAG

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Here, ek is een van die mense wat oud genoem word. Ek lewe in die aand. Nie lank nie, dan is dit nag. Laat my in my laaste treë nie alleen nie. My lewe het eenmaal waarde en sin gehad. Ek het gewerk, gely, invloed uitgeoefen. Wat ek gedoen het, skuif al hoe verder weg. Ek vra u om my te bewaar van bitterheid, van die drang om my kennis te bewys. Ek wil leer om te laat los. Ek wil my op niks anders as u goedheid verlaat nie.

GEMENGDE HUWELIKE – JA OF NEE?

Ds A vd Berg

Omdat Suid-Afrika so ’n wye verskeidenheid van rasse met uiteenlopende lewens- en kulturele verskille huisves, is die erkenning van veelvolkigheid en rasseverskille onontbeerlik vir vreedsame naasbestaan.  Ongelukkig het die verwysing na rasseverskille vandag so ’n politieke plofkrag verkry, dat die onderwerp liefs vermy word.

Maar om dit eenvoudiger te stel, ons durf dit nie verontagsaam nie maar moet stil en diep daaroor besin sodat elkeen sy regte uitweg hieruit kan kies.

Toe die eertydse verbod op gemengde huwelike jare gelede geskrap is, het die liberale media rassevermenging begin ophemel.   Vandag is feitlik alle TV-sepies en advertensies kunsmatig rasgemeng.   Die liberale media laat geen geleentheid verbygaan om rasgemengde huwelike aan die groot klok te hang nie, veral as dit openbare figure en sportlui is.

Dit laat gelowiges met vrae:  Is rasgemengde huwelike in God se oë reg?  Is rasbewustheid sonde?   Wat sê die Bybel?

In die verre verlede was rassevermenging in Suid-Afrika taboe.  Mense het by hul eie ras gehou om hul eenselwigheid en kultuurverskille te bewaar.   Dis nie deur regerings of kerke op hulle afgedwing nie, maar uit eerbied vir God se skeppings-orde gehuldig.   In Gen.1:24 skryf Moses oor God se natuurwet en sê dat God al die diere volgens hulle soort gemaak het.  ’n Bok sou nie ’n perd of ’n duif ’n swaeltjie voortbring nie.  God het vir elke dier ’n eiesoortigheid beskik wat hulle van meet af aan instinkmatig bewaar.

God het ook mense in soorte verdeel.   In Openbaring skryf Johannes telkens van die samekoms van volke, tale en nasies aan die voleinding van die wêreld:  “Na hierdie dinge het ek gesien en kyk, daar was ’n groot menigte wat niemand kon tel nie, uit alle nasies en stamme en volke en tale…” (Openb.7:9).  Volkere-verskeidenheid sal nooit verdwyn nie, maar wel deur die Satan aangeval word.

God het vroeg in die mensegeskiedenis die mensdom in volke verdeel toe Hy die nageslag van Kain van dié van Set geskei het.   Set se nageslag was God se uitverkorenes en is die seuns van God genoem (Gen.6:1).   Kain s’n het God nie behaag nie omdat hulle boos was.

Toe Set se nakomelinge later met dié van Kain ondertrou, het dinge begin skeef loop.  Hulle versuim om hul nageslag onbesmet te hou, het hulle spoedig so van God vervreem, dat Hy die ganse mensdom, op agt na, in ’n watervloed laat omkom het!

Twee geslagte ná die vloed het God weer skeiding gemaak toe Gam en sy seun Kanaän Hom mishaag en hulle van die geseëndes uitgesluit is.  Uit hulle nageslag het die Kanaäniete, Jebusiete, Amoriete en Hewiete gespruit wat in die tyd van Josua teen Israel oorlog gevoer het.

God is ’n Skeiding-maker.  Die Bybelskrywers beklemtoon dit selfs in die Nuwe Testament:  “Moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie, want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid en watter gemeenskap het die lig met die duisternis?  En watter ooreenstemming het Christus met Belial, of watter aandeel het die gelowige met die ongelowige?  Of watter ooreenkoms het die tempel van God met die afgode?  Want julle is die tempel van die lewende God, soos God gespreek het: Ek sal in hulle woon en onder hulle wandel en Ek sal hulle God wees en hulle sal vir My ’n volk wees.  Daarom, gaan onder hulle uit en sonder julle af, spreek die Here en raak nie aan wat onrein is nie en Ek sal julle aanneem; en Ek sal vir julle ’n vader wees en julle sal vir My seuns en dogters wees, spreek die Here, die Almagtige” (2 Kor.6:14-18).

God veroordeel rassevermenging.  Die Bybel noem dit verbastering.  Let op die sewende gebod (egbreuk) wat nie net oor ongeoorloofde liefdesverhoudings gaan nie, maar ook oor onwettige vermenging.  In Hebreeus het die woord egbreuk ook die betekenis van bederf, verlaag en ontwrig - iets wat geskaad word deur ’n vreemde inhoud by te voeg.

Kinders wat uit rassevermenging gebore is, is in die Bybelse tyd prontuit basters genoem en getuig van God se afkeur in rassevermenging.  “Geen baster mag op die vergadering van die Here kom nie; selfs sy tiende geslag mag op die vergadering van die Here nie kom nie” (Deut.23:2).

Die mens is ’n kuddedier.  Hy vereenselwig hom met sy eie soort en skei hom van andersoortige mense af.    Dit word ook in die diereryk waargeneem waar indringers verjaag word.  Geen kultuur kan sonder rasse-voorkeur voortbestaan nie.  Hy sal hom moet afskei ten einde te bestaan.

Selfs God se verlossingsplan met die mensdom getuig van voorkeur.  Toe Sarai moed opgegee het om ’n kind vir Abram te verwek, het sy die probleem probeer regstel deur ’n Egiptiese slavin as plaasvervanger te gebruik.   Dit was nie die antwoord nie.   Ismael was nie die verbond-erfgenaam nie.   Hy was ’n baster; fisies en geestelik.  Toe Isak later gebore is, het God met hom en sy nageslag die verbond herbevestig.

Toe die Israeliete die beloofde land in besit geneem het, het God hulle baie duidelik gewaarsku om nie met die Kanaäniete te vermeng nie. Dit sou hulle van God vervreem.   Israel moes baie hard teen hulle optree: “…hulle altare moet julle omgooi en hulle klippilare verbrysel en hulle heilige boomstamme omkap en hulle gesnede beelde met vuur verbrand.  Want jy is ’n volk heilig aan die Here jou God; jou het die Here jou God uitverkies om uit al die volke wat op die aarde is, sy eiendomsvolk te wees” (Deut.7:5,6).

Eeue hierna het God die terugkerende Joodse ballinge gewaarsku om nie met die plaaslike bevolking te vermeng nie (Esra 9).   Luister hoe hard praat Nehemia by geleentheid met die Jode wat vermeng en baster-kinders gehad het: “Daarom het ek met hulle getwis en hulle gevloek en sommige van hulle geslaan en die hare uitgepluk en hulle by God besweer: Julle mag julle dogters nie aan hulle seuns gee en julle mag nie van hulle dogters vir julle seuns of julleself neem nie! Het Salomo, die koning van Israel, nie deur hulle gesondig nie?” (Neh.13:25,26).

Gemengde huwelike bevorder nie die saak van die Here nie.   Salomo se ongeoorloofde huwelike met heiden-vroue het Israel, die uitverkore volk van God, selfs in twee laat skeur!   Gemengde huwelike pas veel eerder in die kraam van die Satan omdat sulke egpare selde of ooit by ’n kerk betrokke raak.  Soos wat die vreemde vroue Salomo van God vervreem het, vervreem rasgemengde huwelike mense van die kerk.

Die voorstanders van rasgemengde huwelike haal graag Num.12:1 aan: “ En Mirjam en Aäron het teen Moses gespreek vanweë die Kusitiese vrou wat hy geneem het; want hy het ‘n Kusitiese vrou geneem (Num 12:1).  Dit lyk op die oog af asof Moses na die dood van Sippóra met ’n Ethiopiese vrou, ’n swarte, getrou het.

Nee, dit was nie die geval nie.  Die land Kus het in die tyd van Moses uit die suidelike Egipte, Soedan en noordelike Ethiopië bestaan en was deel van Arabië.    Volgens Ex 34:11, 16 was die Kusiete nie deel van die volkere met wie die Israeliete nie mag getrou het nie.  Hier is dus nie van ‘n gemengde huwelik in die Bybelse sin van die woord sprake nie.

Sommige geleerdes meen dat Kus en Midian dieselfde land was: ”Ek sien die tente van Kusan met onheil oordek, en die tentdoeke van die land Mídian bewe” (Hab.3:7).   Nadat Moses die Egiptenaar doodgeslaan het, het hy na Midian gevlug wat aan die oostelike kus van die Rooi See geleë was.  Dis ook moontlik dat die Kusitiese vrou na wie Num.12:1 verwys, na alle waarskynlikheid Sippóra was, met wie Moses volgens Ex 2:21 getrou het, en nie ‘n tweede vrou met wie hy later in die huwelik getree het nie.

Feit bly staan dat die eertydse verbod op rassevermenging nog net so van krag is soos die wet teen afgodery, diefstal en moord.  Christus het dit nooit herroep nie.   Nog minder is dit in die vroeë Christelike kerk afgeskaf.

Rassevermenging is in stryd met die Skrif en ’n bedreiging vir die Christendom.   Die aandrang op die gelykheid van alle rasse asook rasgemengde huwelike moet as deel van die Satan se strategie om ’n mense-eenheid onder die Antichris te vestig, gesien word.

Toe massaproduksie tot die standaardisering van goedere gelei het, het dwase geglo dat die mensdom ook gestandaardiseer kan word.  Dis gelykheid genoem.  God-geskape rasseverskille is as pigmentasie-verskille afgemaak en chaos gebaar.  Dink maar net aan die ontwrigting wat Jean Jaques Rosseauw se ideologie van vryheid, gelykheid en broederskap nie ontketen het nie!

Die wederkoms van Jesus is naby.  Satan is besig met sy laaste aanslag op die mens en tas alles wat God goed geskape het aan.  Ook die huwelik.  Gemengde huwelike is ’n instrument in sy hand.   Rassegelykheid is die onderbou vir die Satan se een-wêreld broederskap!

Is alle rasse gelyk soos wat die ontspoorde kerke verkondig?  Nee, rasse is so ongelyk as kan kom!  Sommige haat mekaar selfs daarvoor.   Dis ʼn feit wat nie wegredeneer kan word nie.   Mense is slegs in een opsig gelyk – almal word gebore en almal sterf.   So ook diere.   Gelykheid mag vir sommige mense na ʼn reg lyk.  Dis egter nog nooit as ʼn feit bewys nie.

Daarom is dit reg om met goddelike versigtigheid oor jou bloedlyn te waak en jou volks-eenselwigheid te vertroetel.  Rasbewustheid is nie per sé rassehaat nie.

Enigeen wat tot bekering kom, is gered maar rasvermenging is onbybels en onprakties.   Ons glo absoluut in soewereiniteit in eie kring.  “Ek het nog ander skape wat nie aan hierdie stal behoort nie.  Ek moet hulle ook lei en hulle sal na My stem luister en dit sal wees een kudde een herder” (Joh.10:16).  Verskillende stalle vir verskillende skape is ons beleid.

’n Volk se  rasbewustheid getuig van ʼn hartstog vir die lewe en ’n behoefte aan oorlewing.   Dis nie verkeerd nie.  Wie eerbied vir homself het, aan sy eie ras voorkeur gee en onder sy eie volksgenote wil woon omdat hulle sy volks-waardes vertolk, moenie van rassehaat beskuldig word nie.  Niks gee ʼn volk soveel krag soos die suiwerheid van sy bloed nie.

Onverskilligheid oor godsdiens en rassesuiwerheid het die hele mensegeslag in die tyd van Noag laat omkom.  Luister wat sê Jesus hieroor:  “Want net soos wat hulle was in die dae voor die sondvloed toe hulle geëet en gedrink het, getrou en in die huwelik uitgegee het, tot op die dag wat Noag in die ark gegaan het en dit nie verstaan het voordat die sondvloed gekom en almal weggevoer het nie, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees” (Mt.24:37-39).    Ek hoor die ondertoon van verbode huwelike baie duidelik; die vermenging van Set se nageslag met dié van Kain.

Toe Israel Jesus as Messias verwerp het, het Hy ’n nuwe volk geskep om Hom te dien: “En as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename” (Gal.3:29).   Hierdie geestelike Israel het ’n groot verantwoordelikheid - hulle moet anders as die res van die mensdom wees. “Maar julle is ’n uitverkore geslag, ’n koninklike priesterdom, ’n heilige volk, ’n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van Hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig…” (1 Pet.2:9).

Rassevermenging bedreig uiteraard hierdie bestemde andersheid.  Geen wonder dat die Bybel geen positiewe woord oor ’n reënboog-kultuur soos tans in Suid-Afrika verheerlik word, rep nie.  Dis ’n heroprigting van die toring van Babel! God verwag van geen volk om sy eenselwigheid op die altaar van ʼn reënboognasie op te offer nie.

Rassevermenging is ʼn bose aanslag teen God se orde.  Die Bybel sowel as die natuur keur dit af.  Verbastering kan nooit aanloklik gemaak word nie!  Dit is en bly ’n vergryp teen God se orde.

Niks is so heilsaam as rasseskeiding nie.  Dit het nog nêrens die wêreldvrede bedreig nie, maar eerder bevorder.   Daar was al baie reënboognasie-projekte in die verlede.  Almal het misluk omdat mense God nie voor oë gehou het nie.  ’n Reënboognasies huisves altyd ʼn reënboog van booshede.  Let maar net op die skerp styging in die misdaadsyfer in ons land nadat dié fatale eksperiment geloods is.

God seën diegene wat sy Woord en gebooie hou en straf hulle wat dit verbreek.   Let maar net op hoë goed dit met ons eie land gegaan het toe daar ’n wet teen rassevermenging was?  Baie beter as nou!   Indien rassevermenging in God se oë reg is, sou dit destyds met ons land sleg gegaan het en vandag goed.  Net die teenoorgestelde het gebeur.   Getuig dit nie van God se straf nie?

Dieselfde ding het in 1986 in die NG Kerk gebeur toe die kerk haar deure vir alle rasse oopgestel en aan ’n rasgemengde kerk, wat strukturele eenheid genoem is, begin werk het.  Wyle prof. Johan Heyns het aan die einde van daardie omstrede Sinode gesê dat die Heilige Gees hulle nog nooit so duidelik gelei het nie en dat hulle die seën van God sal ervaar.   Net die teenoorgestelde het gebeur!   Duisende lidmate het die kerk verlaat, predikante is nie meer beroep nie en baie gemeentes het gesluit.   Die logiese afleiding is dat die NG Kerk ’n reuse fout met rassevermenging gemaak het!

Ek sluit af.

Is rasgemengde huwelike Bybels regverdigbaar?  Ek kan met ’n rein gewete voor God nee antwoord.  Ek sal vir geen oomblik aanvaar dat God my volk in ʼn smeltpot van rassevermenging wil laat verdwyn nie.   Suid-Afrika moet eerder ʼn mosaïek van verskillende volke met verskillende kulture wees wat God op ’n eiesoortige wyse verheerlik.

U soek na?

 •  

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  _________

  HOU VAKANSIE IN MOSSELBAAI !

  Baie netjiese vakansie-akkommodasie in Fraai Uitsig, Kleinbrakrivier, Mosselbaai Munisipaliteit. Twee kilometer vanaf Kleinbrak en Tergniet se swemstrande en ongeveer 10 kilometer vanaf Hartenbosch. Pick n Pay binne loopafstand.
  Kliek hier vir volledige inligting en foto's: OPSOEK NA BEHUISING VIR VAKANSIE?
   
  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________
   
  SKAARS BOEKE TE KOOP
  C J LANGENHOVEN 16 VOLUMES
  FAK-SANGBUNDEL 1 VOLUME
  Hierdie 16 volume Langenhoven-stel is 'n goedopgepaste kosbare versamelstuk. Dit beslaan die volledige inhoud van Langenhoven se bundels soos Sonde met die Bure; Loeloeraai; Herrie op die ou Tremspoor; Doppers en Filistyne; en al die kosbare stories uit die pen van Langenhoven.
  Die FAK-sangbundel is ook in goeie toestand en kan saam of apart van die Langenhovenstel gekoop word.
  Eienaar moet na 'n kleiner woonplek verhuis en vra 'n redelike aanbod vir sy boeke.
  Die aanbevole waardasieprys vir die Langenhovenstel is R1600.00; en vir die FAK R100.00
  Koerierkoste sal bykomend wees.
  Kontak

  Chris Carstens

  Sel no 082 954 3383

  Epos adres

  chris.carstens

  @vodamail.co.za

  ___________
  DIGBUNDELS:
    'n Versameling van 4 elektroniese bundels - 226 gedigte @R350.00:  
  Vir alle navrae  skryf aan 
  Amanda
  @waterstrome.co.za
  Uittreksel uit:
  'n Nasie in Pyn:
  ...Saam sal die hele wêreld vir hulle bid.
  Saam sal ons met pyn in ons harte sit.
  Mag hulle berus in u wil
  Mag hulle voor U verstil.
  _________
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  'n Boek getiteld DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK - Christen Teokratiese Separatisme, uit die pen van ds AE van den Berg, het  in gedrukte vorm verskyn. 
  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.  
  DIE
  VOLMAAKTE REPUBLIEK - Christen Teokratiese Separatisme, bring helder perspektief oor rasseverskille en die natuurlike skeiding van rasse wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte aan geestelike transformasie wat landsburgers van denkrigting sal laat verander en van al die sogenaamde polities-korrekte onregte en gewaande vryheid waarmee hulle belas word, sal bevry.
  Lesers word aangemoedig om hulle daadwerklik vir 'n Christen-teokrasie in 'n volmaakte republiek te beywer deur sinvolle besluite te neem in die lig van God se Woord, en onophoudelik te bid dat dit spoedig hier aan die suidpunt van Afrika verwesenlik word. Politiek is 'n saak van erns en harde werk waardeur wet en orde gehandhaaf word en durf nie in eerlose hande gelaat word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel, iets wat op staatkundige gebied slegs in 'n Christen-teokratiese bestel tot sy reg sal kom.

   

  U kan hierdie boek bestel by
  ds AE van den Berg
  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com
  Prys: R50-00

   
 • BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  ('n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 'n Nuwe Trek (Exclusive Books) Prys: ZAR180

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is by http://tinyurl.com/lx9vrs8

  ... en loot.co.za dit verkoop teen R169 http://tinyurl.com/l26h6jl

  ... kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD


  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  JULIE 2013

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. 

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2 NOU BESKIKBAAR

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.
  of skakel hom by
  074 967 5187


  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 • Kliek op DIE CHARISMATIESE GEVAAR om meer oor hierdie boek te wete te kom Lees verder...  
 • FILM OOR DR HF VERWOERD

  Kyk by hierdie skakel http://youtu.be/TcO3zPF8998

    na die kort film oor dr HF Verwoerd.   
  Dit kan ook direk bestel word by Riaan: +27823712682 of by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
   

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

 

'N BIETJIE LANGENHOVEN:

Ek sê nie al die suur mense is Fariseërs nie, maar naastenby al die Fariseërs is suur. In alle geval, solank hulle onthou om Fariseërs te wees. Want dis ook 'n inspanning.
Verbeel jou 'n wêreld sonder 'n skaterlag, sonder eens 'n glimlag. 'n Hemel op aarde, sal die Fariseër sê. Uit so 'n hemel sou ek wou wegloop hel toe.

Die man wat ek na soek, is nie dié wat die minste foute maak nie, maar dié wat die meeste foute régmaak.

Slaap laat solank as jy jou eie baas is en daar sal 'n tyd kom wanneer 'n 'n baas jou sal laat vroeg opstaan.

Ontydige vlyt is die merk van die luiaard. Dis sy verskoning vir ontydige rus.

Ons reken ons geluk vir ons loon en ons straf vir ons ongeluk.

Welvaart is die  dogter van matigheid en die moeder van weelde.

My swaarste pad trap ek self vir my plat, en die swaarste is die wat my voete nooit vat.

Daar is geen kuns by sukkel en geen sukkel by kuns.

Die boer wat nie saai nie sal nie misoeste kry nie, maar hy sal geen goeie ook kry nie.

Het die daeraad lief en die dag sal jóu liefhê.

'n Man wat werklik oor homself baas is, is nooit die kneg van 'n ander nie.

Dis die flukse perd wat flou word. Meer moeite as wat die vlytige het vir sy loon, het die luiaard verniet.

Op die ou end werk die vlytige man vir homself, die luiaard vir 'n ander.

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Kla net oor jou kooi as dit 'n ander is wat dit vir jou opgemaak het.

Hoe korter jy jou kuier maak, hoe gouer sal jy weer genooi word.

Om my naaste lief te hê is vir my 'n sware gebod. Met die mense daargunter kry ek dit nog op 'n manier reg.

Jy sê "ja" waar jy moes "nee" gesêhet omdat jy die ander nie wil aanstoot gee nie. Maar eken hoe het hy jou aanstoot gegee met sy versoek!

Aan 'n nuwe wa kan jy sien of dit 'n goeie skilder was; aan 'n oue of dit goeie wamaker was.

Trek liewer vir jou vriend jou broek uit as om vir hom vir 'n baadjie borg te staan. Anders loop julle naderhand albei nakend.

Die vriendskap wat jy moet koop is 'n duur artikel. Jy sal nie weer jou prys kry as jy dit van die hand wil sit nie.

Moenie vriendskap en besigheid meng nie – jy bederf albei.

'n Man wat nie vyande het nie deug nie vir 'n vriend nie.

Maak jou vriendelikheid goedkoop en hou jou vriendskap duur.

Moenie jou vriend vergeet nie; dit sal hom seermaak. Maak jou vyand daarmee seer.

'n Skare is 'n versameling van eensames.

Stuur die luiaard na die miere, en as hy nie te lui is om te gaan nie sal hy te lui wees om weer terug te kom.

Dis net so moeilik om maklikheid in die ou wêreld te kry as wat dit maklik is om moeilikheid te kry.

Waardeer die werk van jou vrou. Jy kan nie op die aarde 'n ander kneg kry vir dieselfde diens en dieselfde prys nie.

Met spaarsaamheid sal jy uit die kleinste inkomste iets oorhou; met verkwistery sal die grootste vir jou te min wees.

Besorg jou eie boodskap en reken die moeite teen dit wat die misverstand jou sou gekos het.

Het die ryk man nodig om so suinig te wees? Maar hy is nie 'n ryk man wat suinig geword het nie; hy is 'n suinige man wat ryk geword het.

Help jou swakke mededinger op die bene bly.  As hy tot niet gaan, kom daar dalk 'n sterke in sy plek.

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES (7)

(Lees die reeks by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

 • Die adderbyt van naberou is verskriklik (Naberou is ontstellend.)
 • Hy het hom in 'n addergebroedesel begewe (Hy was tussen 'n groep nydige, aanvallende mense.)
 • Sy het hom adieu toegeroep (Sy het vaarwel gesê.)
 • 'n Adres van adhesie is 'n geskrif waarin instemming betuig word met 'n versoek.
 • Jy is nou by die verkeerde adres (Jy soek die oorsaak van die kwaad by die verkeerde persoon.)
 • Dit was advokatery (Dit was regskundige uitoorlêery.)
 • Hy sal die werk weer afbroddel. (Hy sal knoeiwerk of slordige werk verrig.)
 • Sy wil elke takie afbrom (Sy kla die hele tyd terwyl sy werk.)
 • Jy kan nou maar afdans (Jy kan nou maar skoert.)
 • Moet hom nie op sy verdienste afdwing nie (Moet hom nie verkleineer nie.)
 • Die ou werkie draf ek gou af (Ek sal dit sommer gou afhandel.)
 • Hulle wil die rusie afdrink (Hulle wil vrede maak.)
 • Sy het soms baie affêrinkies (Sy is dikwels vol nukke en nonsens.)
 • Hy sal wel weer geld van haar affutsel (Hy sal dit op 'n oneerlike manier van haar kry.)
 • Daar kan niks van afgaan nie (Dit kan nie ontken word nie.)
 • Hy sal 'n afgehekste loesing kry ('n deeglike pak slae.)
 • Sy is 'n afgelekte meisie (Sy het al baie kêrels gehad.)
 • Jy lyk so afgesak (Jy lyk baie moeg.)
 • Hy het afgetop gelyk (Hy het verleë gelyk.)
 • As jy iets van hom wil hê sal jy dit moet afgoël (Hy is so suinig!)
 • So 'n afhaler is onnodig ('n Onnodige belediging.)
 • As dit afhang moet ons dit maar opbind (Skertsend wanneer iemand gedurig begin met "Dit hang af..."
 • Na elke partytjie is hy babalaas ( dan ly hy aan die gevolge van te veel alkohol).
 • Daar was 'n Babelse gegons van stemme (Almal het gelyktydig gepraat).
 • Dit was 'n Babelse verwarring (Dit was baie deurmekaar).
 • Hy sal weer mooi broodjies kom bak (Hy sal kom vlei en mooipraat om sy doel te bereik),
 • Hulle eet nie uit een bak nie (Hulle is nie vriende nie).
 • Sy het hom 'n bak gewys (Sy het hom onvriendelik tereggewys).
 • Gou by die bak maar lui by die vak (Hy is eerste daar waar iets te ete is maar traag as hy moet werk).
 • Hy maak sy hande bak (Hy kom bedel iets).
 • Ons moes bak staan (Ons moes hard werk).
 • Dit was sommer 'n bakerpraatjie (Dit was 'n skinderstorie).
 • Jerusalem is die bakermat van die Christelike Kerk ( Dis waar dit begin het. 'n Bakermat was 'n mandjie waarin die baker – die vrou wat 'n pasgebore baba versorg het – die kindjie op haar skoot voor die vuur versorg het).

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 2677 gaste aanlyn