Nuutste bydraes

GEDAGTES VIR ELKE DAG

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

 

God help gelowiges om hul lewenskip reg te stuur sodat dit die storms van die lewe suksesvol kan trotseer.  Daarom skyn God se reënboog van genade altyd helder in hulle lewe.   God gee hulle die genade om ‘n lig aan te skakel eerder as om die donker te verwens.  Daarom oorweldig spanning hulle nie maklik nie.

HARTSTOG VIR DIE WAARHEID EN ONVERGEEFLIKE SONDE

Ds Andrè van den Berg

Die Bybel is vol ernstige waarskuwings.  Een wat egter bo al die ander waarskuwings uitstaan, is die onvergeeflike sonde.   Maar wat is dit presies?  In Mt.12 sê Christus dat dit lastering teen die Heilige Gees is.  Markus en Lukas skryf ook daarvan in onderskeidelik 3:28-30 en 12:10.

Mattheus en Markus se uitsprake hieroor moet egter in ʼn ander verband as Lukas s’n gesien word.  In Matteus en Markus gaan dit oor die Joodse kerklui wat Jesus daarvan beskuldig het dat Hy al sy wonders deur die mag van die Satan verrig het.   In Lukas gaan dit egter oor die openlike verloëning van Christus tydens vervolging.

Die sonde teen die Heilige Gees gaan dus nie bloot daaroor om Jesus se werk aan Satan toe te dig nie.  In al drie die Skrifgedeeltes is dit sonde wat teen Jesus self gerig is.  Nogtans noem Christus dit lastering teen die Heilige Gees.

Johannes praat ook in sy Sendbrief van ʼn onvergeeflike sonde: “As iemand sy broeder ʼn sonde sien doen wat nie tot die dood is nie, moet hy bid, en Hy sal hom die lewe gee – vir die wat nie ʼn sonde tot die dood doen nie. Daar is ʼn sonde tot die dood; daarvoor sê ek nie dat hy moet bid nie” (1 Joh.5:16).  Johannes brei nie verder hierop uit nie wat ons laat vermoed dat die gelowiges presies geweet het waarvan hy praat omdat die vroeë kerk hieroor gepraat en gelowiges gewaarsku het.

Die brief aan die Hebreërs werp egter die meeste lig op die onvergeeflike sonde.  Hierdie brief is aan Jode geskryf wat toe alreeds baie jare Christene was maar wat om een of ander rede moeg geword het vir die geestelike wedloop en dit oorweeg het om na die Joodse godsdiens met sy seremonies terug te keer.  Die skrywer probeer alles in sy vermoë om hulle van hul beoogde geloofsversaking te laat afsien.  In hoofstuk.2 waarsku hy hulle dat hulle geen verskoning vir sulke geloofsversaking het nie en dat God hulle daarvoor sal straf.

In hoofstukke 4-5 neem hy sy lesers terug in die geskiedenis en herinner hulle aan God wat Israel, op pad na Kanaän, weens hul ongeloof gestraf het.   Toe hulle wou omdraai terug Egipte toe, het hulle aan God ongehoorsaam geword.  Gevolglik het ʼn hele geslag in die woestyn gesterf en Kanaän nooit gesien nie.       Die skrywer waarsku Christene om nie in dieselfde strik te trap nie – jy draai nie op jou spoor terug nie!

Die Israeliete het ʼn belofte van God vir ʼn nuwe vaderland gehad.  Dit sou egter inspanning kos om dit te bereik.   Presies dieselfde met Christene – hulle is die ewige lewe saam met Christus in die Nuwe Jerusalem (geestelike Kanaän) beloof.  Hoe durf mens daaraan dink om óm te draai?!

In hoofstuk 6 waarsku hy dat indien Christene na die Joodse geloof terugkeer, hulle Christus verwerp en nooit weer tot bekering kan kom nie omdat hulle willens en wetens die rug op Hom draai.  Sulke mense vertrap immers God se onuitspreeklike kosbare gawe in Christus.  En omdat God niks aan mense het wat terugdraai nie, is die hel al wat vir sulke mense oorbly!

Die klem van die onvergeeflike sonde val dus op ʼn sonde wat gepleeg word nadat kennis van die waarheid ontvang is:  “Want as ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie” (Heb.10:26).

Die Joodse Christene se versoeking om op die geloofspad terug te draai, het hoofsaaklik oor tydelike, stoflike voordele gegaan.   Die Joodse kerk se rituele was minder veeleisend as dissipel-wees.  Daarbenewens was Christene se lewens gedurig bedreig omdat die Romeinse owerheid die Christelike geloof as iets onwettig beskou het terwyl die Joodse geloof wettig en dus nie gevaarlik was nie.  Jode het die Christelike kerk ook as kultureel melaats beskou. Indien die Christene na die Joodse kerk sou terugkeer, sou daardie stigma verdwyn.

Die skrywer herinner die Christene daaraan dat hulle erfgename van ʼn nuwe verbond is.  Hulle het die vervulling van Ou Testamentiese profesieë gesien en durf nie maak asof niks gebeur of verander het nie.   Gevolglik is die vernietigende sonde die bewustelike verwerping van die waarheidsgetuienis oor Jesus Christus en kom op die verloëning van die Persoon en werk van Christus neer.

Die Jode en hul godsdiensleiers was deeglik op hoogte met die Ou Testamentiese profesieë.  Desondanks het hulle hul oë vir die vervulling daarvan gesluit.  Daarbenewens is Christus se leer en optrede telkens met wonders bevestig soos voorspel is:

“En in dié dag sal die dowes Skrifwoorde hoor, en uit donkerheid en duisternis sal die oë van die blindes sien...  en die behoeftiges  onder die mense sal juig in die Heilige van Israel” (Jes.29:18,19).  
“Dan sal die oë van die blindes geopen en die ore van die dowes ontsluit word.  Dan sal die lamme spring soos ʼn takbok, en die tong van die stomme sal jubel...” (Jes.35:5,6).

Die duidelikste voorspelling wat in vervulling gegaan het, is Jes.53 waar die profeet die lyding en dood van die Messias voorspel het.  Het die Jode dit dan nie gelees of die rabbi’s daaroor gepreek nie?   Hulle het hulle doelbewus teen al die getuienis oor die Messias verhard en gevolglik die Lig wat in die wêreld gekom het, verwerp: “Hy het na sy eiendom gekom, en sy eie mense het Hom nie aangeneem nie” (Joh.1:11).

Jesus van Nasaret was sintuiglik waarneembaar.  Hy het soos enige ander mens gelyk.  Dus was dit maklik om na Hom te luister of om die rug op Hom te draai.  Dit sou nie ʼn onvergeeflike sonde wees nie.   Dink aan Christus se gebed vir sy laksmanne op Golgota dat God hulle moes vergewe omdat hulle nie geweet het wat hulle doen nie.

Die Heilige Gees, so anders as Jesus, is nie sintuiglik waarneembaar nie.  Hy werk innerlik.  Maar sy getuienis draai altyd om die as van dieselfde tema: die heerlikheid en verheerliking van Christus.  Gevolglik was die Jode se sonde  eintlik teen die Heilige Gees wat die onomstootlike getuienis oor Jesus Christus in hulle hart gegee het.  Daarom het Jesus van die lastering teen die Heilige Gees gepraat.

Stefanus kla net voor sy steniging die Joodse kerklui aan: “Julle hardnekkige en onbesnedenes van hart en ore, julle weerstaan altyd die Heilige Gees; net soos julle vaders, so ook julle” (Hand.7:51).  Die woord weerstaan beteken letterlik dat hulle teen die Heilige Gees ingebeur het.  Wanneer hulle die geesvervulde prediking hoor, sê vers 54 dat hulle woedend in hul harte was.  Letterlik staan hier dat die Jode se harte middeldeur gesny is.  Dieselfde wat op Pinksterdag in Jerusalem gebeur het.  Die hoorders is diep in hul hart getref (Hand.2:37).

Hand. 2 en 7 leer ons dat die Gees kragtig en oortuigend in beide gelowiges en verlorenes se harte werk.   Wesenlik was dit dieselfde prediking maar met twee uiteenlopende reaksies, alles aan twee verskillende soorte harte te wyte - een van klip en een van vlees.

Wanneer Jesus in Luk.12:10 met die dissipels oor die laster teen die Heilige Gees praat, doen Hy dit met ʼn spesifieke doel.   Hy wys hulle op die versoeking wat daar gaan ontstaan om Hom tydens die vervolging wat op hande was te verloën.  Gelowiges wat weens hul getuienis van Jesus Christus voor die hof is, het uiteraard ʼn geskiedenis van dissipelskap gehad.   Jesus was vir hulle ʼn werklikheid in hul lewe.   Om ter wille van tydelike voordele onder druk te swig en die rug op Christus draai, sou hulle ʼn onvergeeflike sonde pleeg.

Die onvergeeflike sonde word dus eerstens deur mense gepleeg wat in hul hart weet dat Christus werklik die Messias is soos wat die Evangelie van Hom getuig.   Die Heilige Gees het hul innerlik oortuig.  Hulle was waarskynlik ook eens deel van ʼn gemeente wat die genade van Christus ervaar het.   Tweedens word hierdie sonde gepleeg deur mense wat willens en wetens die rug op Christus draai.  Dit hoef nie noodwendig openlik te wees nie. Dit kan ook meer subtiel wees deur op te hou om in die geloofswedloop te hardloop.   En dit vind nie noodwendig met ʼn skielike omswaai plaas nie. “Daarom moet ons des te meer ag gee op wat ons gehoor het, dat ons nie miskien wegdrywe nie” (Heb.2:1).  Sulke mense, sê die skrywer van Hebreërs, kan nie weer tot bekering gebring word nie.  Diegene wat hom bearbei vind dat hulle niks regkry nie.   Die Here het hom aan sy eie verdorwenheid oorgegee.  So ʼn persoon het selfs geen begeerte na redding nie.   Besorgdes se pastorale besorgdheid laat hom koud.

Wat dan van Esau se geval wat in trane begeer het om sy dwaasheid reg te stel volgens die skrywer van Hebreërs in hoofstuk 12:17 ?   Dit was nie ware berou nie, maar hartseer oor die seën wat hy deur sy vingers laat glip het.   Dieselfde met Saul en Judas Iskariot.  Hulle het jammer vir hulself gevoel en dis nie ware berou nie!

Judas was seker die mees uitstaande voorbeeld. As een van die 12 was hy vir drie jaar deel van die binnekring. Hy moes geweet het wie Jesus presies was.  Het hy dan nie ook die Gees sien werk toe hy saam met die ander dissipels op hul eerste sendingtog uitgestuur is nie?  Nogtans het hy Jesus vir geld verraai sonder dat die ander dissipels enigsins vermoed het dat hy agteraf gekonkel het.

Judas se geval verskil van Petrus s’n wat in ʼn oomblik van vrees Jesus verloën het.  Dit was nie beplan nie en daarbenewens het Petrus nie geld vir sy verloëning ontvang nie.

Wat is hierdie sonde nié?   Hierdie sonde word nie onbewustelik gepleeg nie.  Op twee plekke in die Nuwe Testament waar die onvergeeflike sonde dalk ʼn moontlikheid kon wees, is daar sprake van vergifnis – vir die soldate aan die voet van die kruis wanneer Christus bid dat God hulle sal vergeef omdat hulle nie weet wat hulle doen nie en Paulus: “...my wat vroeër ʼn lasteraar en ʼn vervolger en ʼn geweldenaar was.  Maar aan my is barmhartigheid bewys, omdat ek dit onwetend gedoen het in ongeloof” (1 Tim.1:13).

Mense wat in vrees lewe dat hulle moontlik die onvergeeflike sonde gepleeg het maar opreg vrede met God begeer, het dit verseker nie gepleeg nie.  Die onvergeeflike sonde lei tot ʼn hardheid van hart en ongeêrgdheid oor die Here.  Ons lees van talle mense wat Christus aanvanklik verwerp het en later wel tot bekering gekom het waarvan Paulus seker die beste voorbeeld is.

Gelowiges kan wel vir ʼn tyd lank afdwaal, maar nooit verlore gaan nie.  Dis soos ʼn skip wat van sy anker af wegdryf, maar steeds daaraan gekoppel bly.  In Joh.10 belowe Jesus dat die skape wat die hemelse Vader Hom gee, nooit verlore sal gaan nie.

Hierdie skape bevind hulle onder ʼn ander groep mense wat op die oog af net soos hulle lyk – die godsdienstiges.  Al onderskeid is dat die skape vrug dra en die godsdienstiges nie.  Jesus onderstreep in die Bergpredikasie die verskil tussen godsdienstig en godvrugtig as Hy van bome praat wat goeie of slegte vrugte dra.   Dis selfs moontlik om ʼn opwindende, verrykende ervaring van die waarheid van die Evangelie te hê sonder om die saligmakende geloof te hê.

Dink maar aan Demas waarvan Paulus aan Timoteus skryf dat hy die kerk verlaat het omdat hy die wêreldse dinge liefgekry het.   Dis moontlik om so naby aan Christus te kom, maar nogtans nooit die geloofstap te neem nie.  Dis soos Cecil John Rhodes gesê het: “Yet so near; yet so far” .

ʼn Godsdienstige persoon wat nie kind van God is nie, vertoon slegs goed.   Hy lyk soos die gemeente Sardis in Openb.3 wat die naam gehad het dat dit lewend was,  maar eintlik was dit dood!

In die vroeë Christelike kerk het dit gebeur dat mense vir ʼn tyd lank aan die gemeenskap van die heiliges deel gehad het, maar op die ou einde vals blyk te gewees het.  Johannes praat van hierdie mense wat aanvanklik in die eerste Christengemeentes tuis was, maar hul na ʼn tyd afgeskei het omdat hulle nooit werklik deel van die liggaam van Christus was nie:

Hulle het van ons uitgegaan, maar hulle was nie van ons nie, want as hulle van ons was, sou hulle by ons gebly het; maar dit moes aan die lig kom dat hulle nie almal van ons is nie” (1 Joh.2:19).

Om hierdie rede roep Paulus gelowiges op om hulself op die proef te stel of hulle in die geloof is: “Ondersoek julleself of julle in die geloof is; stel julself op die proef...” (2 Kor.13:5).   Dis waarom die skrywer van Hebreërs sy lesers so dringend waarsku om te volhard in die leer van Christus en nie na die Joodse godsdiens terug te val en die gevaar staan om die onvergeeflike sonde te begaan nie.  ʼn Heilige lewe het een uitstaande kenmerk – die gehoorsaamheid aan die Woord van God en ʼn hartstog vir die waarheid.

Mt.12:31-32; 2 Pet.3:20-22

 

U soek na?

 •  BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland het so dikwels navrae ontvang van lesers wat 'n behoefte aan die Bybel het, spesifiek die 1933/53-uitgawe. Soms het van ons ander lesers in hul behoefte kon voorsien wanneer ons navraag gedoen het.

  Nou is Gelofteland dankbaar om aan al ons lesers daardie Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

  ___________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  _________

  HOU VAKANSIE IN MOSSELBAAI !

  Baie netjiese vakansie-akkommodasie in Fraai Uitsig, Kleinbrakrivier, Mosselbaai Munisipaliteit. Twee kilometer vanaf Kleinbrak en Tergniet se swemstrande en ongeveer 10 kilometer vanaf Hartenbosch. Pick n Pay binne loopafstand.
  Kliek hier vir volledige inligting en foto's: OPSOEK NA BEHUISING VIR VAKANSIE?
   
  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________
   
  SKAARS BOEKE TE KOOP
  C J LANGENHOVEN 16 VOLUMES
  FAK-SANGBUNDEL 1 VOLUME
  Hierdie 16 volume Langenhoven-stel is 'n goedopgepaste kosbare versamelstuk. Dit beslaan die volledige inhoud van Langenhoven se bundels soos Sonde met die Bure; Loeloeraai; Herrie op die ou Tremspoor; Doppers en Filistyne; en al die kosbare stories uit die pen van Langenhoven.
  Die FAK-sangbundel is ook in goeie toestand en kan saam of apart van die Langenhovenstel gekoop word.
  Eienaar moet na 'n kleiner woonplek verhuis en vra 'n redelike aanbod vir sy boeke.
  Die aanbevole waardasieprys vir die Langenhovenstel is R1600.00; en vir die FAK R100.00
  Koerierkoste sal bykomend wees.
  Kontak

  Chris Carstens

  Sel no 082 954 3383

  Epos adres

  chris.carstens

  @vodamail.co.za

  ___________
  DIGBUNDELS:
    'n Versameling van 4 elektroniese bundels - 226 gedigte @R350.00:  
  Vir alle navrae  skryf aan 
  Amanda
  @waterstrome.co.za
  Uittreksel uit:
  'n Nasie in Pyn:
  ...Saam sal die hele wêreld vir hulle bid.
  Saam sal ons met pyn in ons harte sit.
  Mag hulle berus in u wil
  Mag hulle voor U verstil.
  _________
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  'n Boek getiteld DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK - Christen Teokratiese Separatisme, uit die pen van ds AE van den Berg, het  in gedrukte vorm verskyn. 
  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.  
  DIE
  VOLMAAKTE REPUBLIEK - Christen Teokratiese Separatisme, bring helder perspektief oor rasseverskille en die natuurlike skeiding van rasse wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte aan geestelike transformasie wat landsburgers van denkrigting sal laat verander en van al die sogenaamde polities-korrekte onregte en gewaande vryheid waarmee hulle belas word, sal bevry.
  Lesers word aangemoedig om hulle daadwerklik vir 'n Christen-teokrasie in 'n volmaakte republiek te beywer deur sinvolle besluite te neem in die lig van God se Woord, en onophoudelik te bid dat dit spoedig hier aan die suidpunt van Afrika verwesenlik word. Politiek is 'n saak van erns en harde werk waardeur wet en orde gehandhaaf word en durf nie in eerlose hande gelaat word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel, iets wat op staatkundige gebied slegs in 'n Christen-teokratiese bestel tot sy reg sal kom.

   

  U kan hierdie boek bestel by
  ds AE van den Berg
  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com
  Prys: R50-00

   
 • BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  ('n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 'n Nuwe Trek (Exclusive Books) Prys: ZAR180

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is by http://tinyurl.com/lx9vrs8

  ... en loot.co.za dit verkoop teen R169 http://tinyurl.com/l26h6jl

  ... kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD


  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  JULIE 2013

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. 

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2 NOU BESKIKBAAR

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.
  of skakel hom by
  074 967 5187


  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 • Kliek op DIE CHARISMATIESE GEVAAR om meer oor hierdie boek te wete te kom Lees verder...  
 • FILM OOR DR HF VERWOERD

  Kyk by hierdie skakel http://youtu.be/TcO3zPF8998

    na die kort film oor dr HF Verwoerd.   
  Dit kan ook direk bestel word by Riaan: +27823712682 of by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
   

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

 

'N BIETJIE LANGENHOVEN:

Ek sê nie al die suur mense is Fariseërs nie, maar naastenby al die Fariseërs is suur. In alle geval, solank hulle onthou om Fariseërs te wees. Want dis ook 'n inspanning.
Verbeel jou 'n wêreld sonder 'n skaterlag, sonder eens 'n glimlag. 'n Hemel op aarde, sal die Fariseër sê. Uit so 'n hemel sou ek wou wegloop hel toe.

Die man wat ek na soek, is nie dié wat die minste foute maak nie, maar dié wat die meeste foute régmaak.

Slaap laat solank as jy jou eie baas is en daar sal 'n tyd kom wanneer 'n 'n baas jou sal laat vroeg opstaan.

Ontydige vlyt is die merk van die luiaard. Dis sy verskoning vir ontydige rus.

Ons reken ons geluk vir ons loon en ons straf vir ons ongeluk.

Welvaart is die  dogter van matigheid en die moeder van weelde.

My swaarste pad trap ek self vir my plat, en die swaarste is die wat my voete nooit vat.

Daar is geen kuns by sukkel en geen sukkel by kuns.

Die boer wat nie saai nie sal nie misoeste kry nie, maar hy sal geen goeie ook kry nie.

Het die daeraad lief en die dag sal jóu liefhê.

'n Man wat werklik oor homself baas is, is nooit die kneg van 'n ander nie.

Dis die flukse perd wat flou word. Meer moeite as wat die vlytige het vir sy loon, het die luiaard verniet.

Op die ou end werk die vlytige man vir homself, die luiaard vir 'n ander.

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Kla net oor jou kooi as dit 'n ander is wat dit vir jou opgemaak het.

Hoe korter jy jou kuier maak, hoe gouer sal jy weer genooi word.

Om my naaste lief te hê is vir my 'n sware gebod. Met die mense daargunter kry ek dit nog op 'n manier reg.

Jy sê "ja" waar jy moes "nee" gesêhet omdat jy die ander nie wil aanstoot gee nie. Maar eken hoe het hy jou aanstoot gegee met sy versoek!

Aan 'n nuwe wa kan jy sien of dit 'n goeie skilder was; aan 'n oue of dit goeie wamaker was.

Trek liewer vir jou vriend jou broek uit as om vir hom vir 'n baadjie borg te staan. Anders loop julle naderhand albei nakend.

Die vriendskap wat jy moet koop is 'n duur artikel. Jy sal nie weer jou prys kry as jy dit van die hand wil sit nie.

Moenie vriendskap en besigheid meng nie – jy bederf albei.

'n Man wat nie vyande het nie deug nie vir 'n vriend nie.

Maak jou vriendelikheid goedkoop en hou jou vriendskap duur.

Moenie jou vriend vergeet nie; dit sal hom seermaak. Maak jou vyand daarmee seer.

'n Skare is 'n versameling van eensames.

Stuur die luiaard na die miere, en as hy nie te lui is om te gaan nie sal hy te lui wees om weer terug te kom.

Dis net so moeilik om maklikheid in die ou wêreld te kry as wat dit maklik is om moeilikheid te kry.

Waardeer die werk van jou vrou. Jy kan nie op die aarde 'n ander kneg kry vir dieselfde diens en dieselfde prys nie.

Met spaarsaamheid sal jy uit die kleinste inkomste iets oorhou; met verkwistery sal die grootste vir jou te min wees.

Besorg jou eie boodskap en reken die moeite teen dit wat die misverstand jou sou gekos het.

Het die ryk man nodig om so suinig te wees? Maar hy is nie 'n ryk man wat suinig geword het nie; hy is 'n suinige man wat ryk geword het.

Help jou swakke mededinger op die bene bly.  As hy tot niet gaan, kom daar dalk 'n sterke in sy plek.

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES (7)

(Lees die reeks by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

 • Die adderbyt van naberou is verskriklik (Naberou is ontstellend.)
 • Hy het hom in 'n addergebroedesel begewe (Hy was tussen 'n groep nydige, aanvallende mense.)
 • Sy het hom adieu toegeroep (Sy het vaarwel gesê.)
 • 'n Adres van adhesie is 'n geskrif waarin instemming betuig word met 'n versoek.
 • Jy is nou by die verkeerde adres (Jy soek die oorsaak van die kwaad by die verkeerde persoon.)
 • Dit was advokatery (Dit was regskundige uitoorlêery.)
 • Hy sal die werk weer afbroddel. (Hy sal knoeiwerk of slordige werk verrig.)
 • Sy wil elke takie afbrom (Sy kla die hele tyd terwyl sy werk.)
 • Jy kan nou maar afdans (Jy kan nou maar skoert.)
 • Moet hom nie op sy verdienste afdwing nie (Moet hom nie verkleineer nie.)
 • Die ou werkie draf ek gou af (Ek sal dit sommer gou afhandel.)
 • Hulle wil die rusie afdrink (Hulle wil vrede maak.)
 • Sy het soms baie affêrinkies (Sy is dikwels vol nukke en nonsens.)
 • Hy sal wel weer geld van haar affutsel (Hy sal dit op 'n oneerlike manier van haar kry.)
 • Daar kan niks van afgaan nie (Dit kan nie ontken word nie.)
 • Hy sal 'n afgehekste loesing kry ('n deeglike pak slae.)
 • Sy is 'n afgelekte meisie (Sy het al baie kêrels gehad.)
 • Jy lyk so afgesak (Jy lyk baie moeg.)
 • Hy het afgetop gelyk (Hy het verleë gelyk.)
 • As jy iets van hom wil hê sal jy dit moet afgoël (Hy is so suinig!)
 • So 'n afhaler is onnodig ('n Onnodige belediging.)
 • As dit afhang moet ons dit maar opbind (Skertsend wanneer iemand gedurig begin met "Dit hang af..."
 • Na elke partytjie is hy babalaas ( dan ly hy aan die gevolge van te veel alkohol).
 • Daar was 'n Babelse gegons van stemme (Almal het gelyktydig gepraat).
 • Dit was 'n Babelse verwarring (Dit was baie deurmekaar).
 • Hy sal weer mooi broodjies kom bak (Hy sal kom vlei en mooipraat om sy doel te bereik),
 • Hulle eet nie uit een bak nie (Hulle is nie vriende nie).
 • Sy het hom 'n bak gewys (Sy het hom onvriendelik tereggewys).
 • Gou by die bak maar lui by die vak (Hy is eerste daar waar iets te ete is maar traag as hy moet werk).
 • Hy maak sy hande bak (Hy kom bedel iets).
 • Ons moes bak staan (Ons moes hard werk).
 • Dit was sommer 'n bakerpraatjie (Dit was 'n skinderstorie).
 • Jerusalem is die bakermat van die Christelike Kerk ( Dis waar dit begin het. 'n Bakermat was 'n mandjie waarin die baker – die vrou wat 'n pasgebore baba versorg het – die kindjie op haar skoot voor die vuur versorg het).

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 2170 gaste aanlyn