NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

As ons weet dat daar eintlik net twee keuses in die lewe is sal ons meer betrokke raak by die dinge wat gedoen moet word: ons kan kies om betrokke te wees en die pyn daarmee saam verwerk; of ons kan kies om onbetrokke by dinge om ons te wees en die verveling daarvan verduur.

AFRIKANERVOLK, VAN WÁÁR; EN WAARHEEN?

Wat het geword van die Afrikaner se volksbewussyn? Is ons weer terug by die kwelvraag wat vader Kestell byna ‘n eeu gelede opgehaal het, toe hy opgemerk het hoe die Afirkanerkind al hoe verder van sy volk se kultuur en geskiedenis gedryf is? Wat staan die Afrikaner te doen om weer die nasionalistiese volksbewussyn by die volgende geslag wakker te maak of op te skerp?

Mnr. Christi Hough gee meer perspektief hieroor in hierdie artikel.

Psalm 127 - “As die HERE die huis nie bou nie, tevergeefs werk die wat daaraan bou.”

Wie is die Boere-Afrikanervolk --algemeen verwys na as die Afrikanervolk? Dis 'n blanke bevolkingsgroep aan die suidpunt van Afrika wat saamgesnoer word deur hul:

* Protestantse Christelike geloof in een ware Drie-enige God

* Liefdevolle instandhouding van hul taal --Afrikaans

* Eendragtige nasionalistiese vryheidstrewe na 'n eie Vaderland

Sowat 'n eeu gelede het vader JD Kestell die volgende stelling en vraag in sy "kort geskiedverhaal"-publikasie Die Voortrekkers neergeskryf: "Vele Afrikaners weet weinig van hulle eie geskiedenis. Is dit omdat dit iets is wat hulle tot oneer strek?"

Die stelling en die vraag kan gepas ook vandag gestel en gevra word en die antwoord is presies dieselfde soos wat Kestell dit bewoord het in die einste uitgawe:

"Nee! Hulle het nie beter op hoogte kon gewees het nie. Hulle onkunde te wijt aan 'n stelsel van onderwijs, wat duidelik die doel gehad het om die Afrikaner los te maak van sij verlede, en also sij bewussijn en sij inidividualiteit uit te wis. Dié stelsel van onderwys was so ingerig, dat die Afrikaanse kind die geskiedenis van sij eie volk nie moes leer nie -- hy moes onderwijs ontvang in die van 'n ander nasie. Hij moes voor alle dinge goed onder die indruk kom van die mag van die luisterrijke geskiedenis van die Engelse volk. En die gevolg het ook nie uitgeblij nie. Die kinders van Suid-Afrika het die geskiedenis van Engeland tamelik goed geken. Hulle kon die name opsê van al die konings van Engeland, en die datums gee van al die voornaamste gebeurtenisse in verband met die geskiedenis van dié land. Maar hulle het nooit gehoor nie van Jan van Riebeek en Simon van der Stel; en hulle het maar die flouwste idee gehad van wie Piet Retief en Potgieter en Andries Pretorius was. Gelukkig het daar 'n ander dag aangebreek."

Inderdaad "het nou weer so 'n dag aangebreek". Soos die Afrikaner byna 'n eeu gelede voor 'n kruispad gestaan het ten opsigte vanwaar en wie hy is, so staan ons vandag weer by die einste kruispad. Weereens word ons en ons kinders in 'n stelsel gedwing waar ons van ons verlede, ons bewussyn en individualiteit moet vervreem.

Dié aanslag is egter nou feller as ooit, aangesien die Imperiale Engelse regering 'n eeu gelede hoofsaaklik moes staatmaak op die onderwysstelsel om hul doktrine af te dwing. Vandag se aanslag word gevoer op soveel terreine, synde die tegnologie sedertdien soveel ontwikkel het --een magtige en moderne onderwysstelsel, televisie, internet, ens.

Ons kultuur en geskiedenis word "dood geswyg" en vervang met onverwante en volksvreemde doktrine. Oral oor word uitgebasuin --sou daar enige verwysing vandag wees na die Afrikaner se geskiedenis -- hoe die geskiedenis ons volk tot oneer sou strek.

Die bou en instandhouding van die Afrikaner se huis word inderdaad nie meer opgedra aan God nie.

Daar is egter, soos 'n eeu gelede, weereens 'n ontwaking onder Afrikaner geledere in terme van Afrikanernasionalisme wat so onderskat is deur vele vroeëre onderdrukkers.

Die volgende aanhaling uit JD Kestell se Die Voortrekkers verwys: "Maar wat bepaald genoem moet word als oorsaak van die ontwaking van onse nasionale selfbewussijn is die beoefening van onse eie taal. In die begin het ons taal gestoei om te oorleef, soos 'n swakke kind in 'n ongesonde omgewing. Onse taal moes in die begin strij teen vriend, sowel als vijand. Toe hij begin te praat als ‘Patriot’ en ‘Ons Klijntjie’ het dit vir vele gelijk alsof sij spraak onbeskaaf was. Maar dit was nie onbeskaafde taal nie, dit was kindertaal. Jare het voorbijgegaan; en toe klink onse spraak anders in die monde van Jan Celliers, en Totius, en Malherbe en Leipoldt. Ons luister en ons word ontroer. Ons hoor dat hier die taal is van onse siel -- onse eie siel. 'n Nuwe geboorte is daar. Die volksbewussijn is ontwaak. So het dit gekom, dat onse taal die sterkste faktor in die ontwaking van onse individualiteit is geword. Hierdie dinge het dan algaar meegewerk om ons te doen vra wat ons eiëntlik is; maar nie alleen wat ons is nie, maar ook waar ons vandaan kom? Die belangstelling in onse geskiedenis was gewek!"

Inderdaad beleef ons vandag weereens "Die volksbewussijn is ontwaak". Sou ons die ontwakende volksbewussyn, die soeke na wat ons eintlik is en waar ons vandaan kom ondersoek, sal ons 'n deurlopende volkskaraktereienskap van die Afrikaner bemerk wat 'n eeu gelede ingebore was en vandag nog integraal die Afrikaner is.

Dit is die Afrikaner se nederige erkentlikheid en geloof in die genade van God Drie-enig ten opsigte van die beskikking van die lot van die Afrikanervolk -- laat God, deur sy volmaakte wil, die Afrikaner se huis bou.

Met dit as basis vorm die Boere-Afrikaner se geloof, taal, geskiedenis, eendragtige nasionale bewussyn en vryheidstrewe sy kultuur en unieke aard.

Die Afrikanerkultuur -- synde bestaande uit drie pilare naamlik Christelike geloof, taal en geskiedenis -- is op alle terreine uit die hedendaagse bestel verwyder, selfs herskryf en word verswyg ten einde die Afrikaner identiteitloos en karakterloos te laat.

'n Klein groepie Afrikaners weier egter om toe te gee aan hierdie misvorming van sy wese en het 'n paar tuistes geskep vir die behoudendes onder die volk.

Histories het die Afrikanerkerke 'n integrale rol gespeel in die herdenking van spesifieke gebeurtenisse in die geskiedenis van die Afrikaner, synde hierdie gebeurtenisse deurgaans God al die eer gegee het vir die uitkoms van 'n spesifieke gebeurtenis. Die kerk het erkentlik die Hand geëer wat die Afrikaner se huis bou.

Vanmelewe is herdenkingsdae soos Krugerdag en Stigtingsdag met trots aangedui op ons kerkkalenders. Heldedae is herdenk tot eer van God en nie tot verheerliking van enige betrokke persoon of held nie.

Die helde se openlike getuienis van God se genade en beskerming is erken en sodoende is 'n nasionale trots ontwikkel wat gebaseer is op die Afrikanervolk se erkenning van sy afhanklikheid van God en nie van mense nie.

Die aard van herdenkingsdae was dus aangebied in die vorm van groot volksaamtrekke waartydens die betrokke held(e) se getuienis(se) voorgehou is, Psalms en Gesange is gesing as lofprysing, uit die Bybel is gelees en daar is gebid om die voortsetting van God se genade en beskerming.

Die dag is dus gewy aan God en nie aan enige persoon of persone nie. Herdenkingsdae is nie gebruik om die Afrikanervolk of enige persoon te verhef teenoor enige ander volk of individue nie.

Hierdie herdenkingsaamtrekke is vroeër geadverteer in die nasionale media. Die betrokke dae was op nasionale-, korporatiewe- en kerkkalenders aangebring.

Met tyd het dinge egter verander. Oor die afgelope twintig jaar is daar vir die Afrikaner donkie-ore aangesit, wat hom laat twyfel het aan homself en skaam gemaak het vir sy verlede.

Tans word die Afrikanervolk se geskiedenis doodgeswyg en slegs 'n paar Afrikaners herdenk en oordink sy geskiedenis met trots in die privaatheid van hul huise. Die wyer Afrikanergemeenskap word glad nie meer blootgestel of herinner aan sy herkoms of verlede nie.

Die gevolg is dat die Afrikaner onder andere nie meer sy geloftes aan God nakom nie. Die Afrikaner gee nie meer erkenning aan die groot weldade wat God in sy geskiedenis gewil het nie.

Onder andere is selfs die Afrikaner se Bybel herskryf -- onder die dekmantel van die "nuwe vertaling" -- ten einde die Afrikaner anders te laat dink en voel oor homself, sy geskiedenis, sy verhouding met sy medemens en as uiterste ten opsigte van sy verhouding met God.

Die Afrikaner word gedwing en gekondisioneer om in 'n nuwe wêreldorde, wêreldse dinge te vereer en op te hef soos: deelname aan ander volkere en groeperings se oorwinnings en mense-vereringsfeeste met die herdenking van Vryheidsdag, Jeugdag, Vrouedag, Versoeningsdag, ens. waartydens die mens se vermoëns en prestasies verheerlik word en God geïgnoreer word.

Die hartseer is dat die meerderheid Afrikaners dit so aanvaar. Die Afrikaner word identiteit- en karakterloos en word deel van 'n mensemassa wat homself verheerlik en God verloon.

Slegs deur die aktiewe betrokkenheid van die APK, CVO-skole en ander "laaste vestings" by Afrikaners se volksherdenkingsgeleenthede kan ons verseker dat ons volksbewussyn nog sluimer, nog slaap, nog ontwaak, maar eerder wakker, lewend, groeiend en ontwikkelend voortstu.

Hierdie betrokkenheid behoort die Afrikaner in staat te stel om met trots, waardigheid en eer, maar tog in nederigheid, weereens erkenning te gee aan sy geskiedenis. Soos wat "Onse taal in die begin moes strij teen vriend, sowel als vijand" so sal ons ook vind dat vriend en vyand teen hierdie poging gaan stry -- elk met sy of haar persoonlike motivering.

Ons moet egter nie toelaat dat dit ons van stryk laat bring nie. Ons is dit aan onsself, ons nageslag, maar meer as alles is ons dit in nederige erkentlikheid aan God Drie-enig verskuldig, synde God in sy genade en almag beskik oor die lot van volkere en nasies -- aan Hom al die eer vir die geskiedenis van die Afrikaner; aan Hom al die eer vir die bou van die Afrikaner se huis!

Komdt. Jopie Fourie is op Sondag, 20 Desember 1914, voor 'n vuurpeleton om die lewe gebring. Die aand voor sy teregstelling het hy die volgende pleitbrief aan sy volk geskryf: "Wees getrouw aan uw Volk, aan uw tradities, aan uw Godsdiens en aan uw God. De Here zal u leiden en u de weg wijzen waarheen gij moet gaan," en "Wees getrouw tot de dood. Wees getrouw aan uw tradities, aan uw volk, aan uw taal. God zij met u allen tot wij wederzien."

Christi Hough.

Met dank aan die ANB

Opsoek na inligting?

 • ‘n Nuwe boek deur doktor Mike du Toit het op die rak verskyn getiteld:

  ‘N ORGANIESE, EKONOMIESE EN POLITIEKE BESTEL

  VIR ‘N TOEKOMSTIGE AFRIKANERVOLKSTAAT

  Na Du Toit se oordeel het die kapitalisme en demokrasie ernstige tekortkominge en funksioneer dit tot nadeel van alle volkere wat wens om as organiese eenhede met ʼn eie identiteit te bestaan. Hierdie tekortkominge word in die boek uitgewys. Die kapitalisme en demokrasie berus op die liberale lewensbeskouing. As alternatief tot die liberalisme stel Du Toit die organiese lewensbeskouing. Lees alles wat u daaroor wil weet by hierdie skakel NUWE BOEK DEUR DR MIKE DU TOIT

  ______________

  UBUNTU; Herbedink

  Die gonswoord van 'n dekade of wat gelede, nl 'Ubuntu', het 'n mens nuuskierig gemaak. Wat sou die mooiklinkende woord: 'u-bun-tu' wat blykbaar oornag groot handelswaarde ontwikkel het, werklik beteken? Nadat Desmond Tutu in 'n videosnit die betekenis verduidelik het as:'I am because we are' en Bill Clinton daarop probeer verbeter het met: 'I am because you are', kon dit nie anders nie. Dié saak moes ondersoek word.

  Na 'n ompad deur Afrika en selfs die antieke geskiedenis, is weer in die eie tyd, by uitsprake van Mbeki, Tutu, Steve Biko en andere uitgekom. Daarna is na Ubuntu en die wêreldpolitiek gekyk, maar ook na 'n ubuntuplan en ekonomiese seifbeskikking met die oog op oorlewing.

  Die skrywer, Tobie Hart, slaag met hierdie werk om die leser te boei met aktuele inligting wat elkeen raak. Ook die voorblad, met reënboog en standbeeld praat met die leser.

  Die boek, teen R260-00 per harde kopie kan bestel word by: Groep 7 Drukkers Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees..         Die boek is ook in Engels beskikbaar as Ubuntu: Re-invented

   
 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 621 gaste aanlyn