NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Waarom skryf die profeet Hoséa dat sy volk ten gronde gaan weens 'n gebrek aan kennis? Gebeur dit slegs omdat mense God nie meer liefhet en Hom nie wil dien nie? Of gebeur dit ook wanneer 'n volk só mislei word dat hulle nie meer kan onderskei tussen reg en verkeerd nie? In hierdie tye is laasgenoemde opsie ernstig van krag; ons volk word so mislei en verblind deur ons vyande dat ons onwetend meedoen aan ons eie ondergang – dit verg groot verantwoordelikheid om genoeg kennis te dra wat tot eer van God se Naam strek.

DIE “AFRIKA RENAISSANCE”

Deur Mike du Toit

Inleiding

Wat is die "Afrika Renaissance" of die "Eeu van Afrika". Wat presies word bedoel wanneer die begrippe gebruik word? Bestaan daar 'n verband tussen die Europese en die "Afrika Renaissance"? En hoe suksesvol is die "Afrika Renaissance" waarvan so baie gepraat word?

Die begrip "Renaissance"

Die woord "Renaissance" beteken letterlik "wedergeboorte." Dit verwys na 'n tydperk in die Europese geskiedenis wat van ongeveer 1300 tot 1650 gestrek het. Aanvanklik het historici gemeen dat die Middeleeue 'n tydperk van beskawingsduisternis was en dat die Renaissance 'n tydperk van hernieude belangstelling in die klassieke beskawings van Griekeland en Rome was. Later het sekere historici egter daarop gewys dat die Renaissance se oorsprong in die Middeleeue lê en dat dit as 'n tipiese geestesproduk van die Europese mens beskou behoort te word. Die Renaissance word dus deesdae gesien as 'n produk van intense belangstelling in die ou klassieke beskawings van Europa, fasette van die Middeleeue en ook as iets nuuts en unieks in die ontwikkeling van Europa.

Die kulturele prestasies van die Renaissance

Wat veral nuut was in die ontwikkeling van Europa was die prestasies op die gebied van die kuns, letterkunde, filosofie, wetenskap, opvoedkunde, argitektuur, musiek en medisyne.

Op die gebied van die Renaissance beeldende- en skilderkuns het onder andere die volgende persone besondere bydraes gelewer: Giotto di Bondone (fresko muurskildertegniek, lig-donker skildertegniek, muurskilderye en mosaïek in die St. Franciscus-kerk en die Arena-kapel in Padua), Fra Angelico, Fra Filippo Lippi, Leonardo da Vinci (beeldhouer, skilder, argitek, musikus, uitvinder, goudsmid, ingenieur en filosoof, skilder "Avondmaal" en "Mona Lisa"), Michelangelo Buonarotti (skilder, argitek, beeldhouer, fresko in die Vatikaan se Sixtynse Kapel), Titiaan (skilder "Bacchus en Ariadne" en "Heilige en Profane Liefde"), Sandro Botticelli (skilder "Primavera"), Raphael Sanzio (skilder "Die Madonna van die Stoel"), Giorgione (skilder "Pastorale Simfonie"), Carpaccio, Tintoretto, Paolo Veronese, Albrecht Dürer (skilder "Die Maagd en Kind met die Heilige Anna", houtsneekuns, koper graveerwerk), Hans Holbein, Lukas Cranach, die broers Huybrecht en Jan van Eyck (skilder "Die Maagd en Kansekier Rolin"), Pieter Brueghel (skilder "Die Oesters"), Andrea Pisano, Lorenzo Ghiberti, Donato Donatello (marmer- en bronsbeelde, ruiterstandbeeld van die condottiere, Gattemalata, in Padua), Verrocchio, Cellini en Domenikos Theotokopolis.

Enkele belangrike Renaissance skrywers, digters en politieke- en humanistiese filosowe is: Dante Alighieri (skryf "Die Goddelike Komedie"), Francesco Petrarca, Coluccio Salutati, Giovanni Boccaccio (skryf "Decamerone"), William Shakespeare (skryf tientalle literêre werke), Geoffrey Chaucer (skryf "Canterbury Tales"), William Grocyn, Thomas Linacre, John Colet, Thomas More (skryf "Utopia"), Edmund Spenser (skryf "The Fairie Queene"), Desiderius Erasmus (humanis, filosoof, joernalis, dosent), Rudolfus Agricola, Sebastiaan Brant (skryf "Die Narreskip"), Johann Reuchlin, Ulrich von Hutten, Krotus Rubianus, Guilllaume Budé, Francois Rabelais (skryf "Garqantua," "Pantagruel"), Pierre de Ronsard, Michel de Montaigne, Juan Luis Vives, Miguel de Cervantes (skryf "Don Quixote"), Félix Lope de Vega en Niccolo Machiavelli (politiek filosoof en skrywer van "Die Prins").

Op wetenskaplike gebied het die volgende persone gepresteer: Nikolaas Kopernikus (bevestig die heliosentriese teorie, skryf "Oor die Omwenteling van die Hemelliggame"), Galileo Galilei (grondlegger van die eksperimentele metode, formuleer wet van vallende liggame), Francis Bacon (ontwikkel induktiewe metode en metode van waarneming en eksperimentering, skryf "Nuwe Werktuig"), Johannes Kepler, Johannes Müller (stel trigonometriese tabelle op sodat seevaarders 'n breedtegraad kon vasstel), Geronimo Cardano (skryf "Die Groot Kuns"), John Napier, Christiaan Huygens (ontwikkel die pendulum klok), Otto von Guericke (ontwikkel die lugpomp), Zacharias Janssen (bou eerste mikroskoop), Evangelista Torricelli (ontwikkel die barometer) en Hans Lipershey (bou eerste teleskoop).

Die volgende persone het in die opvoedkunde 'n belangrike bydrae gelewer: Vittorino de Feltre en Guarino van Verona (liggaamlike sowel as intellektuele opleiding) en Baldassare Castiglione (skryf "Die Howeling"). Met betrekking tot die geskiedskrywing het Lorenzo Valla en Francesco Guicciardini (skryf "Geskiedenis van Italië") bydraes gelewer. Sovêr dit die argitektuur betref het Michelangelo Buonarotti en Leonardo da Vinci weereens gepresteer maar ook Filippo Brunelleschi (ontwerp koepel van 'n katedraal in Florence), Donato Bramante en Palladio. In die musiekwêreld het Guillaume de Machaut, Palestrina, Jan van Ockeghem, Josquin des Prez en Orlandus Lassus belangrike bydraes gelewer. Ontwikkelinge in die veld van die medisyne is gelewer deur Ambroise Pare, Andreas Vesalius (ontleed kadawers, skryf "Oor die Bou van die Menslike Liggaam"), Gariello Fallopio (bestudeer menslike fetus, beskryf fallopiaanse buise in die vroulike anatomie), Michel Servetus (ontdek dat bloed tussen die hart en longe sirkuleer) en William Harvey.

Bogenoemde is maar net 'n baie kort opsomming van sommige mense se prestasies. Benewens hulle is daar ook baie ander mense wat gedurende die Renaissance aktief was.

Die lewensbeskoulike prestasies van die Renaissance

Wat veral uniek was van die Renaissance was die lewenshouding van optimisme, sekularisme, humanisme en individualisme.

In die geval van die humanisme is die waarde van die mens beklemtoon en is die mens self as die belangrikste fokuspunt van die intellektuele denke gestel. Saam met die humanisme het die ontwikkeling van die individualisme gegaan. Die mens het homself nie meer net as gemeenskapsgebonde beskou nie, maar ook as 'n vrye individu met eie voorkeure, behoeftes en gevoelens. Boonop is in hierdie tyd die basis gelê van die nominalisme. Die nominaliste het die gedagte van "universele" verwerp en gestel dat slegs die "individuele" werklik is.

Hierdie lewensbeskoulike prestasies van die Renaissance het verder prakties neerslag gevind in die opkoms van nuwe groot stede, universiteite, die moderne nasiestate en uiteindelik die Hervorming. 

Die begrip Afrika Renaissance

In dokumente van die Suid-Afrikaanse regering word daar in werklikheid twee begrippe op 'n gereelde basis gebruik, naamlik die "Afrika Renaissance" en die "Eeu van Afrika." Volgens die gebruikers van die begrippe was daar eens op 'n tyd "groot ryke" en "beskawings" in Afrika wat ineengestort het omdat "buitelandse magte" Afrika binnegeval en gekolonialiseer het. Baie miljoene inwoners van Afrika is as slawe weggevoer terwyl diegene wat dit ontsnap het in die woude gaan wegkruip het uit vrees dat hulle ook gevange geneem gaan word. Na dié gebeure het Afrika 'n agterlike kontinent geword, een waarin sy inwoners permanent geaffekteer word deur slawerny, oorlog, armoede, siektes, geweldsmisdade en 'n onmenswaardige bestaan.

Volgens die gebruikers van die begrip "Afrika Renaissance" gaan al hierdie probleme en teëspoed met die begin van die nuwe eeu en millennium tot 'n einde kom en gaan daar dan as gevolg van die optrede van die inwoners van Afrika self 'n nuwe glorieryke en voorspoedige tydperk in die geskiedenis van Afrika aanbreek. Die inwoners van Afrika (en Suid-Afrika) gaan sulke groot prestasies op die gebied van die kuns, letterkunde, filosofie, wetenskap, opvoedkunde, argitektuur, musiek en medisyne lewer dat daarna verwys gaan word as 'n "Afrika Renaissance." Verder gaan Afrika (en Suid-Afrika) so 'n groot rol in die wêreldgeskiedenis speel dat daarna verwys gaan word as die "Eeu van Afrika."

In vele gevalle gaan die regeringsdokumente dan ook verder en gee inhoud aan die twee begrippe, naamlik:

- dat Afrika 'n kontinent van demokrasie en geregtigheid word waar respek vir menseregte geld,

- dat Afrika 'n kontinent van vrede en stabiliteit word, veral deurdat Suid-Afrika met die ander Afrika lande op ekonomiese gebied saamwerk,

- dat Afrika 'n kontinent van voorspoed word waar 'n ordentlike en groeiende lewensstandaard vir al sy inwoners geld en waar daar nie armoede, sosiale ongelykheid, geweld en siektes soos VIGS voorkom nie,

- dat Afrika ook sy deel bydra tot die ontwikkeling van die wetenskap en die tegnologie in die wêreld,

- dat Afrika "weereens" 'n kontinent van geleerdheid, die kunste en kulturele aktiwiteite word, en

- dat Afrika haar plek saam met die ander kontinente inneem as gelyke rolspeler in die wêreldgemeenskap.

Evaluering

By die evaluering van die begrip "Afrika Renaissance" is drie aangeleenthede ter sprake, naamlik: Het daar werklik sulke groot ryke en beskawings in Afrika bestaan wat deur buitelandse magte vernietig is? Kan bogenoemde doelstellings werklik as 'n "Renaissance" getipeer word? Bestaan daar op hierdie stadium enige bewyse dat so 'n "Afrika Renaissance" suksesvol is al dan nie?

Het daar werklik sulke Afrika beskawings bestaan?

Die gebruik van die term "Afrika beskawings" is misleidend omdat dit die indruk skep dat die beskawings wat in Afrika tot stand gebring is, inderdaad deur "Afrika mense" (Swartmense) tot stand gebring is. Dit is heeltemal onwaar. Die enigste werklike beskawing wat in Afrika tot stand gebring is, is die Egiptiese beskawing. Die Egiptiese beskawing, net soos die Beskawing van Oud-Europa in Suidoos-Europa, is deur Mediterreense Kaukasoïede tot stand gebring. Mens het dus hier te doen met 'n bewustelike poging om die ras-identiteit van die mense wat beskawings in Afrika tot stand gebring het te verduister. Na die Egiptiese beskawing het die Mediterreense Kaukasoïede gemeenskappe in Afrika ook vir Kush, Meroë en Axum tot stand gebring. Hulle is egter op geen manier die Egiptiese beskawing se gelyke nie en kan glad nie as beskawings geklassifiseer word nie.

Vêrder moet daarop gewys word dat die historici wat die geskiedenis in terme van "beskawings" bestudeer het, naamlik Oswald Spengler en Arnold Toynbee, nie een 'n "Afrika beskawing" wat deur "Afrika mense" (Swartmense) tot stand gebring is, aandui nie. Toynbee onderskei tussen "beskawings" en "primitiewe gemeenskappe" en stel spesifiek dat beskawings 'n lang lewensduur het terwyl primitiewe gemeenskappe 'n kort lewensduur het, dat beskawings groot geografiese areas omvat terwyl primitiewe gemeenskappe klein geografiese areas omvat, en dat beskawings groot getalle mense behels terwyl primitiewe gemeenskappe klein getalle mense behels. So, die aanspraak dat daar groot "beskawings" in Swart Afrika was, naamlik Antieke Ghana, Mali, Songhai, Kanem-Bornu, die Hausa "stadstate", Groot Zimbabwe en Mutapa, is totaal onwaar aangesien daar hoogstens van Afrika gemeenskappe gepraat kan word en beslis nie van Afrika "beskawings" nie. Boonop moet daarop gewys word dat meeste van dié gemeenskappe vanweë Arabiese Moslem invloede tot stand gekom het en dat hulle vanweë interne redes tot niet gegaan het en nie vanweë buitelandse ingryping nie.

Kan genoemde doelstellings werklik as 'n "Renaissance" getipeer word?

Indien daar werklik 'n "Renaissance" aan die gang is in Afrika moet daar nou al reeds baie honderde "Afrika mense" geïdentifiseer kan word wat besig is met allerhande nuwe ontwikkelinge op die gebied van die kuns, letterkunde, filosofie, wetenskap, opvoedkunde, argitektuur, musiek en medisyne. Indien daar werklik sulke mense bestaan, sal mens graag wil weet wie hulle is en watse prestasies hulle besig is om te lewer!!!

Andersins moet die "Afrika Renaissance" gesien word vir wat dit is: Op sy beste as nastrewenswaardige ideale vir Afrika en op sy minste as die buitelandse beleid van die Suid-Afrikaanse ANC regering en meer spesifiek die beleid wat Suid-Afrika verwag die ander Afrika state moet navolg.

Bestaan daar enige bewyse dat so 'n "Afrika Renaissance" suksesvol is?

Indien daar dus met die uitgangspunt gewerk word dat die "Afrika Renaissance" die Suid-Afrikaanse regering se ideale vir Afrika is of die beleid wat die ander Afrika state moet navolg, dan behoort dié "Renaissance" in terme van sy eie doelstellings beoordeel te word.

Met betrekking tot die ideaal van demokrasie en respek vir menseregte is Afrika sekerlik die een kontinent waar daar geen sprake van so iets is nie. Byna alle Afrika state is militêre diktature met absoluut geen respek vir enige menseregte nie. Skaars drie maande gelede was daar weer 'n staatsgreep in die Ivoorkus. Net so is die ideaal van vrede en stabiliteit in Afrika 'n illusie. Daar is op hierdie oomblik openlike oorlog of grootskaalse konflik in die "Demokratiese" Republiek van die Kongo, Angola, Burundi en nog vele ander plekke. Dan word nie eers verwys na die misdaad situasie in Suid-Afrika nie – volgens alle aanduidings die ergste in die hele wêreld. Die ideaal om Afrika in 'n kontinent te omskep waar daar ekonomiese voorspoed is en waar daar 'n goeie lewensstandaard geld, is inteendeel juis tekenend van die feit dat daar grootskaalse armoede, sosiale ongelykheid, hongersnood en siektes voorkom. Van al die kontinente word Afrika byvoorbeeld die ergste deur VIGS geaffekteer.

Hoe Afrika 'n bydrae gaan lewer tot die ontwikkeling van die wetenskap en die tegnologie in die wêreld is, soos reeds aangedui, natuurlik 'n groot raaisel aangesien daar maar baie bitter min bekend is omtrent al hierdie slim navorsers en hulle aktiwiteite. Net so is dit 'n raaisel hoe Afrika "weereens" 'n kontinent van geleerdheid, die kunste en kulturele aktiwiteite gemaak gaan word, veral as mens die Suid-Afrikaanse matriekuitslae in ag neem.

Besluit

Siestog, laat hulle maar probeer. Ons sal wel sien hoe vêr kom hulle met hulle idee van ‘n "Afrika Renaissance".

Opsoek na inligting?

 • ‘n Nuwe boek deur doktor Mike du Toit het op die rak verskyn getiteld:

  ‘N ORGANIESE, EKONOMIESE EN POLITIEKE BESTEL

  VIR ‘N TOEKOMSTIGE AFRIKANERVOLKSTAAT

  Na Du Toit se oordeel het die kapitalisme en demokrasie ernstige tekortkominge en funksioneer dit tot nadeel van alle volkere wat wens om as organiese eenhede met ʼn eie identiteit te bestaan. Hierdie tekortkominge word in die boek uitgewys. Die kapitalisme en demokrasie berus op die liberale lewensbeskouing. As alternatief tot die liberalisme stel Du Toit die organiese lewensbeskouing. Lees alles wat u daaroor wil weet by hierdie skakel NUWE BOEK DEUR DR MIKE DU TOIT

  ______________

  UBUNTU; Herbedink

  Die gonswoord van 'n dekade of wat gelede, nl 'Ubuntu', het 'n mens nuuskierig gemaak. Wat sou die mooiklinkende woord: 'u-bun-tu' wat blykbaar oornag groot handelswaarde ontwikkel het, werklik beteken? Nadat Desmond Tutu in 'n videosnit die betekenis verduidelik het as:'I am because we are' en Bill Clinton daarop probeer verbeter het met: 'I am because you are', kon dit nie anders nie. Dié saak moes ondersoek word.

  Na 'n ompad deur Afrika en selfs die antieke geskiedenis, is weer in die eie tyd, by uitsprake van Mbeki, Tutu, Steve Biko en andere uitgekom. Daarna is na Ubuntu en die wêreldpolitiek gekyk, maar ook na 'n ubuntuplan en ekonomiese seifbeskikking met die oog op oorlewing.

  Die skrywer, Tobie Hart, slaag met hierdie werk om die leser te boei met aktuele inligting wat elkeen raak. Ook die voorblad, met reënboog en standbeeld praat met die leser.

  Die boek, teen R260-00 per harde kopie kan bestel word by: Groep 7 Drukkers Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees..         Die boek is ook in Engels beskikbaar as Ubuntu: Re-invented

   
 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 594 gaste aanlyn