NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Ware vreugde ontdek jy slegs deur die krag van gebed en die werking van die Heilige Gees.

STUDIE- HANDLEIDING – JAKOBUS 4:1-10

’n Studiehandleiding vir die Bybelboek Jakobus in die Nuwe Testament

Anita Joubert

Jakobus 4:1-10 Waarskuwing teen wêreldliefde en hoogmoed

Die Nuwe Testament is baie duidelik daaroor dat hierdie oorweldigende begeertes van die mens ’n baie groot gevaar vir ons geestelike lewe is. Jesus het gesê: “Die saad wat tussen die onkruid val, dui op dié wat die woord hoor, maar deur die sorge en die rykdom en die genietinge van die lewe word dit gaandeweg verstik, en dit skiet nie saad nie” (Luk. 8:14). Paulus skryf aan sy geloofskind,Titus:“Vroeër was ons ook onverstandig, ongehoorsaam, op die verkeerde pad, verslaaf aan allerlei begeertes en singenot; ons het ons lewe in kwaadwilligheid en in jaloesie deurgebring; ons was haatlik en het mekaar gehaat” (Tit. 3:3). 

Die belangrikste keuse wat elke mens in sy lewe moet neem, is om te kies tussen jou eie genot, of om God te plesier.  ’n Wêreld waar mense kies om hulleself bo alles te plesier, word ’n slagveld van barbaarsheid en verdeeldheid.

Wanneer ’n lewe deur begeertes oorheers word, het dit verseker die volgende gevolge:

 1. Dit laat mense baklei. Soos Jakobus dit sien, het dit oorlogskrag. Dit veroorsaak nie net oorlog in so ’n persoon se innerlike nie, maar dit laat mense teen mekaar oorlog maak. Die mens se basiese begeerte is altyd vir dieselfde dinge: geld, mag, aansien, aardse besittings en die bevrediging van fisiese drange.Wanneer almal daarna strewe om dieselfde begeertes te bevredig, dan word hulle lewens een groot, kompeterende stadion. Mense vertrap, verwoes en vermoor mekaar in ’n poging om te gryp en te

kry wat hulle wil hê. Gehoorsaamheid aan die wil van God daarenteen, bring mense nader aan mekaar, want hulle weet dan dat hulle mekaar behoort lief te hê en te dien. 

 1. Die hunkering na genot en plesier dryf mense daartoe om dinge te doen waaroor hulle later skaam voel. Dit dryf hulle tot jaloesie, vyandskap en selfs moord. Voordat mense tot sulke dade oorgaan, vind daar eers ’n emosie in hulle binneste plaas wat getroetel word en hulle gedagtes begin oorheers, sodat hulle begin planne maak in hulle verbeelding. So groei dit en lei dan tot verwoestende optrede. 
 2. Hierdie hunkering na aardse genot kom staan op die ou einde tussen ons en God. Wanneer ons gebede so selfsugtig raak, dat dit net oor onsself en ons eie begeertes gaan, dan is dit nie vir God moontlk om dit te beantwoord nie. ’n Ware en opregte gebed is om vir die Here te sê: “Laat U wil geskied!” Ons het altyd ’n keuse of ons ons lewens net om onsself, ons eie behoeftes en ons eie begeertes gaan laat draai. Ons moet net onthou, as dít ons keuse is, dan sny ons onsself af van ander mense, maar bowenal van God. 

In vers 4 spreek Jakobus die “ontroues” aan. Die Grieks-Afrikaanse Interliniêre Bybel, gebruik die woord “owerspeliges.” Volgens Barclay, moet hierdie woord nie letterlik opgeneem word nie, maar gesien word as geestelike owerspel. Die hele idee is afkomstig van die bekende Ou Testamentiese konsep van Yahweh as die man van Israel en Israel as die vrou van God (Jes. 54:5; Jer. 3:20). Om ’n verbond te sluit met die afgode van ’n vreemde land en offers aan hulle te bring en te ondertrou met afgodsdienaars, is geestelike prostitisie (Eks. 34:15-16). Die profeet Hosea het gekla dat Israel ontrou was aan hulle God (Hos. 9:1). Volgens Barclay mag hierdie manier van praat dalk vreemd klink vir ons moderne ore, maar daar is iets baie kosbaar in saamgevat. Dit beteken dat ons verhouding met God nie ’n onpersoonlike afstandsverhouding is soos dié van ’n eienaar en ’n slaaf nie, maar soos die intieme verhouding van ’n man en ’n vrou. Dit beteken dat ons God se hart kan breek, soos wat ’n ontroue huweliksmaat se ontrouheid die ander se hart kan breek. 

Ons moet in gedagte hou dat Jakobus hier vir Jode gepreek het, en dat dit vir hulle ’n baie bekende beeld was. Vir ons as Nuwe Testamentiese gelowiges, is die beeld van Jesus en sy Bruid, meer bekend, maar ook net so kosbaar.

Wanneer Jakobus sê dat vriendskap met die wêreld, vyandskap met God is, dan is dit belangrik om te verstaan wat hy daarmee bedoel:

 1. Jakobus bedoel nie daarmee dat ons niks in hierdie wêreld mag besit of geniet nie. Hy sou saamgestem het dat die skepping God se handewerk is en dat ons, net soos Jesus, onsself daarin mag verlustig en dit geniet.
 2. Ons het al reeds gesien dat wanneer ons lees van die kosmos, dan word bedoel die “wêreld sonder God”. Paulus skryf in sy brief aan die Romeine: “Die dinge waarmee die sondige natuur hom besig hou, is immers vyandskap teen God” (Rom. 8:7). Aan Timoteus skryf Paulus “…want Demas het die teenswoordige wêreld liefgekry en my verlaat …” (2 Tim. 4:10). 
 3. Jesus het gesê: “Niemand kan vir twee base werk nie …Julle kan nie God en Mammon dien nie” (Matt. 6:24). Ons kan ons tyd gebruik om ons naaste te dien en só ons voorberei op die ewigheid, of ons kan die wêreld gebruik en daardeur opgeslurp word, en sodoende toelaat dat dit ons baas word.

Vers 5 is besonder moeilik. Jakobus sê dat dit in die Skrifstaan, maar hy gee geen aanduiding van waar dit staan nie. Dit kan wees dat hy aanhaal uit ’n boek wat verlore gegaan het, en wat hy as gesagvol beskou het, of dit kan ook wees dat hy dalk in een sin opsom wat vir hom die ewigheidsbetekenis van die Ou Testament is. Barclay sê ook dat dit moeilik is om dit uit Grieks te vertaal, maar dit is duidelik dat God ’n jaloerse God is, en nie van wedywering hou nie. Die Ou Testamentiese skrywers was nooit bang om die woord “jaloers” aan God se karakter te koppel nie. Lees gerus Deuteronomium 32:16; 21; Eksodus 20:5; 34:14;

Sagaria 8:2. 

Dit is dalk vandag moeilik om die woord “jaloers” met God te vereenselwig, omdat dit ’n negatiewe betekenis gekry het, maar die wonderlike waarheid is, dat God die liefhebber van ons gees is, en die feit is dat ’n mens net verlief kan wees op, en volkome toegewy kan wees aan, een persoon op ’n slag, soos ons aan God behoort te wees. 

As God dan so ’n groot toewyding van ons verlang, hoe kan ons dit regkry? (vers 6). Jakobus se antwoord op die vraag is, dat die  genade wat Hy gee, nog groter is. Genade het egter een groot eienskap: ons kan dit nie ontvang as ons nie besef dat ons dit nodig het nie, en dan na God toe gaan en nederig daarvoor pleit nie. Jakobus haal aan uit Spreuke 3:34 waar geskryf is: “…aan die ootmoediges gee Hy genade (1953-Afrikaanse Vertaling). Petrus gebruik hierdie selfde aanhaling in sy brief in 1 Petrus 5:5. 

Die Griekse woord vir trots wat hier gebruik word, huperĕphanos, se letterlike betekenis is om jouself beter as ander te ag. Die probleem met trots, is dat dit ’n ding in ’n mens se hart is. Iemand wat daaraan ly, kan dit ook baie goed wegsteek. Hierdie soort trots sny ons van God af omdat so ’n persoon homself so bewonder, dat hy nie sy eie behoefte besef nie. So ’n persoon troetel sy eie onafhanklikheid so, dat hy God nie nodig het nie en hy nie sy eie sonde kan erken nie. 

Die nederigheid waarvoor Jakobus hier pleit, is nie ’n ineenkrimpende onderdanigheid nie. Hierdie soort nederigheid het twee groot eienskappe:

 1. Die eerste is om te weet dat die duiwel homself as ’n lafaard sal openbaar wanneer ons teen hom te staan kom. Die vroeë Christene het geweet dat die duiwel hulle sou aanval, maar dat hy hulle nie kan oorwin nie. Petrus skryf dieselfde wanneer hy in 1 Petrus 5:8-9 sê: “Wees versigtig! Pas op vir die duiwel se aanvalle. Hy is julle groot vyand … Hóm moet julle teëstaan deur standvastig in julle geloof te bly” (Nuwe Lewende Vertaling). Christene het hierdie soort nederigheid wanneer hulle weet dat hulle moet veg teen hierdie versoeker, nie in hulle eie krag nie, maar in die krag wat God aan hulle gee. 
 2. Mense met hierdie soort nederigheid, weet hulle het die grootste voorreg van almal, toegang tot God se teenwoordigheid. In die tyd van die Ou Testament het net priesters toegang tot God gehad. Deur die versoeningswerk van Jesus Christus, kan ons nou met vrymoedigheid voor die troon van God verskyn om genade te ontvang (Heb. 4:16). 

In verse 8 tot 10 praat Jakobus met die sondaars. Die Griekse woord wat hy gebruik is hamartõlos, wat ’n geharde sondaar beteken, diegene wat opsigtelik en moedswillig ongehoorsaam is en ’n korrupte lewe lei. Van sulke mense vereis Jakobus ’n lewensverandering. Hulle moet rein hande en harte hê. (Vergelyk Ps. 24:4). Die Ou Testamentiese priesters moes hulleself was voordat hulle vir diens kon aanmeld (Eks. 30:19-21; Lev. 16:4). Ortodokse Jode het ’n seremoniële handewas uitgevoer voordat hulle geëet het (Mark. 7:3). Jesus se antwoord aan die Fariseërs, toe hulle wou weet waarom die dissipels nie hulle hande was voor hulle eet nie, se antwoord was: “Hierdie volk eer My met hulle mond, maar hulle hart is ver van My af” (Mark. 7:6). In 1 Timoteus 2:8 dring Paulus daarop aan dat mans “ ...met ’n skoon gewete hande in gebed tot God moet ophef, vry van onmin en twis.” Die etiese vereiste van die Bybel, sê Barclay, is skoon lippe (Jes. 6:5-6), skoon hande (Ps. 24:4), skoon harte (Ps. 73:13) en skoon gedagtes (Jak. 4:8). Jesus het gesê: “Gelukkig is hulle wat rein van hart is, want hulle sal God sien” (Matt. 5:8 Grieks-Afrikaanse Interliniêre Bybel). 

Barclay sê ons moet nie in hierdie gedeelte iets lees wat Jakobus nie bedoel het nie. Hy misken nie die vreugde van ’n Christenlewe nie. Hy doen hier twee dinge:

 1. Eerstens pleit hy vir ’n sober en rein lewe.
 2. Tweedens beskryf hy die begin van ’n Christen se lewe, en nie die einde nie. 

Die Grieks-Afrikaanse Interliniêre Bybel vertaal vers 9 se begin so: “Wees treurig …” Die Griekse woord wat Jakobus gebruik, is talaipõrein. Dit is ook ’n moeilike woord om te vertaal, maar het die betekenis van om te besef dat al jou aardse weelde, rykdom, gemak en genot aan jou geen beskerming of sekuriteit kan bied nie. Wanneer Jakobus sê ons moet treur, dan beskryf hy die eerste tree van ’n Christen se lewe, wanneer hy met God en sy sonde gekonfronteer word. Die geweldige hartseer van sondebesef verander in groot vreugde by die wete dat ons sonde vergewe is. Jesus het ook gesê: “Gelukkig is dié wat treur, want hulle sal vertroos word” (Matt. 5:4). 

Jakobus sluit hierdie gedeelte af in vers 10, deur ’n beroep te doen op Goddelike nederigheid. Regdeur die Bybel sien ons die oortuiging dat slegs die nederige, die seën van die Here kan ken. (Job 22:29; Spr. 29:23; Jes. 57:15; Matt.  23:12; Luk. 14:11). Dit is net wanneer iemand sy eie onkunde besef, dat hy God se leiding vra. Dit is net wanneer iemand sy eie armoede in dit wat werklik saakmaak, besef, dat hy smeek vir die rykdom van God se genade.

Dit is net wanneer iemand sy eie swakheid besef, dat hy op God se krag kan staat maak. Net so is dit net wanneer iemand van sy eie sonde bewus is, dat hy sy nood aan ’n Redder besef.

Daar is in hierdie lewe een sonde wat die basis van alle ander sondes is, en dit is om te vergeet dat ons skepsele is en God die Skepper. Wanneer ons dít onthou, dan besef ons ons eie hulpeloosheid en draai ons na die enigste bron wat ons kan help. 

Opsoek na inligting?

 • ‘n Nuwe boek deur doktor Mike du Toit het op die rak verskyn getiteld:

  ‘N ORGANIESE, EKONOMIESE EN POLITIEKE BESTEL

  VIR ‘N TOEKOMSTIGE AFRIKANERVOLKSTAAT

  Na Du Toit se oordeel het die kapitalisme en demokrasie ernstige tekortkominge en funksioneer dit tot nadeel van alle volkere wat wens om as organiese eenhede met ʼn eie identiteit te bestaan. Hierdie tekortkominge word in die boek uitgewys. Die kapitalisme en demokrasie berus op die liberale lewensbeskouing. As alternatief tot die liberalisme stel Du Toit die organiese lewensbeskouing. Lees alles wat u daaroor wil weet by hierdie skakel NUWE BOEK DEUR DR MIKE DU TOIT

  ______________

  UBUNTU; Herbedink

  Die gonswoord van 'n dekade of wat gelede, nl 'Ubuntu', het 'n mens nuuskierig gemaak. Wat sou die mooiklinkende woord: 'u-bun-tu' wat blykbaar oornag groot handelswaarde ontwikkel het, werklik beteken? Nadat Desmond Tutu in 'n videosnit die betekenis verduidelik het as:'I am because we are' en Bill Clinton daarop probeer verbeter het met: 'I am because you are', kon dit nie anders nie. Dié saak moes ondersoek word.

  Na 'n ompad deur Afrika en selfs die antieke geskiedenis, is weer in die eie tyd, by uitsprake van Mbeki, Tutu, Steve Biko en andere uitgekom. Daarna is na Ubuntu en die wêreldpolitiek gekyk, maar ook na 'n ubuntuplan en ekonomiese seifbeskikking met die oog op oorlewing.

  Die skrywer, Tobie Hart, slaag met hierdie werk om die leser te boei met aktuele inligting wat elkeen raak. Ook die voorblad, met reënboog en standbeeld praat met die leser.

  Die boek, teen R260-00 per harde kopie kan bestel word by: Groep 7 Drukkers Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees..         Die boek is ook in Engels beskikbaar as Ubuntu: Re-invented

   
 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 639 gaste aanlyn