NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

As ons bly en dankbaar voel oor ons hemelse Vader ons so liefhet dat Hy tot die getal hare op ons koppe ken, sal ons lus voel om dit van die 'dakke af te verkondig'. Die Here vra egter in sy Woord dat ons niks meer verkondig as wat Hy aan ons geopenbaar het nie en sy Voorbeeld moet volg om te swyg oor verborgenhede maar alles uit ons kennis van die Woord met ander te praat – ons het dus 'n groot verantwoordelikheid om die Woord deeglik te bestudeer sodat ons weet waarvan ons praat om só ander nie te mislei nie.

DIE ANTICHRIS 1

Ds A.E. van den Berg

“ ...want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf, die teëstander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is”  (2 Thess.2:3).

Gelowiges verskil soms oor geloofsake van mekaar.  Een ding waaroor almal egter saamstem, is dat Jesus weer kom; ʼn belofte uit Jesus se eie mond: En as Ek gegaan en vir julle plek berei het, kom Ek weer en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is” (Joh.14:3).  

Voordat Jesus kom, gaan sekere onaangename dinge gebeur soos die opwagting  en optrede van die Antichris.   Hy is ʼn werklike persoon wat net voor die wederkoms die sigbare gestalte van Satan op die aarde sal wees en God na-aap.

God openbaar Homself as ʼn Drie-eenheid; Vader, Seun en Heilige Gees.  Satan aap Hom na met ʼn bose trio; Satan, Antichris en valse profeet; almal teenstanders.  Satan staan God teen, die Antichris staan Jesus teen en die valse profeet staan die Heilige Gees se werking in die kerk teen.

  Die vyandskap tussen God en Satan loop soos ʼn draad deur die geskiedenis van die mensdom en eindig met die wederkoms.  Voordat dit gebeur, gaan die Antichris op die wêreldtoneel verskyn, gelowiges vervolg en doodmaak.   Dis egter nie vir te lank nie waarna Jesus hom vernietig: “... hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak” (2 Tess.2:8). 

In Openb.13 stel Johannes sy lesers aan twee rolspelers voor wat tot en met hoofstuk 20 as handlangers van Satan optree.   Hulle word diere genoem omdat hulle nie na die beeld van God geskape is en oor geen heerlikheid beskik nie.    

Die see waaruit die eerste dier (die Antichris) opkom, is die simbool van die ryk van Satan.   Hy beskik oor politieke oppergesag en verskyn stuksgewys; eers die tien horings, die simbool van sy mag en daarna sewe koppe – die simbool van die gesag wat Satan hom gee. 

Die Antichris is strydlustig.  Daarom word daar spesifiek na sy horings verwys.  Hy heers met geweld en word as die skadu-generaal van Satan se bose leër deur ʼn propaganda-meester, die valse profeet, bygestaan.  Laasgenoemde sorg dat Satan wêreldwyd deur die Antichris aanbid word.

In Openb.13:3 skryf Johannes dat dit lyk asof een van sy koppe dodelik gewond is.   Dis ʼn nabootsing van Jesus se lyding en sterwe.  Daarna sê Johannes dat die dodelike wond genees het.   Dis dieselfde uitdrukking wat in Openb.2:8 vir Jesus gebruik word wat dood was en lewend geword het; nog ʼn nabootsing van Jesus se dood en opstanding.  

Soos wat mense hulle oor Jesus se opstanding verwonder het, sal mense hul oor die Antichris se genesing verwonder.  En hulle het die draak aanbid wat die dier mag gegee het, en die dier aanbid en gesê: Wie is aan die dier gelyk? Wie kan teen hom oorlog voer?” (Openb.13:4). 

Paulus skryf aan die Tessalonisense oor twee dinge wat voor die wederkoms van Jesus sal gebeur:  “...want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf, die teëstander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is”  (2 Thess.2:3). 

Paulus spel in dieselfde hoofstuk sewe kenmerke van die Antichris uit: 

(i)                  Hy sal ʼn werklike mens wees en die opstand teen God verpersoonlik.   Hy is Satan se nabootsing van Christus. 

(ii)                Hy is vir die hel bestem en word tydens God se finale oordeel daarin gewerp waarna die opstand teen God eindig (Openb.20:15).  

(iii)               Die Antichris sal alle ware aanbidding teenstaan, in ʼn nuwe tempel sit en voorgee om God te wees.  

(iv)              Hy word deur die valse profeet gehelp om die Evangelie van redding met 'n valse redding as alternatief te vervang en baie mense te mislei.  

(v)                Alhoewel sy gees al eeue lank aan die werk is (1 Joh.4:3), hou God  hom in toom.   Alhoewel hy nie onbeperkte mag gaan hê nie, sal hy nogtans buitengewoon sterk optree en mense mislei.    

(vi)              Die wederkoms van Christus vind nie lank na die Antichris se verskyning plaas nie.  Daarna word sy bose mag finaal gebreek.  

(vii)             Die optrede van die Antichris is die wil van Satan wat die mensdom met ʼn magsvertoon van allerlei tekens en wonders mislei.  Net die uitverkorenes van God word gespaar (:10).

Die regering van die Antichris gaan wreed, ongenaakbaar en sonder sedelike standaarde wees.  Hy sal vir ʼn simboliese 42 maande lank regeer en teen die uitverkorenes van God stryd voer omdat hulle iets het wat hy nooit sal kan hê nie nl. heiligheid.  Daarbenewens weet hy dat hy nie die ewige dood gaan vryspring nie:   “En die dier is gevange geneem, en saam met hom die valse profeet wat die tekens in sy teenwoordigheid gedoen het, waarmee hy hulle mislei het wat die merk van die dier ontvang en sy beeld aanbid het.  Lewend is die twee gewerp in die vuurpoel wat met swawel brand” (Openb.19:20).

Die optrede van die Antichris het een doel voor oë  - misleiding (Openb.13:14).   Mense word maklik deur tekens en wonders betower.  Satan gaan dit uitbuit.   Dit gaan egter baie geleidelik wees omdat mense makliker aan veranderings gewoond raak indien dit stadig maar seker ingebring word. 

Uit Lukas se waarskuwing in Hand.20:29,30 is dit duidelik dat daar toe alreeds afvallige godsdienssisteme in die vroeë kerk was.   Paulus was ook daarvan bewus: Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, net totdat hy wat nou teëhou, uit die weg geruim is....” (2 Tess.2:7).  

Kinders, dit is die laaste uur; en soos julle gehoor het dat die Antichris kom, bestaan daar ook nou baie antichriste, waaruit ons weet dat dit die laaste uur is.  Wie is die leuenaar, behalwe hy wat ontken dat Jesus die Christus is?  Dit is die Antichris wat die Vader en die Seun loën” (1 Joh.2:18,22). 

Afvalligheid bereik in die tyd van die Antichris ʼn hoogtepunt.  Die Babelse verwarring wat tans op die kerklike terrein heers, is ʼn duidelike begin van die einde.  Die Bybel waarsku dat feitlik alle mense die rug op die waarheid gaan draai en dat God hulle sal laat begaan: 0

Soos wat die apostels in die vroeë kerk kragtige dade in die Naam van Jesus gedoen het, sal eindtyd-dwaalleraars wondertekens met Satan se mag doen.   Soos wat Elia vuur uit die hemel laat kom het, sal Satan se misleiers dit ook nabootsen baie mense mislei.  “Want daar sal valse christusse en valse profete opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen om, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei” (Mt.24:24).

Die enigste verweer teen hierdie misleiding is ʼn bewustelike begeerte en soeke na die waarheid.  Wie die waarheid liefhet, sal nie deur die ellende van die wetteloosheid van die laaste tyd oorval en onder leuens toegeploeg word nie.  Hulle liefde vir Jesus sal nie verkoel nie maar bly staan totdat Hy weer kom!

Paulus sê dis ʼn skande as iemand die waarheid gehad het en daarna vir die leuen verruil.   Hoe gebeur dit?  “ .... omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie” (2 Thess.2:10).     Hulle het kop00kennis maar nie hartkennis gehad nie!

Paulus noem die Antichris die “mens van die sonde omdat sy koms deur ʼn ongekende toename in sonde gekenmerk gaan word.   Miljoene mense gaan die evangeliese kerke verlaat, die Antichris aanhang en indirek Satanaanbidders word.  Slegs enkelinge gaan oorbly.  Hulle gaan so min wees dat hulle soos ʼn enkeling gaan lyk.  Is jy een van hulle?

Bid vir familielede, vriende en kollegas wat hul in kerke tuis voel wat die weg van die waarheid verlaat het en onbewustelik die weg vir die koms van die Antichris voorberei. Hierdie stroom van afvalligheid word al hoe sterker.

Jesus sê in die Bergpredikasie: Gaan in deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei, en daar is baie wat daardeur ingaan. Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind” (Mt.7:13,14).

Wat staan ons te doen?  Wees sekere dat jou siel gered is.  Staan en val by die waarheid en moenie afdwaal nie. Ons het ʼn wonderlike belofte uit Jesus se mond: Vrees vir niks wat jy sal ly nie..... Wees getrou tot die dood toe, en Ek sal jou die kroon van die lewe gee” (Openb.2:10).

DIE ANTICHRIS

Ds A.E. van den Berg

“ ...want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf, die teëstander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is”  (2 Thess.2:3).

Gelowiges verskil soms oor geloofsake van mekaar.  Een ding waaroor almal egter saamstem, is dat Jesus weer kom; ʼn belofte uit Jesus se eie mond: En as Ek gegaan en vir julle plek berei het, kom Ek weer en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is” (Joh.14:3).  

Voordat Jesus kom, gaan sekere onaangename dinge gebeur soos die opwagting en optrede van die Antichris.   Hy is ʼn werklike persoon wat net voor die wederkoms die sigbare gestalte van Satan op die aarde sal wees en God na-aap.

God openbaar Homself as ʼn Drie-eenheid; Vader, Seun en Heilige Gees.  Satan aap Hom na met ʼn bose trio; Satan, Antichris en valse profeet; almal teenstanders.  Satan staan God teen, die Antichris staan Jesus teen en die valse profeet staan die Heilige Gees se werking in die kerk teen.   

Die vyandskap tussen God en Satan loop soos ʼn draad deur die geskiedenis van die mensdom en eindig met die wederkoms. Voordat dit gebeur, gaan die Antichris op die wêreldtoneel verskyn, gelowiges vervolg en doodmaak.   Dis egter nie vir te lank nie waarna Jesus hom vernietig: “... hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak” (2 Tess.2:8). 

In Openb.13 stel Johannes sy lesers aan twee rolspelers voor wat tot en met hoofstuk 20 as handlangers van Satan optree.   Hulle word diere genoem omdat hulle nie na die beeld van God geskape is en oor geen heerlikheid beskik nie.    

Die see waaruit die eerste dier (die Antichris) opkom, is die simbool van die ryk van Satan.   Hy beskik oor politieke oppergesag en verskyn stuksgewys; eers die tien horings, die simbool van sy mag en daarna sewe koppe – die simbool van die gesag wat Satan hom gee. 

Die Antichris is strydlustig.  Daarom word daar spesifiek na sy horings verwys.  Hy heers met geweld en word as die skadu-generaal van Satan se bose leër deur ʼn propaganda-meester, die valse profeet, bygestaan.  Laasgenoemde sorg dat Satan wêreldwyd deur die Antichris aanbid word.

In Openb.13:3 skryf Johannes dat dit lyk asof een van sy koppe dodelik gewond is.  Dis ʼn nabootsing van Jesus se lyding en sterwe.  Daarna sê Johannes dat die dodelike wond genees het.   Dis dieselfde uitdrukking wat in Openb.2:8 vir Jesus gebruik word wat dood was en lewend geword het; nog ʼn nabootsing van Jesus se dood en opstanding.  

Soos wat mense hulle oor Jesus se opstanding verwonder het, sal mense hul oor die Antichris se genesing verwonder.  En hulle het die draak aanbid wat die dier mag gegee het, en die dier aanbid en gesê: Wie is aan die dier gelyk? Wie kan teen hom oorlog voer?” (Openb.13:4). 

Paulus skryf aan die Tessalonisense oor twee dinge wat voor die wederkoms van Jesus sal gebeur:  “...want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf, die teëstander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is”  (2 Thess.2:3). 

Paulus spel in dieselfde hoofstuk sewe kenmerke van die Antichris uit: 

(i)                 Hy sal ʼn werklike mens wees en die opstand teen God verpersoonlik.   Hy is Satan se nabootsing van Christus. 

(ii)               Hy is vir die hel bestem en word tydens God se finale oordeel daarin gewerp waarna die opstand teen God eindig (Openb.20:15).  

(iii)             Die Antichris sal alle ware aanbidding teenstaan, in ʼn nuwe tempel sit en voorgee om God te wees.  

(iv)              Hy word deur die valse profeet gehelp om die Evangelie van redding met 'n valse redding as alternatief te vervang en baie mense te mislei.  

(v)                Alhoewel sy gees al eeue lank aan die werk is (1 Joh.4:3), hou God  hom in toom.   Alhoewel hy nie onbeperkte mag gaan hê nie, sal hy nogtans buitengewoon sterk optree en mense mislei.    

(vi)              Die wederkoms van Christus vind nie lank na die Antichris se verskyning plaas nie.  Daarna word sy bose mag finaal gebreek.  

(vii)            Die optrede van die Antichris is die wil van Satan wat die mensdom met ʼn magsvertoon van allerlei tekens en wonders mislei.  Net die uitverkorenes van God word gespaar (:10).

Die regering van die Antichris gaan wreed, ongenaakbaar en sonder sedelike standaarde wees.  Hy sal vir ʼn simboliese 42 maande lank regeer en teen die uitverkorenes van God stryd voer omdat hulle iets het wat hy nooit sal kan hê nie nl. heiligheid.  Daarbenewens weet hy dat hy nie die ewige dood gaan vryspring nie:   En die dier is gevange geneem, en saam met hom die valse profeet wat die tekens in sy teenwoordigheid gedoen het, waarmee hy hulle mislei het wat die merk van die dier ontvang en sy beeld aanbid het.  Lewend is die twee gewerp in die vuurpoel wat met swawel brand” (Openb.19:20).

Die optrede van die Antichris het een doel voor oë - misleiding (Openb.13:14).   Mense word maklik deur tekens en wonders betower.  Satan gaan dit uitbuit.   Dit gaan egter baie geleidelik wees omdat mense makliker aan veranderings gewoond raak indien dit stadig maar seker ingebring word. 

Uit Lukas se waarskuwing in Hand.20:29,30 is dit duidelik dat daar toe alreeds afvallige godsdienssisteme in die vroeë kerk was.   Paulus was ook daarvan bewus: Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, net totdat hy wat nou teëhou, uit die weg geruim is....” (2 Tess.2:7).  

Kinders, dit is die laaste uur; en soos julle gehoor het dat die Antichris kom, bestaan daar ook nou baie antichriste, waaruit ons weet dat dit die laaste uur is. Wie is die leuenaar, behalwe hy wat ontken dat Jesus die Christus is?  Dit is die Antichris wat die Vader en die Seun loën” (1 Joh.2:18,22). 

Afvalligheid bereik in die tyd van die Antichris ʼn hoogtepunt.  Die Babelse verwarring wat tans op die kerklike terrein heers, is ʼn duidelike begin van die einde.  Die Bybel waarsku dat feitlik alle mense die rug op die waarheid gaan draai en dat God hulle sal laat begaan: 0

Soos wat die apostels in die vroeë kerk kragtige dade in die Naam van Jesus gedoen het, sal eindtyd-dwaalleraars wondertekens met Satan se mag doen.   Soos wat Elia vuur uit die hemel laat kom het, sal Satan se misleiers dit ook nabootsen baie mense mislei.  Want daar sal valse christusse en valse profete opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen om, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei” (Mt.24:24).

Die enigste verweer teen hierdie misleiding is ʼn bewustelike begeerte en soeke na die waarheid.  Wie die waarheid liefhet, sal nie deur die ellende van die wetteloosheid van die laaste tyd oorval en onder leuens toegeploeg word nie.  Hulle liefde vir Jesus sal nie verkoel nie maar bly staan totdat Hy weer kom!

Paulus sê dis ʼn skande as iemand die waarheid gehad het en daarna vir die leuen verruil.   Hoe gebeur dit? “ .... omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie” (2 Thess.2:10).     Hulle het kop00kennis maar nie hartkennis gehad nie!

Paulus noem die Antichris die “mens van die sonde omdat sy koms deur ʼn ongekende toename in sonde gekenmerk gaan word.   Miljoene mense gaan die evangeliese kerke verlaat, die Antichris aanhang en indirek Satanaanbidders word.  Slegs enkelinge gaan oorbly. Hulle gaan so min wees dat hulle soos ʼn enkeling gaan lyk.  Is jy een van hulle?

Bid vir familielede, vriende en kollegas wat hul in kerke tuis voel wat die weg van die waarheid verlaat het en onbewustelik die weg vir die koms van die Antichris voorberei. Hierdie stroom van afvalligheid word al hoe sterker.

Jesus sê in die Bergpredikasie: Gaan in deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei, en daar is baie wat daardeur ingaan. Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind” (Mt.7:13,14).

Wat staan ons te doen?  Wees sekere dat jou siel gered is.  Staan en val by die waarheid en moenie afdwaal nie. Ons het ʼn wonderlike belofte uit Jesus se mond: Vrees vir niks wat jy sal ly nie..... Wees getrou tot die dood toe, en Ek sal jou die kroon van die lewe gee” (Openb.2:10).

Opsoek na inligting?

 • ‘n Nuwe boek deur doktor Mike du Toit het op die rak verskyn getiteld:

  ‘N ORGANIESE, EKONOMIESE EN POLITIEKE BESTEL

  VIR ‘N TOEKOMSTIGE AFRIKANERVOLKSTAAT

  Na Du Toit se oordeel het die kapitalisme en demokrasie ernstige tekortkominge en funksioneer dit tot nadeel van alle volkere wat wens om as organiese eenhede met ʼn eie identiteit te bestaan. Hierdie tekortkominge word in die boek uitgewys. Die kapitalisme en demokrasie berus op die liberale lewensbeskouing. As alternatief tot die liberalisme stel Du Toit die organiese lewensbeskouing. Lees alles wat u daaroor wil weet by hierdie skakel NUWE BOEK DEUR DR MIKE DU TOIT

  ______________

  UBUNTU; Herbedink

  Die gonswoord van 'n dekade of wat gelede, nl 'Ubuntu', het 'n mens nuuskierig gemaak. Wat sou die mooiklinkende woord: 'u-bun-tu' wat blykbaar oornag groot handelswaarde ontwikkel het, werklik beteken? Nadat Desmond Tutu in 'n videosnit die betekenis verduidelik het as:'I am because we are' en Bill Clinton daarop probeer verbeter het met: 'I am because you are', kon dit nie anders nie. Dié saak moes ondersoek word.

  Na 'n ompad deur Afrika en selfs die antieke geskiedenis, is weer in die eie tyd, by uitsprake van Mbeki, Tutu, Steve Biko en andere uitgekom. Daarna is na Ubuntu en die wêreldpolitiek gekyk, maar ook na 'n ubuntuplan en ekonomiese seifbeskikking met die oog op oorlewing.

  Die skrywer, Tobie Hart, slaag met hierdie werk om die leser te boei met aktuele inligting wat elkeen raak. Ook die voorblad, met reënboog en standbeeld praat met die leser.

  Die boek, teen R260-00 per harde kopie kan bestel word by: Groep 7 Drukkers Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees..         Die boek is ook in Engels beskikbaar as Ubuntu: Re-invented

   
 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 484 gaste aanlyn