NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Moenie met die duiwel redeneer nie, hy het al duisende jare se ervaring en jy sal verloor. Gebruik jou enigste wapen: God se waarheid – satan het geen verweer daarteen nie.

DEUR ‘N STERKE HAND UITGELEI

Hannes Ollewagen

Exodus 13:1-16

“Verder het Moses aan die volk gesê: Dink aan hierdie dag waarop julle uit Egipte, uit die slawehuis, uitgegaan het; want die HERE het julle deur ‘n sterke hand hiervandaan uitgelei; daarom mag geen gesuurde brood geëet word nie.” (:3).

Die ooreenkoms tussen die geskiedenis van die volk Israel en diévan ons eie Afrikanervolk is net heeltemal te duidelik om dit mis te kyk. Hoe is dit dat daar steeds diegene is wat hierdie boodskap wat die HERE vir ons hierdeur gee en wat ook ons geroepenheid as volk duidelik uitstip, wil ignoreer?

Ons leer uit geskiedenisboeke van ‘n volk in die 1900’s aan die Oosgrens wat in baie slegte omstandighede verkeer het. Hierdie omstandighede waarin hulle eiendom geplunder en geroof is, waarin hulle aangeval en vermoor is en waarin die owerhede onwillig was om vir hulle in die bres te tree, het tot gevolg gehad dat hierdie burgers koers gekies het. Waar hulle uiteindelik rus sou vind was vir hulle verborge, maar dat hulle die omstandighede van ongeregtigheid rondom hulle nie meer kon of wou verduur nie was ‘n uitgemaakte saak.

 

Wanneer ons praat van omstandighede van ongeregtigheid, roof, plundery en verdrukking klink dinge al te bekend. Hierdie is alles dinge waaraan ons vandag weer op ‘n daaglikse basis blootgestel word, maar so ook was die volk Israel in Egipte baie goed daarmee bekend. Ons lees in vers 15 van die swarigheid waarmee die Farao van Egipte die volk Israel diensbaar gemaak het. Maar ons lees in hierdie selfde vers dat God hierop ag gegee het en hoedat Hy met ‘n sterke hand hierdie Farao bestry het om sy volk uit te red.

Het ons al ooit daaraan gedink hoe dit gekom het dat God na 400 jaar besluit om op die volk Israel ag te gee? Is Hy dalk op die een of ander wyse aan iets herinner soos byvoorbeeld dat Hy met ‘n eed aan Abraham beloof het om vir sy nageslag ‘n God te wees? “En Ek sal my verbond oprig tussen My en jou en jou nageslag ná jou in hulle geslagte as ‘n ewige verbond, om vir jou ‘n God te wees en vir jou nageslag ná jou. En Ek sal aan jou en jou nageslag ná jou die land van jou vreemdelingskap gee, die hele land Kanaän, as ‘n ewige besitting; en Ek sal vir hulle ‘n God wees. Verder het God aan Abraham gesê: Maar jý moet my verbond hou, jy en jou nageslag ná jou, van geslag tot geslag.” (Gén. 17:7-9).

Hierdie belofte het God ook aan Abraham se seun, Isak, bevestig. “Vertoef as vreemdeling in hierdie land, en Ek sal met jou wees en jou seën; want aan jou en jou nageslag sal Ek al hierdie lande gee: Ek sal die eed bevestig wat Ek vir jou vader Abraham gesweer het.” (Gén. 26:3). En net so het God hierdie selfde eed aan Jakob, Isak se seun, bevestig in die woorde van Génesis 28:13-15:”En kyk, die HERE het bo-aan gestaan en gesê: Ek is die HERE, die God van jou vader Abraham en die God van Isak. Die land waar jy op lê en slaap, sal Ek aan jou en jou nageslag gee; en jou nageslag sal wees soos die stof van die aarde, en jy sal uitbrei na die weste en ooste, en na die noorde en suide; en in jou en jou nageslag sal al die geslagte van die aarde geseën word. En kyk, Ek is met jou, en Ek sal jou bewaar oral waar jy heengaan, en Ek sal jou terugbring in hierdie land; want Ek sal jou nie verlaat nie, totdat Ek gedoen het wat Ek jou gesê het.”

Ons weet natuurlik ook hoedat God dit so beskik het om deur die hand van Josef hierdie groeiende volk in die lewe te hou in ‘n tyddat daar groot hongersnood oor die wêreld gekom het. En as werktuig in sy Hand het God ook hierdie verbond van Hom met die aartsvaders met hierdie seun van Jakob gedeel. Wat meer is, is dat God vir Josef laat sien het dat Hy die kinders van Israel uit Egipte sou lei selfs nog voordat hulle in slawerny beland het. “En Josef het aan sy broers gesê: Ek gaan sterwe, maar God sal gewis op julle ag gee en julle uit hierdie land laat optrek na die land wat Hy aan Abraham, Isak en Jakob met ‘n eed beloof het.” (Gén. 50:24). Daarom was dit vir die kinders van Israel nodig om ook in hulle tyd van slawerny en swaarkry in Egipte vir God aan sy beloftes te herinner sodat Hy aan Sy eed sou dink. ‘n Lering uit Jesaja 62:6&7 wat ons gerus ter harte kan neem! “...o Julle wat die HERE herinner aan sy beloftes – moenie rus nie en laat Hom nie met rus nie, totdat Hy Jerusalem bevestig en maak tot ‘n lof op aarde!”

Nadat God op sy volk se ellende ag gegee het, het hy ‘n man met die hand uitgesoek om na die Farao van Egipte te stuur met die bevel dat hy die volk Israel moet laat trek. Hierdie Farao het natuurlik nie dieselfde ontsag vir God gehad as die kinders van Israel nie en sou hom nie aan Moses se bevel steur nie.

Inteendeel, Farao het God se bevel om Israel te laat trek eerder as ‘n uitdaging beskou en die werk van die Israeliete swaarder gemaak as antwoord op Moses se versoek dat hy die volk sou laat trek. Natuurlik sou God hom nie deur hierdie heiden laat vermaak nie en sou op sy eie tyd met hom afreken. Ek en u kan dalk wonder waarom God nie sommer met die eerste plaag al sy volle toorn en grimmigheid op Farao laat neerdaal het nie. En tog besef ons na afloop van die geskiedenis van Israel se uittog uit Egipte dat God se handelswyse, soos altyd, net ‘n onverbeterlike meesterstuk was.

Hierdie meesterlike wyse waarop God telkens sy planne ten uitvoer bring, is digterlik deur wyle professor JD du Toit in sy gedig “DINGAANSDAG” as volg verwoord:

“En bo die onheilsnag, waar sterre, na hul wag, die hoë pos verlaat. Sit God wat planne bou – Hy in Sy wonderdaad almagtig!”

Na die uittog uit Egipte het die volk Israel ‘n paar dekades later die beloofde land, Kanaän, binnegetrek. Dit is tragies om te lees hoedat hierdie volk se hart ontrou teenoor God was en hoedat hulle sy weldade met dade van ontrou en afgodery beantwoord het. Hierdie ontrou van Israel teenoor God het telkens weer daartoe aanleiding gegee dat hulle onder die juk van diensbaarheid gebring is.

Terug op eie bodem vertel ons Afrikanervolk se geskiedenis ‘n ewe roemryke en tragiese storie. ‘n Roemryke verlede van mense wat sou buig-of-bars om trou te wees aan hulself, aan hul volk en aan hul God. Daarenteen is daar ook ‘n tragiese verhaal van ‘n volk wat deur God se almagtige wonderdade ook ‘n eie erfenis ontvang het waarbinne ons tot sy eer kon leef en groei. Maar met die verloop van tyd was ons harte ook ontrou teenoor God en het die dinge van die wêreld voorrang bo God se wil oor ons begin geniet. Voordat ons ons kom kry, was ons in diensbaarheid gebring sommer binne ons eie vaderland.

Kyk ons rondom ons, sien ons mense in slawerny. Mense wat gevang is in slawerny van sonde – die Farao van ons tyd! ‘n Harde meester wat jou nie sommer sal laat vrykom wanneer hy jou eers in sy greep beetgekry het nie. Ons leer in Joh. 8:34 van hierdie slawerny: “Jesus antwoord hulle: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle dat elkeen wat die sonde doen, ‘n dienskneg van die sonde is.” Die tekens van mishandeling en swaarkry onder hierdie dwingelandy is duidelik waarneembaar, maar om uit hierdie toestand pad te gee is vir menige volksgenoot nog nie ‘n uitweg nie. Alhoewel daar oor die slegte toestande en ellende gekla word, is weinig tot die opofferings en stryd vir vryheid bereid.

‘n Grondige kennis van die Woord van God laat ons egter ook in hierdie uitsiglose toestand moed skep en lig in donker tye sien. Ons kan raaksien hoedat ook hierdie Farao van ons tyd deur God getroef is deurdat sy mag gebreek is deur God se eie, geliefde Seun – onse Here Jesus Christus. Dit word vir ons bevestig in die woorde van Matt. 1:21:”...want dit is Hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos.” Hierdie Christus wat deur Johannes die Doper as die nuwe Leidsman na ons ewige erfenis aangekondig is: “Dáár is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem!”

Die verhewenheid en goddelikheid van God word telkens daarin openbaar dat Hy trou bly selfs wanneer ons as mensekinders ontrou is soos wat ons uit 2 Tim. 2:13leer: “As ons ontrou is, Hy bly getrou; Hy kan Homself nie verloën nie.” Ten spyte van die feit dat Abraham se nageslag aan God ontrou was, het Hy getrou gebly en hulle die beloofde land laat beërwe. En wat meer is, is dat ons uit Exodus 13 leer dat God aan Moses opdrag gegee het dat die volk al die eerstelinge vir God sou heilig na hul uittog uit Egipte as ‘n dankbare nagedagtenis vir Sy verlossing uit hul slawerny. Hulle moes egter die eersgeborenes van hul seuns loskoop. Eeue later sou God Sy trou en goddelikheid bevestig deurdat Hy Sy eie eersgeborene nie sou loskoop nie, maar Hom ten behoewe van ons sou offer om die sondemag van Satan ‘n nekslag toe te dien.

Die dankbaarheid van Israel vir hul verlossing moes volgens vers 16 van Exodus 13 as ‘n teken op hul hand en as ‘n voorhoofsband tussen hul oë waarneembaar wees. Dit laat noodwendig die volgende vraag by myontstaan: “Hoe lyk ons teken van dankbaarheid vir ons verlossing?” Die teken op ons hand en voorhoof, m.a.w. hoe lyk ons dade, ons optrede, dit wat ons met ons hande verrig? Is dit optredes wat getuig van diepe dankbaarheid teenoor God wat neerslag vind in dade wat van ‘n duidelike diensbaarheid aan God getuig of is dit hande wat vinnig is om kwaad te doen?

Dit wat ons doen, het gewoonlik sy oorsprong in dit wat in ons hart en gedagtes aangaan en daarom verdien ons gedagtes ook deeglike ondersoek na wat daarin gekoester word. Dit is om hierdie rede dat Paulus in sy brief aan die Filippense hulle daarop attent maak om hul gedagtes in die regte rigting te stuur – omdat dit uiteindelik tot getuienis sal dien. “Verder, broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is – watter deug en watter lof daar ook mag wees, bedink dit.” (Fil. 4:8).

God is nie met die taktiek van sy teëstander onbekend nie. Daarom het Hy ons alreeds eeue vooruit gewaarsku dat hierdie getuienis op ons voorhoofde en hande onder ‘n sterk aanval sal kom. Hy waarsku ons dat dit wat ons dink en dit wat ons doen onder geweldige druk sal kom in die Satan se stryd om ons in diensbaarheid te bring. Kyk maar met hoeveel sukses die televisie ingespan word om mense se gedagtewêreld te besoedel. Was daar al ooit in ons volksgeskiedenis ‘n tyd waarin soveel mense aan pornografie verkneg was as vandag? Was daar al ooit ‘n tyd waarin mense hulself so maklik aan onsedelike verhoudings skuldig gemaak het as vandag? Was daar al ‘n tyd waarin mense so maklik en blatant gelieg, bedrieg en verraai het as vandag? Die waarskuwing dat die vyand hom daarop gaan toespits om mense se denke en handelinge te beïnvloed, is duidelik in Openbaring 13:6: “En hy maak dat aan almal, klein en groot, en die rykes en die armes, en die vrymense en die slawe ‘n merk op hulle regterhand en op hulle voorhoofde gegee word;”

Ek kan u vanoggend met vrymoedigheid verseker dat ons geslag nie die eerste is wat onder baie moeilike omstandighede gebuk gaan nie. Dit is nie net die geskiedenis van die volk Israel wat van stryd om die juk van slawerny af te werp getuig nie, maar ook ons eie en meer onlangse volksgeskiedenis getuig daarvan dat solank daar stryd is, is daar lewe.

Stryd vereis dan ook noodwendig aktiewe en daadwerklike optrede, wel dit is nou natuurlik as jy nie wil verloor nie. En daarom is die passiwiteit van mense in ons tyd teleurstellend. Dit is tog duidelik dat God telkens van sy kinders ook verwag het om hul kant te bring. Hy het Israel nie op vere kussings die beloofde land ingedra nie en daar is telkens van hulle verwag om oorlog te voer, hard te werk, te trek en sy opdragte noukeurig uit te voer. Hierdie opdrag word uiteraard vir ons in soveel woorde in Jakobus 2:14,17,22&24 uitgedruk. “WAT baat dit, my broeders, as iemand sê dat hy die geloof het, maar hy het nie die werke nie? Dié geloof kan hom tog nie red nie? Net so is ook die geloof, as dit geen werke het nie, in sigself dood. Sien jy dat die geloof saamgewerk het met sy werke en dat die geloof volkome geword het uit die werke? Sien julle dan nou dat die mens geregverdig word uit die werk en nie alleen uit die geloof nie?”

Laat ons daarom in hierdie stryd waarin ons tans verkeer om weer opnuut weg te breek uit die greep wat die bose in ons volksgeledere gekry het, onsself bereidwillig verklaar as knegte wat die koninkryk werk van onse Here getrou sal doen. Ons moet werk asof alles van ons afhang, maar bid asof alles van God afhang. Dít sal noodwendig daartoe lei dat die geskiedenis ook vir die komende geslagte ‘n verhaal sal vertel waarin God se Naam geëer en verheerlik sal word. En wat daardie nageslag met hierdie getuienis sal maak is vir hulle boek. Maar daarenteen is die behoud van ons volk in hierdie tyd vir ons boek.

Opsoek na inligting?

 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 
 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 950 gaste aanlyn