Nuutste bydraes

GEDAGTES VIR ELKE DAG

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Wat sê die Bybel oor menseregte?   Dis uiteraard nie ’n Bybelse begrip nie, maar ’n regsbegrip.   In die Bybel is daar geen woord wat regstreeks met regte vertaal kan word nie.   Die woord wat die naaste daaraan kom, is regsaak.   In Spreuke word koning Lemeul byvoorbeeld aangemoedig om vir die regsaak van ellendiges op te kom:  “Maak jou mond oop vir die stomme, vir die regsaak van almal wat wegkwyn” (Spr.32:8).

DIE ANTICHRIS IS OPPAD!

Lees reeks by Die Antichris is oppad

Deel 1

Die eerste nabootser

1.   Teenstanders

Gelowiges verskil dikwels oor geloofsake van mekaar. Een ding waaroor almal egter saamstem, is dat Jesus weer aarde toe kom. Dis ʼn belofte uit sy eie mond: “En as Ek gegaan en vir julle plek berei het, kom Ek weer en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is” (Joh.14:3). Die twee engele by sy hemelvaart herhaal dieselfde belofte: “.... Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle Hom na die hemel sien wegvaar het” (Hand.1:11).

Voordat Jesus weer kom, gaan sekere onaangename dinge op die aarde gebeur. Een daarvan is die koms en optrede van die Antichris. Die woord Antichris kom as sulks nie in Openbaring of enige ander Skrifgedeelte wat oor die eindtyd handel, voor nie; slegs in 1 en 2 Johannes. Die Skrif het egter talle ander benamings vir hom. Hy gaan net voor die wederkoms van Christus die sigbare gestalte van die Satan op die aarde wees en Jesus naboots.

 

God openbaar Hom as ʼn Drie-eenheid aan die mens - Vader, Seun en Heilige Gees. Satan boots dit met ʼn bose trio na - Satan, die Antichris en die valse profeet. Al drie is teenstanders. Satan staan God teen, die Antichris staan Christus teen en die valse profeet staan die Heilige Gees teen.

Satan is van meet af aan in ʼn stryd met God gewikkel en die uitslag eeue gelede alreeds bekend. Aan die begin van die Bybel lees ons: “En Ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt” (Gen.3:15).

Die belofte dat Iemand die slang sou vernietig, bepaal die gang van die ganse mensegeskiedenis. God het van die begin af vyandskap tussen die twee saad-lyne gestel. Dit het gemaak dat die slang die Verlosser aan die hakskeen gebyt, maar nie vernietig het nie - Jesus se dood en opstanding.

Die vyandskap tussen God en die Satan loop soos ʼn draad deur die geskiedenis en eindig by die wederkoms van Christus. Net voordat dit gebeur, sal die Antichris op die wêreldtoneel verskyn en die lewe vir gelowiges ondraaglik maak.  Dit sal egter nie vir lank wees nie waarna Jesus hom vernietig “ .... hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak” (2 Tess.2:8).

2. Twee rolspelers

In Openb.13 stel Johannes sy lesers aan twee rolspelers voor wat tot en met hoofstuk 20 as handlangers van die Satan optree.  Hulle word diere genoem omdat hulle nie na die beeld van God geskape is en derhalwe oor geen heerlikheid beskik nie.   Hulle is dierlik en sleg.

Die see waaruit die eerste dier (die Antichris) opkom, is die simbool van die woonplek van die Satan. Hy beskik oor staatkundige oppergesag en boots Christus se dood en opstanding na waarna feitlik al die mense hom vol bewondering volg. Hy verskyn stuksgewys; eers die 10 horings (simbool van sy mag) en daarna sewe koppe (simbool van die gesag wat Satan hom gee). Die 10 heerserskrone op sy kop is die simbool van sy gewaande wêreldheerskappy.

Die Antichris is strydlustig. Daarom word daar spesifiek na sy horings verwys. Hy heers met geweld en word as die skadu-generaal van Satan se bose leër deur ʼn propaganda-meester, die valse profeet, bygestaan. Laasgenoemde sorg dat Satan wêreldwyd deur die Antichris aanbid word; ʼn nabootsing van God wat deur Christus aanbid word.

Die Antichris tooi homself met allerlei godslasterlike name. Keiser Domitianus in wie sy regeer-tyd Openbaring geskryf is, het bv. die titel Dominus et deus noster (ons heer en god) vir homself toegeëien.  

In Openb.13:3 skryf Johannes dat dit lyk asof een van sy koppe dodelik verwond is. Die Griekse woord vir verwond is dieselfde woord wat in Openb.5:6 vir die Lam wat geslag is gebruik word. Dis ʼn spottende nabootsing van Christus se lyding en sterwe. Daarna sê Johannes dat die dodelike wond genees het. Dis dieselfde uitdrukking wat in Openb.2:8 vir Jesus wat dood was en weer lewend geword het gebruik word en derhalwe nog ʼn nabootsing van Jesus se dood en opstanding.  Soos wat mense hulle oor Jesus se opstanding verwonder het, sal mense hul aan die Antichris se genesing verwonder.

Soos wat die Satan hom as ʼn slang in die tuin van Eden vermom het, vermom hy hom aan die einde van die tyd as ʼn mens op die aarde. Hy boots Christus as God se sigbare gestalte in die Antichris op aarde na. Soos wat Christus met die gesag wat Hy van God ontvang het, kragtig opgetree het, ontvang die Antichris sy gesag van Satan om sterk op te tree: “En hulle het die draak aanbid wat die dier mag gegee het, en die dier aanbid en gesê: Wie is aan die dier gelyk? Wie kan teen hom oorlog voer?” (Openb.13:4).

3. Sewe kenmerke van die Antichris

Paulus skryf aan die Tessalonisense van twee dinge wat voor die wederkoms van Jesus gaan gebeur: “ want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf, die teëstander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is” (2 Thess.2:3).

Eerstens vind daar 'n groot godsdiensverval plaas waartydens mense gevestigde kerke sal verlaat, leuens aanhang en die waarheid verwerp. Tweedens sal die Antichris met groot mag verskyn. Paulus spel in 2 Tess.2 sewe kenmerke van die Antichris uit:

 1. Hy sal ʼn werklike mens wees en die opstand teen God verpersoonlik. Hy is die Satan se nabootsing van Christus.
 2. Hy is vir die hel bestem en word tydens God se finale oordeel daarin gewerp waarna die opstand teen God eindig (Openb.20:15).
 3. Die Antichris sal alle ware aanbidding teenstaan, in ʼn nuwe tempel sit en voorgee om God te wees.
 4. Hy word deur die valse profeet gehelp om die Evangelie van redding met 'n vals alternatief te vervang en mense te mislei.
 5. Alhoewel sy gees al eeue lank aan die werk is (1 Joh.4:3), hou God hom in toom. Alhoewel hy nie onbeperkte mag gaan hê nie, sal hy nogtans buitengewoon sterk optree.  
 6. Die wederkoms van Christus vind nie lank na die Antichris se verskyning plaas nie. Daarna word sy mag finaal gebreek.
 7. Die optrede van die Antichris stem met die wil van die Satan ooreen.  Hy sal die mensdom met ʼn magsvertoon van allerlei tekens en wonders mislei. Net die uitverkorenes van God word gespaar (:10).

Die regering van die Antichris gaan wreed, ongenaakbaar en sonder sedelike standaarde wees. Hy sal vir ʼn simboliese 42 maande lank regeer en teen die uitverkorenes van God stryd voer omdat hulle iets het wat hy nooit sal kan hê nie - heiligheid. Daarbenewens weet dat hy dat hy nie die ewige dood gaan vryspring nie: “En die dier is gevange geneem, en saam met hom die valse profeet wat die tekens in sy teenwoordigheid gedoen het, waarmee hy hulle mislei het wat die merk van die dier ontvang en sy beeld aanbid het. Lewend is die twee gewerp in die vuurpoel wat met swawel brand” (Openb.19:20).

4. Misleiding

Johannes sien in Openb.13 dat die Antichris uit die see opkom. Benewens die simboliese woonplek van die Satan is die see ook die simbool van volke: “En Hy sê vir my: Die waters wat jy gesien het .... is volke en menigtes en nasies en tale” (Openb.17:15). Die Bybel gebruik dikwels die beeld van bruisende waters as ʼn simbool vir onstuimige volke.

Die optrede van die Antichris word deur misleiding gekenmerk (Openb.13:14). Mense word maklik deur tekens en wonders betower. Die Satan gaan dit tot sy voordeel uitbuit. Dit gaan egter geleidelik wees omdat mense makliker aan veranderings gewoond raak indien dit geleidelik ingewerk word.

Uit Lukas se waarskuwing in Hand.20:29,30 is dit duidelik dat daar alreeds afvallige godsdienssisteme in die vroeë kerk werksaam was.   Paulus was ook daarvan bewus: “Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, net totdat hy wat nou teëhou, uit die weg geruim is....” (2 Tess.2:7). Die Tessalonisense se verwarring was juis aan misleiding te wyte. Dwaalgeeste het hulle met allerlei leuens anderste oor die dinge van God laat dink.

Johannes skryf in sy eerste Sendbrief: “Kinders, dit is die laaste uur; en soos julle gehoor het dat die Antichris kom, bestaan daar ook nou baie antichriste, waaruit ons weet dat dit die laaste uur is. Wie is die leuenaar, behalwe hy wat ontken dat Jesus die Christus is? Dit is die Antichris wat die Vader en die Seun loën” (1 Joh.2:18,22).

Afvalligheid bereik onder die Antichris se heerskappy ʼn hoogtepunt. Die Babelse verwarring wat tans op die kerklike terrein heers, is ʼn begin van die einde. Die Bybel waarsku dat feitlik alle mense die rug op die waarheid gaan draai en dat God hulle sal laat begaan: “omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie. En daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur, om die leuen te glo” (2 Tess.2:11).

Soos wat die apostels in die vroeë kerk kragtige dade in die Naam van Jesus gedoen het, sal dwaalleraars met die mag van die Satan wondertekens aan die einde doen. Soos wat Elia vuur uit die hemel laat kom het, sal Satan se agente dit ook regkry en baie mense mislei. “Want daar sal valse christusse en valse profete opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen om, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei” (Mt.24:24).

Die enigste verweer teen hierdie misleiding is ʼn bewustelike begeerte en soeke na die waarheid. Wie die waarheid liefhet, sal nie deur die ellende van die wetteloosheid van die laaste tyd oorval en toegeploeg word nie. Ook sal hulle liefde nie verkoel nie maar bly staan totdat Jesus weer kom!

5. Afvalligheid

Met die godsdiensafvalligheid sal mense wat die waarheid gehad het, dit vir die leuen verruil: “En dan sal baie tot struikel gebring word en mekaar verraai en mekaar haat. En baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei. En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. (Mt.24:10-13).

Paulus sê: “ want eers moet die afval kom .....” (2 Tess.2:3). Die Griekse woord vir afval is skandalisthesontai waar die Afrikaanse woord skandalig vandaan kom.   Paulus sê dat dit ʼn skande is dat iemand wat die waarheid gehad het dit vir die leuen verruil.   Hy sê ook waarom mense wat Jesus eens bely het, aan die einde gaan wegval: “ .... omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie” (2 Thess.2:10). In die Grieks staan daar letterlik dat hulle die liefde vir die waarheid nie verwelkom het nie en die deur gewys het!  

Wie die waarheid verwerp, verlustig hom in die bose. Ware geloof is nie bloot ʼn verstandelike aanvaarding van die waarheid nie, maar ook ʼn hartstogtelike liefde daarvoor. Kyk weer. Wie gaan volgens vers 10 verlore? Hulle wat die liefde vir die waarheid nie aangeneem het nie.  

Paulus noem die Antichris die “mens van die sonde omdat sy koms deur ʼn ongekende toename in sonde gekenmerk sal word.  Miljoene mense gaan die gevestigde kerke verlaat, die Antichris aanhang en Satan aanbidders word. Slegs enkelinge gaan oorbly. Die Grieks praat van laasgenoemdes in die enkelvoud. Hulle gaan so min wees dat hulle soos ʼn enkeling gaan lyk.  

In 2 Thess.2 skets Paulus die afvallige godsdienssisteem in kleur. Die hoof daarvan gaan daarop aanspraak maak dat hy God is. Sy vermetelheid duur tot en met die wederkoms waarna Christus die Antichris vernietig: “en dan sal die ongeregtige geopenbaar word, hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak” (:8).

Daniel se profesie laat ook iets hiervan hoor: “Maar aan die einde van hulle heerskappy, as die goddelose die maat volgemaak het, sal ʼn koning optree, hard van aangesig en wat listige streke verstaan. En op grond van sy slimheid sal hy met geluk bedrog pleeg, en hy sal groot dinge onderneem in sy hart en baie mense onverwags vernietig, ja, optree teen die Vors van die vorste, maar hy sal sonder toedoen van mensehand verbreek word” (Dan.8:23,25).

U soek na?

 •  BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland het so dikwels navrae ontvang van lesers wat 'n behoefte aan die Bybel het, spesifiek die 1933/53-uitgawe. Soms het van ons ander lesers in hul behoefte kon voorsien wanneer ons navraag gedoen het.

  Nou is Gelofteland dankbaar om aan al ons lesers daardie Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

  ___________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  _________

  HOU VAKANSIE IN MOSSELBAAI !

  Baie netjiese vakansie-akkommodasie in Fraai Uitsig, Kleinbrakrivier, Mosselbaai Munisipaliteit. Twee kilometer vanaf Kleinbrak en Tergniet se swemstrande en ongeveer 10 kilometer vanaf Hartenbosch. Pick n Pay binne loopafstand.
  Kliek hier vir volledige inligting en foto's: OPSOEK NA BEHUISING VIR VAKANSIE?
   
  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________
   
  SKAARS BOEKE TE KOOP
  C J LANGENHOVEN 16 VOLUMES
  FAK-SANGBUNDEL 1 VOLUME
  Hierdie 16 volume Langenhoven-stel is 'n goedopgepaste kosbare versamelstuk. Dit beslaan die volledige inhoud van Langenhoven se bundels soos Sonde met die Bure; Loeloeraai; Herrie op die ou Tremspoor; Doppers en Filistyne; en al die kosbare stories uit die pen van Langenhoven.
  Die FAK-sangbundel is ook in goeie toestand en kan saam of apart van die Langenhovenstel gekoop word.
  Eienaar moet na 'n kleiner woonplek verhuis en vra 'n redelike aanbod vir sy boeke.
  Die aanbevole waardasieprys vir die Langenhovenstel is R1600.00; en vir die FAK R100.00
  Koerierkoste sal bykomend wees.
  Kontak

  Chris Carstens

  Sel no 082 954 3383

  Epos adres

  chris.carstens

  @vodamail.co.za

  ___________
  DIGBUNDELS:
    'n Versameling van 4 elektroniese bundels - 226 gedigte @R350.00:  
  Vir alle navrae  skryf aan 
  Amanda
  @waterstrome.co.za
  Uittreksel uit:
  'n Nasie in Pyn:
  ...Saam sal die hele wêreld vir hulle bid.
  Saam sal ons met pyn in ons harte sit.
  Mag hulle berus in u wil
  Mag hulle voor U verstil.
  _________
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  'n Boek getiteld DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK - Christen Teokratiese Separatisme, uit die pen van ds AE van den Berg, het  in gedrukte vorm verskyn. 
  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.  
  DIE
  VOLMAAKTE REPUBLIEK - Christen Teokratiese Separatisme, bring helder perspektief oor rasseverskille en die natuurlike skeiding van rasse wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte aan geestelike transformasie wat landsburgers van denkrigting sal laat verander en van al die sogenaamde polities-korrekte onregte en gewaande vryheid waarmee hulle belas word, sal bevry.
  Lesers word aangemoedig om hulle daadwerklik vir 'n Christen-teokrasie in 'n volmaakte republiek te beywer deur sinvolle besluite te neem in die lig van God se Woord, en onophoudelik te bid dat dit spoedig hier aan die suidpunt van Afrika verwesenlik word. Politiek is 'n saak van erns en harde werk waardeur wet en orde gehandhaaf word en durf nie in eerlose hande gelaat word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel, iets wat op staatkundige gebied slegs in 'n Christen-teokratiese bestel tot sy reg sal kom.

   

  U kan hierdie boek bestel by
  ds AE van den Berg
  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com
  Prys: R50-00

   
 • BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  ('n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 'n Nuwe Trek (Exclusive Books) Prys: ZAR180

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is by http://tinyurl.com/lx9vrs8

  ... en loot.co.za dit verkoop teen R169 http://tinyurl.com/l26h6jl

  ... kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD


  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  JULIE 2013

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. 

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2 NOU BESKIKBAAR

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.
  of skakel hom by
  074 967 5187


  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 • Kliek op DIE CHARISMATIESE GEVAAR om meer oor hierdie boek te wete te kom Lees verder...  
 • FILM OOR DR HF VERWOERD

  Kyk by hierdie skakel http://youtu.be/TcO3zPF8998

    na die kort film oor dr HF Verwoerd.   
  Dit kan ook direk bestel word by Riaan: +27823712682 of by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
   

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

 

'N BIETJIE LANGENHOVEN:

Ek sê nie al die suur mense is Fariseërs nie, maar naastenby al die Fariseërs is suur. In alle geval, solank hulle onthou om Fariseërs te wees. Want dis ook 'n inspanning.
Verbeel jou 'n wêreld sonder 'n skaterlag, sonder eens 'n glimlag. 'n Hemel op aarde, sal die Fariseër sê. Uit so 'n hemel sou ek wou wegloop hel toe.

Die man wat ek na soek, is nie dié wat die minste foute maak nie, maar dié wat die meeste foute régmaak.

Slaap laat solank as jy jou eie baas is en daar sal 'n tyd kom wanneer 'n 'n baas jou sal laat vroeg opstaan.

Ontydige vlyt is die merk van die luiaard. Dis sy verskoning vir ontydige rus.

Ons reken ons geluk vir ons loon en ons straf vir ons ongeluk.

Welvaart is die  dogter van matigheid en die moeder van weelde.

My swaarste pad trap ek self vir my plat, en die swaarste is die wat my voete nooit vat.

Daar is geen kuns by sukkel en geen sukkel by kuns.

Die boer wat nie saai nie sal nie misoeste kry nie, maar hy sal geen goeie ook kry nie.

Het die daeraad lief en die dag sal jóu liefhê.

'n Man wat werklik oor homself baas is, is nooit die kneg van 'n ander nie.

Dis die flukse perd wat flou word. Meer moeite as wat die vlytige het vir sy loon, het die luiaard verniet.

Op die ou end werk die vlytige man vir homself, die luiaard vir 'n ander.

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Kla net oor jou kooi as dit 'n ander is wat dit vir jou opgemaak het.

Hoe korter jy jou kuier maak, hoe gouer sal jy weer genooi word.

Om my naaste lief te hê is vir my 'n sware gebod. Met die mense daargunter kry ek dit nog op 'n manier reg.

Jy sê "ja" waar jy moes "nee" gesêhet omdat jy die ander nie wil aanstoot gee nie. Maar eken hoe het hy jou aanstoot gegee met sy versoek!

Aan 'n nuwe wa kan jy sien of dit 'n goeie skilder was; aan 'n oue of dit goeie wamaker was.

Trek liewer vir jou vriend jou broek uit as om vir hom vir 'n baadjie borg te staan. Anders loop julle naderhand albei nakend.

Die vriendskap wat jy moet koop is 'n duur artikel. Jy sal nie weer jou prys kry as jy dit van die hand wil sit nie.

Moenie vriendskap en besigheid meng nie – jy bederf albei.

'n Man wat nie vyande het nie deug nie vir 'n vriend nie.

Maak jou vriendelikheid goedkoop en hou jou vriendskap duur.

Moenie jou vriend vergeet nie; dit sal hom seermaak. Maak jou vyand daarmee seer.

'n Skare is 'n versameling van eensames.

Stuur die luiaard na die miere, en as hy nie te lui is om te gaan nie sal hy te lui wees om weer terug te kom.

Dis net so moeilik om maklikheid in die ou wêreld te kry as wat dit maklik is om moeilikheid te kry.

Waardeer die werk van jou vrou. Jy kan nie op die aarde 'n ander kneg kry vir dieselfde diens en dieselfde prys nie.

Met spaarsaamheid sal jy uit die kleinste inkomste iets oorhou; met verkwistery sal die grootste vir jou te min wees.

Besorg jou eie boodskap en reken die moeite teen dit wat die misverstand jou sou gekos het.

Het die ryk man nodig om so suinig te wees? Maar hy is nie 'n ryk man wat suinig geword het nie; hy is 'n suinige man wat ryk geword het.

Help jou swakke mededinger op die bene bly.  As hy tot niet gaan, kom daar dalk 'n sterke in sy plek.

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES (7)

(Lees die reeks by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

 • Die adderbyt van naberou is verskriklik (Naberou is ontstellend.)
 • Hy het hom in 'n addergebroedesel begewe (Hy was tussen 'n groep nydige, aanvallende mense.)
 • Sy het hom adieu toegeroep (Sy het vaarwel gesê.)
 • 'n Adres van adhesie is 'n geskrif waarin instemming betuig word met 'n versoek.
 • Jy is nou by die verkeerde adres (Jy soek die oorsaak van die kwaad by die verkeerde persoon.)
 • Dit was advokatery (Dit was regskundige uitoorlêery.)
 • Hy sal die werk weer afbroddel. (Hy sal knoeiwerk of slordige werk verrig.)
 • Sy wil elke takie afbrom (Sy kla die hele tyd terwyl sy werk.)
 • Jy kan nou maar afdans (Jy kan nou maar skoert.)
 • Moet hom nie op sy verdienste afdwing nie (Moet hom nie verkleineer nie.)
 • Die ou werkie draf ek gou af (Ek sal dit sommer gou afhandel.)
 • Hulle wil die rusie afdrink (Hulle wil vrede maak.)
 • Sy het soms baie affêrinkies (Sy is dikwels vol nukke en nonsens.)
 • Hy sal wel weer geld van haar affutsel (Hy sal dit op 'n oneerlike manier van haar kry.)
 • Daar kan niks van afgaan nie (Dit kan nie ontken word nie.)
 • Hy sal 'n afgehekste loesing kry ('n deeglike pak slae.)
 • Sy is 'n afgelekte meisie (Sy het al baie kêrels gehad.)
 • Jy lyk so afgesak (Jy lyk baie moeg.)
 • Hy het afgetop gelyk (Hy het verleë gelyk.)
 • As jy iets van hom wil hê sal jy dit moet afgoël (Hy is so suinig!)
 • So 'n afhaler is onnodig ('n Onnodige belediging.)
 • As dit afhang moet ons dit maar opbind (Skertsend wanneer iemand gedurig begin met "Dit hang af..."
 • Na elke partytjie is hy babalaas ( dan ly hy aan die gevolge van te veel alkohol).
 • Daar was 'n Babelse gegons van stemme (Almal het gelyktydig gepraat).
 • Dit was 'n Babelse verwarring (Dit was baie deurmekaar).
 • Hy sal weer mooi broodjies kom bak (Hy sal kom vlei en mooipraat om sy doel te bereik),
 • Hulle eet nie uit een bak nie (Hulle is nie vriende nie).
 • Sy het hom 'n bak gewys (Sy het hom onvriendelik tereggewys).
 • Gou by die bak maar lui by die vak (Hy is eerste daar waar iets te ete is maar traag as hy moet werk).
 • Hy maak sy hande bak (Hy kom bedel iets).
 • Ons moes bak staan (Ons moes hard werk).
 • Dit was sommer 'n bakerpraatjie (Dit was 'n skinderstorie).
 • Jerusalem is die bakermat van die Christelike Kerk ( Dis waar dit begin het. 'n Bakermat was 'n mandjie waarin die baker – die vrou wat 'n pasgebore baba versorg het – die kindjie op haar skoot voor die vuur versorg het).

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 2729 gaste aanlyn