Nuutste bydraes

GEDAGTES VIR ELKE DAG

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Nadat God sy eie taak as Skepper uitgevoer het, het Hy ook die rusdag geskep. Ons is veronderstel om heeltemal van ons werke te rus, nie net  liggaamlik nie maar ook geestelik, sodat God ín ons kan werk.

WIE IS JESUS? (1)

 Ds Andrè vd Berg

Jesus keer die godsdienswêreld om

1.1 Algemene agting

Die geskiedenis het talle uitsonderlike mense opgelewer. Sommige se nagedagtenis het met verloop van tyd vervaag. Ander s’n het verdwyn. Maar nie Jesus s’n nie.   Na 2000 jaar is Hy nog steeds die fokuspunt van talle gesprekke en skrywes, veral oor die aansprake wat Hy oor Homself gemaak het.  

Jesus het ʼn byna geheimsinnige persoonlikheid gehad en uitmuntend gepreek. Mense het aan sy lippe gehang:

En toe Jesus hierdie geëindig het, was die skare verslae oor sy leer; want Hy het hulle geleer soos een wat gesag het, en nie soos die skrifgeleerdes nie” (Mt.7:28,29).

Jesus het nooit ʼn boek geskryf, ʼn leër aangevoer, politieke drome gehad of verder as 150 kilometer van sy woonplekaf gereis nie. Nogtans het Hy binne die bestek van drie jaar die wêreld van destyds geskud. Geen godsdiensleier kon Hom dit ooit nadoen nie. Wat het Jesus so anders as die ander kerklui gemaak?   Was Hy maar net ʼn baie begaafde godsdiensleier?

 Baie mense beskou Jesus as bloot ʼn uitsonderlike sedeprediker. Gelowiges daarenteen vereer Hom as ware God. Daarom het Hy vir hulle ʼn uitsonderlike naam gegee om hulle van ongelowiges te onderskei - kinders van God:

“Maar aan almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy die mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo” (Joh.1:12).

Selfs wêreldbekende afgodsdienaars soos Mahatma Gandhi het agting vir Jesus gehad. So ook selferkende ateïste wat veral met Jesus se Bergpredikasie beïndruk was. Jean-Jacques Rousseau het byvoorbeeld gesê dat Plato se denkbeeldig volmaakte mens met Jesus se karakter ooreenstem en, dat as Sokrates se lewe dié van ʼn briljante mens was, die lewe van Jesus dié van ʼn God moes wees.  Desondanks erken geen ateïs dat Jesus waarlik God is nie.

Ten spyte daarvan dat Jesus nooit aanspraak op enige vorm van leierskap gemaak het nie, het baie mense Hom as ʼn toekomstige politieke leier beskou.

“Die wat bymekaargekom het, vra Hom toe en sê: Here, gaan U in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig?” (Hand.1:6).

Jesus het egter nooit direk by die Jode se godsdienstwiste of politieke ideale betrokke geraak nie en sy bediening hoofsaaklik buite kerkgeboueverrig. Sy boodskap was eenvoudig:

Kom na My toe”, “Volg My” en “Gehoorsaam My”.

1.2   ʼn Opvallende onderskeid

Wanneer Jesus se bediening met dié van ander godsdiensleiers vergelyk word, is daar ʼnopvallende onderskeid. Al die ander leiers leer mense om deugsaam te lewe. Geeneen het ooit op goddelikheid aanspraak gemaak nie. Slegs Jesus vergewe sonde en verlos sondaars van die ewige dood.

Sy bediening het hoofsaaklik op die as van sondevergifnis gedraai. En slegs God kan sondes vergewe. Die engel sê vir Josef:

“...en sy sal ’n seun baar, en jy moet Hom Jesus noem, want dit is Hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos” (Mt.1:21).

Johannes die Doper sê:

“... Dáár is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem” (Joh.1:29).

Jesus sê van Homself:

“ Want God het sy Seun in die wêreld gestuur nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur Hom gered kan word” (Joh.3:17).

Johannes skryf:

“ ... en die bloed van Jesus Christus reinig ons van alle sonde ....... En julle weet dat Hy verskyn het om ons sondes weg te neem....” (1 Joh.1:7; 3:5).

Net God kan sonde vergewe. Daarom is Jesus God.

1.3   Goddelike uitsprake

Jesus se optrede het vriend en vyand verras. Hy sê:

“... voordat Abraham was, is Ek” (Joh.8:58)

en:

“...hy wat My gesien het, het die Vader gesien ....” (Joh.14:9). Hy sê vir ʼn vrou:“.... jou sondes is jou vergewe” (Luk.7:48).  

Daarbenewens het Jesus dooies laat opstaan en ʼn stormsee laat bedaar. En alles het onmiddellik gebeur.

Was Jesus nie dalk ʼn uitsonderlike profeet soos Elia of een van die ander geseënde boodskappers nie? Nee, Hy is werklik God. Die Evangelies getuig hiervan want geen profeet het ooit sulke aansprake soos Jesus gemaak nie. Alhoewel Hy nooit direk gesê het “Ek is God” nie, het Jesus nooit gesê dat Hy maar net ʼn mens of profeet was nie.

In Joh.17 bid Hy tot God as Vader en sê dat Hy nog altyd by Hom was. Toe Filippus Hom vra om aan hom die Vader te toon, antwoord Hy hom:

Ek is so lankal by julle, en het jy My nie geken nie, Filippus? Hy wat My gesien het, het die Vader gesien .... Glo jy nie dat Ek in die Vader is en die Vader in My nie? Die woorde wat Ek tot julle spreek, spreek Ek nie uit Myself nie; maar die Vader wat in My bly, Hy doen die werke. Glo My dat Ek in die Vader is, en die Vader in My; of anders, glo My ter wille van die werke self”(Joh.14).

Baie van Jesus se aansprake het mense oorblufen selfs ongemaklik gelaat. By Lasarus se graf sê Hy vir Martha:

“... Ek is die opstanding en die lewe; wie in My glo, sal lewe al het hy ook gesterwe; en elkeen wat lewe en in My glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie....” (Joh.11:25.26).

By ʼn ander geleentheid sê Hy dat Hy die lig van die wêrelden die enigste weg na God is (Joh.14:6).

Sy “Ek is”uitsprake moet teen die agtergrond van die OT verstaan word. Toe Moses na God se naam vra, antwoord Hy hom:

Ek is wat Ek is” (Ex.3:14).

Daarmee het God dit aan Moses duidelik gemaak dat Hy die enigste God is; tydloos en ewig daar. Geen mens so ʼn aanspraak vir homself gebruik het nie.

Gevolglik was dit vir die Jode ʼn ontnugtering toe ʼn man opdaag en praat asof hy God is. Hy sê dat hy sondes vergewe, vir ewig bestaan en aan die einde van alle tye as Regter oor die mensdom sal oordeel. Dit het die kerkleiers net meer vasbeslote gemaak om Jesus dood te maak.

1.4   God op aarde

Jesus was die sigbare beeld van God op aarde:

Hy, wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese en alle dinge dra deur die woord van sy krag, nadat Hy deur Homself die reiniging van ons sondes bewerk het, en gaan sit aan die regterhand van die Majesteit in die hoogte” (Heb.1:3).

Maar as ons evangelie dan nog bedek is, is dit bedek in die wat verlore gaan, naamlik die ongelowiges in wie die god van hierdie wêreld die sinne verblind het, sodat die verligting van die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie” (2 Kor.4:4).

Jesus en die hemelse Vader is een:

Ek en die Vader is een.... al glo julle My nie, glo die werke, dat julle kan erken en glo dat die Vader in My is, en Ek in Hom” (Joh.10:30,38).

“Filippus sê vir Hom: Here, toon ons die Vader, en dit is vir ons genoeg. Jesus sê vir hom: Ek is so lankal by julle, en het jy My nie geken nie, Filippus? Hy wat My gesien het, het die Vader gesien. En hoe sê jy: Toon ons die Vader? Glo jy nie dat Ek in die Vader is en die Vader in My nie? Die woorde wat Ek tot julle spreek, spreek Ek nie uit Myself nie; maar die Vader wat in My bly, Hy doen die werke” (Joh.14:8-10).

Jesaja profeteer van die komende Messias:

Luister na My, o Jakob, en Israel, wat Ek geroep het, dit is Ek; Ek is die Eerste, ook is Ek die Laaste” (Jes.48:12).

In Openb,22:13,16 sê Jesus:

“Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste. Ek, Jesus, het my engel gestuur om hierdie dinge aan julle voor die gemeentes te betuig. Ek is die wortel en die geslag van Dawid, die blink môrester”.

Net God is sonder ʼn begin of ʼn einde. Gevolglik is Jesus God.

Jesus is God, die Regter wat aan die einde van die wêreld die mensdom gaan oordeel.

“Toe staan die hoëpriester in hul midde op en vra Jesus en sê: Antwoord U niks nie? Wat getuig hierdie manne teen U? Maar Hy het stilgebly en geen antwoord gegee nie. Weer stel die hoëpriester Hom die vraag en sê vir Hom: Is U die Christus, die Seun van die geseënde God? En Jesus sê: Ek is. En u almal sal die Seun van die mens aan die regterhand van die krag van God sien sit en kom met die wolke van die hemel” (Mark.14:60-63).

Jesus verwys hier na die naggesig van Daniël:

“Ek het gesien in die naggesigte, en kyk, met die wolke van die hemel het Een gekom soos die Seun van ’n mens, en Hy het gekom tot by die Oue van dae, en hulle het Hom nader gebring voor Hom. En aan Hom is gegee heerskappy en eer en koningskap; en al die volke en nasies en tale het Hom vereer; sy heerskappy is ’n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie, en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie” (Dan.7:13,14).

Jesus sê vir die hoëpriester dat Hy die Seun van die Mensis; die Een aan wie die heerskappye van die aarde behoort. Sy ewigdurende krag en unieke gesag kan nie nagedoen word nie:

“ ... Aan My is gegee alle mag in die hemel en op die aarde” (Mt.28:18).

Jesus se kragtige optredes het van sy goddelike identiteit getuig - genesingswonders, wonderwerke en sondevergifnis.

Jesus het talle aansprake gemaak wat die Jode ontstoke gemaak het. Sy morele karakter het egter met al hierdie aansprake ooreengestem. Desondanks het sy teenstanders gedurig na aanklagte teen Hom gesoek om Hom te vervolg, maar niks gekry nie omdat Hy sondeloos was.

Petrus, Jakobus en Paulus skryf al drie oor Jesus se sondeloosheid.   Dit moes baie opvallend gewees het. Selfs Pilatus sê vir die bloeddorstige skare dat hy onskuldig aan hierdie man (Jesus) se bloed is. Aan die voet van die kruis sê die Romeinse wag dat Jesus waarlik die Seun van God was (Mt.27:54).

Die NT verwys telkens na Jesus se goddelikheid. Dit begin by die vier evangelies en loop dwarsdeur Handelinge tot by die Pauliniese briewe. Die skrywers noem Hom nie net Verlosser nie, maar sonder ʼn omhaal van woorde, ook God:

“Alle dinge het deur Hom ontstaan, en sonder Hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie” (Joh.1:3).

want in Hom is alle dinge geskape wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte — alle dinge is deur Hom en tot Hom geskape. En Hy is voor alle dinge, en in Hom hou alle dinge stand” (Kol.1:16,17).

en leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloën, ingetoë en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe, terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die grote God en ons Verlosser, Jesus Christus”(Tit.2:12,13).

En van die engele sê Hy wel: Hy wat van sy boodskappers winde maak en van sy dienaars vuurvlamme; maar van die Seun: U troon, o God, is tot in alle ewigheid, die septer van u koninkryk is ’n regverdige septer(Hebr.1:7,8).

Jesaja het voorspel dat Jesus as koning aarde toe sou kom:

Ek sweer by Myself; geregtigheid gaan uit my mond, ’n woord wat nie herroep word nie: dat voor My elke knie sal neerbuig....” (Jes.45:23).

Paulus skryf:

Daarom het God Hom ook uitermate verhoog en Hom ’n naam gegee wat bo elke naam is,sodat in die Naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is,en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader” (Fil.2:9-11).

1.5   Was alles dalk leuens?

Talle geskiedkundige figure het Jesus as ʼn groot leermeester geag, maar nienoodwendig as God nie. Thomas Jefferson was een van hulle. Hy het Jesus se sedeleer bewonder, maar sy godheid ontken.   Jefferson het soos die Joodse kerklui geglo dat Jesus se aanspraak om God te wees, ʼn leuen was.

Mense lieg maklik vir eie gewin. Jesus kon dit ook gedoen het indien Hy staatkundige mag wou bekom. Maar Hy wou nie en mense wat Hom in ʼn magsposisie wou plaas, sonder ʼn omhaal van woorde tereggewys. Niks kon Jesus daartoe dryf om ʼn leuenaar te wees nie. Dit sou sy volgelinge allermins bevoordeel het want baie van hulle ʼn martelaarsdood gesterf.

Jesus het geen belang by staatkundige mag gehad nie. Hy het eerder na die verworpenes van die samelewing uitgereik, mense met geen politieke mag nie. Al netwerk waaroor Jesus beskik het, was mense met geen magsinvloed nie.

Indien Jesus staatkundige mag wou bekom, sou Hy die kruis vermy het. Maar Hy het nie en by verskeie geleenthede vir sy dissipels gesê dat ʼn lydensweg op Hom wag. ʼn Kruisiging sou niemand aardse mag besorg nie, maar eerder alle hoop daarop verongeluk.

Jesus het tot en met sy hemelvaart nooit van sy aanspraak dat Hy God is afgesien nie. Indien Hy daarvan afgesien het, sou die Joodse kerklui Hom waarskynlik nie vervolg het nie. Sy volharding met hierdie uitsspraak het Hom juis ʼn kruis gekos!

Indien Jesus vir eiewaan oneerlik oor sy identiteit was, sou Hy nie wêreldwyd bekend geword het nie.   Nog minder sou sy boodskap die toets van die tyd oorleef het. Tydens die kruisiging het al die dissipels gevlug; nie juis ʼn resep om ʼn nuwe godsdiensbedeling te loods nie!

Geleerdes wat al Jesus se woorde en optrede onder die vergrootglas geplaas het, kon nooit enige ongerymdhede vind nie. Jesus se onberispelikheid verstom vandag nog vriend en vyand. Geen getuienis in hetsy die kerk- of sekulêre geskiedenis dui daarop dat Jesus oneerlik oor iets was nie. Hy sou nie mense kon bedrieg en steeds die mees onberispelike karakter van alle tye bly nie!

Ten spyte van sy groot geleerdheid wat ʼn doktorsgraad in die teologie ingesluit het, het Albert Schweitzer die goddelikheid van Jesus ontken en sy aansprake aan misleiding toegeskryf. Hy sê dat Jesus destyds mislei is om te glo dat Hy die Messias was. Nee, Schweitzer slaan die bal baie ver mis. God sou nooit toelaat dat ʼn misleier die lot van die mensdom kom omkeer het nie!

Vervolg...

U soek na?

 •  BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland het so dikwels navrae ontvang van lesers wat 'n behoefte aan die Bybel het, spesifiek die 1933/53-uitgawe. Soms het van ons ander lesers in hul behoefte kon voorsien wanneer ons navraag gedoen het.

  Nou is Gelofteland dankbaar om aan al ons lesers daardie Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

  ___________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  _________

  HOU VAKANSIE IN MOSSELBAAI !

  Baie netjiese vakansie-akkommodasie in Fraai Uitsig, Kleinbrakrivier, Mosselbaai Munisipaliteit. Twee kilometer vanaf Kleinbrak en Tergniet se swemstrande en ongeveer 10 kilometer vanaf Hartenbosch. Pick n Pay binne loopafstand.
  Kliek hier vir volledige inligting en foto's: OPSOEK NA BEHUISING VIR VAKANSIE?
   
  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________
   
  SKAARS BOEKE TE KOOP
  C J LANGENHOVEN 16 VOLUMES
  FAK-SANGBUNDEL 1 VOLUME
  Hierdie 16 volume Langenhoven-stel is 'n goedopgepaste kosbare versamelstuk. Dit beslaan die volledige inhoud van Langenhoven se bundels soos Sonde met die Bure; Loeloeraai; Herrie op die ou Tremspoor; Doppers en Filistyne; en al die kosbare stories uit die pen van Langenhoven.
  Die FAK-sangbundel is ook in goeie toestand en kan saam of apart van die Langenhovenstel gekoop word.
  Eienaar moet na 'n kleiner woonplek verhuis en vra 'n redelike aanbod vir sy boeke.
  Die aanbevole waardasieprys vir die Langenhovenstel is R1600.00; en vir die FAK R100.00
  Koerierkoste sal bykomend wees.
  Kontak

  Chris Carstens

  Sel no 082 954 3383

  Epos adres

  chris.carstens

  @vodamail.co.za

  ___________
  DIGBUNDELS:
    'n Versameling van 4 elektroniese bundels - 226 gedigte @R350.00:  
  Vir alle navrae  skryf aan 
  Amanda
  @waterstrome.co.za
  Uittreksel uit:
  'n Nasie in Pyn:
  ...Saam sal die hele wêreld vir hulle bid.
  Saam sal ons met pyn in ons harte sit.
  Mag hulle berus in u wil
  Mag hulle voor U verstil.
  _________
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  'n Boek getiteld DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK - Christen Teokratiese Separatisme, uit die pen van ds AE van den Berg, het  in gedrukte vorm verskyn. 
  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.  
  DIE
  VOLMAAKTE REPUBLIEK - Christen Teokratiese Separatisme, bring helder perspektief oor rasseverskille en die natuurlike skeiding van rasse wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte aan geestelike transformasie wat landsburgers van denkrigting sal laat verander en van al die sogenaamde polities-korrekte onregte en gewaande vryheid waarmee hulle belas word, sal bevry.
  Lesers word aangemoedig om hulle daadwerklik vir 'n Christen-teokrasie in 'n volmaakte republiek te beywer deur sinvolle besluite te neem in die lig van God se Woord, en onophoudelik te bid dat dit spoedig hier aan die suidpunt van Afrika verwesenlik word. Politiek is 'n saak van erns en harde werk waardeur wet en orde gehandhaaf word en durf nie in eerlose hande gelaat word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel, iets wat op staatkundige gebied slegs in 'n Christen-teokratiese bestel tot sy reg sal kom.

   

  U kan hierdie boek bestel by
  ds AE van den Berg
  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com
  Prys: R50-00

   
 • BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  ('n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 'n Nuwe Trek (Exclusive Books) Prys: ZAR180

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is by http://tinyurl.com/lx9vrs8

  ... en loot.co.za dit verkoop teen R169 http://tinyurl.com/l26h6jl

  ... kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD


  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  JULIE 2013

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. 

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2 NOU BESKIKBAAR

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.
  of skakel hom by
  074 967 5187


  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 • Kliek op DIE CHARISMATIESE GEVAAR om meer oor hierdie boek te wete te kom Lees verder...  
 • FILM OOR DR HF VERWOERD

  Kyk by hierdie skakel http://youtu.be/TcO3zPF8998

    na die kort film oor dr HF Verwoerd.   
  Dit kan ook direk bestel word by Riaan: +27823712682 of by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
   

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

 

'N BIETJIE LANGENHOVEN:

Ek sê nie al die suur mense is Fariseërs nie, maar naastenby al die Fariseërs is suur. In alle geval, solank hulle onthou om Fariseërs te wees. Want dis ook 'n inspanning.
Verbeel jou 'n wêreld sonder 'n skaterlag, sonder eens 'n glimlag. 'n Hemel op aarde, sal die Fariseër sê. Uit so 'n hemel sou ek wou wegloop hel toe.

Die man wat ek na soek, is nie dié wat die minste foute maak nie, maar dié wat die meeste foute régmaak.

Slaap laat solank as jy jou eie baas is en daar sal 'n tyd kom wanneer 'n 'n baas jou sal laat vroeg opstaan.

Ontydige vlyt is die merk van die luiaard. Dis sy verskoning vir ontydige rus.

Ons reken ons geluk vir ons loon en ons straf vir ons ongeluk.

Welvaart is die  dogter van matigheid en die moeder van weelde.

My swaarste pad trap ek self vir my plat, en die swaarste is die wat my voete nooit vat.

Daar is geen kuns by sukkel en geen sukkel by kuns.

Die boer wat nie saai nie sal nie misoeste kry nie, maar hy sal geen goeie ook kry nie.

Het die daeraad lief en die dag sal jóu liefhê.

'n Man wat werklik oor homself baas is, is nooit die kneg van 'n ander nie.

Dis die flukse perd wat flou word. Meer moeite as wat die vlytige het vir sy loon, het die luiaard verniet.

Op die ou end werk die vlytige man vir homself, die luiaard vir 'n ander.

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Kla net oor jou kooi as dit 'n ander is wat dit vir jou opgemaak het.

Hoe korter jy jou kuier maak, hoe gouer sal jy weer genooi word.

Om my naaste lief te hê is vir my 'n sware gebod. Met die mense daargunter kry ek dit nog op 'n manier reg.

Jy sê "ja" waar jy moes "nee" gesêhet omdat jy die ander nie wil aanstoot gee nie. Maar eken hoe het hy jou aanstoot gegee met sy versoek!

Aan 'n nuwe wa kan jy sien of dit 'n goeie skilder was; aan 'n oue of dit goeie wamaker was.

Trek liewer vir jou vriend jou broek uit as om vir hom vir 'n baadjie borg te staan. Anders loop julle naderhand albei nakend.

Die vriendskap wat jy moet koop is 'n duur artikel. Jy sal nie weer jou prys kry as jy dit van die hand wil sit nie.

Moenie vriendskap en besigheid meng nie – jy bederf albei.

'n Man wat nie vyande het nie deug nie vir 'n vriend nie.

Maak jou vriendelikheid goedkoop en hou jou vriendskap duur.

Moenie jou vriend vergeet nie; dit sal hom seermaak. Maak jou vyand daarmee seer.

'n Skare is 'n versameling van eensames.

Stuur die luiaard na die miere, en as hy nie te lui is om te gaan nie sal hy te lui wees om weer terug te kom.

Dis net so moeilik om maklikheid in die ou wêreld te kry as wat dit maklik is om moeilikheid te kry.

Waardeer die werk van jou vrou. Jy kan nie op die aarde 'n ander kneg kry vir dieselfde diens en dieselfde prys nie.

Met spaarsaamheid sal jy uit die kleinste inkomste iets oorhou; met verkwistery sal die grootste vir jou te min wees.

Besorg jou eie boodskap en reken die moeite teen dit wat die misverstand jou sou gekos het.

Het die ryk man nodig om so suinig te wees? Maar hy is nie 'n ryk man wat suinig geword het nie; hy is 'n suinige man wat ryk geword het.

Help jou swakke mededinger op die bene bly.  As hy tot niet gaan, kom daar dalk 'n sterke in sy plek.

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES (7)

(Lees die reeks by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

 • Die adderbyt van naberou is verskriklik (Naberou is ontstellend.)
 • Hy het hom in 'n addergebroedesel begewe (Hy was tussen 'n groep nydige, aanvallende mense.)
 • Sy het hom adieu toegeroep (Sy het vaarwel gesê.)
 • 'n Adres van adhesie is 'n geskrif waarin instemming betuig word met 'n versoek.
 • Jy is nou by die verkeerde adres (Jy soek die oorsaak van die kwaad by die verkeerde persoon.)
 • Dit was advokatery (Dit was regskundige uitoorlêery.)
 • Hy sal die werk weer afbroddel. (Hy sal knoeiwerk of slordige werk verrig.)
 • Sy wil elke takie afbrom (Sy kla die hele tyd terwyl sy werk.)
 • Jy kan nou maar afdans (Jy kan nou maar skoert.)
 • Moet hom nie op sy verdienste afdwing nie (Moet hom nie verkleineer nie.)
 • Die ou werkie draf ek gou af (Ek sal dit sommer gou afhandel.)
 • Hulle wil die rusie afdrink (Hulle wil vrede maak.)
 • Sy het soms baie affêrinkies (Sy is dikwels vol nukke en nonsens.)
 • Hy sal wel weer geld van haar affutsel (Hy sal dit op 'n oneerlike manier van haar kry.)
 • Daar kan niks van afgaan nie (Dit kan nie ontken word nie.)
 • Hy sal 'n afgehekste loesing kry ('n deeglike pak slae.)
 • Sy is 'n afgelekte meisie (Sy het al baie kêrels gehad.)
 • Jy lyk so afgesak (Jy lyk baie moeg.)
 • Hy het afgetop gelyk (Hy het verleë gelyk.)
 • As jy iets van hom wil hê sal jy dit moet afgoël (Hy is so suinig!)
 • So 'n afhaler is onnodig ('n Onnodige belediging.)
 • As dit afhang moet ons dit maar opbind (Skertsend wanneer iemand gedurig begin met "Dit hang af..."
 • Na elke partytjie is hy babalaas ( dan ly hy aan die gevolge van te veel alkohol).
 • Daar was 'n Babelse gegons van stemme (Almal het gelyktydig gepraat).
 • Dit was 'n Babelse verwarring (Dit was baie deurmekaar).
 • Hy sal weer mooi broodjies kom bak (Hy sal kom vlei en mooipraat om sy doel te bereik),
 • Hulle eet nie uit een bak nie (Hulle is nie vriende nie).
 • Sy het hom 'n bak gewys (Sy het hom onvriendelik tereggewys).
 • Gou by die bak maar lui by die vak (Hy is eerste daar waar iets te ete is maar traag as hy moet werk).
 • Hy maak sy hande bak (Hy kom bedel iets).
 • Ons moes bak staan (Ons moes hard werk).
 • Dit was sommer 'n bakerpraatjie (Dit was 'n skinderstorie).
 • Jerusalem is die bakermat van die Christelike Kerk ( Dis waar dit begin het. 'n Bakermat was 'n mandjie waarin die baker – die vrou wat 'n pasgebore baba versorg het – die kindjie op haar skoot voor die vuur versorg het).

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1725 gaste aanlyn