NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Net jy kan besluit of jy 'n gelukkige mens of 'n slagoffer van die lewe wil wees. Vertrou op God vir alles en word 'n gelukkige mens.

KONINKRYK VAN GOD VERSUS... (2)

...die Nuwe Wêreldorde koninkryk van Angus Buchan & andere

Lees reeks by Nuwe Wêreldorde koninkryke

Susan Brink

Harry Antonides verduidelik dat die verskil tussen ortodokse Christologie en bevrydingsteologie in die definisie van sonde en die oorkoming daarvan geleë is. In die Christologie is opstand teen God en ongehoorsaamheid aan Sy Woord, sonde. Oorkoming van sonde is slegs deur genade, die mens is nie deur homself daartoe in staat nie. In bevrydingsteologie, is selfsugtigheid wat in samelewingstrukture gesetel is sonde en kan slegs oorkom word deur dié sosiale strukture te verander en meer spesifiek om kapitalistiese samelewings met sosialisties/kommunistiese samelewings te vervang. Die kerk het dan nie meer eksklusief 'n bekeringstaak nie, maar stel haarself radikaal in diens van mense. Tutu en Buchan is teksboek voorbeelde hiervan. Luther laat homself as volg uit: "Die hoofsaak van die teologie is die skuldige sondaar-mens en die regverdigende God en Verlosser van die sondaar. Wat buite hierdie kern van die teologie gesoek en bespreek en nagevors word, is dwaling en gif". Tutu, die Knight of Malta Vrymesselaar en selferkende Londenopgeleide bevrydingsteoloog, reken dat: "God is not even handed, he is on the side of the poor and oppressed". Hy was destyds ook 'n ondertekenaar van die Kairos-dokument, wat gestel het dat: "Die sonde van apartheid so groot is dat dit nooit vergewe kan word nie". Tog, tydens sy Waarheids- en Versoeningskommissie laat hy homself as volg uit: "Ek herhaal my smeekbede aan Afrikaners - as u net bely en u bekeer ...".Só bieg en bely die Protestante en hul kerke oor sogenaamde apartheidsondes wat ons ieder geval nooit vergewe gaan word nie! Kan daar 'n groter "dwaling en gif" wees as dit?

 

Prof Ben Engelbrecht, 'n eertydse professor in Religieuse studies aan Wits en teenstander van apartheid, het op 20 April 1986 in The Sunday Star, onder andere die volgende oor Tutu geskryf: "Whenever he thanks God in his personal devotions of what He has made of him, he should also thank God for the South African political philosophy and practice of apartheid", want as dit nie daarvoor was nie, "it is almost certain that the name of Tutu would have remained in obscurity". Ten opsigte van Tutu se instemming met die gebrek aan vergewingsgesindheid soos verwoord in die Kairos-dokument, sê hy: "For this reason Bishop Tutu's Christian message has become, from a Christian Theological viewpoint, decidedly false ...". Hy skryf verder dat Tutu se evangelie is: "despicable myth, and anti-gospel that Jesus Christ is, first and formost, the divine champion of the poor and the oppressed", 'n siening wat telkens deur Jesus self verwerp is as "a satanic temptation"! Engelbrecht skryf: "Jesus is the Saviour of sinners and the conqueror of death, devil and hell" en "Maybe Bishop Tutu will re-discover the gospel ... He will stop threatening South Africa with a bloodbath if HIS conditions for peace are not met. He might, then, come forward with a message which proclaim the possibility of the conversion of all sinners, including the authorities of State in our country". En, indien Tutu geloofwaardigheid as Christen bedienaar van Die Woord wil herwin: "It, would necessarily imply, however, the sacrifice of his own popularity to Jesus Christ and His Gospel". Dít is natuurlik té veel gevra – sien Tutu se persoonlike getuienis later in dié artikel.

In die Griekse mitologie is Prometheus die god wat die mens geskape het en ook sy grootste weldoener was. Hy het vuur gesteel van Mount Olympus en dit aan die mens gegee. Wanneer Prometheus in die gedagtes van die mens verpersoonlik word, manifesteer dit in 'n begeerte tot Goddelike mag om die mens en die wêreld te verander. James Billington noem dit die "strange fire in the minds of men" wat dan manifesteer in "the revolutionary faith" óf "Promethean faith" – 'n filosofiese en godsdienstige stelsel van die 1ste tot die 6de eeu wat geleer het dat kennis eerder as geloof die sleutel tot die saligheid is. Aanspraak word ook gemaak op meerdere kennis van geestelike goedere. Die Prometheanse geloof is ingebed in die 'wetenskaplike' Marxistiese kommunisme.

Die Konserwatiewe Intellektuele Beweging skryf: "Communism is the culminating hubris of the Promethean man who reaches out for the world and means to remake creation. It is scientism gone political". "Hubris" beteken vermetele, aanmatigende, beledigende en onbeskofte trots of selfvoldaanheid, wat katastrofaal kan wees. Katastrofaal in alle opsigte en op alle lewensterreine soos gemanifesteer in die Nuwe kommunistiese SA. Dit is galgehumor dat Tutu die Nobelprys vir Vrede, vir juis hierdie katastrofe gekry het! Nietemin, vir hierdie Prometheanse Nuwe SA, waar Tutu menseregte in die plek van God drie-Enig as gesag geplaas het, is hy ryklik beloon en vereer deur 'n ieder en elk wat hul bebloede kloue op die Afrikaner se familiesilwer ingeslaan het. Onder hul tel, ou rowers soos Knights of Malta, koningin Elizabeth II en die Rothschilds, nuwe rowers, universiteite, Vrymesselaar-instansies en organisasies regoor die wêreld. Vanaf 1978 tot 2015 word Tutu beloon met sowat 129 grade en toekennings. Hieronder tel 10 ere-doktorsgrade in Teologie of Godgeleerdheid, 27 ere doktorsgrade in ander dissiplines, 11 ere doktorsgrade in Humane Letters en 9 ander wat spesiale vermelding verdien gesien in die lig van die Nuwe Wêreldorde koninkryk wat Tutu dien.

Onder die teologiese ere-doktorsgrade is een van die Britse vlagskip universiteit, Cambridge. Een van die ou Voortrekker Universiteit, Tukkies en een van die Columbia University (USA) wat beskryf word as: "a degree in the pontifical university system of the Roman Catholic Church". Die Humane Letters ere-doktorsgrade word toegeken vir dié wat hul in die "swembad en spa" van die antieke Grieke en Romeine bevind, natuurlik saam met Prometheus. Dit is 'n Renaissance humanistiese toekenning vir "'n wêreldbeskouing wat die menslike waardigheid, die vryheid en die waarde van die persoonlikheid vooropstel en godsdiens van minder belang ag". Knights of Malta, Bill Clinton en George H W Bush asook Billy Graham, 'n 33ste graad Vrymesselaar en die geestelike inspirasie agter Angus Buchan, tel onder dié bekroondes. Die 9 ander toekennings is:

1. Prix d'Athene Award. Ontvang van die Onassis Foundation, Griekeland. 2. 1995 Internasionale toekenning genaamd, Chaplain and SubPrelate of Venerable Order of Saint John alias Knight of Malta. Dit is 'n Heilige Rooms Katolieke hoë-graad Vrymesselaarsorde wat hul onder andere beywer vir die beëindiging van soewereine state en hul ontwapening; beëindiging van privaat eiendoms- en wapenregte; die herverdeling van rykdom en werksgeleenthede; die nasionalisering van produksiemiddele en afskaffing van privaatkapitaalbesit wat die ekonomiese beginsel van kommunisme is en glo dieselfde is as die sosiale leerstellings van die Roomse- en Christelike gelowe; 'n beroep op nasies om die VN te vertrou en bevordering van die idee dat die VN die hoop vir vrede is.

Twee sinne uit Tutu se Jesuïtiese Knight of Malta-eed, lui as volg: "I furthermore promise and declare that I will, when opportunity present, make and wage relentless war, secretly or openly, against all heretics, Protestants and Liberals, as I am directed to do, to extirpate and exterminate them from the face of the whole earth ..." en "... but will unhesitatingly obey each and every command that I may receive from my superiors in the Militia of the Pope and of Jesus Christ". Mede Knights is Mandela, Mbeki en Pik Botha.

3. Dr Jean Mayer Global Citizenship Award.

4. Pacem in Terris Award. Die Vrede op Aarde toekenning van die Davenport Catholic Interracial Council of the Diocese of Davenport, USA. Dié toekenning is die gevolg van 'n eertydse pouslike omsendskrywe van pous John XXIII wat vra vir vrede tussen alle nasies, met die embleem, "That all may be one". 'n Foto van Tutu se kop binne-in die lourierkrans van die VN is selfverduidelikend. Martin Luther King jr het ook dié toekenning gekry.

5. Martin Luther King Junior Humanitarian Award. Dit is 'n menseregte-toekenning. Pas nadat Luther King jr. sy Nobelprys vir Vrede in 1964 gekry het, word hy 'n student aan die Communist Training School in die VSA.

6. James Parks Morton Interfaith Award. Morton se titel was: "The Very Rev. James Parks Morton, Founder and Chair, Emeritis of The Interfaith Center of New York and former Dean of the Cathedral of St. John the Divine, the Seat of the Episcopal Diocese of New York". Dié toekenning aan Tutu vir uitnemende toegewydheid en bevordering van menslike ontwikkeling en vrede – waardes wat glo gedeel word deur die wêreld se grootse religieuse tradisies, moet gesien word teen die agtergrond van die Cathedral of St. John the Divine. Dié katedraal word so hoog aangeskryf deur die Vrymesselaars, dat dit pas na voltooiing op die voorblad van hul 1925 uitgawe van hul tydskrif, Masonic World, geplaas is. In Oktober 2016 is Jesus Christus, vir die tweede keer, uitgebeeld as 'n naakte vrou aan die kruis, genaamd Christa, in dié katedraal uitgestal. Geri Ungurean skryf in 2016, dat dié katedraal die koms van die Eenwêreldgodsdiens verteenwoordig en dat die elite van die wêreld reeds daaraan behoort. Hul verag die Christendom en werk saam met die duiwel om soveel as moontlik siele te mislei. Hy skryf: "To these people, god = mother earth (as they call our planet)". Morton was dan ook die vader van die Green Cathedral Initiative en het 'n persoonlike verhouding met die "green movement" gehad. Tutu staan natuurlik nie vir Morton terug nie. Hy is 'n VN beskermheer van Oseane, beskermheer van Earth Hour Wêreldwyd en beskermheer van Braai4Heritage. Dit is nie duidelik na watter braai hier verwys word nie, die braai wat die lug besoedel of wys dit heen na sy eindbestemming?

Ander bekroondes is Knight of Malta, Bill Clinton en Tutu se vriend, die huidige Dalai Lama, met sy kenmerkende Vrymesselaar-vingertekens wat ook 'n Nobelprys vir Vrede bekroonde is.

7. J William Fulbright Prize for International Understanding. Hierdie is 'n Illuminati toekenning vir die Nuwe Wêreldorde skeppers. Fulbright was 'n Rhodes beurshouer geïndoktrineer met die Rothschild-agenda en Prometheanse idee, dat mans met spesiale talente en verstand die reg het om te regeer oor die massas wat glo nie weet wat op finansiële-, verstandelike- en geestelike vlak die beste vir hul is nie. Die doel is heerskappy oor alle regerings en gelowe. Só het Rhodes ook gereken die Boere moet voor hom buig.

Die Illuminati bestaan uit die Vrymesselaars wat bewys het dat hul God drieEnig verloën en ware internasionaliste is. Die Illuminati opereer onder die dekmantel van filantropie en humanistiese doelstellings. Mede pryswenners is Mandela, Bill Clinton, Bill Gates 'n Vrymesselaar, Colin Powell 'n 33ste graad Vrymesselaar en Kofi Annan 'n eertydse VN Sekretaris-generaal en Vrymesselaar.

8. Global Treasure award 2011. Toegeken deur die Skoll World Forum, Oxford, England aan iemand wat regtens beskou word as 'n "Global Treasure". Tutu het 1,25 miljoen Dollar oor drie jaar ontvang, as "change agent whose innovations disrupt the status quo and accelerating their progress toward impact at scale". Ander bekroondes is die Dalai Lama en Mandela se weduwee, Graca Machel.

9. OUTSPOKEN Award. Toegeken deur die International Gay and Lesbian Human Rights Commission, San Francisco, USA. Hierdie een is voor die neus van die NG Kerk weggeraap.

Laastens is Tutu 'n emeritus van die Global Council of Elders, wat deur Mandela in die lewe geroep is. Hul hou hul besig met klimaatsveranderinge, HIV/AIDS, armoede en wêreldkrisisse.

Uit bogenoemde is dit duidelik dat die Nuwe Wêreldorde vanuit Vrymesselary-kringe bedryf word. Die 'moderne' Vrymesselary het ontstaan uit onder andere "... a mixture of Masonic secrets, Islamic mysticism and Jesuit mental discipline" en dat volgens 'n Joodse skrywer, Lazare, "Jode om die wieg was". Pous Francis, propageer openlik sy agenda vir 'n Nuwe Wêreldorde en 'n Eenwêreldgodsdiens.

Opsoek na inligting?

 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 396 gaste aanlyn