NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Die groot Geneesheer ken sy pasiënte so goed, dat Hy nooit verkeerde medisyne van die rak sal afhaal nie.  Hy maak selfs ‘n gebroke hart heel indien ons Hom al die stukke daarvan gee.

ENGELE MET ‘N SENDING (14)

Lees reeks by Engele met 'n sending

Engele met ’n opdrag

Hierdie tyd is ’n tyd van hernude geestelike aktiwiteite. Snaakse dinge gebeur! Mense word wakker! Vyande van Christus verlaat die vyandelike kamp en kom oor na God se kant toe. Nuwe stemme word gehoor wat die Goeie Nuus verkondig. Wat ons sien is ’n bewys dat ’n leërskare van die hemel aan die beweeg is!

Ek het baie getuienisse gehoor van mense wat heeltemal weg van God was: vriende het met hulle gepraat, familieiede het met hulle gepraat en ander het vir hulle gebid, maar hulle het volhard om God te weerstaan. Dit het gelyk of hulle by verre nie die soort mense is wat na Jesus sal kom nie, maar in God se groot doel en plan het hy !n woord gestuur deur ’n goddelike gesant wat hulle laat omkeer het. Dit gebeur in die sportwêreld, in die sakewêreld, in die vermaaklikheidswêreld en in die politieke wêreld! Mense kom na God toe en vind dat Hy waarlik bestaan. Die engelemagte van die hemel is aan die beweeg!

 

Die hele studie van engele is pragtig! Die dertiende hoofstuk van Rigters wys op ’n interessante waarheid omtrent hulle. “En toe die kinders van die Here weer doen wat verkeerd is in die oë van die Here, het die Here hulle oorgegee in die hand van die Filistyne, veertig jaar lank. En daar was ’n man uit Sorea, uit die geslag van die Daniete, met die naam van Manoag; en sy vrou was onvrugbaar en het geen kinders gehad nie.”

In God se planneboek het Hy hierdie veertig jaar vooruitbeplan, maar gedurende hierdie tyd het Hy ’n familie voorberei deur wie Hy verlossing aan die volk sou bring.

RIGTERS 13

Israel oorgelewer aan die Filistyne. Geboorte van Simson.

1 EN toe die kinders van Israel weer doen wat verkeerd is

in die oë van die HERE, het die HERE hulle oorgegee *in die

hand van die Filistyne, veertig jaar lank.

2 En daar was ’n man uit *Sórea, uit die geslag van die Daniete,

met die naam van Manóag; en sy vrou was *onvrugbaar en het geen

kinders gehad nie.

3 Maar die *Engel van die HERE het aan die vrou verskyn en vir

haar gesê: Kyk, jy is onvrugbaar en het geen kinders gehad nie,

maar jy sal swanger word en ’n seun baar.

4 Neem jou dan nou tog in ag en *drink geen wyn of sterk drank

nie en eet niks wat onrein is nie.

5 Want kyk, jy sal swanger word en ’n seun baar, en geen

*skeermes mag op sy hoof kom nie; want die seun sal van die

moederskoot af ’n nasireër van God wees, en *hy sal Israel begin

verlos uit die hand van die Filistyne.

6 Daarop kom die vrou in en spreek met haar man en sê: *’n Man

van God het na my gekom, en sy voorkoms was soos die voorkoms

van die Engel van God, baie vreeslik; maar *ek het Hom nie gevra

waar Hy vandaan was nie, en *sy naam het hy my nie meegedeel

nie.

7 Maar Hy het vir my gesê: *Kyk, jy sal swanger word en ’n seun

baar; drink dan nou geen wyn of sterk drank nie, en eet niks wat

onrein is nie; want die seun sal ’n nasireër van God wees van die

moederskoot af tot die dag van sy dood toe.

8 En Manóag het tot die HERE gebid en gesê: Ag, Here, laat tog die

man van God wat U gestuur het, nog ’n keer na ons toe kom, dat hy

ons kan leer hoe ons moet maak met die seun wat gebore sal word.

9 En God het geluister na die stem van Manóag, sodat die Engel

van God nog ’n keer na die vrou gekom het terwyl sy in die veld sit

en haar man Manóag nie by haar was nie.

10 En die vrou het haastig geloop en haar man dit vertel en vir

hom gesê: Kyk, die man het aan my verskyn wat die ander dag na

my gekom het.

11 Toe staan Manóag op en loop agter sy vrou aan, en hy kom by

die man en vra hom: Is U die man wat met dié vrou gespreek het?

Toe sê Hy: Ja.

12 Daarop vra Manóag: As u woorde nou uitkom, wat moet die

leefwyse en die werk van die seun wees?

13 Toe sê die Engel van die HERE aan Manóag: Vir alles wat Ek aan

die vrou gesê het, moet sy haar in ag neem.

14 Van alles wat van die wingerdstok afkomstig is, mag sy nie eet

nie; *en geen wyn of sterk drank moet sy drink nie en niks eet wat

onrein is nie; alles wat Ek haar beveel het, moet sy onderhou.

15 Manóag sê aan die Engel van die HERE: *Laat ons U tog ophou,

dat ons ’n bokkie vir U kan berei.

16 En die Engel van die HERE antwoord Manóag: Al hou jy My op,

Ek sal nie van jou brood eet nie; maar as jy ’n brandoffer wil berei,

offer dit dan aan die HERE. Want Manóag het nie geweet dat dit die

Engel van die HERE was nie.

17 Daarop vra Manóag die Engel van die HERE: *Wat is u naam,

dat ons U kan vereer as u woord uitkom?

18 En die Engel van die HERE sê vir hom: *Waarom vra jy dan na

my naam terwyl hy wonderbaar is?

19 Toe *neem Manóag die bokkie en die *spysoffer en offer dit op

die rots aan die HERE terwyl Hy wonderbaarlik handel voor die oë

van Manóag en sy vrou:

20 *toe die vlam van die altaar opstyg na bo, het die Engel van die

HERE in die vlam van die altaar opgevaar; en Manóag en sy vrou het dit gesien en *met hulle aangesig op die grond geval. (Rigters 13:1—20).

Hierdie is ’n pragtige storie met waarhede wat net so waar en per­tinent is vir ons vandag. God het gesorg dat die boodskap wat deur die Engel gebring is, waar geword het. Engele kan die voorkoms van ’n mens aanneem, maar hulle voorkoms is nie noodsaaklik vir hulle teenwoordigheid hier nie. In hierdie verhaal het die Engel verskyn sodat Hy met natuurlike oë gesien kan word.

Die Bybel sê vir ons dat die engele God se boodskappers is en sy bevele uitvoer. Hy gee die tekens en roep bevele uit. Om hierdie rede het Manoag gebid en gesê: “Ag, Here, laat tog die man wat U gestuur het nog ’n keer na ons toe kom.” Hierdie les leer vir ons dat ons nie tot engele kan bid nie en ons kan hulle ook nie beveel om enigiets te doen nie! Dit wys ook dat die engel n hele rukkie by hulle gebly het en met hulle gesels het en hulle selfs geleer het.

Engele moet nooit aanbid word nie. Hulle is so geskape dat in hulle hele wese geen plek vir lof of aanbidding is nie. Hulle word die engelskare van die Here genoem en hulle doel is om die ewige God te dien.

Daar is baie mooi gedeeltes dwarsdeur die Bybel wat oor engele handel. Omdat Chrioni ’n rol in baie van hierdie gebeurtenisse gespeel het, het hy my sommige van hierdie verhale vertel en dit het vir my lewendig geword!

In Josua 5:13—14 het die kinders van Israel net deur die Jordaan getrek en was op die punt om die beloofde land in te neem. Josua het uitgegaan en ’n man met ’n swaard in sy hand sien staan en vir hom gevra of hy vir die Israeliete was of vir die vyand.

As ’n engel vandag vir Christene moet sê wat hy vir Josua gesê het, sal hulle heelwaarskynlik taamlik terneergedruk voel, want die engel het gesê: “Albei is verkeerd! Ek is nie deel van jou vyand nie, maar ook nie deel van jou leër nie. Ek is deel van ’n ander leër en ek kom met bevele van God af. Orals rondom my; en agter my in groot en magtige linies, staan ’n menigte engele. Jy kan hulle nie sien nie, Josua, maar daar is skares van hulle en ek is die kaptein!”

Omdat iemand vir my gevra het of hierdie Skrifgedeelte na Jesus as die engel verwys het, het ek vir Chrioni gevra en hy het gesê dit is nie so nie, omdat hy, Chrioni, daar was as die kaptein van die leërskare van die Here. Toe Josua op sy aangesig geval het om hom te aanbid, het Chrioni vir hom gesê om sy skoene uit te trek: “Trek jou skoene van jou voete af, want die plek waar jy op staan, is heilig,” (Josua 5:15). Dit is identies dieselfde ding wat die engel van die Here vir Moses gesê het uit die brandende bos! (Ex. 3:4—5).

Chrioni het gesê dat God in sy groot plan dit alles so beskik het. Jerigo was die eerste stad waarby hulle gekom het en met ’n groot oorwinning vir God hier, sou die ander konings en leërs die Israeliete vrees en weet dat God aan hulle kant is as hulle ’n groot wonderwerk sou sien. Daarom het die Here vir Chrioni met ’n groep engele en sy bevele na Jerigo gestuur. God het presies geweet hoe die stad ingeneem sou word!

As ons op een of ander wyse terug kon kyk in die verlede en ’n kykie kon kry in God se aanvalsplanne vir die engeleleër, sou dit waarskynlik so lees: “Die kinders van Israel is ons bondgenoot. Hulle gaan sewe dae lank rondom daardie muur marsjeer en op die laaste dag sal hulle sewe keer omloop. Ek het reeds vir hulle hulle bevele gegee. Ons moet wat hulle doen koördineer met wat ons hier gaan doen. Die priesters moet die trompette plaas en op ’n gegewe teken moet die volk skree. As julle hulle geskreeu hoor, DRUK DIE MURE AF!”

Chrioni het my vertel dat die engele stelling ingeneem het bo-op daardie muur en op die geskreeu gewag het. Israel het nie eers geweet wat aan die gang was nie, maar God het, en die engele het! Hulle het gewag en toe hulle die geskree hoor, het elke engel wat daar was met al sy mag en krag gedruk en die groot, breë muur het in die grond ingesak! Daardie muur was breed genoeg om ’n huis op te bou en as hy omgeval het, of omgedruk is, sou daar nog steeds ’n muur gewees het omdat hulle net so breed was as wat hulle hoog was! God het aan die engele gesê: “Druk die muur in die grond in.” Die Bybel sê vir ons “die muur het op sy plek ingeval” (Josua 6:20). Hulle het nie eers nodig gehad om hulle weg deur die rommel en krake te baan nie, omdat die muur in die grond weggedruk was!

Dit was ’n daad van die engele. Ek kan my voorstel dat Chrioni na sy bevele gekyk en opgemerk het dat God vir een deeltjie van die muur spesiale voorsorg getref het. Toe Ragab die twee spioene wat gestuur is om op die beloofde land te spioeneer, beskerm het, het God aan haar ’n belofte gemaak en haar verseker dat Hy haar en haar familie sal beskerm. Ek kan net sien hoe Chrioni ’n klompie van sy engele beveel het om na daardie gedeelte van die muur te gaan en dit op te hou terwyl die ander die res van die muur afgedruk het!

Iemand het onlangs vir my gesê dat opgrawings toon dat die muur afgedruk is soos in ’n hysbakskag. Dink net aan die druk wat die engele op die muur uitgeoefen het! Iemand het ook vir my gesê dat in die argeologiese vondse van die uitgrawings van die ou Jerigo daar nog steeds bewyse is van die deeltjie van die muur waar Ragab se huis gestaan het. Halleluja!

Die feit dat die engele wat gehelp het in die slag van Jerigo nog steeds in die rondte is en nog steeds saam met ons werk onder die leiding van die Heilige Gees, laat regtig die Bybel leef.

God het ’n ewigheid vol engele. Hy is nooit sonder hulp nie en al kan Hy alles Self doen, want Hy is God, het Hy altyd engele en mense wat vir Hom werk.

Die Engel van die Here het Bileam daarvan weerhou om die kinders van Israel te vloek! Bileam was in die versoeking om Israel te vloek teen betaling, maar God het die Engel beveel om te sorg dat hy dit nie doen nie. Ek kan my voorstel dat Bileam probeer het om Israel te vloek en elke keer as hy begin, draai die engel sy tong so dat hy hulle seën. Hy het heelwaarskynlik gesê: “Wat op aarde gaan met my aan? Is ek besig om my verstand te verloor?” Dan begin hy weer vloek en weer kom daar ’n seën uit!

Hy het nie besef dat daar ’n groot engel by hom gestaan het wat ’n ander “plaat” in sy mond gesit het nie — en Israel is geseën! Dit was so ’n sterk bevel van God dat Hy Self ’n esel laat praat het! Dit het Bileam regtig laat skrik en hy het probeer om die esel te dwing om te beweeg, maar die esel was hardkoppig en het omgedraai en gesê: “Bileam, het ek jou nie deur al die jare goed gedien nie?”

Waarom het God ooit toegelaat dat so ’n storie in die Bybel geplaas word. Omdat dit gebeur het! Daardie esel het gepraat as gevolg van die teenwoordigheid van God se Engel; al kon hy as ’n reël nie praat nie!

Hier is ’n paar Skrifgedeeltes wat ons sal help om nie net die feit dat engele by ons is te erken nie, maar wat ons ook sal help om bewus te wees van hulle teenwoordigheid en te weet dat ons God se hulp kan verwag deur hierdie leerskare van die hemel.

’n Engel het na Sagaria en Elisabet gekom met die boodskap dat Johannes die Doper gebore sou word (Lukas 1:11—20).

Die engel Gabriël het na Maria gekom en vir haar gesê dat Jesus, die Seun van God, vir haar gebore sou word (Lukas 1:26—35). Dit was God se plan wat op die regte tyd begin ontplooi het soos Hy dit beplan, voorberei en neergeskryf het nog voordat Hy die wêreld gemaak het.

Hy het presies die korrekte hoeveelheid tyd toegelaat sodat op ’n sekere dag alles gereed sou wees. Jesus het Homself as ’n offer aangebied op die presiese dag waarop God dit vir Hom beplan het. Dit was beslis nie iets waarop God net ’n paar jaar voordat dit gebeur het, besluit het nie!

Hy het toegelaat dat Daniël ’n kykie in die toekoms kry en gesê: Daniël, Ek gaan vir jou ’n paar van my planne wys. Israel sal vir sewentig jaar lank in ballingskap gaan. As die sewentig jaar verby is, sal daar ’n wet uitgevaardig word deur !n koning dat Jerusalem herbou moet word. As jy wil begin tel en jy tel 483 jaar, sal jy ’n man ontdek wat nog nie eers gebore is nie.

Hy het van die opmars van Alexander die Grote vertel, en van die vier generaals wat sal oorneem in die plek van sy vier seuns, omdat God dit so beplan het. “Maar,” het hy gesê: “aan die einde van die 483 jaar gaan Jesus sy lewe vir hierdie wêreld gee. Hy gaan sterf, nie vir Homself nie, maar vir die sondes van die wêreld!”

Presies op die regte tyd het Jesus vir die sondes van die wêreld gesterf!

In alles wat God doen, sê Hy vir ons dat Hy ons liefhet, dat Hy vir ons sorg, dat Hy ons wil hê en dat Hy ons wil help!

’n Engel het Josef gewaarsku:

13 EN toe hulle teruggegaan het, verskyn daar ’n engel van die

Here *in ’n droom aan Josef en sê: Staan op, neem die Kindjie en sy moeder en vlug na Egipte, en bly daar totdat ek jou sê; (Matt. 2:13).

Nadat Jesus in die Jordaanrivier gedoop is, sê die Woord: “Toe is Jesus deur die Gees weggelei die woestyn in om versoek te word deur die duiwel. En nadat Hy veertig dae en veertig nagte gevas het, het Hy naderhand honger geword. En die versoeker het na Hom gekom en gesê: As U die Seun van God is, sê dat hierdie klippe brode word. Maar Hy antwoord en sê: Daar is geskrywe: Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan.

“Toe neem die duiwel Hom saam na die heilige stad en laat Hom op die dak van die tempel staan en sê vir Hom: As U die Seun van God is, werp Uself af; want daar is geskrywe: Hy sal sy engele bevel gee aangaande U, en hulle sal U op die hande dra, sodat U nie miskien u voet teen ’n klip stamp nie.

“Jesus sê vir Hom: Daar is ook geskrywe: Jy mag die Here jou God nie versoek nie.

“Weer neem die duiwel Hom saam na ’n baie hoë berg en wys Hom al die koninkryke van die wêreld en hulle heerlikheid, en sê vir Hom: Al hierdie dinge sal ek aan U gee as U neerval en my aanbid. Toe sê Jesus vir hom: Gaan weg Satan! want daar is geskrywe: Die Here jou God moet jy aanbid en Hom alleen dien.

“Daarna het die duiwel Hom laat staan, en daar het engele gekom en Hom gedien” (Mattheus 4:1—11).

In Lukas 22:43 lees ons dat ’n engel van die hemel af gekom het om Hom op die Olyfberg te versterk in sy uur van nood.

Daar word dwarsdeur die Bybel, van Genesis tot Openbaring, melding gemaak van engele. In Genesis 24:7 het God ’n engel gestuur om te help om ’n bruid vir Isak te kry. Dit was nog ’n deel van God se plan. In Exodus 23:20 sê Hy: “Kyk, Ek stuur ’n Engel voor jou uit om jou op die pad te bewaar en om jou na die plek te bring wat Ek gereed gemaak het.” Hy het engele vooruitgestuur om die pad skoon te maak toe Israel uit Egipte uitgetrek het.

In Psalm 34:8 het die Heilige Gees vir Dawid hierdie woorde laat skryf: “Die Engel van die Here trek ’n laer rondom die wat Hom vrees, en red hulle uit.”

Dink aan Daniël toe hy in die leeukuil gegooi is (Daniël 6:22). Die koning was seker dat Daniël opgeeet sou word en dat daar die volgende oggend niks meer as ’n paar spatsels sou oorbly nie. Die koning het daardie nag niks geslaap nie omdat hy gemartel is deur die gedagte van Daniël wat deur die wrede leeus opgeëet sou word. Hy het gedink aan die verskriklike ding wat hy gedoen het deur vir Daniël in die leeukuil te gooi. Daarom het hy vroeg in die more gehardloop om te gaan kyk en uitgeroep: “Daniël, kneg van die lewende God, was jou God wat jy gedurigdeur vereer, in staat om jou van die leeus te verlos;” “Het Hy dit gedoen?” Hy het nie regtig ’n antwoord verwag nie, maar hy het gedink hy sal darem in elk geval probeer. “My God het sy engel gestuur en die bek van die leeus toegesluit, sodat hulle my geen leed aangedoen het nie” (Dan. 6:21, 23).

Die engele van God is magtig! Omdat hulle die werk van God doen, is hulle onbeperk in krag. As een engel soveel kan doen, dink net wat die leërskare van die hemel wat vandag in opmars is, kan doen! Dink net wat hulle kan uitrig! In elke geval wanneer die plan van God ontplooi het en ’n nuwe hoofstuk geopen is, het die engele van God sigbaar geword en boodskappe gebring, en in ons dag ontvang mense oor die hele wêreld besoeke van sigbare engele.

Dit behoort vir ons iets te sê. God laat nie hierdie wêreld sy einde tegemoet gaan sonder sy wete en aandag nie. Nog ’n hoofstuk is besig om te ontplooi! Jesus is omtrent reg om te kom! Halleluja! Die grootste reddingspoging wat nog ooit in die hele heelal van stapel ge­stuur is, is op die punt om plaas te vind. Hy het sy engele nou in die veld om te werk. Hulle verskyn nie net in rare oomblikke nie, maar verslae kom oral oor die land in dat engele orals gesien word!

Ek was opgewonde toe ’n Christenbroer, John Weaver, leraar van Christian Centre, Bozeman, Montana, vertel het dat hy twee keer deur ’n engel besoek is. Toe hy die eerste keer besoek is, het die engel vir hom bevele gegee. Hy het gedink dat dit ’n droom was en dat die mense vir hom sou lag, maar die engel het hom twee weke later weer ontmoet terwyl hy in sy kar was op pad terug van ’n byeenkoms.

Die kar het beweeg, die deure en die vensters was toe, die voorste sitplek langs hom was leeg, toe hierdie engel skielik langs hom kom sit. Hy het ’n rukkie met hom gepraat en hom herinner aan die opdrag wat die Here vir hom gegee het. Toe Eerwaarde Weaver sê dat hy sal doen wat die Here vir hom gesê het om te doen, het die engel uitbeweeg op dieselfde wyse waarop hy ingekom het. Al het die kar teen ’n spoed van 80 km per uur beweeg, het hy net verdwyn! As die engel wat Manoag besoek het, in ’n vuurvlam kon stap en kon verdwyn, waarom kan ’n engel nie uit ’n bewegende motor klim sonder om seer te kry nie?

Die Bybel vertel vir ons dat God nie verander nie. Die Woord sê dat mense vreemdelinge onthaal het en nie geweet het dat dit engele was nie. Jy herken hulle nie altyd wanneer jy hulle sien nie, tensy jy gelukkig is om te sien hoe hulle in ’n vuur instap en in die vlam opgaan of uit ’n kar uitspring as dit beweeg en nie die grond raak nie of jou in die middel van die nag wakker maak. Maar hulle is in die rondte.

Nie een van die engele het nog ooit gesterf nie. Hulle het nie afgeneem in mag nie, hulle is nog steeds magtig! Hulle is gestuur om ons te help, om vir ons te voorsien en vir ons te sorg en om rondom ons laer op te slaan. Psalm 91:11 sê Hy het sy engele bevel gegee om ons op te pas. Hulle kom so vinnig soos ’n bevel van God of soos ’n gedagte van God. Hulle mag verskyn as ’n gewone man op straat, hulle mag verskyn as ’n vae, byna onsigbare figuur of hulle mag ver­skyn as so ’n duidelike persoon as u en ek. Maar van een ding kan u seker wees, ’n mens kan baie duidelik onderskei tussen regte engele en die engele van jou verbeelding. Jy hoef nie te sukkel om hulle te sien en te weet hulle is daar nie, hulle sal dit duidelik maak dat hulle regte engele is as dit hulle opdrag is.

Die engele berei die weg vir ons voor net soos hulle die weg vir mense in die Bybel voorberei het. God wil hê dat ons bewus sal wees van die feit dat Hy nie êrens hulpeloos in ’n hoekie sit nie, maar dat sy engele uitgestuur is met die opdrag om vir sy kinders te sorg.

“Nadat hulle dan kragtig getuig en die woord van die Here gespreek het, het hulle na Jerusalem teruggegaan ... En ’n Engel van die Here het met Filippus gespreek en gesê: Staan op en gaan na die suide op die pad wat afloop van Jerusalem na Gasa” (Hand. 8:25— 26). Wat was die doel van die engel om vir hom te sê om soontoe te gaan? Sodat hy die hofdienaar van Ethiopië kon ontmoet en hom na Jesus toe kon lei! God doen vandag dieselfde!

Dit sou interessant wees om te sien wat die engele op hierdie oomblik doen met betrekking tot u geliefdes wat ongered is. U mag miskien dink dat niks in die hemel en op die aarde hulle sal kan beweeg om na die Here toe te draai nie, maar daar is engele by hulle wat hulle aandag soek en hulle die hele tyd volg, want God wil hulle vir Homself hê. Engele het ’n spesiale opdrag van God om u en u vriende en u familielede te help om Hom te vind!

God het ons so lief dat Hy alles wat ons nodig het voorberei het om ons te bevry en te help. Hy het die Heilige Gees gestuur om by ons te wees, om ons te leer en om ons te bewaak. Sy engele woon rondom ons! Hoe kan ons verloor?

Engele is vandag besig met hulle opdragte! Halleluja!


Opsoek na inligting?

 •  Indien u Gelofteland se daaglikse hoofartikel per epos wil ontvang, stuur u versoek na Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  _____________________

  BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1112 gaste aanlyn