NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Is teënspoed en smart ’n voorwaarde vir geestelike groei?   Moet ’n mens swaarkry om vir God iets te beteken?   Nee, dis nie ’n absolute voorwaarde nie.  Nogtans praat die Here dikwels duideliker met ’n mens in tye van teënspoed.   As dit net goed met jou gaan, kan ’n mens later dink dat jy God nie meer nodig het nie.

ENGELE IS WERKLIK (5)

Judith Macnutt

Lees reeks by Engele is werklik

Die indeling van Engele

Ek het 'n engel in liggaamlike vorm naby my aan my linkerkant gesien. Alhoewel ek dikwels visioene van engele sien, is dit slegs intellektuele visioene. Dit was ons Heer se wil dat ek die engel in hierdie visioen op hierdie manier moes sien. Hy was nie groot nie, maar klein van postuur, en absoluut pragtig. Sy gesig het gebrand asof hy een van die hoogste engele was, wat almal lyk of hulle van vuur gemaak is. Dit moet wees wat ons gerubs noem. Ek is daarvan bewus dat daar in die hemel so 'n groot verskil tussen engele is dat ek dit nie kan verduidelik nie.

Teresa van Avila

Noudat ek vir jare met my bediening besig is en die engeleryk bestudeer, het ek tot die slotsom gekom dat die hemelse skare bestaan uit tallose engele wat aan verskillende rangordes behoort. Hulle verskil ook in terme van krag, glorie, gesag en doel.

Vroeë Christenskrywers het verwys na "nege kore van engele", 'n idee wat 'n komplekse sisteem van engele voorstel. Hulle is deur God geskape en georganiseer. Sover ek verstaan, verteenwoordig elke amp binne die nege ordes 'n an­der vlak van mag, 'n ander vlak van wysheid, 'n ander rang en 'n ander vlak van toegang tot God. Ons kan hierdie range en ordes vergelyk met 'n regeringstelsel. Die apostel Paulus het geskryf dat die sigbare en onsigbare dinge in hemel en op aarde deur en vir God geskape is, of dit nou konings, heersers, maghebbers of gesagvoerders is (Kol. 1:16). Petrus vertel ons dat Jesus Christus nou in die hemel aan die regterhand van God is nadat Hy die engele en magte en kragte aan Hom onderwerp het (1 Pet. 3:22). Dit lyk asof beide Petrus en Paulus aandui dat daar ordes van engelagtige wesens is met verskillende range van mag en posisie, almal aan Jesus Christus onderdanig.

Nege ordes van engele

In 500 n.C. het die Christelike teoloog en filosoof pseudo-Dionisius die Areopagiet oor die nege ordes van engele geskryf.

Volgens hom is hulle in drie onderskeibare range verdeel. Binne hierdie range word mag uitgedeel in afnemende mate. Engele met 'n hoër rang het meer mag, wysheid en toegang tot God.

Die eerste orde bestaan uit serafs, gerubs en konings. Die tweede orde bevat heersers, gesagvoerders en outoriteite of deugde. Die derde bestaan uit maghebbers/prinsdomme, aartsengele en engele. Aan elke orde word 'n unieke diens aan God aangewys; daarom het elke orde ander verantwoordelikhede.

In sy Summa Teologica skryf Thomas van Aquinas 'n hele afdeling oor engele. Hy rangskik hulle volgens die Dionesiese rangorde. Hy skryf aan elke rang 'n bepaalde verhouding tot God, tot die heelal en tot mense toe. Hy beweer dat die eerste rang, die serafs, gerubs en konings, almal direkte toegang tot God het en sy troon omring. Die engele in hierdie eerste rang bly in sy Teenwoordigheid, terwyl hulle ophoudelik loof en aanbid. Die tweede rang of vlak, die heersers, gesagvoerders en outoriteite, is saamgestel uit engele met die taak om vir die fisiese heelal of kosmos te sorg. Die derde orde, die maghebbers, aartsengele en engele, is direk by mense betrokke. Aartsengele se taak is om toesig te hou oor engele en mense. Engele het die opdrag om individue en kerke onder hul beskerming en voogdyskap te neem.

Serafs

Die Hebreeuse naam seraf beteken 'n brandende wese. Hulle brand van liefde vir God; daarom word hulle so genoem. In die Hooglied van Salomo word van liefde gesê dat dit brand en vlam soos vuur (Hoogl. 8:6). Weens die lig wat van hulle weerkaats, verwys baie skrywers na serafs as "stralende wesens". Hierdie lig weerkaats God se lig en teenwoordigheid. Hulle word gekenmerk deur hul verering van God. Dit word gesê dat hulle edel voorkom en mooier is as wat 'n mens jou kan voorstel.

Die serafs manifesteer die glorie van God deur vir ewig in sy stralende teenwoordigheid te wees. Hul posisie as hoogste orde in die engeleryk laat hulle toe om volkome toegang tot die dieptes van God se liefde te hê, in die kern van sy hart, wat uit pure liefde bestaan. Probeer jou voorstel om in die diepste hart van pure liefde te wees. Watter verandering sou jy ondergaan as jy in die diepste hart van pure liefde kon wees? Die meeste van ons probeer ons lewe lank om God se liefde te ontdek.

Jesaja het 'n dramatiese visioen gesien toe God hom as profeet geroep het. In die visioen is hy toegelaat om 'n blik te kry op die troonkamer van God, waar die serafs Hom bedien. Hulle aanbid Hom gedurig van bokant sy troon, en lei die hemelse skare in aanbidding:

In die jaar van koning Ussia se dood het ek die Here gesien. Hy het op 'n baie hoë troon gesit, en die onderste van sy kleed het die tempel gevul. By Hom was daar serafs om Hom te dien. Elkeen het ses vlerke gehad: met twee het hy sy gesig bedek, met twee sy voete en met twee het hy gevlieg. Die serafs het mekaar telkens toegeroep: "Heilig, heilig, heilig is die Here die Almagtige! Die hele aarde is VOL van sy magtige teenwoordigheid." Hulle het so hard geroep dat die deure in hulle kosyne gerammel het en die tempel vol rook geword het. Toe het ek uitgeroep: "Dit is klaar met my! Ek is verlore! Elke woord oor my lippe is onrein, en ek woon onder 'n volk van wie elke woord onrein is. En nou het ek die Koning gesien, die Here die Almagtige.

Een van die serafs het toe 'n gloeiende kool met 'n tang van die altaar af gevat en na my toe gevlieg. Hy het my mond aangeraak met die kool en gesê: "Noudat die gloeiende kool jou lippe aangeraak het, is jou oortredinge vergewe, jou sonde versoen."

-Jesaja 6:1-7

Hierdie beurtsang van die engele is 'n ongelooflike voorbeeld van die volkome liefde wat die serafs vir God en sy kinders het. Dalk het Jesaja nie gevoel hy is waardig of heilig genoeg om op God se roeping te antwoord nie. Wanneer God ons roep om Hom te dien in 'n spesiale roeping of manier moet ons onthou dat Jesus altyd 'n weg of manier van reiniging verskaf. Die engel het Jesaja gereinig, aangemoedig en versterk. Na die aanraking van die engel het Jesaja dadelik op God se oproep geantwoord deur te sê: "Hier is ek! Stuur my!" (Jes. 6:8).

0ns bestudeer die Skrif en lees Christelike boeke. Ons bid, gaan kerktoe, woon konferensies by en voel geseën as ons in ons leeftyd 'n paar intieme oomblikke saam met God beleef . Nogtans het baie mense wat al vir jare gelowiges is my meegedeel dat hulle nog nooit God se liefdevolle teenwoordigheid ervaar het nie. As ons sy "hart van liefde" wil binnegaan, het ons hemelse hulp nodig. Engele verskaf daardie hulp deur ons harte en gebede na God op te lig.

Gerubs

Gerubs beslaan die tweede rang van engele in die engele se orde. Hierdie magtige engele is wagte vir die troonkamer van God. Soos die serafs bly hulle in die hemelse troonkamer waar hulle God aanbid. Volgens een Christelike tradisie is hulle onbeskryflik mooi. Esegiël beskryf hulle in fyn besonderhede as majestueuse wesens met groot skoonheid, krag en mag:

Ek het 'n gesig gesien. Daar het 'n storm uit die noorde gekom, 'n groot wolk. Vlamme het heen en weer geflits en daar was 'n helder skynsel om die wolk. Van binne uit, uit die vuur uit, het dit geblink soos gloeiende wit metaal. Daaruit het vier wesens te voorskyn gekom. Hulle het 'n mensvormige voorkoms gehad, maar elkeen het vier gesigte en vier vlerke gehad.

Esegiël 1:4-6

Esegiël identifiseer hierdie wesens as gerubs

(Eseg. 10:15,17).

Gerubs verskyn die eerste keer in die verhaal van die Tuin van Eden. Die Here het Adam en Eva uit die tuin verban, "en om die toegang tot die boom van die lewe te bewaak, het Hy oos van die tuin van Eden gerubs gesit, en ook 'n vlammende swaard wat heen en weer beweeg" (Gen. 3:24).

Die etimologie van die woord "gerub" is nie maklik om vas te stel nie. Iemand het voorgestel dat dit "bedek" of "beskerm" beteken. In die Skrif dui God aan hoe die verbondsark gebou moet word (Eks. 25:18-22; 37:6-9). Dis gemaak van hout en be­dek met goue beelde van gerubs wat die genadetroon of deksel bewaak. Gerubs word ook genoem wanneer God vaardige ambagsmanne wys hoe om beelde van gerubs op die binneste gordyne en voorhangsel van die tabernakel te borduur (Eks. 26:1,31). God het ook aangedui dat afbeeldings van gerubs op die deure van die tempel uitgekerf moet word (1 Kon. 6:32-35).

Die Psalms sê dat God tussen gerubs bly (Ps. 80:2; 99:1). Dis uit hierdie bevoorregte posisie dat die gerubs hom aanbid en sy glorie bedek. 'n Paar antieke tekste vertel dat hulle brand van liefde vir God, nes die serafs. Koning Dawid het gesing: "Hy het die hemel afgebuig en afgekom, onder sy voete was duisternis. Hy het op 'n gerub geklim en gevlieg; op die vleuels van die wind het Hy verskyn"

(2 Sam. 22:10-11).

Konings kom derde in die eerste rang. Daar word •dikwels na hulle verwys as suiwer geeste van intellek en medeleie. Volgens Thomas van Aquinas is hul natuur meer perfek, hul intelligensie skerper en hul genade en regverdigheid meer as die van mindere engele.

Die hoogste rang van engele (serafs, gerubs en konings) tel in die hemelse raad saam waaroor God regeer (waar God voorsit). "In die hemelse vergadering, tussen die hemelwesens, staan God op om uitspraak te lewer" (Ps. 82:1). Aangesien alle wysheid uit God voortvloei, verstaan hierdie engele God se wil en bestuur die mindere engele daarvolgens. Koning Dawid verwys na hierdie vergadering of raad van heilige wesens.

Die hemel loof u wondermag, Here, die hemelinge loof u trou. Wie in die hemel kan met die Here vergelyk word? Wie onder die hemelwesens is soos die Here? Hy is God, vir Hom het die hemelse vergadering 'n heilige ontsag. Hy is magtig, gevrees onder almal rondom Hom.

Psalm 89:6-8

Dawid se visioen is van 'n groot byeenkoms van engele in die hemel wat God dien deur byderhand te wees.

Daniël het 'n soortgelyke visioen gehad van 'n hemelse toneel. Ons lees:

Terwyl ek kyk, is daar trone reggesit, en Hy wat ewig lewe, het op sy troon gaan sit. Sy klere was so wit soos sneeu, sy hare soos skoon wol. Sy troon was van vuurvlamme met wiele van vuur. Vuur het uit die troon gestroom en verder gevloei. Duisende der duisende het Hom gedien, miljoene het daar voor Hom kom staan.

Daniel 7:9-10

Hierdie visioene gaan ons vermoë te bowe om die grootsheid van God se ontsagwekkende teenwoordigheid in die hemel vir ons voor te stel. Soos Daniël en Dawid probeer ons die oë van ons hart oopmaak om die dieptes van sy heftige liefde vir ons te ondersoek (Ef. 1:18). Ons erken dat ons nie hierdie ryk kan bereik tot ons in God se volle teenwoordigheid lewe nie, en daarom maak ons op engele staat om God se liefde aan ons oor te dra.

Terwyl Johannes op die eiland Patmos 'n banneling was, het hy 'n visioen van die hemelse troonkamer gehad:

Onmiddellik is ek deur die Gees meegevoer. Ek het gesien daar staan 'n troon in die hemel en op die troon sit daar Iemand. Sy voorkoms was soos opaal en kameool. Om die troon was daar 'n reënboog met die glans van smarag. Daar het weerligstrale, dreunings en donderslae van die troon af gekom. Vlak voor die troon het sewe fakkels helder gebrand. Dit is die sewe Geeste van God.

Openbaring

Paulus se beskrywing van God op sy troon beeld die "ontoeganklike lig" uit waarin God woon. "Hy alleen besit onsterflikheid; Hy woon in ontoeganklike lig. Geen mens het Hom gesien of kan Hom sien nie" (1 Tim. 6:16). God is die bron van alle lig. Verskeie Bybelse visioene van die hemel gebruik die beeld van skitterende juwele of kosbare metale soos goud. God word vergelyk met die weerkaatste helder lig wat uit die juwele skyn en die stralende lig bo sy kop. Matteus se Evangelie berig oor die verheerliking op Taborberg. Toe Jesus verheerlik is, "het sy voorkoms voor hulle oë verander: sy gesig het begin straal soos die son, en sy klere het wit geword soos die lig" (Matt. 17:2). Ons begin verstaan waarom die serafs, gerubs en konings vol vuur en briljante lig is. Soos die juwele weerkaats hulle God se skynende gesig.

Vervolg...Opsoek na inligting?

 • UBUNTU; Herbedink

  Die gonswoord van 'n dekade of wat gelede, nl 'Ubuntu', het 'n mens nuuskierig gemaak. Wat sou die mooiklinkende woord: 'u-bun-tu' wat blykbaar oornag groot handelswaarde ontwikkel het, werklik beteken? Nadat Desmond Tutu in 'n videosnit die betekenis verduidelik het as:'I am because we are' en Bill Clinton daarop probeer verbeter het met: 'I am because you are', kon dit nie anders nie. Dié saak moes ondersoek word.

  Na 'n ompad deur Afrika en selfs die antieke geskiedenis, is weer in die eie tyd, by uitsprake van Mbeki, Tutu, Steve Biko en andere uitgekom. Daarna is na Ubuntu en die wêreldpolitiek gekyk, maar ook na 'n ubuntuplan en ekonomiese seifbeskikking met die oog op oorlewing.

  Die skrywer, Tobie Hart, slaag met hierdie werk om die leser te boei met aktuele inligting wat elkeen raak. Ook die voorblad, met reënboog en standbeeld praat met die leser.

  Die boek, teen R260-00 per harde kopie kan bestel word by: Groep 7 Drukkers Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees..         Die boek is ook in Engels beskikbaar as Ubuntu: Re-invented

   
 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1528 gaste aanlyn