NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Calvyn het gesê dat ware barmhartigheid niks anders is as 'n smart wat ons ervaar weens die droefheid van ander nie. Dit beteken om jou só met jou naaste se pyn te vereenselwig dat jy dit as't ware self ervaar. Só opreg behoort ons vir mekaar om te gee. Die klein bietjie barmhartigheid wat ek as sondaar aan iemand anders kan bewys word beantwoord deur die ondenkbare groot barmhartigheid van God aan my.

HEMEL OF HEL? MAAK JOU KEUSE! (3)

Lees reeks by HEMEL OF HEL? MAAK JOU KEUSE!

Ds AE vd Berg

STUUR GOD MENSE WERKLIK HEL TOE?

 

Skrif: Openb.1:9-20

“En Ek het die sleutels van die doderyk en van die dood” (Openb.1:18).

Die Evangelie het twee kante: Wie glo sal gered word en hemel toe gaan.  Wie nie glo nie, sal veroordeel word en hel toe gaan!   Baie mense glo nie aan ‘n hel nie.  Hulle sê dat ‘n God van liefde geen mens na so ‘n plek sal stuur nie.  Ek wonder net hoe so ‘n persoon weet dat God ‘n God van liefde is?  Dit kan net op grond van die Bybel wees.  Die natuur leer ons dit nie.  Net die Bybel.  Dis ons enigste bron van kennis dat God ook liefde is.  Leer dieselfde Woord ons dan nie ook dat daar ‘n hel is nie?   Hoe glo mense een ding in die Bybel, maar ‘n ander ding nie?  Waar is die konsekwentheid?

Die Bybel is die enigste gesaghebbende bron van inligting wat ons oor die hel het.  Wie nie glo wat dit oor die hel sê nie, moet ook nie glo wat dit oor God, die hemel of redding sê nie!

Ons sou niks van die hel geweet het as Jesus ons nie daaroor ingelig het nie.   Dit wat ons van die hel weet, kom hoofsaaklik uit sy mond.   Hy het dikwels daaroor gepreek en selfs meer oor die hel as oor die hemel gepraat.  Daarom is Jesus ons hoogste gesag oor hierdie onderwerp.

Dis nie onbetaamlik of ongevoelig om oor die hel te preek nie.  Nee, Jesus het dan self daaroor gepraat juis omdat Hy besorg oor sondaars se heil was.  Hy het immers alle kennis van die aakligheid van die nimmereindigende smart van die hel gehad.  Kom ons luister wat Hy spesifiek oor die hel sê.

Dis ‘n plek van ewigdurende vuur en pyniging wat net so lank soos die heerlikheid wat gelowiges in die hemel gaan ervaar sal duur.   Daarom is die belangrikste ding wat gelowiges op aarde kan doen, om mense te waarsku om nie daarin te beland nie.   Die hel is soos ‘n oop gat waarop mense afstuur: “Naak lê die doderyk voor Hom, en die plek van vertering het geen bedekking nie” (Job.26:6).  Soos ‘n put sonder deksel.

Maar waar is die hel?  Aan die einde van ‘n Christus-lose lewe.  Op 18 Maart 1965 was Alexei Leonov die eerste ruimtevaarder wat ‘n wandeling buite ‘n ruimtetuig onderneem het.  Tydens ‘n perskonferensie daarna het hy gesê dat hy geen God of hemel gesien het nie.    Mense het al etlike kilometer in die aardkors geboor en op geen hel afgekom nie.   Beteken dit dat dit nie bestaan nie?

Die hel is net so min onder die aardkors as wat die hemel bokant die wolke is!  Ons moet miskien eerder aan ‘n ander dimensie dink.  Maar ook dit sal sy tekortkominge hê omdat ons iets probeer begryp wat ons nie met ons menslike verstand kan peil nie. “O, diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God!   Hoe ondeurgrondelik is sy oordele en onnaspeurlik sy weë!” (Rom.11:33).

Maar waarom moet daar ‘n hel wees?   Omdat God sonde haat en diegene wat sondig, straf.  “Kyk, Ek het dit teen jou, o vermetele, spreek die Here HERE van die leërskare; want jou dag het gekom, die tyd dat Ek oor jou besoeking sal doen” (Jer.50:31).  “Hulle sal as straf ondergaan ‘n ewige verderf, weg van die aangesig van die Here en van die heerlikheid van sy sterkte” (2 Thess.1:9).

Die hel is nie uitsluitlik ‘n Christelike begrip nie, maar eeue voor Christus reeds in die Joodse godsdiens gevestig.  Die Jode het aan ‘n werklike hel geglo, maar het verskil oor wat dit presies was, wanneer dit sou aanbreek en hoe lank dit sou duur.  Baie het geglo dat die hel net vir ‘n kort tyd sou duur, amper soos die Roomse leer oor die vagevuur nl. dat jy na jou dood vir ‘n bepaalde tyd iewers in die hiernamaals van al jou sondes skoon gebrand gaan word en daarna hemel toe te gaan.  Dis natuurlik onsin.  Die hel duur vir ewig.

Maar hoe beland ‘n mens in die hel?   Net soos wat ‘n misdadiger in die tronk beland.  Die hel is die plek waarheen mense gaan wat teen God oortree het, geen vergifnis gevra het nie en gevolglik die straf vir hul oortreding ontvang. “Want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het....of dit goed is of kwaad” (2 Kor.5:10).   Omdat God absolute gesag het, werp Hy diegene wat sy genade-aanbod verwerp, in die poel van vuur!

Hierdie genade-aanbod is ook in die OT opgeteken.  “Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here: al was julle sondes soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu; al was dit rooi soos purper, dit sal wit word soos wol” (Jes.1:18).  Jesus kom met ‘n soortgelyke aanbod in die NT: “Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee” (Mt.11:28).  Let daarop dat die woord kom by elkeen voorkom.  Dit spreek van genade.  Wie nie kom nie, haal God se oordeel oor homself.

Die mens wat hel toe gaan, het so gekies.  Hy het God se reddingsaanbod van die hand gewys.  Geen mens kan God blameer as Hy so ‘n mens hel toe stuur nie.  Dis die plek waarheen mense wat God se aanbod willens en wetens verwerp, gaan - soos ‘n misdadiger na ‘n misdaad tronk toe gaan.  Dis mos nie aan hom opgedwing nie.  Hy het ‘n keuse gemaak.   En daar, in die hel, sit sulke mense hul opstand teen God en hul minagting vir sy liefde voort. ”En dit is die oordeel: dat die lig in die wêreld gekom het, en die mense het die duisternis liewer gehad as die lig...” (Joh.3:19).

Wat van mense wat die Evangelie van verlossing in Jesus nog nooit gehoor het nie?  Waarheen gaan hulle siele na die dood?   Ook hel toe?   Die antwoord staan in Rom.1 wat as die algemene openbaring bekend staan.  Dit verskoon geen mens nie.  God se grootheid, invloed en teenwoordigheid is oral in die wêreld/natuur waar te neem. Hy is alomteenwoordig en maak sy teenwoordigheid in sy skepping bekend.  Dit ontsnap niemand se oog nie, nie die Moslem, Hindoe, Boeddhis of Ateïs s’n nie.

Die mens is die kroon van God se skepping en streef na ‘n hoër doel in die lewe as die res van die skepping.   God plant die saad van godsdiens in alle mense; ‘n ingebore wete van Wie Hy is: “Die hemele vertel die eer van God, en die uitspansel die werk van sy hande.  Die eendag stort vir die ander ‘n boodskap uit, en die een nag kondig vir die ander kennis aan;  daar is geen spraak en daar is geen woorde nie – onhoorbaar is hul stem” (Ps.19:2-4).

Benewens die algemene-/natuuropenbaring het God nog ‘n openbaring gegee - die besondere openbaring - die Bybel.  Dis, in teenstelling met die natuuropenbaring, direk geïnspireer.   Daarvoor het God mense as woordverwerkers gebruik.  Hy het profete, apostels, leraars ens. gebruik om hierdie woord duidelik te maak.  Hulle is die geseëndes van die Here. “Hoe lieflik is op die berg die voete van hom wat die goeie boodskap bring...” (Jes.52:7)

Hoe het dit gekom dat daar ‘n hel is?   Waar het dit begin?  By die sondeval.  Voor die sondeval het die eerste mensepaar, omdat hulle in ‘n vlekkelose verhouding met God geleef het, alles wat hulle nodig gehad het, direk van God ontvang.   Na die sondeval, het alles verdwyn.

Die sondeval was egter net die uitvloeisel van ‘n ding wat nog vroeër gebeur het toe ‘n derde van die engeleryk o.l.v. die Satan teen God in opstand gekom en uit die hemel gewerp is.   Jesaja sien in die val van die koning van Babel iets van hierdie val raak as hy sê: “Hoe het jy uit die hemel geval, o môrester, seun van die dageraad!  Hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, oorweldiger van die nasies!” (Jes.14:12).

In Luk.10:18 sê Jesus vir sy dissipels: “.... Ek het die Satan soos ‘n bliksem uit die hemel sien val”   In Mt.25:41 maak Jesus weer van hierdie val melding: “Dan sal Hy ook vir diè aan sy linkerhand sê: Gaan weg van My, julle vervloektes, in die ewige vuur wat vir berei is vir die duiwel en sy engele”   Ná hierdie val het die Satan ook vir Adam en Eva tot ‘n val gebring en is alle mense daarna in sonde gebore en ontvang soos koning Dawid in Ps.51:7 skryf.

Is dit billik?  Waarom moet ons daaronder ly as Adam en Eva oortree het?   Dis mos nie billik nie!   Nee, dit is - as ons die volle prentjie betrag.  God het Adam en Eva volmaaktheid in die tuin van Eden gegee.  Hulle moes net een reël nakom; om nie van ‘n sekere boom se vrugte te eet nie.    Dit het in werklikheid daarop neergekom dat hulle self moes besluit wie die reëls tussen goed en kwaad maak.  Die uiteinde is dat hulle besluit om self die reëls te maak en hulself, net soos die Satan en sy engele, bo God te verhef.   Ten spyte daarvan dat hulle die nodige kennis gehad het, het hulle besluit om van God se bevel af te wyk waarna ‘n selfsugtige wil die mensdom binnegedring en sonde gebore is.

Ek en jy sou presies dieselfde besluite as Adam en Eva geneem het en is ons almal te blameer.   Ons het ‘n verdorwenheid in ons om ons eie weg in te slaan, al weet ons dis die verkeerde pad.  En wat meer is, plavei ons hierdie pad met ons eie trots en vermetelheid!

God het die mens na die sondeval egter nie aan sy eie lot oorgelaat nie.  Sy eerste ontfermende optrede was om Adam en Eva met klere te bedek waarna Hy die koms van ‘n Verlosser beloof het; Een wat die mag van die Satan sou breek: “En Ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen haar saad en jou saad.  Hy sal jou kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt” (Gen.3:15).  En dit is Jesus.

Die sonde het alles aangetas – mense, diere en die aarde.  “Toe die Here sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was en al die versinsels wat hy in sy hart bedink, altyd net sleg was, het dit die Here berou dat Hy die mens op die aarde gemaak het...” (Gen.6:5,6).   Ja, die sonde wat ons geërf het, bring skeiding tussen ons en ons Skepper.  Dit maak ons selfsugtig.  Vir diegene wat onder God leef, gaan dit hoofsaaklik om eie belang.   Ons sluit God en sy heerlikheid so maklik uit.   Durf ons Hom verkwalik as Hy ongelowiges hel toe stuur?   Hy het immers die sleutels daarvan!

Opsoek na inligting?

 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 911 gaste aanlyn