Nuutste bydraes

GEDAGTES VIR ELKE DAG

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Ons kan vandag uitbundig lewe met hierdie wete: Soos die geloof, is ook die volharding in daardie geloof 'n genade, 'n weldaad, wat God aan ons skenk. Laat ons dan hierdie geskenk waardeer en gebruik!

KEN JOU BYBEL!

Ds AE van den Berg

Mt.20:25-28; 23:1-12

In Openb.2:6 het Christus lof vir die gemeente in Efese: “Maar dit het jy, dat jy die werke van die Nikolaïete haat, wat Ek ook haat” en in Openb.2:15  wys Hy die gemeente van Pergamus op dwaalleer in hulle midde: “So het jy ook mense wat vashou aan die leer van die Nikolaïete, wat Ek haat”. Dan waarsku Hy:  “Bekeer jou; anders kom Ek gou na jou toe en sal teen hulle (Nikolaïete) oorlog voer met die swaard van my mond” (:16).

Die Nikolaïete was die voorlopers van Roomse Katolisisme.   Nie die kerk as sodanig nie, maar die dwaling waarmee dit die kerk al eeue lank skaad.   Die woord Nikolaïete kom van twee Griekse woorde: nikaoom te verower” en laolekedom” vanwaar die Engelse woord laymen afgelei is.   Nikolaïete beteken dus die “veroweraars van die lekedom”.

Waarom het Christus hulle gehaat?   Omdat hulle die kerk in twee segmente verdeel het – geestelikes en leke.  Dis on-Skriftuurlik.   Christus het nooit die kerk in die hande van ’n magsbehepte elite leierskorps geplaas nie, maar eerder in die hande van manne wat met die Heilige Gees vervul was en die Bybel as hul enigste maatstaf gebruik het.

Hierdie Gees vervulde manne het in die vroeë kerk leiding geneem en mense met die Woord van God gevoed soos Jesus Petrus in Joh.21 beveel het.   Jesus het nooit vir Petrus gesê om oor sy skape te heers nie, maar om hulle eerder op te pas en te laat wei.   Daarom is ’n heersende heilige priesterdom soos wat die RK bedryf in stryd met die Bybel.   Jesus haat dit!

Die kerklike leierskap moes wel heilig wees, maar so ook die hele gemeente.   Dis nie ’n geval van ’n klein groepie heilige kerkleiers aan die een kant en ’n groot groep nie-so-heilige gemeentelede aan die ander kant nie.    Daar is ook geen NT regverdiging vir geestelikes wat as tussengangers tussen God en sondaars optree soos in die RK die geval is nie.   Juis daarom die gordyn na Jesus se kruisiging in die tempel middeldeur geskeur; mense moes voortaan direk tot God nader.   Die priesteramp was uitgedien.

Nikolaïtisme het geestelikes van leke geskei en van die geestelikes, opsieners i.p.v. diensknegte gemaak; ’n liederlike dwaling wat sy kop vroeg in die Christelike kerk uitgesteek het.   Toe baie van die geestelikes eers mag geproe het, wou hulle dit nie met leke deel nie.

Nikolaïtisme het weens ’n misverstaan van die Bybel ontstaan.   Jesus sê aan die Skrifgeleerdes van sy tyd dat hulle dwaal omdat hulle die Skrifte nie ken nie.   Onkunde is die oorsaak van alle dwaling!   Sekere kerklui het begin glo dat die kerk deur twee ampte gelei moes word;  ouderlinge (presbuteroi) en opsieners (episkopoi) en selfs die Skrif aangehaal:  “Gee dan ag op julleself en op die hele kudde waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het om as herders die gemeente van God te versorg…” (Hand.20:28).   Opsieners (biskoppe) het spoedig gesag en beheer oor die ouderlinge begin uitoefen.

In werklikheid het die woord ouderling die persoon en opsiener sy amp aan-gedui.    Dit was nie twee ampte nie, maar een.   ’n Ouderling beklee ’n opsienersamp en moet toesien dat gemeentelede hul waardig gedra.   Ouderling verwys na sy ouderdom.  Hy is nie uitverkore of georden nie, maar bloot ’n ouer man en derhalwe meer ervare.  Hy is nie ’n nuweling nie.   Die Nikolaïete het dus van een amp twee gemaak.   Baie kerke doen dit vandag nog.

Wat die kerkregering betref, het die vroeë kerk net ouderlinge geken.  Hierdie amp was slegs tot opsigterswerk in die eie gemeente beperk.   Nikolaïetisme het aan biskoppe uitgebreide gesag oor plaaslike godsdiensleiers gegee.   Dis on-Skriftuurlik: “Maar Jesus het na hulle na Hom geroep en gesê: Julle weet dat die owerstes van die nasies oor hulle heers en die groot manne oor hulle gesag uitoefen; maar so moet dit nie onder julle wees nie, maar elkeen wat onder julle groot wil word, moet julle dienaar wees.  En elkeen wat onder julle die eerste wil word, moet julle dienskneg wees; net soos die Seun van die mens nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as ’n losprys vir baie” (Mt.20:25-28).

’n Kerk kan mense net dring, maar nie dwing nie.   Dis ongelukkig nie die geval met Episkopaalse (Nikolaïtiese) kerke nie waar biskoppe na goeddunke handel.    Hulle kan geestelikes plaas net waar hulle wil.   Sulke kerke beroep nie leraars nie; hulle word deur biskoppe in gemeentes geplaas - ’n gruwelike miskenning van die leiding van die Heilige Gees!

Johannes waarsku gelowiges teen ‘n bose groepering wat in die kerk doenig was; mense wat hul as gelowiges voorgedoen het, maar werktuie van Satan was.

Nikolaïetisme is ’n set van die Satan om beheer oor mense te verkry.   “En ek het een van sy koppe gesien net of dit dodelik verwond was en sy dodelike wond is genees.  En die hele wêreld het verwonderd agter die dier aangegaan” (Openb.13:3).

Die verwonde kop was die Romeinse ryk, ’n prototipe van die ryk van Satan.  Nadat die Romeinse ryk lank die wêreldheersers was, het dit geval en gelyk of dit dood was.  Dit was egter nie.    Die kop het weer opgelig en onder ’n nuwe naam die werk van Satan voorgesit – die Roomse Kerk (RK), ’n magtige ryk.   Gevolglik het die Romeinse ryk slegs van gedaante verwissel en as ’n Christelike kerk begin poseer.   Dis misleiding op sy gevaarlikste!

Die RK gebruik dieselfde resep as die Romeinse Ryk om mag te verkry; verdeel en heers.   Die Satan werk al eeue lank so.  Kyk gerus na Gen.3!    Die RK het deur die eeue volke en nasies verskeur en verslind.   Wie se paaie met haar gekruis het, het nooit weer opgestaan nie.    Uit haar het die valse kerk met sy kerkregering van verdeel en heers opgestaan; die Nikolaïete wat God haat!

Geestelikes het hul openlik vir die amp van biskop begin beywer.   Om mense te lei, was slegs ’n front om hulle te beheer.   Korrupte kerklui het hulself in die strewe na mag verloor.   En hoe groter die mag, hoe gevaarliker het die misbruik geword.

Die biskop-amp is aan geleerde, invloedryke mense gegee al het hulle weinig godsvrug getoon.   Menslike kennis en wysheid het die plek van die Heilige Gees verdring en booswigte in die hoogste kerklike kringe laat beland.   Dit was nie meer nodig om ’n heilige lewe te lei nie; jy moes net slim en slu wees!

Toe die kerk opsieners tot ’n plek verhoog wat die Skrif nie aan hulle toeken nie, het ’n Godsonterende kerklike hiërargie ontstaan.   Biskoppe het oor priesters, aartsbiskoppe oor biskoppe, kardinale oor aartsbiskoppe en ’n pous oor die kardinale geag gevoer; net soos in Babilon.    Die kerk het met die heidendom en sy verfoeilike beelde en gebruike vermeng geraak.

Esegiël beskryf die verwording van die kerk in sy tyd as volg:  “Ek gaan toe en kyk – en daar was allerhande afbeeldinge van afskuwelike kruipende en viervoetige diere en allerhande drekgode van die huis van Israel wat al rondom op die muur uitgesny was.  En sewentig manne uit die oudstes van die huis van Israel het daarvoor gestaan….en elkeen het sy wierookpan in sy hand gehad en die geur van die wolk het opgegaan.   Toe sê Hy vir my: Het jy gesien, mensekind, wat die oudstes van die huis van Israel in die duisternis doen, elkeen in sy kamer met beeldwerk?...” (Eseg.8:10-12).    Klink dit nie na die RK nie?!

Die leer van die Nikolaïete is nie sonder teenstand in die kerk aanvaar nie.   Alhoewel die meerderheid mense nie kon lees of skryf nie, was daar tog manne wat die ou Bybelse manuskripte onder oë gehad en besef het dat hierdie leer nie Skriftuurlik was nie en het die pen daarteen opgeneem.   Ongelukkig was die Babiloniese invloed al so sterk dat die kerk nie meer tussen leer en dwaalleer kon onderskei nie.   Van haar leraars is uitgeban en hul werke verbrand.

Daarna het die verworde kerk voorgegee dat dit spesiale opleiding geverg om die Bybel te lees en te verstaan.  Hulle het selfs vir Petrus aangehaal wat geskryf het dat Paulus se geskrifte moeilik is om te verstaan.  Gevolglik het die kerk die Bybel van die leke weggevat sodat hulle kwansuis nie kon dwaal nie.  Hulle moes slegs na die priesters luister – oorwinnaars oor die lekedom!   Die Bybel was vir etlike eeue lank op die RK se lys van verbode boeke.

Naas die sondeval (Gen.3) is die godsdienstige samesmelting van Rome en Babel die grootste ramp wat die mensdom ooit getref het.   Daaruit het die RK ontstaan.    Die kerk is mislei om heidense gebruike te huisves en so gou ingebed geraak, dat mense die waarheid nie meer van leuens kon onderskei nie. 

Die lekedom het die priesters toegelaat om vir hulle te dink.  Kerklike mag het in die hande van ’n klein groepie uitgesoektes beland terwyl magteloosheid by die meerderheid vol in die aar gestaan het.  Kerklike dwang was die teelaarde van despotisme.   Mag sonder geregtigheid het spoedig tot ’n tirannie in die kerk gelei.  Dink maar net aan die berugte Inkwisisie onder Loyola!   Mense het, soos in die eertydse Babilon, slawe van ’n despotiese priesterorde geword.

Roomse kerklui verskil weinig van hul eertydse Babiloniese kollegas.  Beide met ’n onmenslike houvas op hulle onderhoriges.   Dis immers een en dieselfde mag-sisteem!   Almal moet soos Rome dink en doen.  Wat vandag op die oewer van die Tiber-rivier (Rome) gebeur, het duisende jare gelede op die oewer van die Eufraatrivier gebeur.   Die RK wys al vir baie eeue lank haar ware kleure maar mense let dit nie op nie, so goed is haar misleiding!

Die Edik van keiser Theodosius die Grote (380 n.C.) het die Roomse geloof tot die amptelike godsdiens van die Romeinse ryk verklaar.  Alle gelowe wat daarvan afgewyk het, is as kettery gebrandmerk.    Die 15 drakoniese strafwette wat in hierdie edik afgekondig is, het mense wat anders as die RK gedink het, die reg ontneem om hul godsdiens vry te beoefen.   Baie van hulle is selfs uit regeringsposte ontslaan en met boetes gedreig.   Die owerheid het op eiendom en besittings beslag gelê, ketters verban en sommige selfs doodgemaak.   Die mensdom is weer op pad daarna.   Dis die Groot Verdrukking waarvan Jesus in Mt.24 praat.

Die RK noem haarself die moeder-kerk en sien haarself as die oorspronklike kerk waarheen die ganse Christendom moet terugkeer.   Die Bybel praat ook van haar as ’n vrou - ’n vrou wat op sewe heuwels sit (Openb.17).   Rome is op sewe heuwels gebou.   Hierdie vrou op die sewe heuwels is egter ’n straatvrou wat talle dogters gebaar het.  Dis die kerke wat uit haar stam en ’n godsdiens hiërargie beoefen – die Nikolaïete, wat Christus haat.  “ Julle is duur gekoop; moenie slawe van mense word nie” (1 Kor.7:23).

Die RK word ’n straatvrou genoem omdat sy ontrou aan haar man geword het.   Sy was aan God verbind maar het met Satan owerspel bedryf en dogters gebaar wat net soos sy is;   anti-Bybel, anti-Heilige Gees en derhalwe ook  anti-Christus.   Daarom staan die Antichris uit haar midde op.

Protestante moet ernstig waak teen die opkomende wêreldkerk wat met haar seekatarms elke Protestantse kerk wil verwurg.  Volksgenote moenie kerke blindelings volg nie, maar hulle op die proef stel of hulle suiwer is.  Christus sê wat hulle moet doen indien hulle in dwaalkerke is: “Daarom, gaan onder hulle uit en sonder julle af, spreek die Here; en raak nie aan wat onrein is nie, en Ek sal julle aanneem” (2 Kor.6:17).  “….Gaan uit haar uit, my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar plae ontvang nie”.(Openb.18:4).

Gelowiges moet duidelik standpunt begin inneem: “Elkeen wat ’n oortreder is en nie bly in die leer van Christus nie, hy het God nie.  Wie in die leer van Christus bly, hy het die Vader sowel as die Seun.  As iemand na julle kom en hierdie leer nie bring nie, ontvang hom nie in die huis nie en groet hom nie, want die een wat hom groet, het gemeenskap aan sy bose werke” (3 Joh. 9-11).

Ken jou Bybel.  “Moenie dwaal nie; God laat Hom nie bespot nie; want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai” (Gal.6:7).   Moenie iemand anders die skuld gee as jy jouself laat mislei nie!  Beskou dit as jou Christelike plig om vir reg, geregtigheid en die waarheid te stry.   En wees versigtig - alle duiwels het nie gesplete hoewe nie!

U soek na?

 •  

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  _________

  HOU VAKANSIE IN MOSSELBAAI !

  Baie netjiese vakansie-akkommodasie in Fraai Uitsig, Kleinbrakrivier, Mosselbaai Munisipaliteit. Twee kilometer vanaf Kleinbrak en Tergniet se swemstrande en ongeveer 10 kilometer vanaf Hartenbosch. Pick n Pay binne loopafstand.
  Kliek hier vir volledige inligting en foto's: OPSOEK NA BEHUISING VIR VAKANSIE?
   
  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________
   
  SKAARS BOEKE TE KOOP
  C J LANGENHOVEN 16 VOLUMES
  FAK-SANGBUNDEL 1 VOLUME
  Hierdie 16 volume Langenhoven-stel is 'n goedopgepaste kosbare versamelstuk. Dit beslaan die volledige inhoud van Langenhoven se bundels soos Sonde met die Bure; Loeloeraai; Herrie op die ou Tremspoor; Doppers en Filistyne; en al die kosbare stories uit die pen van Langenhoven.
  Die FAK-sangbundel is ook in goeie toestand en kan saam of apart van die Langenhovenstel gekoop word.
  Eienaar moet na 'n kleiner woonplek verhuis en vra 'n redelike aanbod vir sy boeke.
  Die aanbevole waardasieprys vir die Langenhovenstel is R1600.00; en vir die FAK R100.00
  Koerierkoste sal bykomend wees.
  Kontak

  Chris Carstens

  Sel no 082 954 3383

  Epos adres

  chris.carstens

  @vodamail.co.za

  ___________
  DIGBUNDELS:
    'n Versameling van 4 elektroniese bundels - 226 gedigte @R350.00:  
  Vir alle navrae  skryf aan 
  Amanda
  @waterstrome.co.za
  Uittreksel uit:
  'n Nasie in Pyn:
  ...Saam sal die hele wêreld vir hulle bid.
  Saam sal ons met pyn in ons harte sit.
  Mag hulle berus in u wil
  Mag hulle voor U verstil.
  _________
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  'n Boek getiteld DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK - Christen Teokratiese Separatisme, uit die pen van ds AE van den Berg, het  in gedrukte vorm verskyn. 
  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.  
  DIE
  VOLMAAKTE REPUBLIEK - Christen Teokratiese Separatisme, bring helder perspektief oor rasseverskille en die natuurlike skeiding van rasse wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte aan geestelike transformasie wat landsburgers van denkrigting sal laat verander en van al die sogenaamde polities-korrekte onregte en gewaande vryheid waarmee hulle belas word, sal bevry.
  Lesers word aangemoedig om hulle daadwerklik vir 'n Christen-teokrasie in 'n volmaakte republiek te beywer deur sinvolle besluite te neem in die lig van God se Woord, en onophoudelik te bid dat dit spoedig hier aan die suidpunt van Afrika verwesenlik word. Politiek is 'n saak van erns en harde werk waardeur wet en orde gehandhaaf word en durf nie in eerlose hande gelaat word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel, iets wat op staatkundige gebied slegs in 'n Christen-teokratiese bestel tot sy reg sal kom.

   

  U kan hierdie boek bestel by
  ds AE van den Berg
  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com
  Prys: R50-00

   
 • BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  ('n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 'n Nuwe Trek (Exclusive Books) Prys: ZAR180

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is by http://tinyurl.com/lx9vrs8

  ... en loot.co.za dit verkoop teen R169 http://tinyurl.com/l26h6jl

  ... kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD


  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  JULIE 2013

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. 

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2 NOU BESKIKBAAR

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.
  of skakel hom by
  074 967 5187


  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 • Kliek op DIE CHARISMATIESE GEVAAR om meer oor hierdie boek te wete te kom Lees verder...  
 • FILM OOR DR HF VERWOERD

  Kyk by hierdie skakel http://youtu.be/TcO3zPF8998

    na die kort film oor dr HF Verwoerd.   
  Dit kan ook direk bestel word by Riaan: +27823712682 of by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
   

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

 

'N BIETJIE LANGENHOVEN:

Ek sê nie al die suur mense is Fariseërs nie, maar naastenby al die Fariseërs is suur. In alle geval, solank hulle onthou om Fariseërs te wees. Want dis ook 'n inspanning.
Verbeel jou 'n wêreld sonder 'n skaterlag, sonder eens 'n glimlag. 'n Hemel op aarde, sal die Fariseër sê. Uit so 'n hemel sou ek wou wegloop hel toe.

Die man wat ek na soek, is nie dié wat die minste foute maak nie, maar dié wat die meeste foute régmaak.

Slaap laat solank as jy jou eie baas is en daar sal 'n tyd kom wanneer 'n 'n baas jou sal laat vroeg opstaan.

Ontydige vlyt is die merk van die luiaard. Dis sy verskoning vir ontydige rus.

Ons reken ons geluk vir ons loon en ons straf vir ons ongeluk.

Welvaart is die  dogter van matigheid en die moeder van weelde.

My swaarste pad trap ek self vir my plat, en die swaarste is die wat my voete nooit vat.

Daar is geen kuns by sukkel en geen sukkel by kuns.

Die boer wat nie saai nie sal nie misoeste kry nie, maar hy sal geen goeie ook kry nie.

Het die daeraad lief en die dag sal jóu liefhê.

'n Man wat werklik oor homself baas is, is nooit die kneg van 'n ander nie.

Dis die flukse perd wat flou word. Meer moeite as wat die vlytige het vir sy loon, het die luiaard verniet.

Op die ou end werk die vlytige man vir homself, die luiaard vir 'n ander.

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Kla net oor jou kooi as dit 'n ander is wat dit vir jou opgemaak het.

Hoe korter jy jou kuier maak, hoe gouer sal jy weer genooi word.

Om my naaste lief te hê is vir my 'n sware gebod. Met die mense daargunter kry ek dit nog op 'n manier reg.

Jy sê "ja" waar jy moes "nee" gesêhet omdat jy die ander nie wil aanstoot gee nie. Maar eken hoe het hy jou aanstoot gegee met sy versoek!

Aan 'n nuwe wa kan jy sien of dit 'n goeie skilder was; aan 'n oue of dit goeie wamaker was.

Trek liewer vir jou vriend jou broek uit as om vir hom vir 'n baadjie borg te staan. Anders loop julle naderhand albei nakend.

Die vriendskap wat jy moet koop is 'n duur artikel. Jy sal nie weer jou prys kry as jy dit van die hand wil sit nie.

Moenie vriendskap en besigheid meng nie – jy bederf albei.

'n Man wat nie vyande het nie deug nie vir 'n vriend nie.

Maak jou vriendelikheid goedkoop en hou jou vriendskap duur.

Moenie jou vriend vergeet nie; dit sal hom seermaak. Maak jou vyand daarmee seer.

'n Skare is 'n versameling van eensames.

Stuur die luiaard na die miere, en as hy nie te lui is om te gaan nie sal hy te lui wees om weer terug te kom.

Dis net so moeilik om maklikheid in die ou wêreld te kry as wat dit maklik is om moeilikheid te kry.

Waardeer die werk van jou vrou. Jy kan nie op die aarde 'n ander kneg kry vir dieselfde diens en dieselfde prys nie.

Met spaarsaamheid sal jy uit die kleinste inkomste iets oorhou; met verkwistery sal die grootste vir jou te min wees.

Besorg jou eie boodskap en reken die moeite teen dit wat die misverstand jou sou gekos het.

Het die ryk man nodig om so suinig te wees? Maar hy is nie 'n ryk man wat suinig geword het nie; hy is 'n suinige man wat ryk geword het.

Help jou swakke mededinger op die bene bly.  As hy tot niet gaan, kom daar dalk 'n sterke in sy plek.

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES (7)

(Lees die reeks by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

 • Die adderbyt van naberou is verskriklik (Naberou is ontstellend.)
 • Hy het hom in 'n addergebroedesel begewe (Hy was tussen 'n groep nydige, aanvallende mense.)
 • Sy het hom adieu toegeroep (Sy het vaarwel gesê.)
 • 'n Adres van adhesie is 'n geskrif waarin instemming betuig word met 'n versoek.
 • Jy is nou by die verkeerde adres (Jy soek die oorsaak van die kwaad by die verkeerde persoon.)
 • Dit was advokatery (Dit was regskundige uitoorlêery.)
 • Hy sal die werk weer afbroddel. (Hy sal knoeiwerk of slordige werk verrig.)
 • Sy wil elke takie afbrom (Sy kla die hele tyd terwyl sy werk.)
 • Jy kan nou maar afdans (Jy kan nou maar skoert.)
 • Moet hom nie op sy verdienste afdwing nie (Moet hom nie verkleineer nie.)
 • Die ou werkie draf ek gou af (Ek sal dit sommer gou afhandel.)
 • Hulle wil die rusie afdrink (Hulle wil vrede maak.)
 • Sy het soms baie affêrinkies (Sy is dikwels vol nukke en nonsens.)
 • Hy sal wel weer geld van haar affutsel (Hy sal dit op 'n oneerlike manier van haar kry.)
 • Daar kan niks van afgaan nie (Dit kan nie ontken word nie.)
 • Hy sal 'n afgehekste loesing kry ('n deeglike pak slae.)
 • Sy is 'n afgelekte meisie (Sy het al baie kêrels gehad.)
 • Jy lyk so afgesak (Jy lyk baie moeg.)
 • Hy het afgetop gelyk (Hy het verleë gelyk.)
 • As jy iets van hom wil hê sal jy dit moet afgoël (Hy is so suinig!)
 • So 'n afhaler is onnodig ('n Onnodige belediging.)
 • As dit afhang moet ons dit maar opbind (Skertsend wanneer iemand gedurig begin met "Dit hang af..."
 • Na elke partytjie is hy babalaas ( dan ly hy aan die gevolge van te veel alkohol).
 • Daar was 'n Babelse gegons van stemme (Almal het gelyktydig gepraat).
 • Dit was 'n Babelse verwarring (Dit was baie deurmekaar).
 • Hy sal weer mooi broodjies kom bak (Hy sal kom vlei en mooipraat om sy doel te bereik),
 • Hulle eet nie uit een bak nie (Hulle is nie vriende nie).
 • Sy het hom 'n bak gewys (Sy het hom onvriendelik tereggewys).
 • Gou by die bak maar lui by die vak (Hy is eerste daar waar iets te ete is maar traag as hy moet werk).
 • Hy maak sy hande bak (Hy kom bedel iets).
 • Ons moes bak staan (Ons moes hard werk).
 • Dit was sommer 'n bakerpraatjie (Dit was 'n skinderstorie).
 • Jerusalem is die bakermat van die Christelike Kerk ( Dis waar dit begin het. 'n Bakermat was 'n mandjie waarin die baker – die vrou wat 'n pasgebore baba versorg het – die kindjie op haar skoot voor die vuur versorg het).

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 2618 gaste aanlyn