Nuutste bydraes

GEDAGTES VIR ELKE DAG

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Langenhoven het met 'n vonkel in die oog gesê dat wanneer mens die Here om wysheid vra, jy taamlik op jouself kan reken vir ander dinge – soveel beteken wysheid in ons lewens. Martin Luther was meer ernstig in sy uitspraak dat daar geen wysheid bestaan behalwe die waarheid nie.  Maar Langenhoven het ook die kern van die saak gebring toe hy gesê het dat die slim man al die paaie ken terwyl die wyse man net een regte pad ken – die waarheid. Ons kan met reg almal wat van die waarheid wegskram as onwyse karakters beskou.

DIE OUERHUIS

Red die gesinslewe en red die volk

Ds Andrè van den Berg

1.   Vertwyfeling

Suid-Afrika is tans besig om met iets anders as die nag donker te word. Eerbare burgers swem soos drenkelinge teen ʼn magtige stroom van agteruitgang en onreg sonder om land te sien. Terwyl onregsdienaars die soustrein ry, bevind veronregtes hulle op ʼn ander trein in ʼn stikdonker tonnel. Baie van hulle het al afgespring en hul in die buiteland gaan vestig.

Volkswanhoop is niks nuuts nie. Juda het ook by geleentheid so gevoel totdat God vir hulle ʼn ommekeer laat verwerklik het:

Vir ʼn doringboom sal ʼn sipres opgaan; vir ʼn distel sal ʼn mirteboom opgaan....” (Jes.55:13).

Omdat God se genade altyd helderder as sy oordeel skitter, kan Hy ook die Boerevolk se ellendevaart omkeer. Alvorens dit gebeur, sal daar eers twee dinge moet plaasvind.   Hulle sal eerstens berouvol na God en sy Woord moet teruggekeer en tweedens hul verbrokkelde gesinslewe herstel omdat ʼn volk se krag baie sterk van die gehalte van sy gesinsleweafhang.

 

2.   God se gawe

Kinders is een van God se grootste gawes aan die mens en om hulle tot sy eer en in diens aan die gemeenskap op te voed, verg ernstige toewyding:

Oefen die seun volgens die eis van sy weg; dan sal hy, ook as hy oud word, daar nie van afwyk nie”(Spr.22:6).

Kinders isdie lewende boodskappe wat ouers die toekoms instuur vir ʼn tyd wat hulle self nie sal beleef nie. Hulle is soos Moses wat Israel tot by die beloofde land gelei, maar self nie ingegaan het nie. So neem ouers ook sorg vir ʼn wêreld wat hulle self nie sal sien nie.

Een van die vreugdevolste lewenservarings is om gelukkige kinderjare te hê. Dis net moontlik indien kinderopvoeding slaag. Kinders moenie grootgemaak word om te presteer nie, maar om geestelik volwasse te word. As dit ontbreek, kom hul lewe dikwels op losse skroewe te staan.

Dinge wat in die ouerhuis skeefloop, word nie daarbuite reggestel nie en het ʼn rimpeleffek op die skool, kerk en plaaslike gemeenskap. Dis soos ʼn bondel stokke wat saamgebind is. As een aan die brand gesteek word, brand die ander ook. ʼn Geheel is altyd groter as die somtotaal van sy onderdele.

Ongelukkig sien ouers net die splinter in die oë van ander mense se kinderopvoeding raak, maar nie die balk in hul eie oog nie. Hulle is vinnig soos arende om ander se foute raak te sien, maar blind soos molle vir hul eie.Wie met vuil hande vingers wys, is vermetel!

3.   God se ooreenkoms

Kinders is die enigste aardse besittings wat ouers eendag saam met hulle in die hemel kan hê en geestelike kinderopvoeding ʼn voorbereiding daarop. Die regte opvoeding is vir God so belangrik, dat Hy ouers met duidelike riglyne in Sy Woord help om vir hul kinders padwysers na die hemel te wees.

Hy het eeue gelede ʼn ooreenkoms met Abraham gesluit (Gen.17). God sou besondere guns aan Abraham se nageslag bewys indien hulle Hom as die enigste ware God sou vereer. God wou hê dat Israel vir Hom ʼn lewende advertensie onder die heidenvolke moes wees. Heidene moes weet dat Hy die enigste ware God is en hul afgode nietigheid.

Om Israel aan hierdie ooreenkoms te hou, het God sekere bindende opdragte gegee. Ouers moes hul kinders van vroegs af van die Verbond leer en toesien dat dit gehoorsaam word. Dis een van die belangrikste leerstellings in die ganse Bybel omdat dit die hart en siel van die pad is wat alle gelowiges met God moet loop. Die Verbond is die murg in die skelet van die Skrif.

Tydens ʼn volksverval daag Josua sy volk uit om ʼn duidelike keuse te maak:

“... kies dan vir julle vandag wie julle wil dien: òf die gode wat julle vaders daar oorkant die Eufraat gedien het, òf die gode van die Amoriete in wie se land julle woon; maar ek en my huis, ons sal die HERE dien(Jos.24:15) .  

Dis die taal van ʼn gesinshoof wat nie geskroom het om te doen wat God van hom verwag het nie.   Wat ʼn nood het Suid-Afrika nie aan gelowige huisgesinne wat aanhou om gelowig te leef nie al is dit nag in die land!

Ongelukkig voed baie volsgenote hul kinders presies die teenoorgestelde op as wat God se Woord leer. Hulle vergeet dat kinders ook met ʼn begeerte na sonde gebore word en indien hulle self hul lewenspad kon loop, hulle die verkeerde een sou loop.    Daarom moet verbondsouers groot verantwoordelikheid neem om hul kinders op die pad wat God behaag, te laat loop.

“As die sotheid vassit in die hart van die seun, die tugroede sal dit daaruit verwyder” (Spr.22:15). “Die roede en die bestraffing gee wysheid; maar ʼn seun wat aan homself oorgelaat word, steek sy moeder in die skande” (Spr.22:15).

ʼn Mens se hart is soos die grond waarop hy loop. As dit alleen gelaat word, groei onkruid daarop. Maar as dit bewerk word, lewer dit vrug op. Daarom mag verbondsouers hul kinders nooit aan hul eie wil oorlaat nie, want dan neem die onkruid oor.   Ouers moet vir kinders dink en hul taktvol help om sinvolle besluite te neem.

4. ʼn Eiesoortige verhouding

Die Bybel beklemtoon die belangrikheid van die vader as hoof van sy gesin baie sterk. Hy het ʼn groot verbondsverantwoordelikheid:

“Hoor, Israel, die HERE onse God is ’n enige HERE. Daarom moet jy die HERE jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees; en jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit en as jy op pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan” (Deut.6:4-7)

Die Verbond is ʼn eiesoortige verhouding soos dié van ʼn man teenoor sy vrou of ʼn vader met sy kinders. Ouers se erns met hul doopbelofte maak van kinders òf kinders van die Here wat in God se koninkryk skitter òf kinders van Satan wat maklik ontspoor.

5.   Sieleheil

Omdat Jesus die Satan aan die kruis oorwin het, soek Satan siele as troosprys; veral kindersiele. Soos wat die liggaam voedsel benodig om te groei, benodig die siel geestelike voedsel.

En Jesus sê vir hulle: Ek is die brood van die lewe; wie na My toe kom, sal nooit honger kry nie”(Joh.6:35).

Gelowige gesinne huisves skoon siele in ʼn besmette wêreld. Ongelowige huishoudings daarenteen is ʼn kweekhuis vir slim duiwels!

Mense wat in die lewe verkeerd loop, is gewoonlik nie so gebore nie maar eerder so gekweek. Daarom moet ouers baie erns met kinderopvoeding maak.

Oefen die seun volgens die eis van sy weg; dan sal hy, ook as hy oud word, daar nie van afwyk nie” (Spr.22:6).

Dis ʼn langsame proses. God gee egter nooit ʼn opdrag sonder die nodige genade om dit mee uit te voer nie.

Ouers moet egter baie seker maak dat hul kinders se siele gered is.   ʼn Siel is kosbaarder as enigiets anders op aarde want dis die deel van ʼn mens wat nooit sterf nie. Daarom moet gelowiges na ewigheidswaardes streef.

“Moenie vir julle skatte bymekaarmaak op die aarde, waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie; maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel nie en waar diewe nie inbreek en steel nie; want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees” (Mt.6:19-21).

Ouers mag nie onverskillig teenoor hul kinders se siele staan en verkeerde dinge oorsien nie. Soos wat ʼn sandkorrel nooit te klein kan wees om ʼn horlosie te beskadig nie, is geen sonde te klein om ʼn siel te skaad nie. Onverskilligheid is een van die groot redes van mislukte kinderopvoeding en skadeliker as gebrekkige kennis. Haat en liefde is nie eens daarteen bestand nie en maak dat ouers soos slagters hul kinders na die slagpale van die ewigheid stuur!

En elkeen wat een van sulke kindertjies in my Naam ontvang, ontvang My;maar elkeen wat een van hierdie kleintjies wat in My glo, laat struikel, dit is vir hom beter dat ’n meulsteen aan sy nek gehang word en hy wegsink in die diepte van die see” (Mt. 18:5,6).

Geen ouer toring egter so bo ander uit soos die een wat kniel om sy kind te help om Jesus as sy Verlosser te vind nie.

6.   Karakter

ʼn Gelukkige gesin is soos ʼn orkes wat goed saam speel. Dit voed kinders se karakter. Sulke gesinne word aan wyse beplanning, doeltreffende optrede en liefdevolle toewyding gekenmerk. Swak gesinsverhoudings daarenteen skaad kinders se karakter en is die bron van talle sorge.

Karaktervorming begin by die ouerhuis en groei net soos borduurwerk stekie vir stekie. Die ouerhuis is die smidswinkel waar lewenswaardes op die aambeeld van die lewe gevorm word. Kinders wat hier niks leer nie, leer nêrens anders lewenswaardes nie.

Deur aan ʼn erdepot te tik, hoor ʼn mens of dit gekraak of heel is. Net so word mense aan die geluid wat hul kinders maak, geken. Ouers maak elke dag depositos in hul kinders se geheue-bank.   Hulle is die handboek waaruit kinders leer hoe om te leef. Wie net wil raad gee en niks verder doen nie, is soos ʼn bouer wat net met die een hand bou. Wie goeie raad gee, maar ʼn slegte voorbeeld stel, bou met die een hand, maar breek met die ander een af.   Ouers wat raad gee en goeie voorbeelde stel, bou met beide hande.

Kinders let baie fyn op en kyk wat ouers onder moeilike omstandighede doen. Hulle aap hulle na; nie noodwendig wat hulle sê nie, maar wat hulle doen. Daarom is gelowige ouers soos ʼn muntstuk uit die hemel waarop God se eie beeld afgedruk is. So ʼn kind sal God baie makliker as sy hemelse Vader aanneem omdat hy iets van Hom in sy eie vader raaksien.

Die gesin waaruit ʼn kind kom, bepaal grootliks die een wat hy self eendag gaan hê. Daarom moet ouers versigtig met hul woorde maar sterk in hul optrede wees en toesien dat goeie gesindhede gehandhaaf word. Dis een van die klein dingetjies in die lewe wat ʼn reuse verskil maak. Slegte gesindhede daarenteen is soos ʼn pap wiel wat niemand verder neem alvorens dit omgeruil is nie.

ʼn Kind se karakter word in sy eerste lewensjare gevorm. Hy is soos ʼn spons wat water opsuig en kry die kleur en geur van die lewe van sy ouers.  Taal word bv. aan moederskoot geleer. So ook bepaalde leefwyses. Tyd leer egter hoeveel van die ouers se optrede na daardie eerste saad wat hul gesaai het teruggevoer kan word.   Slegte saad lewer nooit ʼn goeie oes op nie en giftige water bronne ook nie helende stroompies nie.

  

7. Verantwoordelikheid

Kinders is God se eiendom. Ouers maak hulle namens Hom groot. Jakob was daarvan bewus:

Daarna het hy sy oë opgeslaan en die vroue en kinders gesien en gesê: Wie het jy daar by jou? En hy antwoord: Die kinders wat God uit genade aan u dienaar geskenk het(Gen.33:5). Josef sê iets soortgelyks: “En Josef antwoord sy vader: Dit is my seuns wat God my gegee het. En hy sê: Bring hulle tog by my, dat ek hulle kan seën”(Gen.48:9

Abraham tree selfs vir Ismael, die stamvader van die Islamiete, in omdat dit sy kind was, al was dit by ʼn slavin:

“En Abraham sê aan God: Ag, mag Ismael lewe voor u aangesig” (Gen.17:18).

Manoag praat met ʼn engel oor Simson wat gebore sou word:

“As u woorde nou uitkom, wat moet die leefwyse en die werk van die seun wees?” (Rigt.13:12).

Job was baie besorg oor sy kinders se geesteslewe:

“En elke keer as die dae van die maaltye om was, het Job gestuur en hulle geheilig. Dan maak Job die môre vroeg klaar en bring brandoffers vir elkeen van hulle; want Job het gedink: Miskien het my kinders gesondig en God in hulle hart geseën! So het Job altyd gedoen”(Job 1:5).

Al hierdie gevalle getuig van ouers wat kinders as genadegawes van God gesien en verantwoordelikheid vir hul geestelike opvoeding geneem het. ʼn Ouer wat sonskyn in sy kind se lewe bring, is God se medewerker en geseënd omdat uit die wortels van heilige pligsbesef altyd goeie vrugte groei.

Daar is egter ook uitsonderings waar die goddelike saad van godvresende ouers nie op vrugbare grond val nie.   Rehobeam, die seun van Salomo, en Manasse, diè van Hiskia, is twee gevalle van kinders van gelowiges wat ontspoor het.   Sulke kinders loop vir die res van hul lewe mank.

Geestelike kinderopvoeding verg opoffering en toewyding en is geensins maklik nie. Geen ouer kan egter môre se verantwoordelikheid ontduik deur vandag daarvan af weg te skram nie.   Die pad van die minste weerstand het die meeste verloorders op en die gevolge is dikwels fataal.

Die trein van sukses daarenteen loop op die spoor van toegewyde opvoeding.   So ʼn kind is dikwels die perd wat met ʼn koplengte wen. Daarom stap gelowige ouers gereeld ʼn tweede myl saam met hul kinders. Dis gelukkig ʼn pad sonder enige verkeersknope en smaak geen vrug lekkerder as die een waarvoor die verste gestap is nie.

8.   Vertroue

Kinders moet ouers vertrou en aanvaar dat hulle raad beter is. Isak is ʼn goeie voorbeeld hiervan.   Op pad na die berg Moria het hy sy vader na die offerlam gevra maar geen duidelike antwoord verkry nie behalwe dat God sou voorsien. Isak het nie verder uitgevra nie en sy vader se woord vertrou.

Kinders wat ouers vertrou sukkel nie om God te vertrou of te gehoorsaam nie.   Wie egter ongehoorsaam is en oneerbiedig teenoor ouers optree, gehoorsaam en eerbiedig niemand anders in die lewe nie. Wat in huishoudings skeef loop, word nie daarbuite reggestel nie.

Kinders moet van kleins af leer dat ongehoorsaamheid ellende baar.   Die Bybel het talle voorbeelde hiervan. Eva het van die verbode vrug geëet omdat sy aan God se opdrag ongehoorsaam was en het die ganse mensdom in ellende gedompel. Noag se waarskuwings het op dowe ore geval waarna die mensdom op agt na, almal in die sondvloed omgekom het.   Israel het 40 jaar lank in die woestyn geswerf omdat hulle aan God se opdrag ongehoorsaam was en die Jode Jesus laat kruisig omdat hulle nie na die profete se woorde wou luister nie.

Gehoorsaamheid is geloof in werking en ʼn toets vir dissipelskap. Jesus sê:

Julle is my vriende as julle alles doen wat Ek julle beveel” (Joh.15:14).

Gehoorsaamheid baar seën soos Abraham se lofprysing van getuig:

“Want Ek het hom verkies, dat hy aan sy kinders en sy huis ná hom bevel sou gee dat hulle die weg van die HERE moet hou om geregtigheid en reg te doen; sodat die HERE oor Abraham kan bring wat Hy oor hom gespreek het” (Gen.18:19).

Josef se gehoorsaamheid aan sy vader is prysenswaardig:

“Toe sê Israel vir Josef: Pas jou broers nie die vee op by Sigem nie? Kom, laat ek jou na hulle toe stuur. En hy antwoord hom: Hier is ek! “ (Gen.37:13).

Lukas skryf dat selfs Jesus aan sy ouers onderdanig was (Luk.2:51).

Kerklike ampsbekleërs moet voorbeeldige kinders hê:

“ʼn Opsiener dan moet onberispelik wees, die man van een vrou, nugter, ingetoë, fatsoenlik, gasvry, bekwaam om te onderrig... een wat sy eie huis goed regeer en sy kinders met alle waardigheid in onderdanigheid hou... Net so moet die diakens waardig wees ...en hulle kinders en eie huis goed regeer” (1 Tim.3:4,12).

Paulus skryf dat ʼn ongekende toename in ongehoorsaamheid die einde van die tyd gaan kenmerk:

“Want die mense sal liefhebbers van hulleself wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig” (2 Tim.3:2).

9. Geduld en liefde

Kinders wat ouers hoofbrekens besorg, is dikwels die produk van oorhaastige optredes. Goeie ouers is geduldige mense. Bome wat die stadigste groei, dra gewoonlik die beste vrugte. Liefde en geduld is die goue draad wat dwarsdeur geslaagde kinderopvoeding loop. Kinders is soos ʼn bottel met ʼn nou nek; as opvoeding nie stadig ingegooi word nie, gaan baie daarvan verlore. Daarom moet ouers dit wat hulle kan lostorring nie stukkend kap nie.

Die mens is van nature in opstand teen dwang; veral kinders.   Daarom is dit altyd beter om te dring as om te dwing.   Kinders is soos jong perde in die hand van ʼn hanteerder.   Wie hulle reg hanteer, sal mettertyd toegelaat word om hulle sonder moeite te lei, maar wie hulle verkeerd hanteer, verloor hulle.

Daar is geen plaasvervangers vir minsaamheid en liefde in opvoeding nie. Dit bepaal ouers se grootheid; iets wat nie van kop tot tone gemeet word nie, maar om die hart. Daarom verkry die kleinste blyk van liefde dikwels die grootste plek in kinderharte. Ongenaakbaarheid daarenteen sluit hul harte toe en dis die egste tronk.

Luister hoe praat Saul met sy seun: “... Jou ontaarde, wederstrewige seun ...” (1 Sam.20:30).  

Jonathan kon mos nie eerbied vir sy pa hê nie. Vandaar Paulus se opdrag:

Vaders, moenie julle kinders terg sodat hulle nie moedeloos word nie” (Kol.3:21).

As ʼn hart verkeerd is, kan ʼn kop nooit reg wees nie.

Ouers moenie soos die volstruis wees waarvan Job skryf nie:

Die vlerk van die volstruis klap vrolik. Is dit ’n sagaardige vleuel en veer? Want sy laat haar eiers op die grond lê en hou hulle warm op die grond; en vergeet dat ’n voet dit kan stukkend druk en die wilde diere van die veld dit kan vertrap. Hard behandel sy haar kleintjies asof dit nie hare is nie; is haar moeite tevergeefs — sy is nie bekommerd nie”(Job 39:16-19).

10.   Dissipline

Mense is van nature meer toegeeflik teenoor hul eie kinders. Hulle durf egter nooit blind vir hul foute wees en wangedrag oor die hoof sien nie. Kinders wat gedurig onder die stamboom wil skuil, staan nooit hul plek in die lewe vol nie.   Die gevaar is dat oorbeskerming maklik tot psigopatie lei.  

Die Bybel eis van ouers om goeie dissipline te handhaaf:

Wie sy roede terughou, haat sy seun; maar hy wat hom liefhet, besoek hom met tugtiging (Spr.13:24).

“Tugtig jou seun, want daar is hoop....” (Spr.19:18).

As die sotheid vassit in die hart van die seun, die tugroede sal dit daaruit verwyder” (Spr.22:15).

Hou die tug nie terug van die seun nie; as jy hom met die roede slaan, sal hy nie sterwe nie. Jy sal hom wel met die roede slaan, maar sy lewe van die doderyk red” (Spr.23:13,14).

Die roede en die bestraffing gee wysheid; maar ’n seun wat aan homself oorgelaat word, steek sy moeder in die skande......Tugtig jou seun, dan sal hy jou rus gee en aan jou siel vreugde verskaf.” (Spr.29:15,17).

Ouers wat kinders nie tug nie, doen hulle oneer aan. Menige opvoeding het hom al teen hierdie rots te pletter geloop.   Om goeie heuning te verkry, moet die eienaar die korf nie beskadig nie want slegte voorbeelde word dikwels wrede waarskuwings soos met Eli die geval was (1 Sam.2).

Wie die deur vir klein booshede oopmaak, maak dit spoedig ook vir grotes oop. Dis soos ʼn klein vonkie wat ʼn groot brand kan laat ontstaan.   Ouers wat bang is om hul voet neer te sit, het gewoonlik kinders wat op hul tone trap.   Sulke mense wag gewoonlik dat die slang hulle pik voordat hulle dit wil vermorsel.

Wie Gods water oor Gods akker laat loop, ontduik hul verantwoordelikheid teenoor kinders maar ontkom nie aan die gevolge van hul onverskilligheid nie.

Hulle sit weldra aan die tafel van hul eie doen en late. Daarbenewens val niemand so hard soos hy wat oor sy nalatigheid struikel nie. Sulke mense word deur die stormwind van hul eie onverskilligheid weggewaai. Probleemouers kweek probleemkinders

Gevolglik durf ouers nie na kinders se pype dans nie.   Hulle is daar om kinders op te voed en nie te vermaak nie en moet kinders nee kan sê.  Om net te dreig maar nie op te tree nie, kweek deugniete en die geestespyn wat dit veroorsaak, is erger as die pik van ’n adder.

11.   Die Bybel

Gelowige ouers se denke word altyd deur God se Woord gerig. Ongelukkig is baie mense se leefstyl van so ʼn aard dat hulle die Bybel nie gereeld lees of hul kinders aanmoedig om dit te doen nie.   Gelowige ouers dra egter sorg dat hul kinders van kleins met die Bybel vertroud raak. Niemand kan egter kinders dwing om die Bybel lief te hê nie. Slegs die Heilige Gees gee dit in kinderharte.

Bybelstudie is die grondslag vir godvrugtige lewens. Wie daarin volhard, dwaal nie:

Moenie rondgeslinger word deur allerhande en vreemde leringe nie...” (Heb.13:9).  

Satan is egter soos ʼn brullende leeu en hoe jonger die prooi, des te beter. Daarom gee Salomo aan jongmense raad:

“Verbly jou, o jongeling, in jou jeug en laat jou hart jou vrolik maak in die dae van jou jonkheid; en wandel in die weë van jou hart en in die aanskouing van jou oë; maar weet dat God jou oor al hierdie dinge in die gerig sal bring. En weer verdriet uit jou hart, en hou die kwale weg van jou liggaam, want die jeug en die jonkheid is nietigheid. En dink aan jou Skepper in die dae van jou jonkheid....”(Pred.11:9-12:1).

Dis ouers se voorreg om hul kinders se gedagtes met die Bybel te vul. Hulle moet leer dat die Bybel in die geheel waar en deur die Heilige Gees geskryf is wat mense as instrumente gebruik het. Kinders moet van die oorsprong van sonde, die gevolge en vernietigende mag daarvan vertel word.   So ook van Jesus se versoening aan die kruis en die werk van die Heilige Gees. Sulke kinders staan geestelik kop en skouers bo ander uit wat nie Bybel lees nie.

Geloof is ʼn hartstog vir die waarheid. Wie dit liefhet, kweek dit ook by hul kinders. Elke kind moet die kaart van eerbaarheid, waarheid en lojaliteit op hul ouers se gesigte kan lees.

Maar laat julle woord wees: Ja ja, nee nee. Wat meer as dit is, is uit die Bose” (Mt.5:37).

Op die reguit pad is geen tolgeld te betaal nie!

12.   God se beloftes

God het nooit die verbond met Abraham opgeskort nie. Gevolglik bly dit van krag totdat Jesus weer kom.

En Petrus sê vir hulle: Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes ..... Want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na Hom sal roep” (Hand.2:38,39).

Paulus noem gelowiges kinders van Abraham:

“...sodat die seën van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus, en dat ons die belofte van die Gees deur die geloof kan ontvang. ...... En as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename” (Gal.3:14, 29).

Gelowiges is die geestelike afstammelinge van Abraham en aan die verbond gebind.

Kinders moet van kleins af van God se beloftes geleer word en daarop vertrou.

Oefen die seun volgens die eis van sy weg; dan sal hy, ook as hy oud word, daar nie van afwyk nie” (Spr.22:6).  

God se beloftes was immers vir die aartsvaders die enigste lamp van hoop in ʼn tyd toe daar nog nie Bybels was nie.   Dit was vir baie eeue lank hul enigste geestelike versterkmiddel.   Wat ʼn voorreg het gelowiges nie vandag om die Bybel te kan lees en hul kinders van God se wonderlike beloftes te vertel nie!

Kennis van God se Woord en vertroue op sy beloftes is geestelike pantser.   Baie kinders sal met die wederkoms van Jesus hul ouers vir hul toegewyde geestelike opvoeding dank.

Werp jou brood uit op die water, want ná verloop van baie dae sal jy dit vind” (Pred.11:1).

13. Gebed

Gebed is baie belangrik vir geestelike groei. Ook vir kinders.   Dis as’t ware die asemhaling van die siel waarsonder geen geestelike lewe moontlik nie. Let op Paulus se bekering:

Toe sê die Here vir hom: Staan op en gaan na die straat wat genoem word Reguitstraat, en vra in die huis van Judas na ’n man met die naam van Saulus van Tarsus, want kyk, hy bid” (Hand.9:11).

Toe Ananias sien dat Paulus bid, het hy geweet dat hy tot bekering gekom het.

Gebed is die kragtigste instrument wat God aan gelowiges kan gee. Dit laat die siel soos gras ná die reën groei.   Daarom sal gelowige ouers hul kinders leer om te bid, selfs hoe om te begin en wat om te sê.   Kinders moet leer dat gebed ʼn stuurwiel en nie ʼn noodwiel is nie.

14. Kerkgang

Godsdiens is die steenwerk wat gemeenskappe aan mekaar hou. Ongelukkig neem kerkgang weens besige werksprogramme en ongeërgdheid skerp af. Wie geen geestelike verhouding met God het nie, het uiteraard geen behoefte aan die gemeenskap van die gelowiges nie en dra dieselfde leefstyl op hul kinders oor. Kinders kom nie vanself kerk toe nie. Ouers moet hulle kragtens hul verbondsbelofte by die doop kerk toe bring.

“Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want Hy wat dit beloof het, is getrou; en laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor; en laat ons ons onderlinge byeenkoms nie versuim soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan, en dit des te meer namate julle die dag sien nader kom” (Heb.10:23-25).

Ouers met ’n Sondag-siel wat hulle Sondae aanskroef en Maandae losskroef, verwar kinders. Dit moet eerder ouers se voorreg wees om saam met kinders kerktoe te gaan. Dis belangrik dat kinders na die prediking sal luister al verstaan hulle nie alles nie. Wie dit aan hul kinders verduidelik, is goud werd.

Kerkgang mag nooit aan kinders se wil oorgelaat word nie.   Hulle moet kerk toe gaan al moet ouers hulle dwing. Hulle is uiteraard deel van ʼn familie en moet by hul ouers in die banke sit en nie iewers apart nie.

Oral waar Israel as volk byeen gekom het, was kinders teenwoordig:

“Daarop bring hulle Moses en Aäron na Farao terug, en hy sê vir hulle: Gaan heen, dien die HERE julle God. Wie is dit eintlik wat wil gaan? En Moses antwoord: Ons wil gaan met ons jong mense en ons ou mense, met ons seuns en ons dogters; met ons kleinvee en ons beeste wil ons gaan, want ons wil ’n fees vir die HERE hou (Ex.10:8,9).

In die NT was kinders deel van die gemeentes:

Maar toe ons die dae uitgebly het, het ons vertrek en op reis gegaan, terwyl almal, met vroue en kinders, ons tot buitekant die stad begelei; en ons het op die strand neergekniel en gebid” (Hand.21:5).

Geen kind is te klein om God te dien nie. Alhoewel Samuel aanvanklik niks van God geweet het nie, is hy van kleins af geleer om Hom te dien.

“Maar Samuel het die HERE nog nie geken nie; ook was die woord van die HERE nog nie aan hom geopenbaar nie” (1 Sam.3:7).

Die apostels het ook nie altyd alles verstaan wat Jesus vir hulle gesê het nie:

Dit het sy dissipels egter eers nie verstaan nie; maar nadat Jesus verheerlik is, toe het dit hulle bygeval dat hierdie dinge van Hom geskrywe was en dat hulle dit aan Hom gedoen het (Joh.12:16).

Ouers moenie mismoedig raak as kinders nie die volle geloofsprentjie insien nie.   Gereelde kerkbesoek sorg weldra daarvoor.  

Kinders moet weet dat hulle deel van ʼn geestelike familie (gemeente) is. God het ʼn volk vir Hom uitgesoek- almal wat die wedergeboorte en bekering gesmaak het:

Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo” (Joh.1:12).

“En as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename” (Gal.3:29).

Lukas skryf in Handelinge van ouers wat tot bekering gekom en hul gesin na Jesus gelei het. Dit was vir hulle belangrik dat elkeen in die gesin gered moes wees.   So skryf Lukas in Hand.16 van die tronkbewaarder in Filippi wat tot bekering gekom het:

En hulle het aan hom die woord van die Here verkondig en aan almal wat in sy huis was. En in dieselfde uur van die nag het hy hulle geneem en hulle wonde gewas, en hy is onmiddellik gedoop, hy en al sy mense” (:32,33).

Laasgenoemdes was almal wat onder sy dak gewoon het.

Daar wag op elke geestelike familie ook ʼn ewige ouerhuis:

In die huis van my Vader is daar baie wonings...... Ek gaan om vir julle plek te berei. En as Ek gegaan en vir julle plek berei het, kom Ek weer en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is” (Joh.14:2,3).

Kerkgang is ʼn oefening ter voorbereiding hiervan.

15.   Tydsbenutting

Kinders moet geleer word om tyd sinvol te gebruik. Ledigheid is die duiwel se oorkussing soos met Sodom gebeur het (Eseg.16:49). Die lewe is baie kort. Hoe mense hul dae deurbring, bepaal hul toekoms. Daarom moet hulle van jongs af nie tyd verkwis nie want verkwiste tyd lei dikwels tot slegte gewoontes. Dis soos water wat stilstaan en onsuiwer word. Tyd wat egter goed benut word, is die Satan se grootste vyand want dit laat hom geen ruimte om in ʼn mens se lewe in te kom nie.

Tyd moet soos gereedskap en nie soos ʼn gemakstoel gebruik word nie. Wie die waarde van tyd leer se dade getuig daarvan.   Daarom moet ouers eerder meer tyd as geld aan kinders bestee want die resep vir geluk staan nie op geldnote geskryf nie.   Baie geld maar min verantwoordelikheid het rampspoedige gevolge.  

Ouers wat wil sien waartoe hul kinders in staat is, moenie vir hulle alles probeer gee nie. Geen kind is arm solank as wat hy gelowige ouers het nie. Gelukkige kinders sit dikwels op arm ouers se skote.

Ouers moet nooit probeer om dit wat húlle as kind ontbreek het, aan hul kinders te gee, maar in die proses die geestelike waardes wat hulle wel gehad het, na te laat nie. ʼn Mooi hok voed geen voël nie. ʼn Tafel wat eerbare kinders voed is egter vir almal tot seën.

16. Sieraad of struikelblok

Kinders is vir God so belangrik dat Hy aan hulle ʼn plek in die Verbond toeken:

En Ek sal my verbond oprig tussen My en jou en jou nageslag ná jou in hulle geslagte as ’n ewige verbond, om vir jou ’n God te wees en vir jou nageslag ná jou” (Gen.17:7).  

Jesus was ook baie lief vir kinders:

En hulle het ook die klein kindertjies na Hom gebring, sodat Hy hulle kon aanraak; en toe die dissipels dit sien, het hulle hul bestraf. Maar Jesus het hulle na Hom geroep en gesê: Laat die kindertjies na My toe kom en verhinder hulle nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van God. Voorwaar Ek sê vir julle, elkeen wat die koninkryk van God nie soos’n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie” (Luk.18:14-17).

Paulus skryf:

Kinders, julle moet jul ouers gehoorsaam wees in die Here, want dit is reg.   Eer jou vader en jou moeder — dit is die eerste gebod met ’n belofte — sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde. En vaders, moenie julle kinders vertoorn nie, maar voed hulle op in die tug en vermaning van die Here” (Efes.6:1-4).

Om met kinders oor Jesus te praat, moet ouers soos Jesus met hulle praat. Woorde wek, maar voorbeelde trek. Mense is soos ape en leer deur hul ouers dop te hou. Hulle onthou nie altyd wat ouers sê nie, maar boots hulle goed na! Daarom verwar niks ʼn kind meer as ouers wie se dade hul woorde weerspreek nie. Om vir hulle raad te gee, maar ʼn slegte voorbeeld te stel, is om hulle met die een hand hemel toe te winken met die ander een hel toe te lei!

Julius Caesar het nooit vir sy soldate gesê: “Gaan veg” nie, maar“Kom, veg saam met my”. Dis die regte voorbeeld. Kinders sal selde gewoontes aanleer waarvan ouers nie hou nie of paaie bewandel waarop hulle self nie loop nie. Ouers moet kinders van kleins af reg buig en nie ʼn valhelm wil opsit as hulle alreeds skedelbreuk opgedoen het nie. ʼn Kers kan nog doodgeblaas word, maar nie ʼn vuur nie.

17. Vreugde

Geen plig word so onderskat soos om gelukkig te wees nie. Min vreugdes oortref geseënde kinderopvoeding. Dis die natuurlike blom van plig wat nagekom is. Dis egter nie ʼn bestemming wat bereik moet word nie maar ’n manier van reis. Die lewe is soos kaartspel. Wenners ontvang nie altyd ʼn goeie hand nie, maar speel dikwels met ʼn swak hand goed.

Gelowige kinders is die produk van ouers wie se heilige plig landingsplek in hul lewens gevind het.   Sulke ouers is God se hemelse tuiniers wat goeie koring selfs in klein akkers laat groei en siele laat blom. Wie so grootword, ervaar ʼn stuk vervroegde hemel en vergeet nooit hul ouers nie. Al is die lied verby,duur die melodie steeds voort.

18. Beste belegging

Gelowige ouers is verplig om vir hul nasate goeie voorsate te wees. Om vir hul kinders Bybels te gee, kerk toe te neem maar niks verder aan hulle sieleheil te doen nie, is tevergeefs. Ouers deel òf in kinders se seëninge òf in vervloekings. Dis hul keuse.

Ouers wat kla dat die bal vir hul verkeerd spring, het dit waarskynlik self laat val want wie ʼn mynveld opstel, spring nie altyd die gevolge daarvan vry nie. Onheilige gesinne kan baie maklik in ‘n gemenebes van skurke ontaard!

Godvresende kinderopvoeding daarenteen is ʼn skoonheid wat nooit vergaan nie. Wie op geestelike reuse se skouers staan, sien altyd die verste in die lewe. Ongelukkig kan kinders ook die boog wees wat die skerpste pyl in ouers se harte skiet en vir die bitterste bekers denkbaar!

Kinders het al in die Bybel se tyd baie trane besorg. Adam, Jakob en Dawid was maar enkeles wat oor hul kinders gehuil het. Onverskillige opvoeding besorg altyd hartseerrekeninge. Gelukkig is die teenoorgestelde ook waar; uitsonderlike ouers wat uitsonderlike opofferings maak, ontvang van God uitsonderlike seën.

Geen belegging lewer voortrefliker rente op as geestelike kinderopvoeding nie. Seëninge wat ouers vir hul kinders beding, stort ook op hulself en hul kinders soos reën; oral waar dit val, is dit heilsaam.  

Slot

Ons volk se gesinslewe val teen ʼn ontstellende tempo uitmekaar. Die geestelike gom wat dit bymekaar hou, ontbreek. As ons nie ʼn einde aan die verbrokkeling maak nie, gaan dit ʼn einde aan ons volk maak. Daarom moet ouers God vir spesiale krag bid om te kan red wat daar te redde is. Verloor liewer die wol as die skaap!

U soek na?

 •  BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland het so dikwels navrae ontvang van lesers wat 'n behoefte aan die Bybel het, spesifiek die 1933/53-uitgawe. Soms het van ons ander lesers in hul behoefte kon voorsien wanneer ons navraag gedoen het.

  Nou is Gelofteland dankbaar om aan al ons lesers daardie Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

  ___________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  _________

  HOU VAKANSIE IN MOSSELBAAI !

  Baie netjiese vakansie-akkommodasie in Fraai Uitsig, Kleinbrakrivier, Mosselbaai Munisipaliteit. Twee kilometer vanaf Kleinbrak en Tergniet se swemstrande en ongeveer 10 kilometer vanaf Hartenbosch. Pick n Pay binne loopafstand.
  Kliek hier vir volledige inligting en foto's: OPSOEK NA BEHUISING VIR VAKANSIE?
   
  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________
   
  SKAARS BOEKE TE KOOP
  C J LANGENHOVEN 16 VOLUMES
  FAK-SANGBUNDEL 1 VOLUME
  Hierdie 16 volume Langenhoven-stel is 'n goedopgepaste kosbare versamelstuk. Dit beslaan die volledige inhoud van Langenhoven se bundels soos Sonde met die Bure; Loeloeraai; Herrie op die ou Tremspoor; Doppers en Filistyne; en al die kosbare stories uit die pen van Langenhoven.
  Die FAK-sangbundel is ook in goeie toestand en kan saam of apart van die Langenhovenstel gekoop word.
  Eienaar moet na 'n kleiner woonplek verhuis en vra 'n redelike aanbod vir sy boeke.
  Die aanbevole waardasieprys vir die Langenhovenstel is R1600.00; en vir die FAK R100.00
  Koerierkoste sal bykomend wees.
  Kontak

  Chris Carstens

  Sel no 082 954 3383

  Epos adres

  chris.carstens

  @vodamail.co.za

  ___________
  DIGBUNDELS:
    'n Versameling van 4 elektroniese bundels - 226 gedigte @R350.00:  
  Vir alle navrae  skryf aan 
  Amanda
  @waterstrome.co.za
  Uittreksel uit:
  'n Nasie in Pyn:
  ...Saam sal die hele wêreld vir hulle bid.
  Saam sal ons met pyn in ons harte sit.
  Mag hulle berus in u wil
  Mag hulle voor U verstil.
  _________
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  'n Boek getiteld DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK - Christen Teokratiese Separatisme, uit die pen van ds AE van den Berg, het  in gedrukte vorm verskyn. 
  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.  
  DIE
  VOLMAAKTE REPUBLIEK - Christen Teokratiese Separatisme, bring helder perspektief oor rasseverskille en die natuurlike skeiding van rasse wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte aan geestelike transformasie wat landsburgers van denkrigting sal laat verander en van al die sogenaamde polities-korrekte onregte en gewaande vryheid waarmee hulle belas word, sal bevry.
  Lesers word aangemoedig om hulle daadwerklik vir 'n Christen-teokrasie in 'n volmaakte republiek te beywer deur sinvolle besluite te neem in die lig van God se Woord, en onophoudelik te bid dat dit spoedig hier aan die suidpunt van Afrika verwesenlik word. Politiek is 'n saak van erns en harde werk waardeur wet en orde gehandhaaf word en durf nie in eerlose hande gelaat word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel, iets wat op staatkundige gebied slegs in 'n Christen-teokratiese bestel tot sy reg sal kom.

   

  U kan hierdie boek bestel by
  ds AE van den Berg
  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com
  Prys: R50-00

   
 • BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  ('n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 'n Nuwe Trek (Exclusive Books) Prys: ZAR180

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is by http://tinyurl.com/lx9vrs8

  ... en loot.co.za dit verkoop teen R169 http://tinyurl.com/l26h6jl

  ... kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD


  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  JULIE 2013

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. 

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2 NOU BESKIKBAAR

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.
  of skakel hom by
  074 967 5187


  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 • Kliek op DIE CHARISMATIESE GEVAAR om meer oor hierdie boek te wete te kom Lees verder...  
 • FILM OOR DR HF VERWOERD

  Kyk by hierdie skakel http://youtu.be/TcO3zPF8998

    na die kort film oor dr HF Verwoerd.   
  Dit kan ook direk bestel word by Riaan: +27823712682 of by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
   

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

 

'N BIETJIE LANGENHOVEN:

Ek sê nie al die suur mense is Fariseërs nie, maar naastenby al die Fariseërs is suur. In alle geval, solank hulle onthou om Fariseërs te wees. Want dis ook 'n inspanning.
Verbeel jou 'n wêreld sonder 'n skaterlag, sonder eens 'n glimlag. 'n Hemel op aarde, sal die Fariseër sê. Uit so 'n hemel sou ek wou wegloop hel toe.

Die man wat ek na soek, is nie dié wat die minste foute maak nie, maar dié wat die meeste foute régmaak.

Slaap laat solank as jy jou eie baas is en daar sal 'n tyd kom wanneer 'n 'n baas jou sal laat vroeg opstaan.

Ontydige vlyt is die merk van die luiaard. Dis sy verskoning vir ontydige rus.

Ons reken ons geluk vir ons loon en ons straf vir ons ongeluk.

Welvaart is die  dogter van matigheid en die moeder van weelde.

My swaarste pad trap ek self vir my plat, en die swaarste is die wat my voete nooit vat.

Daar is geen kuns by sukkel en geen sukkel by kuns.

Die boer wat nie saai nie sal nie misoeste kry nie, maar hy sal geen goeie ook kry nie.

Het die daeraad lief en die dag sal jóu liefhê.

'n Man wat werklik oor homself baas is, is nooit die kneg van 'n ander nie.

Dis die flukse perd wat flou word. Meer moeite as wat die vlytige het vir sy loon, het die luiaard verniet.

Op die ou end werk die vlytige man vir homself, die luiaard vir 'n ander.

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Kla net oor jou kooi as dit 'n ander is wat dit vir jou opgemaak het.

Hoe korter jy jou kuier maak, hoe gouer sal jy weer genooi word.

Om my naaste lief te hê is vir my 'n sware gebod. Met die mense daargunter kry ek dit nog op 'n manier reg.

Jy sê "ja" waar jy moes "nee" gesêhet omdat jy die ander nie wil aanstoot gee nie. Maar eken hoe het hy jou aanstoot gegee met sy versoek!

Aan 'n nuwe wa kan jy sien of dit 'n goeie skilder was; aan 'n oue of dit goeie wamaker was.

Trek liewer vir jou vriend jou broek uit as om vir hom vir 'n baadjie borg te staan. Anders loop julle naderhand albei nakend.

Die vriendskap wat jy moet koop is 'n duur artikel. Jy sal nie weer jou prys kry as jy dit van die hand wil sit nie.

Moenie vriendskap en besigheid meng nie – jy bederf albei.

'n Man wat nie vyande het nie deug nie vir 'n vriend nie.

Maak jou vriendelikheid goedkoop en hou jou vriendskap duur.

Moenie jou vriend vergeet nie; dit sal hom seermaak. Maak jou vyand daarmee seer.

'n Skare is 'n versameling van eensames.

Stuur die luiaard na die miere, en as hy nie te lui is om te gaan nie sal hy te lui wees om weer terug te kom.

Dis net so moeilik om maklikheid in die ou wêreld te kry as wat dit maklik is om moeilikheid te kry.

Waardeer die werk van jou vrou. Jy kan nie op die aarde 'n ander kneg kry vir dieselfde diens en dieselfde prys nie.

Met spaarsaamheid sal jy uit die kleinste inkomste iets oorhou; met verkwistery sal die grootste vir jou te min wees.

Besorg jou eie boodskap en reken die moeite teen dit wat die misverstand jou sou gekos het.

Het die ryk man nodig om so suinig te wees? Maar hy is nie 'n ryk man wat suinig geword het nie; hy is 'n suinige man wat ryk geword het.

Help jou swakke mededinger op die bene bly.  As hy tot niet gaan, kom daar dalk 'n sterke in sy plek.

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES (7)

(Lees die reeks by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

 • Die adderbyt van naberou is verskriklik (Naberou is ontstellend.)
 • Hy het hom in 'n addergebroedesel begewe (Hy was tussen 'n groep nydige, aanvallende mense.)
 • Sy het hom adieu toegeroep (Sy het vaarwel gesê.)
 • 'n Adres van adhesie is 'n geskrif waarin instemming betuig word met 'n versoek.
 • Jy is nou by die verkeerde adres (Jy soek die oorsaak van die kwaad by die verkeerde persoon.)
 • Dit was advokatery (Dit was regskundige uitoorlêery.)
 • Hy sal die werk weer afbroddel. (Hy sal knoeiwerk of slordige werk verrig.)
 • Sy wil elke takie afbrom (Sy kla die hele tyd terwyl sy werk.)
 • Jy kan nou maar afdans (Jy kan nou maar skoert.)
 • Moet hom nie op sy verdienste afdwing nie (Moet hom nie verkleineer nie.)
 • Die ou werkie draf ek gou af (Ek sal dit sommer gou afhandel.)
 • Hulle wil die rusie afdrink (Hulle wil vrede maak.)
 • Sy het soms baie affêrinkies (Sy is dikwels vol nukke en nonsens.)
 • Hy sal wel weer geld van haar affutsel (Hy sal dit op 'n oneerlike manier van haar kry.)
 • Daar kan niks van afgaan nie (Dit kan nie ontken word nie.)
 • Hy sal 'n afgehekste loesing kry ('n deeglike pak slae.)
 • Sy is 'n afgelekte meisie (Sy het al baie kêrels gehad.)
 • Jy lyk so afgesak (Jy lyk baie moeg.)
 • Hy het afgetop gelyk (Hy het verleë gelyk.)
 • As jy iets van hom wil hê sal jy dit moet afgoël (Hy is so suinig!)
 • So 'n afhaler is onnodig ('n Onnodige belediging.)
 • As dit afhang moet ons dit maar opbind (Skertsend wanneer iemand gedurig begin met "Dit hang af..."
 • Na elke partytjie is hy babalaas ( dan ly hy aan die gevolge van te veel alkohol).
 • Daar was 'n Babelse gegons van stemme (Almal het gelyktydig gepraat).
 • Dit was 'n Babelse verwarring (Dit was baie deurmekaar).
 • Hy sal weer mooi broodjies kom bak (Hy sal kom vlei en mooipraat om sy doel te bereik),
 • Hulle eet nie uit een bak nie (Hulle is nie vriende nie).
 • Sy het hom 'n bak gewys (Sy het hom onvriendelik tereggewys).
 • Gou by die bak maar lui by die vak (Hy is eerste daar waar iets te ete is maar traag as hy moet werk).
 • Hy maak sy hande bak (Hy kom bedel iets).
 • Ons moes bak staan (Ons moes hard werk).
 • Dit was sommer 'n bakerpraatjie (Dit was 'n skinderstorie).
 • Jerusalem is die bakermat van die Christelike Kerk ( Dis waar dit begin het. 'n Bakermat was 'n mandjie waarin die baker – die vrou wat 'n pasgebore baba versorg het – die kindjie op haar skoot voor die vuur versorg het).

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 2723 gaste aanlyn