Nuutste bydraes

GEDAGTES VIR ELKE DAG

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

...die HERE het 'n regsaak met die inwoners van die land, omdat daar geen trou en geen liefde en geen kennis van God in die land is nie.
Hulle sweer en lieg en moor en steel en pleeg owerspel; hulle breek in, sodat bloedbad aan bloedbad raak.
Daarom treur die land, en alles wat daarop woon kwyn weg; die wilde diere van die veld en die voëls van die hemel, ja, ook die visse van die see kom om – Hoséa 4.

BABILON EN ROME

DIE VERHAAL VAN TWEE BOSE STEDE

Ds Andrè van den Berg

1.   Verborgenheid

Babilon het sedert die Bybelse tyd ʼn ongunstige betekenis gehad. Vanaf die bou van die toring (Gen.11) tot in Openb. 18 staan dit in die teken van opstand teen God.   Die Babiloniërs was almal afgodsdienaars met ʼn godsdiens wat om die as van verborgenheid gedraai het.   Priesters het mense hierin onderrig en is slaafs nagevolg. Wie kennis van die verborgenheid wou bekom, moes ter voorbereiding ʼn geheime drank drink wat hulle in die mag van die priesters geplaas het. Daarna is hulle stapsgewys in die geheimenisse onderrig.

Die profeet Jeremia verwys hierna as hy sê dat Babel ʼn goue beker is wat die aarde dronk en nasies rasend maak (Jer.51:7).   Johannes praat ook in simboliese taal hiervan:

“… en sy het in haar hand ʼn goue beker gehad, vol van gruwels ... omdat al die nasies gedrink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery …” (Openb.17:4; 18:3).

Die Babiloniërs se begeerte na ʼn kennis van geheimenisse het hulle aan die mag van die priesters uitgelewer. Die priester-orde is as die enigste vertolkers van die geheimenisse beskou en wat mense in die verborgenhede kon onderrig. Sonder hulle het geen Babiloniër êrens in die lewe kom nie.      

Om by die verborgenhede ingelyf te bly, moes mense gereeld na ʼn priester gaan om hul persoonlike lewe aan hom te ontboesem. Die Roomse bieg is hierop geskoei.   Sulke ontboesemings het mense aan die mag van die priesters oorgelewer. Hulle het egter nie nodig gehad om teenoor mekaar te bieg nie en godsdiens-despotisme ontketen.

Dit gebeur ook in die Roomse Kerk.   Priesters verleen nie alleen vryspraak na sondebelydenis nie, maar oefen indirek gesag oor die persoon uit. Daarenteen leer gelowiges dat sondaars hul sonde op grond van Christus se soenverdienste sonder ʼn tussenganger aan Hom bekend maak.   Daarom maak die Nuwe Testament geen voorsiening vir die bieg nie. Dis ook nie in die vroeë kerk beoefen nie, maar eerder ʼn bedenklike Babiloniese ritueel waardeur priesters mense se siele en verstande as’t ware op ʼn altaar offer!

Babiloniese priesters het hul koppe kaal geskeer of net ʼn kaalte bo-op gemaak. Dis ʼn kroonskeer genoem en het later ook onder die Romeinse heidenpriesters en daarna in die Roomse Kerk ʼn gebruik geword. Omdat dit heidens van oorsprong was, is Jode dit verbied:

Hulle mag op hul hoof geen kaalte maak …” (Lev. 21:5).

 

2. Dieselfde godin

Babilon het slegs ʼn godin, Semiramis, aanbid. Dieselfde godin is eeue later in die Roomse Kerk Maria genoem en hartstogtelik aanbid. Die befaamde komponis Franz Schubert het in 1825 selfs ʼn gebed aan haar gekomponeer – die Ave Maria; die mooiste melodie met die hinderlikste woorde denkbaar!

Semiramis het talle bose gebruike gevestig soos bv. die selibaat wat in die teken van opstand teen God se instelling van die huwelik staan (Gen. 2).   Die Griekse geskiedskrywer Siculusskryf dat sy baie verleidelik was en magshebbers betower het. Daarbenewens het sy haar onderdane deur middel van godsdiens in ʼn blinde onderdanigheid aan haar onderwerp.

Nadat haar man Nimrod vermoor is, het ʼn priester ʼn seun,Tammuz, by haar verwek.    Sy het haar onderdane egter laat glo dat Nimrod een nag uit die dood teruggekeer en haar bevrug het. Gevolglik het die Babiloniërs Tammuz as ʼn reïnkarnasie van Nimrod beskou en vereer.   Daarna is talle beelde van die moeder-en-kind opgerig waarna haar aanbidding wêreldwyd versprei het. Die Roomse Kerk is al vir eeue lank die sentrum van hierdie verspreiding.

ulle Hulle Semiramis is as die hemelkoningin aanbid en aan haar geoffer.

“En as ons vir die hemelkoningin rook laat opgaan en vir haar drankoffers uitgiet …” (Jer. 44:19).

By sekere geleenthede is daar selfs bloedoffers (diere) aan haar gebring. Die gewildste offer was egter die onbloedige broodjie-offer wat soos ʼn wafeltjie gelyk het:

“ … is dit dan sonder ons mans dat ons vir haar koeke maak om haar af te beeld en drankoffers vir haar uitgiet?” (Jer. 44:19).  

Net toegewydes is toegelaat om dit te nuttig. Die Roomse Kerk het dit later voortgesit.  

Semiramis het haar priesters en tempelmaagde verbied om te trou omdat sy die weerhouding daarvan (selibaat) as bevorderlik vir kennis van die verborgenhede beskou het. Dit het egter rampspoedige gevolge gehad.   In plaas daarvan om priesters se lewens te heilig, het dit hulle tot sodomie en verkragting aangevuur; iets waarvoor Roomse kerklui tot vandag toe nog berug is!

Die aanbidding van Semiramis het oral byval gevind. In die tyd van Jeremia is sommige van die Bondsvolk so deur Babiloniese afgodery meegevoer, dat God hom gestuur het om straf aan te kondig (Jer.44). Na die Babiloniese ballingskap het talle van die Jode selfs in Egipte gaan woon om Semiramis steeds te aanbid.

3. Na Pergamus

Na die dood van Nebukadneser het Babilon se mag begin taan.  Die ryk is van binne sowel as van buite bedreig. Dis van binne deur die ongekende mag van priesters oor mense bedreig en van buite deur die leër wat hoofsaaklik uit huursoldate bestaan en derhalwe nooit vertrou kon word nie. Daarbenewens het die Perse as wêreldmag op die toneel verskyn.

Toe die Perse Babilon in 539v.C. verower het, het baie van die priesters na Pergamus in die suide van Turkye gevlug om hul afgodery daar voort te sit. Die fondament van die tempel wat hulle destyds daar gebou het, is vandag nog steeds te sien. Johannes maak in Openb.2:13 melding hiervan:

Ek ken jou werke en die plek waar jy woon, waar die troon van die Satan is …”.

Rome het aanvanklik nie belang by Pergamus gehad nie. Nadat dit egter in 190v.C. deel van die Romeinse Ryk geword en deur die keiser besoek is, het die priesters se beheer oor mense hom so beïndruk, dat hy dieselfde beginsels in sy eie regering begin toepas het. Nie lank daarna nie het die Pergamus priesters hul magte volledig aan hom oorgedra wat hom die staatkundige en godsdiensleier van sy ryk gemaak het.

4. Misleiding

Die keiser het die ganse Romeinse gemeenskapslewe op bygeloof gebou en die massas so beheer dat hulle nie meer vir hulself kon dink nie.   Met verloop van tyd het keisers die bygeloof met allerlei verhale, leuens en legendes gevoed om beheer te behou. Die Roomse Kerk het later dieselfde strategie gevolg; beheer deur misleiding.

Die ou Romeine het gode en godinne in alles raakgesien en geglo dat hulle selfs by wyse van vormverwisselings geëet kon word. Wanneer hulle bv. koring en wyn gebruik het, het hulle vas geglo dat hulle Ceres en Bacchus fisies eet. Die Roomse Kerk laat mense ook glo dat tydens die misoffer die liggaam en bloed van Christus fisies genuttig word.

Rome se afgodery is deur priesters in stand gehou en deur keisers verwelkom omdat vrees vir gode mense polities bedwing het. Die priesters het gedoen wat die keiser wou hê en die mense soos wat die priesters hulle aangesê het. Mense moes nie dink nie; hulle moes net volg - followers not thinkers. Die Roomse Kerk gebruik dieselfde resep.

5. Keiseraanbidding

Nadat keiser Octavianus die burgeroorlog wat na die dood van Julius Caesar ontstaan het in 31vC beëindig het, is hy as held van die Romeinse Ryk met die titel Augustus (die verhewene) vereer en aanbid. Die behoefte om ʼn mens te aanbid, was egter niks nuuts nie. Die Babiloniërs het ook konings aanbid (Dan. 6).   Ná Julius Caesar se dood het die Romeinse Senaat ʼn bevelskrif uitgevaardig dat hy as ʼn god aanbid moes word waarna keiseraanbidding ʼn nasionale kultus in die Romeinse ryk geword het.

Die gepeupel het keiseraanbidding as iets nuuts verwelkom.  Op daardie tydstip was die bevolking van Rome nie eg Romeins nie. Behalwe vir die welvarende heersersklas, het Rome se inwoners grotendeels uit soldate, handelaars, slawe en ambagslui uit talle wêrelddele bestaan.   Rome het soos die res van die Romeinse Ryk gelyk - ʼn uitgestrekte gebied wat deur middel van wreedhede, bose ambisie, verraad, kruiperige onderdanigheid en korrupsie aanmekaar gehou is. Geen wonder dat vier Romeinse keisers deur hul eie vertrouelinge vermoor is nie!

Gevolglik het keisers spioene gebruik om die gesindheid van die gepeupel te peil.  Die vergoeding wat hulle ontvang het, was net so verfoeilik soos hul dade; priesterskappe, diplomatieke poste en goewerneurskappe; ʼn raserny van verraad, onderdrukking, haat en moord. Slawe is omgekoop om hul eienaars te verraai en hooggeplaastes het mekaar ter wille van aansien en geldelike gewin in die rug gesteek.

Met geen vooruitsig om uit die groef van wantroue en haat te ontsnap, of om aan die boeie van gedwonge onderdanigheid te ontkom nie, was die opwinding van ʼn godsdiens wat ʼn beter hiernamaals voorgehou die enigste ligpunt van hoop in ʼn ellendige bestaan. Vir slaaf, soldaat en armlastige was dit ʼn welkome ontvlugting en vir priesters ʼn patetiese dog genotvolle komedie van skynheiligheid!  

6. Satan verander strategie

Alhoewel die Christendom aan die begin hewig vervolg is, het dit nogtans so sterk gegroei, dat die Satan van strategie moes verander om dit teen te werk. Daarom het hy ʼn vals kerk onder keiser Konstantyn op die toneel laat verskyn. Konstantyn was nie ʼn gelowige soos algemeen aanvaar word nie, maar ʼn songodaanbidder wat eers op sy doodsbed gedoop is omdat hy tevore geweier het.

Die Roomse Kerk is ʼn vermenging van Babiloniese en Roomse afgodery asook ʼn brousel van heksery, Judaïsme en ander heidendom wat met ʼn verloopte Christendom vermeng geraak het. Dis Satan se nabootsing van die ware kerk en het van meet af aan die Evangelie teengestaan en met haar valse verlossingsleer biljoene siele in die verdoemenis laat beland.

Die Roomse Kerk se ganse kerksisteem, aanbiddingsvoorwerpe, feeste, rituele, seremonies en priesterskap is suiwer Babilonies van oorsprong en die pous ʼn replika van die Babiloniese koning. Desondanks glo die Roomse Kerk dat sy die moeder van alle kerke is en dat daar geen redding buite haar te vinde is nie.   Presies die teenoorgestelde is waar - daar is geen redding binne Rome nie!

7.   Karikatuur

Die Bybel is die enigste objektiewe kenbron waaroor die mensdom beskik.

“U woord is ʼn lamp vir my voet en ʼn lig vir my pad” (Ps. 119:105).

Wie dit minag, struikel sonder uitsondering. Die Roomse Kerk is ʼn sprekende voorbeeld hiervan. Dis nie die kerk van die NT of vroeë kerkgeskiedenis nie, maar ʼn tragiese karikatuur daarvan wat nie op die Bybel as fondament gebou is nie, maar op valse leringe en heidense tradisies waarteen die Bybel baie duidelik waarsku:

Tot die wet en tot die getuienis! As hulle nie spreek volgens hierdie woord nie, is hulle ʼn volk wat geen dageraad het nie” (Jes. 8:20);

Maar tevergeefs vereer hulle My deur leringe te leer wat gebooie van mense is. So maak julle dan die woord van God kragteloos deur julle oorlewering wat julle bewaar het; en dergelike dinge van dieselfde aard doen julle baie” (Mark. 7:7,13); en

Maar al sou ons of ʼn engel uit die hemel julle ʼn evangelie verkondig in stryd met die wat ons julle verkondig het, laat hom ʼn vervloeking wees!” (Gal. 1:8).

Soos wat Babilon die hoofsetel van afgodery in die Bybelse tyd was, is Rome dit vandag.

En die vrou wat jy gesien het, is die groot stad wat heerskappy voer oor die konings van die aarde” (Openb. 17:18).

Die geskiedskrywer Propertius maak onbewustelik ʼn profetiese opmerking as hy na Rome as “die trotse stad op sewe heuwels wat die hele wêreld regeer” verwys.  

Wat vandag op die oewer van die Tiberrivier (Rome) gebeur, het duisende jare gelede op die oewer van die Eufraatrivier (Babilon) begin. Die Roomse Kerk wys al vir meer as 1,500 jaar haar ware kleure. Desondanks merk mense dit nie op nie; so goed is haar misleiding!    

8.   Geheimsinnigheid

Die Roomse Kerk maak geen geheim van haar geheimsinnige karakter nie. Haar ampstaal is selfs ʼn geheimsinnige taal (Latyn) wat deur min mense verstaan word. Niks in hierdie kerk is oop en bloot nie, maar, soos in Babilon, in donkerte en geheimsinnigheid gehul.

Geheimsinnigheid verberg dikwels verkeerde dinge. Eerbare dinge word nie in die geheim gevoer nie.   Daarom is alles in die kerk van Christus helder, oop en duidelik. Gelowiges beoefen geen verborgenhede nie.

Wanneer Paulus oor die “verborgenheid van die ongeregtigheid” (2 Thess. 2:7) skryf, verwys hy waarskynlik na Babiloniese verborgenhede wat destyds al in sekere kringe kop uitgesteek het.   Die leer van hierdie geheimsinnige teëparty is nie openlik die kerk ingedra nie, maar in die geheim beoefen en mense van die eenvoud van die ware geloof vervreem.   Die Roomse Kerk sou dit later openlik doen en weinig teenstand ervaar.

“...en op haar voorhoof was ʼn naam geskrywe: Verborgenheid, die groot Babilon, die moeder van die hoere en van die gruwels van die aarde” (Openb. 17:5).

9.  Beeldediens

Al gee die Roomse Kerk voor om nie afgodery te bedryf nie, is sy deurtrek daarvan.  Omdat mense eerder die sienlike as die onsienlike wil aanbid, verbied God gelowiges om beelde te aanbid (Ex. 20:4,5). Die Roomse Kerk minag hierdie verbod en besoedel haar kerke met beelde en skildery van allerlei sg. heiliges waarvan die Maagd Maria (Semiramis) die gewildste is.

Pous Boniface IV het in 610 nC beeldediens amptelik in die kerk gevestig toe hy die Pantheon, ʼn heidentempel in Rome wat aan alle afgode gewy was, in ʼn kerk laat omskep het. Dis met afbeeldings van Roomse heiliges versier en tydens ʼn luisterryke plegtigheid aan Maria gewy. Sedertdien word die All Saints-fees gereeld in Roomse kerke gevier.  

Optogte met beelde van Maria wat gedra word, is ʼn algemene gesig in Roomse lande. Priesters in veelkleurige tooisels en temerige musiek dra tot die absurde skouspele by. Sulke optogte verskil nie veel van Israel se goue kalf feesviering nie (Ex. 32).

Die opskrif bo-aan Jesaja 46 lui: “Die gode van Babel en die God van Israel”.

Hulle wat goud uit die geldsak skud en silwer afweeg met die weegskaal, huur ʼn goudsmid, en hy maak daar ʼn god van;   hulle kniel neer, ook buig hulle. Hulle hef hom op die skouer; hulle dra hom en sit hom op sy plek neer … neem dit ter harte, o afvalliges!” (verse 6-8).

10. Maria

Die Christendom het nooit enige probleme met Maria (moeder van Christus) gehad nie totdat die Roomse Kerk die Babiloniese Semiramis onder die naam Maria as hemelse koningin begin dien het. Nêrens is daar enige Bybelse aanduiding dat sy tot dieselfde vlak as Christus verhef, aanbid of verheerlik moet word nie. Daarom het die vroeë kerk geen Mariaverering geken nie.  

Rome volg Babilon slaafs na as sy Maria as koningin van die hemel verhef.   Die Bybel weet van geen koningin van watter aard ookal in die hemel nie. Dis om God te terg!

Die kinders maak hout bymekaar, en die vaders steek die vuur aan, en die vroue knie deeg om koeke te maak vir die hemelkoningin en vir ander gode drankoffers uit te giet om My te terg” (Jer. 7:18).

Die fabelleer oor Maria is deur die eeue met lasterlike uitsprake opgebou. Sy word bv. moeder van God genoem. Dis onmoontlik want ʼn moeder bestaan altyd voor haar kind en daar was niemand voor God nie. Daarom verwerp gelowiges hierdie benaming met veragting. Gelowiges sal Rome se afgodiese liefde en toewyding aan haar nooit begryp nie. Daarvoor moet ʼn mens met ʼn Roomse gewete gebreinspoel wees!

11. ʼn Vals middelaar

Die Roomse Kerk leer dat sondaars wat hulle voor Christus verootmoedig, nooit werklik van gebedsverhoring verseker kan wees nie omdat Hy hom kwansuis eerder met geregtigheid en oordeel besig hou en die genadebetoning aan sy moeder oorlaat.   Gevolglik is Maria die eintlike middelaar tussen God en mens. Dit as sulks skreeu ten hemel! Maria was ʼn sondaar en sondaars kan nie redders wees nie. Sy sê self:

My siel maak die Here groot, en my gees is verheug in God, my Saligmaker” (Luk. 1:46-47).

Allesondaars het ʼn behoefte aan ʼn verlosser. Maria ook.

En die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie” (Hand. 4:12).   “want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God” (Rom. 3:23).  

Dwaalgeeste kniel en bid voor beelde van Maria en glo dat sy en ander heiliges van God die voorreg ontvang het om gebede aan te hoor. Dis sonde!   Die Bybel waarsku baie duidelik teen diegene wat dooies raadpleeg (Deutr.18:10-12). Desondanks leer die Roomse Kerk dat Maria gebede kan hoor en verhoor.

Daar is al soveel fabels aan Maria toegedig, dat die werklike een in die stortvloed van leuens en misleidings verdwyn het. Desondanks bly Maria die rolmodel vir Roomse vrouelidmate en is Semiramis bloot net van die een afgodiese sisteem na ʼn ander een oorgeplaas. Die Babiloniërs het ook geglo dat sy ten hemel gevaar het om daar ʼn ereplek te beklee.  

 

 

12   Die misoffer

Die Roomse misoffer is nie die Bybelse nagmaal nie.   Die Roomse Kerk beskou dit as ʼn offer soos wat die OT priesters gebring het.  Die offergedagte staan so sentraal, dat Rome se prediking selfs daaraan ondergeskik is. Ook dit is heidens. Die Babiloniese priesters se hooffunksie was om tot eer van Semiramis te offer. Dit kon ook net gedoen word nadat ʼn hoëpriester hulle daartoe georden het. Dit gebeur ook in die Roomse Kerk.

Priesters word deur ʼn biskop georden om tot eer van Maria te offer. Tydens die ordening sê hy: “Ontvang die gesag om vir die lewendes en die dooies te offer”.   Hierdie offergesag stem met dié van die ou Babiloniese priesters ooreen. Toe Maria begin vereer is, is dieselfde onbloedige broodjie-offer gebruik as wat destyds vir Semiramis gebruik is. Die Egiptiese sonaanbidders het ook ʼn ronde broodjie as onbloedige offer gebruik omdat dit die songod voorgestel het.  

13.   Heidensimbole en gebruike

Die maak van die kruisteken oor die bors is ook Babilonies van oorsprong. Wie by die Babiloniese verborgenhede ingelyf was, het dit as bewaringsteken teen bose magte gebruik.   Dis oorspronklik as ʼn simbool ter ere van Tammuz ontwerp en die tau genoem. Vandaar die T-voorkoms. Hy is as songod aanbid (Eseg. 8:13-18).

Die vroeë Christene het hul daarvan weerhou om Christus in sy staat van vernedering aan ʼn kruis voor te stel. Sy staat van verhoging en verheerliking as die verrese Heiland en Oorwinnaar oor die dood was vir hulle belangriker. Daarom het die eertydse Christenkunstenaars niks van die kruisiging uitgebeeld nie. Die eerste uitbeelding daarvan was eers in die vyfde eeu toe ʼn kruissimbool op ʼn houtdeur van die Santa Sabina-katedraal in Rome aangebring is.

Die laaste oliesel is nog ʼn Babiloniese ritueel wat die Roomse Kerk selfs tot sakrament verhef het. Dit bestaan uit die salwing van sterwendes deur priesters. Babiloniese priesters het ook ingewydes met magiese olie gesalf ten einde hulle tot die dieper geheime van die verborgenhede in te lei.

Rome se gebruik van lampe en kerse is ook Babilonies van oorsprong. Wanneer die Roomse Maria iewers in ʼn nis geplaas word, moet daar altyd kerse brand al is dit ook helder oordag. Die apokriewe Boek van Barug vertel van heidene wat opgeroep is om lampe en kerse vir hulle afgode te laat brand.    

Die vroeë kerk het die gebruik van kerse vir godsdienstige redes as ʼn heidense ritueel afgemaak.   Dis eers teen die einde van die derde eeu heimlik in die kerk ingevoer. Die skrywer Lucius Lactantius (4de eeu) lewer kritiek op hierdie gebruik en sê dat dit dwaas is om vir God kerse te laat brand asof Hy in die duisternis leef!

14. Die pous

 

Oral waar die Babiloniese afgodery byval vind, is ʼn hoëpriester aan die stuur.  In Babel was die koning ampshalwe die hoëpriester. Die geskiedskrywers Strabo en Herodotus skryf dat Babiloniese konings amptelike pantoffels gedra en onderdane as teken van onderdanigheid neergebuig en dit gesoen het.    Hierdie ritueel het ook in die Roomse Kerk te lande gekom. Sodra ʼn pous aangewys is, het kardinale trou aan hom bewys deur voor hom neer te val en sy voete te soen.   Dis waar die van Papenfus daarvandaan kom.

Die pous se tweepunthoed is ook Babilonies van oorsprong. Afbeeldings van die Babiloniese afgod Dagon toon hom met ʼn soortgelyke hooftooisel.   Die pouslike krosier (staf) is ook Babilonies van oorsprong. Wanneer Babiloniese waarsêers die toekoms voorspel het, het hulle ʼn lituus gebruik. Dit was ʼn staf wat soos ʼn hoofletter J gelyk het en waarmee die magte van die duisternis om onthullings genader is.  

15. Die einde

Daar is min dinge so gevaarlik soos godsdiens in die verkeerde hande.   Romeinse keisers het miljoene mense daarmee beheer. Pouse ook.   Die Antichris gaan as die eindtydse Babiloniër met behulp van Rome die geskiedenis op dieselfde wyse afsluit as wat Nimrod daarmee begin het – as ‘n geweldenaar wat homself in ‘n eie ryk vergoddelik.

Die digte rookskerm wat tans oor die internasionale kerklike terrein hang, is aan die misleidings van die Roomse Kerk te wyte. Talle internasionale organisasies en bewegings het gemene sake met haar en voorbokke vir die komende eenwêreld-regering en godsdiens.

Die Roomse Kerk is die Babilon van Openbaring en derhalwe gelowiges se grootse vyand. Satan gebruik haar om ʼn eenwêreldkerk en owerheid daar te stel. Dinge is besig om soos ʼn legkaart vir die grootste tragedie in menseheugenis in plek te kom.

Daarom durf gelowiges nie soos die dissipels van ouds in die krisisuur aan die slaap gevang word nie. Hulle het ʼn heilige verpligting om diegene wat slaap, wakker te skud. Babilon het in werklikheid nooit ophou bestaan nie, maar leef al vir baie eeue in die Roomse Kerk voort. God se oordele rus nog steeds op haar asook op diegene wat gemene sake met haar het.

En hy het met ’n groot stem kragtig uitgeroep en gesê: Geval, geval het die groot Babilon, en dit het geword ’n woonplek van duiwels en ’n versamelplek van allerhande onreine geeste ...... Gaan uit haar uit, my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar plae ontvang nie” (Openb.18:2,4).

U soek na?

 •  

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  _________

  HOU VAKANSIE IN MOSSELBAAI !

  Baie netjiese vakansie-akkommodasie in Fraai Uitsig, Kleinbrakrivier, Mosselbaai Munisipaliteit. Twee kilometer vanaf Kleinbrak en Tergniet se swemstrande en ongeveer 10 kilometer vanaf Hartenbosch. Pick n Pay binne loopafstand.
  Kliek hier vir volledige inligting en foto's: OPSOEK NA BEHUISING VIR VAKANSIE?
   
  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________
   
  SKAARS BOEKE TE KOOP
  C J LANGENHOVEN 16 VOLUMES
  FAK-SANGBUNDEL 1 VOLUME
  Hierdie 16 volume Langenhoven-stel is 'n goedopgepaste kosbare versamelstuk. Dit beslaan die volledige inhoud van Langenhoven se bundels soos Sonde met die Bure; Loeloeraai; Herrie op die ou Tremspoor; Doppers en Filistyne; en al die kosbare stories uit die pen van Langenhoven.
  Die FAK-sangbundel is ook in goeie toestand en kan saam of apart van die Langenhovenstel gekoop word.
  Eienaar moet na 'n kleiner woonplek verhuis en vra 'n redelike aanbod vir sy boeke.
  Die aanbevole waardasieprys vir die Langenhovenstel is R1600.00; en vir die FAK R100.00
  Koerierkoste sal bykomend wees.
  Kontak

  Chris Carstens

  Sel no 082 954 3383

  Epos adres

  chris.carstens

  @vodamail.co.za

  ___________
  DIGBUNDELS:
    'n Versameling van 4 elektroniese bundels - 226 gedigte @R350.00:  
  Vir alle navrae  skryf aan 
  Amanda
  @waterstrome.co.za
  Uittreksel uit:
  'n Nasie in Pyn:
  ...Saam sal die hele wêreld vir hulle bid.
  Saam sal ons met pyn in ons harte sit.
  Mag hulle berus in u wil
  Mag hulle voor U verstil.
  _________
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  'n Boek getiteld DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK - Christen Teokratiese Separatisme, uit die pen van ds AE van den Berg, het  in gedrukte vorm verskyn. 
  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.  
  DIE
  VOLMAAKTE REPUBLIEK - Christen Teokratiese Separatisme, bring helder perspektief oor rasseverskille en die natuurlike skeiding van rasse wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte aan geestelike transformasie wat landsburgers van denkrigting sal laat verander en van al die sogenaamde polities-korrekte onregte en gewaande vryheid waarmee hulle belas word, sal bevry.
  Lesers word aangemoedig om hulle daadwerklik vir 'n Christen-teokrasie in 'n volmaakte republiek te beywer deur sinvolle besluite te neem in die lig van God se Woord, en onophoudelik te bid dat dit spoedig hier aan die suidpunt van Afrika verwesenlik word. Politiek is 'n saak van erns en harde werk waardeur wet en orde gehandhaaf word en durf nie in eerlose hande gelaat word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel, iets wat op staatkundige gebied slegs in 'n Christen-teokratiese bestel tot sy reg sal kom.

   

  U kan hierdie boek bestel by
  ds AE van den Berg
  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com
  Prys: R50-00

   
 • BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  ('n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 'n Nuwe Trek (Exclusive Books) Prys: ZAR180

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is by http://tinyurl.com/lx9vrs8

  ... en loot.co.za dit verkoop teen R169 http://tinyurl.com/l26h6jl

  ... kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD


  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  JULIE 2013

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. 

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2 NOU BESKIKBAAR

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.
  of skakel hom by
  074 967 5187


  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 • Kliek op DIE CHARISMATIESE GEVAAR om meer oor hierdie boek te wete te kom Lees verder...  
 • FILM OOR DR HF VERWOERD

  Kyk by hierdie skakel http://youtu.be/TcO3zPF8998

    na die kort film oor dr HF Verwoerd.   
  Dit kan ook direk bestel word by Riaan: +27823712682 of by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
   

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

 

'N BIETJIE LANGENHOVEN:

Ek sê nie al die suur mense is Fariseërs nie, maar naastenby al die Fariseërs is suur. In alle geval, solank hulle onthou om Fariseërs te wees. Want dis ook 'n inspanning.
Verbeel jou 'n wêreld sonder 'n skaterlag, sonder eens 'n glimlag. 'n Hemel op aarde, sal die Fariseër sê. Uit so 'n hemel sou ek wou wegloop hel toe.

Die man wat ek na soek, is nie dié wat die minste foute maak nie, maar dié wat die meeste foute régmaak.

Slaap laat solank as jy jou eie baas is en daar sal 'n tyd kom wanneer 'n 'n baas jou sal laat vroeg opstaan.

Ontydige vlyt is die merk van die luiaard. Dis sy verskoning vir ontydige rus.

Ons reken ons geluk vir ons loon en ons straf vir ons ongeluk.

Welvaart is die  dogter van matigheid en die moeder van weelde.

My swaarste pad trap ek self vir my plat, en die swaarste is die wat my voete nooit vat.

Daar is geen kuns by sukkel en geen sukkel by kuns.

Die boer wat nie saai nie sal nie misoeste kry nie, maar hy sal geen goeie ook kry nie.

Het die daeraad lief en die dag sal jóu liefhê.

'n Man wat werklik oor homself baas is, is nooit die kneg van 'n ander nie.

Dis die flukse perd wat flou word. Meer moeite as wat die vlytige het vir sy loon, het die luiaard verniet.

Op die ou end werk die vlytige man vir homself, die luiaard vir 'n ander.

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Kla net oor jou kooi as dit 'n ander is wat dit vir jou opgemaak het.

Hoe korter jy jou kuier maak, hoe gouer sal jy weer genooi word.

Om my naaste lief te hê is vir my 'n sware gebod. Met die mense daargunter kry ek dit nog op 'n manier reg.

Jy sê "ja" waar jy moes "nee" gesêhet omdat jy die ander nie wil aanstoot gee nie. Maar eken hoe het hy jou aanstoot gegee met sy versoek!

Aan 'n nuwe wa kan jy sien of dit 'n goeie skilder was; aan 'n oue of dit goeie wamaker was.

Trek liewer vir jou vriend jou broek uit as om vir hom vir 'n baadjie borg te staan. Anders loop julle naderhand albei nakend.

Die vriendskap wat jy moet koop is 'n duur artikel. Jy sal nie weer jou prys kry as jy dit van die hand wil sit nie.

Moenie vriendskap en besigheid meng nie – jy bederf albei.

'n Man wat nie vyande het nie deug nie vir 'n vriend nie.

Maak jou vriendelikheid goedkoop en hou jou vriendskap duur.

Moenie jou vriend vergeet nie; dit sal hom seermaak. Maak jou vyand daarmee seer.

'n Skare is 'n versameling van eensames.

Stuur die luiaard na die miere, en as hy nie te lui is om te gaan nie sal hy te lui wees om weer terug te kom.

Dis net so moeilik om maklikheid in die ou wêreld te kry as wat dit maklik is om moeilikheid te kry.

Waardeer die werk van jou vrou. Jy kan nie op die aarde 'n ander kneg kry vir dieselfde diens en dieselfde prys nie.

Met spaarsaamheid sal jy uit die kleinste inkomste iets oorhou; met verkwistery sal die grootste vir jou te min wees.

Besorg jou eie boodskap en reken die moeite teen dit wat die misverstand jou sou gekos het.

Het die ryk man nodig om so suinig te wees? Maar hy is nie 'n ryk man wat suinig geword het nie; hy is 'n suinige man wat ryk geword het.

Help jou swakke mededinger op die bene bly.  As hy tot niet gaan, kom daar dalk 'n sterke in sy plek.

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES (7)

(Lees die reeks by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

 • Die adderbyt van naberou is verskriklik (Naberou is ontstellend.)
 • Hy het hom in 'n addergebroedesel begewe (Hy was tussen 'n groep nydige, aanvallende mense.)
 • Sy het hom adieu toegeroep (Sy het vaarwel gesê.)
 • 'n Adres van adhesie is 'n geskrif waarin instemming betuig word met 'n versoek.
 • Jy is nou by die verkeerde adres (Jy soek die oorsaak van die kwaad by die verkeerde persoon.)
 • Dit was advokatery (Dit was regskundige uitoorlêery.)
 • Hy sal die werk weer afbroddel. (Hy sal knoeiwerk of slordige werk verrig.)
 • Sy wil elke takie afbrom (Sy kla die hele tyd terwyl sy werk.)
 • Jy kan nou maar afdans (Jy kan nou maar skoert.)
 • Moet hom nie op sy verdienste afdwing nie (Moet hom nie verkleineer nie.)
 • Die ou werkie draf ek gou af (Ek sal dit sommer gou afhandel.)
 • Hulle wil die rusie afdrink (Hulle wil vrede maak.)
 • Sy het soms baie affêrinkies (Sy is dikwels vol nukke en nonsens.)
 • Hy sal wel weer geld van haar affutsel (Hy sal dit op 'n oneerlike manier van haar kry.)
 • Daar kan niks van afgaan nie (Dit kan nie ontken word nie.)
 • Hy sal 'n afgehekste loesing kry ('n deeglike pak slae.)
 • Sy is 'n afgelekte meisie (Sy het al baie kêrels gehad.)
 • Jy lyk so afgesak (Jy lyk baie moeg.)
 • Hy het afgetop gelyk (Hy het verleë gelyk.)
 • As jy iets van hom wil hê sal jy dit moet afgoël (Hy is so suinig!)
 • So 'n afhaler is onnodig ('n Onnodige belediging.)
 • As dit afhang moet ons dit maar opbind (Skertsend wanneer iemand gedurig begin met "Dit hang af..."
 • Na elke partytjie is hy babalaas ( dan ly hy aan die gevolge van te veel alkohol).
 • Daar was 'n Babelse gegons van stemme (Almal het gelyktydig gepraat).
 • Dit was 'n Babelse verwarring (Dit was baie deurmekaar).
 • Hy sal weer mooi broodjies kom bak (Hy sal kom vlei en mooipraat om sy doel te bereik),
 • Hulle eet nie uit een bak nie (Hulle is nie vriende nie).
 • Sy het hom 'n bak gewys (Sy het hom onvriendelik tereggewys).
 • Gou by die bak maar lui by die vak (Hy is eerste daar waar iets te ete is maar traag as hy moet werk).
 • Hy maak sy hande bak (Hy kom bedel iets).
 • Ons moes bak staan (Ons moes hard werk).
 • Dit was sommer 'n bakerpraatjie (Dit was 'n skinderstorie).
 • Jerusalem is die bakermat van die Christelike Kerk ( Dis waar dit begin het. 'n Bakermat was 'n mandjie waarin die baker – die vrou wat 'n pasgebore baba versorg het – die kindjie op haar skoot voor die vuur versorg het).

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 3207 gaste aanlyn