NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

‘n Positiewe mens is altyd ‘n sieraad – oud of jonk.  So ‘n mens besef dat hy nie die lengte van sy lewe kan bepaal nie; slegs die wydte en diepte daarvan.

BLUS DIE KERK MET DIE KERK

ʼn Doodsgreep!

Ds Andrè vd Berg

Inleiding

In 1962 het Paul Adair, ʼn brandbestrydingskenner, wêreldberoemd geword toe hy daarin geslaag het om ʼn oliepyplynvuur wat toe al vir etlike maande in die Sahara buite beheer gebrand het, met plofstof te blus. Hy het vuur met vuur geblus. Satan gebruik ʼn soortgelyke resep en blus die ware kerk met die valse kerk. Sy aanslag is so subtiel dat min mense dit agterkom:

...sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is” (2 Thess.2:4).


1.   Die godvyandige wêreld

Gelowiges word van meet af aan deur ʼn godvyandige wêreld en vals kerk bedreig. Ten spyte daarvan dat laasgenoemde se leer en lewe met die Bybel bots, groei dit ontstellend.

Die Bybel waarsku:

“Moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie, want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid, en watter gemeenskap het die lig met die duisternis?” (2 Kor.6:14).

“Egbrekers en egbreeksters, weet julle nie dat die vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie dan ’n vriend van die wêreld wil wees, word ’n vyand van God” (Jak.4:4).

Moenie die wêreld liefhê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld liefhet, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Want alles wat in die wêreld is — die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe — is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. En die wêreld gaan verby en sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig” (1 Joh.2:15-17).

Gelowiges het nog altyd hierdie waarskuwings ernstig opgeneem. God sou nie ligtelik daaroor praat indien dit nie ʼn ernstige saak was nie. Dink aan Paulus se laaste woorde aan Timoteus:

Want Demas het my verlaat, omdat hy die teenwoordige wêreld liefgekry het” (2 Tim.4:10).

2. Die gemeente in Korinte

Satan is besig om die kerk te vernietig deur dit te verwêreld. Dis egter niks nuuts nie. Die gemeente in Korinte het bv. baie moontlikhede gehad om die lig van die Evangelie in ʼn donker wêreld te versprei, maar het misluk omdat dit verwêrelds het. Selfsug, trots, naywer, partyskappe, hoogmoed, jaloesie en talle ander vleeslike begeertes het hul getuienistaak gekortwiek, diepte laat verloor en oppervlakkig gemaak.

Paulus het dit raakgesien en aan hulle geskryf:

“Weet julle nie dat julle ’n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie? As iemand die tempel van God skend, sal God hom skend; want die tempel van God is heilig, en dit is julle. Laat niemand homself mislei nie: as iemand meen dat hy wys is onder julle in hierdie wêreld, laat hom dwaas word, sodat hy wys kan word; want die wysheid van hierdie wêreld is dwaasheid by God; want daar is geskrywe: Hy wat die wyse mense in hulle listigheid vang; en verder: Die Here ken die gedagtes van die wyse mense, dat dit nietig is. Laat niemand dan op mense roem nie, want alles behoort aan julle; of dit Paulus is of Apollos of Céfas of die wêreld of lewe of dood of teenswoordige of toekomstige dinge — alles behoort aan julle; maar julle behoort aan Christus, en Christus aan God” (1 Kor.3:16-23).

Die Korintiërs se wêreldsheid was aan hulle verknogtheid aan menslike wysheid te wyte.   Hulle was Grieke en midde in die goue era van filosofie.  Filosowe het geglo dat alle probleme met menslike kennis en wysheid opgelos kon word. Dit het spoedig ook inslag in die kerk gevind en is wêreldse stelsels ingedra om die kerk vir heidene aanlokliker te maak. So het die wêreld die kerk verander in plaas daarvan dat die kerk die wêreld verander!

Hierdie fatale proses van Satan om die kerk te verwêreld was egter nie net tot Korinte beperk nie, maar het ook in Rome kop uitgesteek:

“En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is (Rom.12:2).

Om die verderf teen te staan, het Paulus die Korintiërs vermaan om ernstig te besin en die beeld van die ware kerk na buite te vertoon. Hy vergelyk dit in sy skrywe met ʼn groot gebou met Christus as fondament en die apostels met hul eersterangse kennis van Christus as die Hoeksteen. Die ware kerk kon net op hierdie fondament groei, al is sy telkens deur Satan se handlangers geskaad.

“Weet julle nie dat julle ’n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie? As iemand die tempel van God skend, sal God hom skend; want die tempel van God is heilig, en dit is julle” (1 Kor.3:16).

Hierdie tempel is die plaaslike gemeente in Korinte. Die Griekse woord vir skaad, beteken om iets af te breek en word elders in die NT ook met verrot vertaal. Alhoewel die kerk van Christus geskaad word, kan dit nooit vernietig word nie:

“ ... en op hierdie rots sal Ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie” (Mt.16:18).

Paulus skryf dat God met diegene wat die kerk skaad, sal afreken.

As iemand die tempel van God skend, sal God hom skend; want die tempel van God is heilig, en dit is julle”.

Die skrywer van die Hebreër-brief waarsku:

“Vreeslik is dit om te val in die hande van die lewende God” (Hebr.10:31).

3.   Selfkastyding

ʼn Kerk wat toelaat dat wêreldse wyshede haar leer en ‘n leefwyse voorskryf, kasty haarself. Dis doodsake om jou doen en late met wêreldse metodes op te kikker net om mense te behaag! Kerke wat gemene-sake met die wêreld het, boet nie net die suiwere Bybelse leer in nie, maar verslap ook mettertyd haar sedelike standaarde. Gruwels word verdra en die kerklike tug nie meer toegepas nie.

Wie in pas met die wêreld kom, kan nie die stem van God laat hoor nie. Om die Evangelie van verlossing in Jesus Christus in ʼn wêreldse idioom te verkondig, laat ʼn kerk spoedig ʼn wêreldse evangelie in ʼn Christelike idioom verkondig.

4.   Drie bedreigings

In sy skrywe aan die gemeente in Kolosse wys Paulus op drie bedreigings vir die kerk.

 1. Die eerste bedreiging is vormgodsdiens.   Die plaaslike kerk in Kolosse het skynbaar op ʼn vaste manier met seremonies en rituele te werk gegaan asof dit al was wat God behaag het en nie hartsveranderings nie. Vormgodsdienstige aanbiddingspatrone laat kerke soos meganiese werkswinkels te werk gaan; uiterlike vormgewing sonder innerlike toewyding.  
 2. ʼn Tweede bedreiging vir die kerk is gevoelsgodsdiens. Dit het skynbaar aan die Kolossense ʼn geheimsinnigheidservaring besorg en die drang na sulke godsdienstige belewenisse ʼn onversadigbare versugting.
 3. ʼn Derde bedreiging vir die kerk is valse vroomheid wat kerklui genoegdoening uit wettiese optredes laat put en die lewe uit ʼn gemeente wurg. Sulke mense kom altyd tot hul ontnugtering agter dat hul pogings om God met vroomheid, toewyding en werke te beïndruk, tydmors was.

Paulus praat hier uit eie ondervinding. Sy toewyding, herkoms en onberispelike sedelike peil het by God geen punte getel nie. Al wat getel het, was Christus:

“Nie dat ons uit onsself bekwaam is om iets as uit onsself te bedink nie, maar ons bekwaamheid is uit God” (2 Kor.3:5).

Valse vroomheid beïndruk miskien mense maar nie vir God nie:

“... Die Here ken die gedagtes van die wyse mense, dat dit nietig is. Laat niemand dan op mense roem nie....” (1 Kor.3;20,21).

Sulke vroomheid is niks anders as sondige selfvoldaanheid nie.

5.   Selfverloëning

Die Hebreërbriefskrywer hou Moses as ʼn voorbeeld van selfverloëning voor:

Deur die geloof het Moses, toe hy grootgeword het, geweier om die seun van Farao se dogter genoem te word, omdat hy verkies het om liewer sleg behandel te word saam met die volk van God as om ’n tyd lank die genot van die sonde te hê, en die smaad van Christus groter rykdom geag het as die skatte van Egipte, want hy het uitgesien na die beloning” (Hebr.11:24-26).

Daar het ʼn oomblik in Moses se lewe aangebreek toe hy met ʼn wilsbesluit sy rug op die wêreld en sy aanloklikheid ter wille van die geestelike heil van sy mense gedraai het.

6.   Dwaasheid

Min dinge is so ergerlik as moedswillige dwaasheid. Dis so eie aan kerke wat vir die wêreld meer aanvaarbaar wil wees. Die gevolg is dat hulle miskien ʼn kilometer breed vloei, maar slegs ʼn sentimeter diep is!

Die HERE ken die gedagtes van die mense — dat hulle nietigheid is. Welgeluksalig is die man, o HERE, wat U onderrig en wat U leer uit u wet” (Ps.94:11,12).

Die Hebreeuse woord wat hier vir nietigheid gebruik word, dui op iets wat soos ʼn damp of asem verskyn en onmiddellik daarna verdwyn.

Wie by die wêreld wil aanpas, jaag na aansien, eer en gewildheid en dit is vir gelowiges onaanvaarbaar.   Jesus waarsku:

En wanneer jy bid, moet jy nie wees soos die geveinsdes nie; want hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die hoeke van die strate te staan en bid, om deur die mense gesien te word. Voorwaar Ek sê vir julle dat hulle hul loon weg het” (Mt.6:5).

Jesus gee aan Petrus opdrag om sy skape te laat wei, nie om hulle te vermaak nie. Daarbenewens lewer godsdiens wat daarop ingestel is om raakgesien te word, geen hemelse skatte op nie. Dis ʼn set van die Satan.

“...want ons is met sy planne nie onbekend nie” (2 Kor.2:11).

“Wees nugter en waaksaam, want julle teëstander, die duiwel, loop rond soos ’n brullende leeu, en soek wie hy kan verslind” (1 Pet.5:8).

8. Die kerktoneel

Die plaaslike en internasionale kerktoneel lê só met die wrakstukke van mislukte proefnemings besaai, dat al hoe meer mense kerke verlaat opsoek na God. Kerke wie se gedagtegang die algemene gedagtegang van die wêreld weerspieël, verloor die krag om die wêreld te verander. Hulle dwaasheid word met wêreldse kundigheidverberg.  

“ ... want die wysheid van hierdie wêreld is dwaasheid by God...” (1 Kor.3:19).

Soos tydens die kerklike verval in Juda, skree die huidige kerktoneel ook om ʼn terugkeer na die óu weë.

So spreek die HERE: Staan op die weë, en kyk en vra na die ou paaie, waar tog die goeie weg is, en wandel daarin; en julle sal rus vind vir julle siel....” (Jer.6:16).

Slegs die helder getuienis van gelowiges kan die dodelike gety van wêreldsheid teenwerk:

“Want die reddende genade van God ...... leer ons om die .... wêreldse begeerlikhede te verloën....” (Tit.2:11,12).

9.   Herstel

Dit lyk asof die geskiedenis homself herhaal en die Donker Eeue weer sy opwagting maak. Dis nie Donker Eeue genoem omdat lig ontbreek het nie, maar omdat die Roomse kerk nie die lig wou raaksien nie. Die mensdom het ʼn nood aan die brood en die water van die lewe. Daarvoor is die herstel van die ware kerk nodig. Gelowiges moet opnuut vir Christus opsy gesit word:

“...sodat Hy die gemeente voor Hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks; maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees” (Efes.5:27).

Maar julle is’n uitverkore geslag, ’n koninklike priesterdom, ’n heilige volk, ’n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van Hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig (1 Pet.2:9).

Wie bely dat hulle gelowiges is, maar so onheilig soos die wêreld leef, het God waarlik nie lief nie.

Moenie die wêreld liefhê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld liefhet, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie” (1 Joh.2:15).

In die brief aan die Filippense sê Paulus dat gelowiges ʼn verandering in die wêreld moet bring:

“...sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God sonder gebrek te midde van ʼn krom en verdraaide geslag onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld, deurdat julle die woord van die lewe vashou. (Fil.2:15,16).

Alhoewel gelowiges onder ’n krom en verdraaide geslag (godvyandige wêreld) leef, moet hulle juis aan heilige eienskappe geëien word. As dit ontbreek, kan mense nie as ligte in ʼn donker wêreld skyn nie. Daarbenewens waarsku Jesus dat Hy ʼn kerk se lig kan uitdoof!

“Onthou dan waarvandaan jy uitgeval het, en bekeer jou en doen die eerste werke. Anders kom Ek gou na jou toe en sal jou kandelaar van sy plek verwyder as jy jou nie bekeer nie” (Openb.2:5).

Kerke moet dringend na hul oorspronklike doel terugkeer. Dis nie die plek vir geestelike plesiervaarte nie.   Dis eerder die reddingsboot wat drenkelinge van ʼn gewisse dood gaan red.   Dis al hoe Satan, wat besig is om die kerk met die kerk te blus, in sy spore gestuit sal word!

Opsoek na inligting?

 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

  __________________

   

  ONS IS OPSOEK NA ‘N UITGEWER

  VIR DIE BOEK “VOLKSREGERING” (teen normale tarief)

  Die inhoud is ‘n beskrywing van die enigste regverdige politieke bedeling vir enige  volk, hetsy klein in getalle of groot.

  Apartheid behels regverdige behandeling. Uiteraard is apartheid ingeweef in elke volk se onafhanklikheid. Dit bevat geen rassemeerder-waardigheid soos kwaad- williges voorgee nie. Ook nie onderdrukking van enigeen nie. Dit is juis erkenning van elke volk se regte en die skepping van ruimte om daardie regte te beoefen en ongehinderd uit te leef. Daar is geen rassehaat aan apartheid te koppel nie. Diegene wat rassisme aanhaal, bedoel rassehaat en probeer oproer bewerkstellig en moet ophou om vrede te probeer voorhou. Wie is verantwoordelik vir die geweld en opstand wat tans landwyd voorkom?  Geen ondersteuner van apartheid nie.

  Bostaande is 'n kort opsomming waarin die omvang en volle betekenis van apartheid beskryf is. Indien daar 'n uitgewer is wat in die uitgee van die boek belangstel, kan Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. genader word.

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

   

  VAKATURE: HOOFBESTUURDER - RADIO ROSESTAD

  Stuur u aansoek saam met ’n CV waarin u ‘n persoonlike bekendstelling, werkservaring en tersaaklike kwalifikasies insluit, voor 15 September 2018 aan ds. CM Erasmus by die e-pos adres: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Vir meer inligting:

  VAKATURE: HOOFBESTUURDER - RADIO ROSESTAD

  ___________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 
 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________ 

 

APARTHEID:

 

Rassisme is die teenoorgestelde van rassehaat en is 'n aanprysing omdat rassisme dui op kennis van rasse en die uitstekende voordele van onderskeiding uitbeeld. Dit sluit in die voordele van apartheid se onderskeiding.

 

                                              ___________________                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 2113 gaste aanlyn