Nuutste bydraes

GEDAGTES VIR ELKE DAG

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Terminale siekte laat ons opnuut besef dat ons tyd min geraak het.  Tyd is nie ons reg nie; dis ‘n voorreg.  Ons besit dit nooit.  Dis aan ons geleen, ja, ‘n kosbare stukkie leengoed uit die hemel.  Die sekerheid van ‘n ewige lewe laat ons egter berus dat ons veilig in God se hand is.  Niks wat die moeite werd is, gebeur sonder opoffering nie.

BLUS DIE KERK MET DIE KERK

ʼn Doodsgreep!

Ds Andrè vd Berg

Inleiding

In 1962 het Paul Adair, ʼn brandbestrydingskenner, wêreldberoemd geword toe hy daarin geslaag het om ʼn oliepyplynvuur wat toe al vir etlike maande in die Sahara buite beheer gebrand het, met plofstof te blus. Hy het vuur met vuur geblus. Satan gebruik ʼn soortgelyke resep en blus die ware kerk met die valse kerk. Sy aanslag is so subtiel dat min mense dit agterkom:

...sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is” (2 Thess.2:4).


1.   Die godvyandige wêreld

Gelowiges word van meet af aan deur ʼn godvyandige wêreld en vals kerk bedreig. Ten spyte daarvan dat laasgenoemde se leer en lewe met die Bybel bots, groei dit ontstellend.

Die Bybel waarsku:

“Moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie, want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid, en watter gemeenskap het die lig met die duisternis?” (2 Kor.6:14).

“Egbrekers en egbreeksters, weet julle nie dat die vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie dan ’n vriend van die wêreld wil wees, word ’n vyand van God” (Jak.4:4).

Moenie die wêreld liefhê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld liefhet, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Want alles wat in die wêreld is — die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe — is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. En die wêreld gaan verby en sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig” (1 Joh.2:15-17).

Gelowiges het nog altyd hierdie waarskuwings ernstig opgeneem. God sou nie ligtelik daaroor praat indien dit nie ʼn ernstige saak was nie. Dink aan Paulus se laaste woorde aan Timoteus:

Want Demas het my verlaat, omdat hy die teenwoordige wêreld liefgekry het” (2 Tim.4:10).

2. Die gemeente in Korinte

Satan is besig om die kerk te vernietig deur dit te verwêreld. Dis egter niks nuuts nie. Die gemeente in Korinte het bv. baie moontlikhede gehad om die lig van die Evangelie in ʼn donker wêreld te versprei, maar het misluk omdat dit verwêrelds het. Selfsug, trots, naywer, partyskappe, hoogmoed, jaloesie en talle ander vleeslike begeertes het hul getuienistaak gekortwiek, diepte laat verloor en oppervlakkig gemaak.

Paulus het dit raakgesien en aan hulle geskryf:

“Weet julle nie dat julle ’n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie? As iemand die tempel van God skend, sal God hom skend; want die tempel van God is heilig, en dit is julle. Laat niemand homself mislei nie: as iemand meen dat hy wys is onder julle in hierdie wêreld, laat hom dwaas word, sodat hy wys kan word; want die wysheid van hierdie wêreld is dwaasheid by God; want daar is geskrywe: Hy wat die wyse mense in hulle listigheid vang; en verder: Die Here ken die gedagtes van die wyse mense, dat dit nietig is. Laat niemand dan op mense roem nie, want alles behoort aan julle; of dit Paulus is of Apollos of Céfas of die wêreld of lewe of dood of teenswoordige of toekomstige dinge — alles behoort aan julle; maar julle behoort aan Christus, en Christus aan God” (1 Kor.3:16-23).

Die Korintiërs se wêreldsheid was aan hulle verknogtheid aan menslike wysheid te wyte.   Hulle was Grieke en midde in die goue era van filosofie.  Filosowe het geglo dat alle probleme met menslike kennis en wysheid opgelos kon word. Dit het spoedig ook inslag in die kerk gevind en is wêreldse stelsels ingedra om die kerk vir heidene aanlokliker te maak. So het die wêreld die kerk verander in plaas daarvan dat die kerk die wêreld verander!

Hierdie fatale proses van Satan om die kerk te verwêreld was egter nie net tot Korinte beperk nie, maar het ook in Rome kop uitgesteek:

“En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is (Rom.12:2).

Om die verderf teen te staan, het Paulus die Korintiërs vermaan om ernstig te besin en die beeld van die ware kerk na buite te vertoon. Hy vergelyk dit in sy skrywe met ʼn groot gebou met Christus as fondament en die apostels met hul eersterangse kennis van Christus as die Hoeksteen. Die ware kerk kon net op hierdie fondament groei, al is sy telkens deur Satan se handlangers geskaad.

“Weet julle nie dat julle ’n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie? As iemand die tempel van God skend, sal God hom skend; want die tempel van God is heilig, en dit is julle” (1 Kor.3:16).

Hierdie tempel is die plaaslike gemeente in Korinte. Die Griekse woord vir skaad, beteken om iets af te breek en word elders in die NT ook met verrot vertaal. Alhoewel die kerk van Christus geskaad word, kan dit nooit vernietig word nie:

“ ... en op hierdie rots sal Ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie” (Mt.16:18).

Paulus skryf dat God met diegene wat die kerk skaad, sal afreken.

As iemand die tempel van God skend, sal God hom skend; want die tempel van God is heilig, en dit is julle”.

Die skrywer van die Hebreër-brief waarsku:

“Vreeslik is dit om te val in die hande van die lewende God” (Hebr.10:31).

3.   Selfkastyding

ʼn Kerk wat toelaat dat wêreldse wyshede haar leer en ‘n leefwyse voorskryf, kasty haarself. Dis doodsake om jou doen en late met wêreldse metodes op te kikker net om mense te behaag! Kerke wat gemene-sake met die wêreld het, boet nie net die suiwere Bybelse leer in nie, maar verslap ook mettertyd haar sedelike standaarde. Gruwels word verdra en die kerklike tug nie meer toegepas nie.

Wie in pas met die wêreld kom, kan nie die stem van God laat hoor nie. Om die Evangelie van verlossing in Jesus Christus in ʼn wêreldse idioom te verkondig, laat ʼn kerk spoedig ʼn wêreldse evangelie in ʼn Christelike idioom verkondig.

4.   Drie bedreigings

In sy skrywe aan die gemeente in Kolosse wys Paulus op drie bedreigings vir die kerk.

 1. Die eerste bedreiging is vormgodsdiens.   Die plaaslike kerk in Kolosse het skynbaar op ʼn vaste manier met seremonies en rituele te werk gegaan asof dit al was wat God behaag het en nie hartsveranderings nie. Vormgodsdienstige aanbiddingspatrone laat kerke soos meganiese werkswinkels te werk gaan; uiterlike vormgewing sonder innerlike toewyding.  
 2. ʼn Tweede bedreiging vir die kerk is gevoelsgodsdiens. Dit het skynbaar aan die Kolossense ʼn geheimsinnigheidservaring besorg en die drang na sulke godsdienstige belewenisse ʼn onversadigbare versugting.
 3. ʼn Derde bedreiging vir die kerk is valse vroomheid wat kerklui genoegdoening uit wettiese optredes laat put en die lewe uit ʼn gemeente wurg. Sulke mense kom altyd tot hul ontnugtering agter dat hul pogings om God met vroomheid, toewyding en werke te beïndruk, tydmors was.

Paulus praat hier uit eie ondervinding. Sy toewyding, herkoms en onberispelike sedelike peil het by God geen punte getel nie. Al wat getel het, was Christus:

“Nie dat ons uit onsself bekwaam is om iets as uit onsself te bedink nie, maar ons bekwaamheid is uit God” (2 Kor.3:5).

Valse vroomheid beïndruk miskien mense maar nie vir God nie:

“... Die Here ken die gedagtes van die wyse mense, dat dit nietig is. Laat niemand dan op mense roem nie....” (1 Kor.3;20,21).

Sulke vroomheid is niks anders as sondige selfvoldaanheid nie.

5.   Selfverloëning

Die Hebreërbriefskrywer hou Moses as ʼn voorbeeld van selfverloëning voor:

Deur die geloof het Moses, toe hy grootgeword het, geweier om die seun van Farao se dogter genoem te word, omdat hy verkies het om liewer sleg behandel te word saam met die volk van God as om ’n tyd lank die genot van die sonde te hê, en die smaad van Christus groter rykdom geag het as die skatte van Egipte, want hy het uitgesien na die beloning” (Hebr.11:24-26).

Daar het ʼn oomblik in Moses se lewe aangebreek toe hy met ʼn wilsbesluit sy rug op die wêreld en sy aanloklikheid ter wille van die geestelike heil van sy mense gedraai het.

6.   Dwaasheid

Min dinge is so ergerlik as moedswillige dwaasheid. Dis so eie aan kerke wat vir die wêreld meer aanvaarbaar wil wees. Die gevolg is dat hulle miskien ʼn kilometer breed vloei, maar slegs ʼn sentimeter diep is!

Die HERE ken die gedagtes van die mense — dat hulle nietigheid is. Welgeluksalig is die man, o HERE, wat U onderrig en wat U leer uit u wet” (Ps.94:11,12).

Die Hebreeuse woord wat hier vir nietigheid gebruik word, dui op iets wat soos ʼn damp of asem verskyn en onmiddellik daarna verdwyn.

Wie by die wêreld wil aanpas, jaag na aansien, eer en gewildheid en dit is vir gelowiges onaanvaarbaar.   Jesus waarsku:

En wanneer jy bid, moet jy nie wees soos die geveinsdes nie; want hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die hoeke van die strate te staan en bid, om deur die mense gesien te word. Voorwaar Ek sê vir julle dat hulle hul loon weg het” (Mt.6:5).

Jesus gee aan Petrus opdrag om sy skape te laat wei, nie om hulle te vermaak nie. Daarbenewens lewer godsdiens wat daarop ingestel is om raakgesien te word, geen hemelse skatte op nie. Dis ʼn set van die Satan.

“...want ons is met sy planne nie onbekend nie” (2 Kor.2:11).

“Wees nugter en waaksaam, want julle teëstander, die duiwel, loop rond soos ’n brullende leeu, en soek wie hy kan verslind” (1 Pet.5:8).

8. Die kerktoneel

Die plaaslike en internasionale kerktoneel lê só met die wrakstukke van mislukte proefnemings besaai, dat al hoe meer mense kerke verlaat opsoek na God. Kerke wie se gedagtegang die algemene gedagtegang van die wêreld weerspieël, verloor die krag om die wêreld te verander. Hulle dwaasheid word met wêreldse kundigheidverberg.  

“ ... want die wysheid van hierdie wêreld is dwaasheid by God...” (1 Kor.3:19).

Soos tydens die kerklike verval in Juda, skree die huidige kerktoneel ook om ʼn terugkeer na die óu weë.

So spreek die HERE: Staan op die weë, en kyk en vra na die ou paaie, waar tog die goeie weg is, en wandel daarin; en julle sal rus vind vir julle siel....” (Jer.6:16).

Slegs die helder getuienis van gelowiges kan die dodelike gety van wêreldsheid teenwerk:

“Want die reddende genade van God ...... leer ons om die .... wêreldse begeerlikhede te verloën....” (Tit.2:11,12).

9.   Herstel

Dit lyk asof die geskiedenis homself herhaal en die Donker Eeue weer sy opwagting maak. Dis nie Donker Eeue genoem omdat lig ontbreek het nie, maar omdat die Roomse kerk nie die lig wou raaksien nie. Die mensdom het ʼn nood aan die brood en die water van die lewe. Daarvoor is die herstel van die ware kerk nodig. Gelowiges moet opnuut vir Christus opsy gesit word:

“...sodat Hy die gemeente voor Hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks; maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees” (Efes.5:27).

Maar julle is’n uitverkore geslag, ’n koninklike priesterdom, ’n heilige volk, ’n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van Hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig (1 Pet.2:9).

Wie bely dat hulle gelowiges is, maar so onheilig soos die wêreld leef, het God waarlik nie lief nie.

Moenie die wêreld liefhê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld liefhet, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie” (1 Joh.2:15).

In die brief aan die Filippense sê Paulus dat gelowiges ʼn verandering in die wêreld moet bring:

“...sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God sonder gebrek te midde van ʼn krom en verdraaide geslag onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld, deurdat julle die woord van die lewe vashou. (Fil.2:15,16).

Alhoewel gelowiges onder ’n krom en verdraaide geslag (godvyandige wêreld) leef, moet hulle juis aan heilige eienskappe geëien word. As dit ontbreek, kan mense nie as ligte in ʼn donker wêreld skyn nie. Daarbenewens waarsku Jesus dat Hy ʼn kerk se lig kan uitdoof!

“Onthou dan waarvandaan jy uitgeval het, en bekeer jou en doen die eerste werke. Anders kom Ek gou na jou toe en sal jou kandelaar van sy plek verwyder as jy jou nie bekeer nie” (Openb.2:5).

Kerke moet dringend na hul oorspronklike doel terugkeer. Dis nie die plek vir geestelike plesiervaarte nie.   Dis eerder die reddingsboot wat drenkelinge van ʼn gewisse dood gaan red.   Dis al hoe Satan, wat besig is om die kerk met die kerk te blus, in sy spore gestuit sal word!

U soek na?

 •  BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland het so dikwels navrae ontvang van lesers wat 'n behoefte aan die Bybel het, spesifiek die 1933/53-uitgawe. Soms het van ons ander lesers in hul behoefte kon voorsien wanneer ons navraag gedoen het.

  Nou is Gelofteland dankbaar om aan al ons lesers daardie Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

  ___________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  _________

  HOU VAKANSIE IN MOSSELBAAI !

  Baie netjiese vakansie-akkommodasie in Fraai Uitsig, Kleinbrakrivier, Mosselbaai Munisipaliteit. Twee kilometer vanaf Kleinbrak en Tergniet se swemstrande en ongeveer 10 kilometer vanaf Hartenbosch. Pick n Pay binne loopafstand.
  Kliek hier vir volledige inligting en foto's: OPSOEK NA BEHUISING VIR VAKANSIE?
   
  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________
   
  SKAARS BOEKE TE KOOP
  C J LANGENHOVEN 16 VOLUMES
  FAK-SANGBUNDEL 1 VOLUME
  Hierdie 16 volume Langenhoven-stel is 'n goedopgepaste kosbare versamelstuk. Dit beslaan die volledige inhoud van Langenhoven se bundels soos Sonde met die Bure; Loeloeraai; Herrie op die ou Tremspoor; Doppers en Filistyne; en al die kosbare stories uit die pen van Langenhoven.
  Die FAK-sangbundel is ook in goeie toestand en kan saam of apart van die Langenhovenstel gekoop word.
  Eienaar moet na 'n kleiner woonplek verhuis en vra 'n redelike aanbod vir sy boeke.
  Die aanbevole waardasieprys vir die Langenhovenstel is R1600.00; en vir die FAK R100.00
  Koerierkoste sal bykomend wees.
  Kontak

  Chris Carstens

  Sel no 082 954 3383

  Epos adres

  chris.carstens

  @vodamail.co.za

  ___________
  DIGBUNDELS:
    'n Versameling van 4 elektroniese bundels - 226 gedigte @R350.00:  
  Vir alle navrae  skryf aan 
  Amanda
  @waterstrome.co.za
  Uittreksel uit:
  'n Nasie in Pyn:
  ...Saam sal die hele wêreld vir hulle bid.
  Saam sal ons met pyn in ons harte sit.
  Mag hulle berus in u wil
  Mag hulle voor U verstil.
  _________
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  'n Boek getiteld DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK - Christen Teokratiese Separatisme, uit die pen van ds AE van den Berg, het  in gedrukte vorm verskyn. 
  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.  
  DIE
  VOLMAAKTE REPUBLIEK - Christen Teokratiese Separatisme, bring helder perspektief oor rasseverskille en die natuurlike skeiding van rasse wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte aan geestelike transformasie wat landsburgers van denkrigting sal laat verander en van al die sogenaamde polities-korrekte onregte en gewaande vryheid waarmee hulle belas word, sal bevry.
  Lesers word aangemoedig om hulle daadwerklik vir 'n Christen-teokrasie in 'n volmaakte republiek te beywer deur sinvolle besluite te neem in die lig van God se Woord, en onophoudelik te bid dat dit spoedig hier aan die suidpunt van Afrika verwesenlik word. Politiek is 'n saak van erns en harde werk waardeur wet en orde gehandhaaf word en durf nie in eerlose hande gelaat word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel, iets wat op staatkundige gebied slegs in 'n Christen-teokratiese bestel tot sy reg sal kom.

   

  U kan hierdie boek bestel by
  ds AE van den Berg
  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com
  Prys: R50-00

   
 • BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  ('n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 'n Nuwe Trek (Exclusive Books) Prys: ZAR180

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is by http://tinyurl.com/lx9vrs8

  ... en loot.co.za dit verkoop teen R169 http://tinyurl.com/l26h6jl

  ... kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD


  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  JULIE 2013

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. 

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2 NOU BESKIKBAAR

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.
  of skakel hom by
  074 967 5187


  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 • Kliek op DIE CHARISMATIESE GEVAAR om meer oor hierdie boek te wete te kom Lees verder...  
 • FILM OOR DR HF VERWOERD

  Kyk by hierdie skakel http://youtu.be/TcO3zPF8998

    na die kort film oor dr HF Verwoerd.   
  Dit kan ook direk bestel word by Riaan: +27823712682 of by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
   

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

 

'N BIETJIE LANGENHOVEN:

Ek sê nie al die suur mense is Fariseërs nie, maar naastenby al die Fariseërs is suur. In alle geval, solank hulle onthou om Fariseërs te wees. Want dis ook 'n inspanning.
Verbeel jou 'n wêreld sonder 'n skaterlag, sonder eens 'n glimlag. 'n Hemel op aarde, sal die Fariseër sê. Uit so 'n hemel sou ek wou wegloop hel toe.

Die man wat ek na soek, is nie dié wat die minste foute maak nie, maar dié wat die meeste foute régmaak.

Slaap laat solank as jy jou eie baas is en daar sal 'n tyd kom wanneer 'n 'n baas jou sal laat vroeg opstaan.

Ontydige vlyt is die merk van die luiaard. Dis sy verskoning vir ontydige rus.

Ons reken ons geluk vir ons loon en ons straf vir ons ongeluk.

Welvaart is die  dogter van matigheid en die moeder van weelde.

My swaarste pad trap ek self vir my plat, en die swaarste is die wat my voete nooit vat.

Daar is geen kuns by sukkel en geen sukkel by kuns.

Die boer wat nie saai nie sal nie misoeste kry nie, maar hy sal geen goeie ook kry nie.

Het die daeraad lief en die dag sal jóu liefhê.

'n Man wat werklik oor homself baas is, is nooit die kneg van 'n ander nie.

Dis die flukse perd wat flou word. Meer moeite as wat die vlytige het vir sy loon, het die luiaard verniet.

Op die ou end werk die vlytige man vir homself, die luiaard vir 'n ander.

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Kla net oor jou kooi as dit 'n ander is wat dit vir jou opgemaak het.

Hoe korter jy jou kuier maak, hoe gouer sal jy weer genooi word.

Om my naaste lief te hê is vir my 'n sware gebod. Met die mense daargunter kry ek dit nog op 'n manier reg.

Jy sê "ja" waar jy moes "nee" gesêhet omdat jy die ander nie wil aanstoot gee nie. Maar eken hoe het hy jou aanstoot gegee met sy versoek!

Aan 'n nuwe wa kan jy sien of dit 'n goeie skilder was; aan 'n oue of dit goeie wamaker was.

Trek liewer vir jou vriend jou broek uit as om vir hom vir 'n baadjie borg te staan. Anders loop julle naderhand albei nakend.

Die vriendskap wat jy moet koop is 'n duur artikel. Jy sal nie weer jou prys kry as jy dit van die hand wil sit nie.

Moenie vriendskap en besigheid meng nie – jy bederf albei.

'n Man wat nie vyande het nie deug nie vir 'n vriend nie.

Maak jou vriendelikheid goedkoop en hou jou vriendskap duur.

Moenie jou vriend vergeet nie; dit sal hom seermaak. Maak jou vyand daarmee seer.

'n Skare is 'n versameling van eensames.

Stuur die luiaard na die miere, en as hy nie te lui is om te gaan nie sal hy te lui wees om weer terug te kom.

Dis net so moeilik om maklikheid in die ou wêreld te kry as wat dit maklik is om moeilikheid te kry.

Waardeer die werk van jou vrou. Jy kan nie op die aarde 'n ander kneg kry vir dieselfde diens en dieselfde prys nie.

Met spaarsaamheid sal jy uit die kleinste inkomste iets oorhou; met verkwistery sal die grootste vir jou te min wees.

Besorg jou eie boodskap en reken die moeite teen dit wat die misverstand jou sou gekos het.

Het die ryk man nodig om so suinig te wees? Maar hy is nie 'n ryk man wat suinig geword het nie; hy is 'n suinige man wat ryk geword het.

Help jou swakke mededinger op die bene bly.  As hy tot niet gaan, kom daar dalk 'n sterke in sy plek.

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES (7)

(Lees die reeks by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

 • Die adderbyt van naberou is verskriklik (Naberou is ontstellend.)
 • Hy het hom in 'n addergebroedesel begewe (Hy was tussen 'n groep nydige, aanvallende mense.)
 • Sy het hom adieu toegeroep (Sy het vaarwel gesê.)
 • 'n Adres van adhesie is 'n geskrif waarin instemming betuig word met 'n versoek.
 • Jy is nou by die verkeerde adres (Jy soek die oorsaak van die kwaad by die verkeerde persoon.)
 • Dit was advokatery (Dit was regskundige uitoorlêery.)
 • Hy sal die werk weer afbroddel. (Hy sal knoeiwerk of slordige werk verrig.)
 • Sy wil elke takie afbrom (Sy kla die hele tyd terwyl sy werk.)
 • Jy kan nou maar afdans (Jy kan nou maar skoert.)
 • Moet hom nie op sy verdienste afdwing nie (Moet hom nie verkleineer nie.)
 • Die ou werkie draf ek gou af (Ek sal dit sommer gou afhandel.)
 • Hulle wil die rusie afdrink (Hulle wil vrede maak.)
 • Sy het soms baie affêrinkies (Sy is dikwels vol nukke en nonsens.)
 • Hy sal wel weer geld van haar affutsel (Hy sal dit op 'n oneerlike manier van haar kry.)
 • Daar kan niks van afgaan nie (Dit kan nie ontken word nie.)
 • Hy sal 'n afgehekste loesing kry ('n deeglike pak slae.)
 • Sy is 'n afgelekte meisie (Sy het al baie kêrels gehad.)
 • Jy lyk so afgesak (Jy lyk baie moeg.)
 • Hy het afgetop gelyk (Hy het verleë gelyk.)
 • As jy iets van hom wil hê sal jy dit moet afgoël (Hy is so suinig!)
 • So 'n afhaler is onnodig ('n Onnodige belediging.)
 • As dit afhang moet ons dit maar opbind (Skertsend wanneer iemand gedurig begin met "Dit hang af..."
 • Na elke partytjie is hy babalaas ( dan ly hy aan die gevolge van te veel alkohol).
 • Daar was 'n Babelse gegons van stemme (Almal het gelyktydig gepraat).
 • Dit was 'n Babelse verwarring (Dit was baie deurmekaar).
 • Hy sal weer mooi broodjies kom bak (Hy sal kom vlei en mooipraat om sy doel te bereik),
 • Hulle eet nie uit een bak nie (Hulle is nie vriende nie).
 • Sy het hom 'n bak gewys (Sy het hom onvriendelik tereggewys).
 • Gou by die bak maar lui by die vak (Hy is eerste daar waar iets te ete is maar traag as hy moet werk).
 • Hy maak sy hande bak (Hy kom bedel iets).
 • Ons moes bak staan (Ons moes hard werk).
 • Dit was sommer 'n bakerpraatjie (Dit was 'n skinderstorie).
 • Jerusalem is die bakermat van die Christelike Kerk ( Dis waar dit begin het. 'n Bakermat was 'n mandjie waarin die baker – die vrou wat 'n pasgebore baba versorg het – die kindjie op haar skoot voor die vuur versorg het).

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 2274 gaste aanlyn