Nuutste bydraes

GEDAGTES VIR ELKE DAG

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

God bring ʼn ewige oordeel oor die gees van Isebel omdat dit families, kerke, en verhoudings vernietig.   Hierdie gees het sedert die ontstaan van die Christelike kerk groot skade aangerig.  “Maar Ek het enkele dinge teen jou, dat jy die vrou Isebel, wat haarself ʼn profetes noem, toelaat om te leer en my diensknegte te verlei om te hoereer en afgodsoffers te eet” (Openb.2:20).

GROOT VERANDERINGE WAG

Ds AE van den Berg

Lees reeks by Artikels: Ds Andrè vd Berg

“….Luister na my, Leviete!  Heilig julle nou en heilig die huis van die HERE, die God van julle vaders en bring die onreinheid uit die heiligdom uit.  En die priesters het binne-in die huis van die Here ingegaan om dit te reinig en al die onreinheid wat hulle in die tempel van die HERE gevind het, uitgebring ….” - 2 Kron.29:5&16

Goeie ouers het soms slegte kinders, maar slegte ouers het selde goeie kinders.  Met Agas was dit wel die geval.   Hy was Juda se slegste koning en sy seun, Hiskia, een van die bestes.

  Agas was ’n afgodsdienaar:  ”En Agas het die gereedskap van die huis van God stukkend geslaan en die deure van die huis  van die HERE toegesluit en vir hom altare gemaak op elke hoek in Jerusalem.  Ook het hy in elke stad van Juda hoogtes opgerig om vir ander gode offerrook te laat opgaan en die HERE, die God van sy vaders, geterg” (2 Kron.28:24,25).

Toe Hiskia 25 jaar oud was, is Agas oorlede en het hy koning van Juda geword.  Hy was ’n gelowige en het reg opgetree:. “En hy het gedoen wat reg was in die oë van die Here net soos sy vader Dawid gedoen het” (2 Kron.29:2).

Juda was staatkundig en godsdienstig op ’n laagtepunt.   Hiskia moes dit wat sy vader afgebreek het, begin herstel.  En waar begin hy?   By die huis van God. “Hy het in die eerste jaar van sy regering, in die eerste maand, die deure van die huis van die Here oopgemaak en dit herstel” (vers 3).  Dis ’n wenresep; herstel ’n volk deur sy godsdiens te herstel.  Kom die een reg, kom die ander ook reg.   Begin net reg. “Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word” (Mt.6:33).

Die herstel van ’n volk deur sy godsdiens te herstel, is ’n wenresep vir elke volk op aarde; ook vir die Boerevolk.  Ons kla graag oor die onreg van die ANC-regering, maar wat het ons volk in hierdie penarie laat beland?  Die ou NP regering?   Nee, maar dieselfde ding wat Juda as volk in ’n penarie laat beland het - godsdiensverval.   As ’n volk se godsdiens verval, verval die volk.  Let op die geskiedenis van die Bondsvolk - dis ’n stereotipe patroon.

Toe die Boerevolk se godsdiens verval, het ’n lugleegte ontstaan wat deur die heidendom gevul is.   Satan het in die tagtiger jare van die vorige eeu ’n hewige aanslag op die Christendom aan die suidpunt van Afrika geloods.  As ons kerke vasgestaan het, het hierdie land nie geval nie.  Maar hulle het nie!

Die gevolg is so ’n groot skade, dat herstel byna onmoontlik lyk.  Jeremia noem hierdie skade die verbreking van sy volk.  “En hulle genees die verbreking van die dogter van my volk op die maklikste manier deur te sê: Vrede, vrede – terwyl daar geen vrede is nie” (Jer.6:14).   Dis tragies as ’n volk sulke skade nie raaksien nie en die booswigte wat dit aangerig het, selfs vereer!

Die vraag is:  Kan die Boerevolk herstel?  Kan ons uit hierdie nagmerrie wat as demokrasie aangeprys word, ontwaak?   Ja, maar dan moet ons doen wat Juda o.l.v. Hiskia gedoen het en ons godsdiens begin herstel.  Godsdiensherstel sal volksherstel verseker.   Maar dan moet ons eers weet hoe groot die verval is.  Dis net soos met sonde.  Voordat ons van sonde ontslae kan raak, moet ons eers weet hoe groot dit is.

Wat het aanleiding tot die godsdiens verval in ons land gegee?  Die aanranding van God se Woord.  Die Bybel is die fondament van die kerk en word deur sommige teoloë ondergrawe; geleerde mense wat die groot waarhede van die Bybel bevraagteken en dinge verkondig wat lynreg in stryd is met die belydenis wat hulle as leraars onderteken het.  Gevolglik verlaat al meer mense die kerke van Gereformeerde belydenis vir sektes wat geen erns met die waarheid van God se Woord maak nie en mense lekker laat ontspan deur hul op die poeding van gevoelens en vermaak te trakteer.

Daar was nog nooit ’n tyd in ons volk se geskiedenis dat die kernwaarhede van die Evangelie meer in gedrang was as tans nie.   Die huiwering van kerklike leierskap om teen dwaalleraars op te tree, laat die vermoede bestaan dat hulle heimlik met hul saamstem.   Hoe langer kerke ’n dowe oor vir hierdie dwalings hou, hoe groter word die uittog.

Alle lidmate is nie dom nie.  Baie sien die ontsporings raak en verlaat die kerk omdat hulle nie kans sien om dwaalleraars te onderhou nie.   Sommige teoloë het al so vêr van God se Woord afgewyk, dat hulle byna nie van ongelowiges onderskei kan word nie.    Die gevolg is teologiese verrotting.

Let op die verrotting wat alreeds plaasgevind het:

 1. Die hele skeppingsverhaal word, met inbegrip van Gen.1-14, as mites verwerp.
 2. Die bestaan van die Satan word verwerp.
 3. Die sondeval word bevraagteken en derhalwe ook die sondige aard van die mens.
 4. Die geskiedkundige korrektheid van die Bybel word onder verdenking gebring.
 5. Die inspirasie van die Skrif word effektief ontken.
 6. Wonderwerke word as onmoontlikhede afgemaak.
 7. Die Bybelse sedeleer word  bevraagteken.
 8. Jesus se maagdelike geboorte word ontken en sy opstanding bevraagteken.
 9. Die leer oor die wederkoms van Jesus word bevraagteken.
 10. Die ewige lewe en ewige verderf word as onsin afgemaak en die uniekheid van die Bybel ontken.

In hierdie lig gesien, wonder ’n mens wat van die Bybel oorbly?  Enigiets van waarde?

Beteken dit dat die dwaalgeeste die Bybel verwerp?   Nee, hulle sê net dat die Bybel anders verstaan moet word as in die verlede.   Dit wat vir mense ten tye van die skrywe van die Bybel ’n sekere betekenis gehad het, beteken vandag waarskynlik iets anders.  Dit kom daarop neer dat die Bybel her-interpreteer moet word.  Dit moet deur die bril van die moderne mens gelees word en kan die Bybel selfs vandag iets sê wat dit nooit in die verlede gesê het nie!   Die Bybel moet hervertolk word om by die moderne mens met sy humanistiese opvattings aan te pas.

Tragies genoeg sien dwaalleraars dit as ’n verheldering van die Skrif terwyl dit in werklikheid ’n verduistering daarvan is.    Die ware betekenis van ’n teks raak verlore raak as die mens net sien wat hy wil sien en nie wat God vir hom wil sê nie.

Neem homoseksualisme as voorbeeld.   Hoe kan iets wat in die verlede in die oë van God ’n gruwel was, nou skielik aanvaarbaar wees?  Wie met so ’n teologie besig is, werk met die begrip van ’n veranderende God, iets wat ten hemel skreeu!   Wie aan Bybelse waarhede torring, kom op losse skroewe te staan.

Die gevolg van hierdie teologiese rewolusie aan die suidpunt van Afrika is dat Suid-Afrika in ’n morele moeras beland het.    Die mens wil sy eie God wees en self besluit wat reg en wat verkeerd is.   Van objektiewe, bindende voorwaardes soos in die Bybel vervat is, wil hy niks weet nie.   Hy sal self besluit wat reg of verkeerd is en hoe hy die Skrif wil verstaan.  Hy wil ’n god maak soos hy Hom wil hê.   Dieselfde ding het met Israel tydens die maak van die goue kalf gebeur – ’n god na hulle smaak.

Geen wonder dat Christenskap ná die 1994 bewind-prysgawe by baie mense in onguns verval het nie.  Dit verkeer sedertdien op dieselfde voet met die heiden godsdienste.    Die morele lugleegte wat dit laat ontstaan het, is deur allerlei booshede gevul waaronder ons daagliks steier.

Misdaad vier hoogty, geweld neem toe, vrouens en kinders word daagliks verkrag en vermoor.    Mense leef in vrees vir hul lewens, selfs in hul eie huise.   VIGS rig verwoesting aan, barbaarse optrede het gangbaar geword, dwelmverslawing neem epidemiese afmetinge aan.  Politici plunder die staatskas, korrupsie is aan die orde van die dag, selfverryking het mode geword en verantwoordelikheid het verdwyn.   Gesonde werksetiek het skaars geword en  werkloosheid neem toe.   Die landsadministrasie gaan sienderoë agteruit en onderwys het ’n laagtepunt bereik.  En die ergste van alles is dat ’n geslag van jongmense besig is om sonder kennis van die Bybel groot te word!

Die Bybel is nie net die kerk se fondament nie, maar ook die morele kompas van die samelewing.   As teoloë hierdie kompas se korrektheid bevraagteken, raak die kerk se profetiese stem onvermydelik stil.   Waarheen gaan die land? En in watter rigting vaar ons?   Is ons soos ’n skip sonder rigting?

Die agteruitgang in die meeste Suid-Afrikaanse kerke hou verband met die liberalisering van die Gereformeerde teologie.  Dieselfde ding het ook in Europa gebeur.  Vandag het die Gereformeerde kerke daar geen gesag nie.

’n Kerk se gesag hang van sy verbondenheid aan die Skrif af.  As sy vertroue in die Bybel verloor, verloor sy haar gesag.   Kerke is nie veronderstel om lidmate se vertroue in die Bybel te ondermyn nie.   Sulke kerke doen die Satan se werk vir hom: “Is dit ook so dat God gesê het ….Julle sal gewis nie sterwe nie…” (Gen.3:1,4).

Laat ons egter positief wees.   Alles is nie verlore nie.  Toe Elia by geleentheid by God kla dat hy die enigste een in Israel is wat nie die knie voor Baäl buig nie, bemoedig God hom dat daar 7000 is wat nie die knie voor Baäl buig nie.  Talle volksgenote volhard in die geloof.  God gebruik hulle om die waarheid van die Woord uit te dra en mense se lewens geestelik te verryk.   Mense kom toenemend tot ’n herontdekking van die waarheid van die Woord.  Dis die rigsnoer van ons volk se terugkeer na God.

Ons staan op die drumpel van ’n groot hervorming.   God het dit ook vir Siener van Rensburg laat sien.   Hierdie hervorming moet soos in Juda, by die huis van God begin.   Die Woord van God moet weer die rigsnoer vir die kerk en die samelewing wees.  Daarin is die volmaakte beginsels van God vir die kerke en samelewing vervat.  En met die Woord in die hand, sal die Boerevolk moet begin skoonmaak.

“….Luister na my, Leviete!  Heilig julle nou en heilig die huis van die HERE, die God van julle vaders en bring die onreinheid uit die heiligdom uit .  En die priesters het binne-in die huis van die Here ingegaan om dit te reinig en al die onreinheid wat hulle in die tempel van die HERE gevind het, uitgebring ….”

Laat ons baie ernstig bid vir nuwe leiers wat soos die Leviete van ouds die tempel sal reinig deur alles wat onheilig is, uit te dra. Daarna sal die volk gesond word!

Amen!

U soek na?

 •  BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland het so dikwels navrae ontvang van lesers wat 'n behoefte aan die Bybel het, spesifiek die 1933/53-uitgawe. Soms het van ons ander lesers in hul behoefte kon voorsien wanneer ons navraag gedoen het.

  Nou is Gelofteland dankbaar om aan al ons lesers daardie Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

  ___________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  _________

  HOU VAKANSIE IN MOSSELBAAI !

  Baie netjiese vakansie-akkommodasie in Fraai Uitsig, Kleinbrakrivier, Mosselbaai Munisipaliteit. Twee kilometer vanaf Kleinbrak en Tergniet se swemstrande en ongeveer 10 kilometer vanaf Hartenbosch. Pick n Pay binne loopafstand.
  Kliek hier vir volledige inligting en foto's: OPSOEK NA BEHUISING VIR VAKANSIE?
   
  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________
   
  SKAARS BOEKE TE KOOP
  C J LANGENHOVEN 16 VOLUMES
  FAK-SANGBUNDEL 1 VOLUME
  Hierdie 16 volume Langenhoven-stel is 'n goedopgepaste kosbare versamelstuk. Dit beslaan die volledige inhoud van Langenhoven se bundels soos Sonde met die Bure; Loeloeraai; Herrie op die ou Tremspoor; Doppers en Filistyne; en al die kosbare stories uit die pen van Langenhoven.
  Die FAK-sangbundel is ook in goeie toestand en kan saam of apart van die Langenhovenstel gekoop word.
  Eienaar moet na 'n kleiner woonplek verhuis en vra 'n redelike aanbod vir sy boeke.
  Die aanbevole waardasieprys vir die Langenhovenstel is R1600.00; en vir die FAK R100.00
  Koerierkoste sal bykomend wees.
  Kontak

  Chris Carstens

  Sel no 082 954 3383

  Epos adres

  chris.carstens

  @vodamail.co.za

  ___________
  DIGBUNDELS:
    'n Versameling van 4 elektroniese bundels - 226 gedigte @R350.00:  
  Vir alle navrae  skryf aan 
  Amanda
  @waterstrome.co.za
  Uittreksel uit:
  'n Nasie in Pyn:
  ...Saam sal die hele wêreld vir hulle bid.
  Saam sal ons met pyn in ons harte sit.
  Mag hulle berus in u wil
  Mag hulle voor U verstil.
  _________
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  'n Boek getiteld DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK - Christen Teokratiese Separatisme, uit die pen van ds AE van den Berg, het  in gedrukte vorm verskyn. 
  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.  
  DIE
  VOLMAAKTE REPUBLIEK - Christen Teokratiese Separatisme, bring helder perspektief oor rasseverskille en die natuurlike skeiding van rasse wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte aan geestelike transformasie wat landsburgers van denkrigting sal laat verander en van al die sogenaamde polities-korrekte onregte en gewaande vryheid waarmee hulle belas word, sal bevry.
  Lesers word aangemoedig om hulle daadwerklik vir 'n Christen-teokrasie in 'n volmaakte republiek te beywer deur sinvolle besluite te neem in die lig van God se Woord, en onophoudelik te bid dat dit spoedig hier aan die suidpunt van Afrika verwesenlik word. Politiek is 'n saak van erns en harde werk waardeur wet en orde gehandhaaf word en durf nie in eerlose hande gelaat word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel, iets wat op staatkundige gebied slegs in 'n Christen-teokratiese bestel tot sy reg sal kom.

   

  U kan hierdie boek bestel by
  ds AE van den Berg
  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com
  Prys: R50-00

   
 • BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  ('n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 'n Nuwe Trek (Exclusive Books) Prys: ZAR180

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is by http://tinyurl.com/lx9vrs8

  ... en loot.co.za dit verkoop teen R169 http://tinyurl.com/l26h6jl

  ... kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD


  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  JULIE 2013

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. 

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2 NOU BESKIKBAAR

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.
  of skakel hom by
  074 967 5187


  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 • Kliek op DIE CHARISMATIESE GEVAAR om meer oor hierdie boek te wete te kom Lees verder...  
 • FILM OOR DR HF VERWOERD

  Kyk by hierdie skakel http://youtu.be/TcO3zPF8998

    na die kort film oor dr HF Verwoerd.   
  Dit kan ook direk bestel word by Riaan: +27823712682 of by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
   

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

 

'N BIETJIE LANGENHOVEN:

Ek sê nie al die suur mense is Fariseërs nie, maar naastenby al die Fariseërs is suur. In alle geval, solank hulle onthou om Fariseërs te wees. Want dis ook 'n inspanning.
Verbeel jou 'n wêreld sonder 'n skaterlag, sonder eens 'n glimlag. 'n Hemel op aarde, sal die Fariseër sê. Uit so 'n hemel sou ek wou wegloop hel toe.

Die man wat ek na soek, is nie dié wat die minste foute maak nie, maar dié wat die meeste foute régmaak.

Slaap laat solank as jy jou eie baas is en daar sal 'n tyd kom wanneer 'n 'n baas jou sal laat vroeg opstaan.

Ontydige vlyt is die merk van die luiaard. Dis sy verskoning vir ontydige rus.

Ons reken ons geluk vir ons loon en ons straf vir ons ongeluk.

Welvaart is die  dogter van matigheid en die moeder van weelde.

My swaarste pad trap ek self vir my plat, en die swaarste is die wat my voete nooit vat.

Daar is geen kuns by sukkel en geen sukkel by kuns.

Die boer wat nie saai nie sal nie misoeste kry nie, maar hy sal geen goeie ook kry nie.

Het die daeraad lief en die dag sal jóu liefhê.

'n Man wat werklik oor homself baas is, is nooit die kneg van 'n ander nie.

Dis die flukse perd wat flou word. Meer moeite as wat die vlytige het vir sy loon, het die luiaard verniet.

Op die ou end werk die vlytige man vir homself, die luiaard vir 'n ander.

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Kla net oor jou kooi as dit 'n ander is wat dit vir jou opgemaak het.

Hoe korter jy jou kuier maak, hoe gouer sal jy weer genooi word.

Om my naaste lief te hê is vir my 'n sware gebod. Met die mense daargunter kry ek dit nog op 'n manier reg.

Jy sê "ja" waar jy moes "nee" gesêhet omdat jy die ander nie wil aanstoot gee nie. Maar eken hoe het hy jou aanstoot gegee met sy versoek!

Aan 'n nuwe wa kan jy sien of dit 'n goeie skilder was; aan 'n oue of dit goeie wamaker was.

Trek liewer vir jou vriend jou broek uit as om vir hom vir 'n baadjie borg te staan. Anders loop julle naderhand albei nakend.

Die vriendskap wat jy moet koop is 'n duur artikel. Jy sal nie weer jou prys kry as jy dit van die hand wil sit nie.

Moenie vriendskap en besigheid meng nie – jy bederf albei.

'n Man wat nie vyande het nie deug nie vir 'n vriend nie.

Maak jou vriendelikheid goedkoop en hou jou vriendskap duur.

Moenie jou vriend vergeet nie; dit sal hom seermaak. Maak jou vyand daarmee seer.

'n Skare is 'n versameling van eensames.

Stuur die luiaard na die miere, en as hy nie te lui is om te gaan nie sal hy te lui wees om weer terug te kom.

Dis net so moeilik om maklikheid in die ou wêreld te kry as wat dit maklik is om moeilikheid te kry.

Waardeer die werk van jou vrou. Jy kan nie op die aarde 'n ander kneg kry vir dieselfde diens en dieselfde prys nie.

Met spaarsaamheid sal jy uit die kleinste inkomste iets oorhou; met verkwistery sal die grootste vir jou te min wees.

Besorg jou eie boodskap en reken die moeite teen dit wat die misverstand jou sou gekos het.

Het die ryk man nodig om so suinig te wees? Maar hy is nie 'n ryk man wat suinig geword het nie; hy is 'n suinige man wat ryk geword het.

Help jou swakke mededinger op die bene bly.  As hy tot niet gaan, kom daar dalk 'n sterke in sy plek.

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES (7)

(Lees die reeks by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

 • Die adderbyt van naberou is verskriklik (Naberou is ontstellend.)
 • Hy het hom in 'n addergebroedesel begewe (Hy was tussen 'n groep nydige, aanvallende mense.)
 • Sy het hom adieu toegeroep (Sy het vaarwel gesê.)
 • 'n Adres van adhesie is 'n geskrif waarin instemming betuig word met 'n versoek.
 • Jy is nou by die verkeerde adres (Jy soek die oorsaak van die kwaad by die verkeerde persoon.)
 • Dit was advokatery (Dit was regskundige uitoorlêery.)
 • Hy sal die werk weer afbroddel. (Hy sal knoeiwerk of slordige werk verrig.)
 • Sy wil elke takie afbrom (Sy kla die hele tyd terwyl sy werk.)
 • Jy kan nou maar afdans (Jy kan nou maar skoert.)
 • Moet hom nie op sy verdienste afdwing nie (Moet hom nie verkleineer nie.)
 • Die ou werkie draf ek gou af (Ek sal dit sommer gou afhandel.)
 • Hulle wil die rusie afdrink (Hulle wil vrede maak.)
 • Sy het soms baie affêrinkies (Sy is dikwels vol nukke en nonsens.)
 • Hy sal wel weer geld van haar affutsel (Hy sal dit op 'n oneerlike manier van haar kry.)
 • Daar kan niks van afgaan nie (Dit kan nie ontken word nie.)
 • Hy sal 'n afgehekste loesing kry ('n deeglike pak slae.)
 • Sy is 'n afgelekte meisie (Sy het al baie kêrels gehad.)
 • Jy lyk so afgesak (Jy lyk baie moeg.)
 • Hy het afgetop gelyk (Hy het verleë gelyk.)
 • As jy iets van hom wil hê sal jy dit moet afgoël (Hy is so suinig!)
 • So 'n afhaler is onnodig ('n Onnodige belediging.)
 • As dit afhang moet ons dit maar opbind (Skertsend wanneer iemand gedurig begin met "Dit hang af..."
 • Na elke partytjie is hy babalaas ( dan ly hy aan die gevolge van te veel alkohol).
 • Daar was 'n Babelse gegons van stemme (Almal het gelyktydig gepraat).
 • Dit was 'n Babelse verwarring (Dit was baie deurmekaar).
 • Hy sal weer mooi broodjies kom bak (Hy sal kom vlei en mooipraat om sy doel te bereik),
 • Hulle eet nie uit een bak nie (Hulle is nie vriende nie).
 • Sy het hom 'n bak gewys (Sy het hom onvriendelik tereggewys).
 • Gou by die bak maar lui by die vak (Hy is eerste daar waar iets te ete is maar traag as hy moet werk).
 • Hy maak sy hande bak (Hy kom bedel iets).
 • Ons moes bak staan (Ons moes hard werk).
 • Dit was sommer 'n bakerpraatjie (Dit was 'n skinderstorie).
 • Jerusalem is die bakermat van die Christelike Kerk ( Dis waar dit begin het. 'n Bakermat was 'n mandjie waarin die baker – die vrou wat 'n pasgebore baba versorg het – die kindjie op haar skoot voor die vuur versorg het).

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 2003 gaste aanlyn