Nuutste bydraes

GEDAGTES VIR ELKE DAG

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

God loop nie soos ’n stootskraper oor mense wat nie in hul spoor trap nie.   In sy liefde om sondaars van ’n ewige dood te red, staan Hy selfs terug soos eeue later weer gebeur het toe Hy weereens teruggestaan het sodat Jesus mens kon word, nie net om verwerp nie maar ook gekruisig te word.

OP SOEK NA DIE WARE KERK?

Ds Andrè van den Berg

Inleiding

Jongmense wat in konserwatiewe kerke grootword en later lidmate word, wonder soms of dit die regte kerk is. Moet hulle in die kerk van hulle ouers bly of miskien tog van kerkverband verander? Wie erns met die Woord van God maak en die waarheid liefhet, moenie vra by watter kerk hy moet aansluit nie, maar eerder watter een die ware kerk is en daarby aansluit. Die klem val op die navolg van die waarheid en veragting van die leuen al het dit ʼn godsdienstige baadjie aan.

Die ware kerk bestaan eeue lank tussen al die sektes en valse kerke wat leuens verkondig. Laasgenoemdes mislei die kerklike wêreld sodat baie mense al kerke verlaat het op soek na God! Die Bybel waarsku dat die waarheid aan die einde van die tyd ernstig versaak en mense mislei gaan word. Om die ware kerk in hierdie tyd te wil vind, sal ʼn liefde vir die waarheid en deeglike Bybelkennis onontbeerlik wees.

1.   Wêreldwyd

Die ware kerk is sedert die begin van die Christendom af daar en sal tot die einde daar wees. “ ... en op hierdie rots sal Ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie” (Mt.16:18).En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld” (Mt.28:20).

Die ware kerk staan egter nie net onder een naam bekend nie, maar het verskeie. Nogtans vorm dit ʼn onsigbare, geestelike eenheid te midde van die groot verskeidenheid. Die valse kerk aanvaar dit nie en poog al jare lank om hierdie eenheid sigbaar te dwing. Die Belhar-Belydenis is so ʼn voorbeeld.

Die Bybel leer dat die ware kerk uit ʼn verskeidenheidvan mense bestaan wat met ʼn geestelike (onsigbare) band verbind is. Ek het nog ander skape wat nie aan hierdie stal behoort nie. Ek moet hulle ook lei, en hulle sal na my stem luister, en dit sal wees een kudde, een herder” (Joh.10:16).

 

2.   Maak onderskeid

Gelowiges wat hul by die ware kerk voeg, het ʼn duidelike onderskeid tussen die ware en valse kerkgemaak. Die valse kerk minag sekere Skrifwaarhede, ontsondig gruwels en mislei mense met hul oppervlakkige vertoon. Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie; want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word” (1 Kor.2:14).

Om die ware kerk te vind, moet daar gevolglik tussen waarheid en leuen onderskei word.  Gelowiges moes al dikwels onder moeilike omstandighede die leuen ontbloot ten einde die waarheid te verdedig. Jeremia is ʼn sprekende voorbeeld hiervan wat met die ontsporing in sy eie kerk gebots het.

So sê die HERE van die leërskare: Luister nie na die woorde van die profete wat vir julle profeteer nie; hulle vervul julle met ydele verwagtinge; gesigte uit hul eie hart verkondig hulle, nie uit die mond van die HERE nie. Hulle sê gedurig aan my veragters: Die HERE het gespreek: Julle sal vrede hê; en aan elkeen wat wandel in die verharding van sy hart, sê hulle: Geen onheil sal oor julle kom nie. Ek het die profete nie gestuur nie, tog het hulle geloop; Ek het nie met hulle gespreek nie, tog het hulle geprofeteer” (Jer.23:16,17,21).

Jesus waarsku ‘n paar eeue later: Maar pas op vir die valse profete wat in skaapsklere na julle kom en van binne roofsugtige wolwe is” (Mt.7:15).

Paulus waarsku dat valse leraars gemeentes gaan besoek en hulself as gesante God sal voordoen:

“Want sulke mense is valse apostels, bedrieglike arbeiders wat hulleself verander in apostels van Christus. En geen wonder nie! Want die Satan self verander hom in ’n engel van die lig. Dit is dus niks besonders wanneer sy dienaars hulle ook voordoen as dienaars van geregtigheid nie. Maar hulle einde sal wees volgens hulle werke” (2 Kor.11:13-15).

3.   Verwarring

Alle leuendienaars glo dat hulle God ʼn guns doen deur die waarheid teen te staan en gelowiges aan die pen te laat ry. Jesus waarsku: “Hierdie dinge het Ek vir julle gesê, sodat julle nie mag struikel nie. Hulle sal julle uit die sinagoges ban. Ja, daar kom ’n uur dat elkeen wat julle om die lewe bring, sal dink dat hy ’n diens aan God bewys” (Joh.16:1,2).

Valse profete besef nie altyd wat hulle doen nie. Hulle kan soos Paulus voor sy bekering daarvan oortuig wees dat hulle die regte ding doen en God se guns verdien.   Desondanks is hulle nie God se dienaars nie, maar eerder dié van die Satan, God se teenstander!

4.   Misleiding

Mense word maklik deur die emosionele prediking van vurige ekstroverte asook indrukwekkende godsdienstige dade beïndruk.Dis alles ʼn set van die Satan. Daarom waarsku Jesus:

Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Baie sal in daardie dag vir My sê: Here, Here, het ons nie in u Naam geprofeteer en in u Naam duiwels uitgedrywe en in u Naam baie kragte gedoen nie? En dan sal Ek aan hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk” (Mt.7:21-23).

Jesus is die goeie Herder (Joh.10). ʼn Goeie herder verlaat nie sy kudde nie. Valse herders wel. Petrus praat op Pinksterdag baie ernstig met sy volksgenote: “...Laat julle red uit hierdie verkeerde geslag” (Hand.2:40). Dis die taal van ʼn gelowige wat hom nie laat mislei het nie en ʼn baie duidelike onderskeid tussen die ware en valse kerkgemaak het!

5.   Kenmerke van die ware kerk

Valse kerke vertoon nie almal dieselfde kenmerke vertoon nie. Gevolglik is dit nie so maklik om die ware kerk in ʼn wêreld vol kerkvervalsings te vind nie. Let op die drie kenmerke van die ware kerk.

 1. Suiwer Skrifprediking

Die ware kerk preek die Woord van God suiwer. Gelowiges hoor die stem van die Christus, die Herder,baie duidelik. “Hulle sal ’n vreemde nooit volg nie, maar van hom wegvlug, omdat hulle die stem van die vreemdes nie ken nie” (Joh.10:5). Suiwer Skrifverkondiging is al manier waarop skape die stem van die goeie Herder herken.

Die doel van prediking is om die geloof aan die hand van die Bybel te voed en te versterk. As die voedsel giftig is, sal dit ook die skape vergiftig. As dit te min geestelike kilojoules het, sal die skape ondervoed wees en doodgaan.

 1. Suiwere sakramentbediening

Suiwere sakramentbediening is ʼn tweede kenmerk van die ware kerk en nie van die eerste een te skei nie. As Skrifverkondiging nie suiwer geskied nie, vind dit ook sy weg na die sakramente. Die sg. inseën van kindertjies i.p.v. die kleindoop en die toelating van kinders tot die Nagmaal voor aanneming, getuig van ʼn gebrek aan Skrifkennis en gevolglike ontsporing.

 1. Die toepassing van die kerklike tug

Die suiwere toepassing van die kerklike tug is die derde kenmerk van die ware kerk. Dis daar om ergerlike sondes in liefde te straf sodat oortreders tot bekering kan kom. By suiwer prediking gaan dit oor die hoorbare Woord, by suiwere sakramentbediening oor die sigbare Woord en by die kerklike tug oor die voelbare Woord.

6.   Die regte oordeel

Om ʼn kerk as vals te veroordeel is nie sondermeer sonde nie. Solank as wat dit net waar is. Jesus het nie geskroom om die valse profete van sy tyd aan te spreek en van hulle as ʼn sinagoge van die Satan te praat nie.

Die duidelikste kenmerk van die valse kerk is dat dit die stem van God nie laat hoor nie. Daarbenewens ontheilig dit die sakramente en staan diegene wat die waarheid verkondig teen. Dit gaan oor die vraag: Wie is die hoof van die kerk? As dit nie Christus is nie, is dit soos die Roomse kerk met haar pous as die hoof, ʼn vals kerk.

Christus voer sy gesag deur sy Woord en Gees in die kerk. Hy maak sy Woord deur die kerk herkenbaar.   Wie daarvoor buig, ken die stem van die goeie Herder en weet vir seker dat hy lid van die ware kudde (kerk) is.

Gelowiges kan slegs deur Woordstudie tussen die ware en valse kerk onderskei. God vestig sy koningskap op 'n besondere manier in die ware kerk. Daarom moet gelowiges diegene wat op die naam kerkaanspraak maakondersoek en op die proef stel of hulle volgens die Woord waarlik kerk is. Dit maak gelowiges nie altyd baie gewild nie.

Die wêreldwye gees van valse verdraagsaamheid, haat waarheidsoekers. Hulle veroordeel Bybels geregverdigde kritiek as liefdeloos en in stryd met die skyn-evangelie van menseregte. Die Skrif praat anders: Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid” (2 Tim.3:16).

7.   Kenmerke van die valse kerk

Die konings van die aarde staan gereed, en die vorste hou saam raad teen die HERE en teen sy Gesalfde en sê: Laat ons hulle bande stukkend ruk en hulle toue van ons afwerp” (Ps.2:2,3).

 1. Gesagskrisis

Die valse kerk verleen aan menslike insettinge dieselfde gesag as die Bybel. Die Roomse Kerk se tradisie en konsilie-uitsprake wat op lidmate se gewetens afgedwing word, is ʼn voorbeeld hiervan en teenvoeter vir die ware kerk.  

Hierdie tendens word egter nie net in Roomse geledere gevind nie, maar ook in Gereformeerde kerkkringe waargeneem waar ontspoorde teoloë allerlei redenasies aanvoer om menslike bronne op gelyke voet met die Skrif te plaas.   Dis alles die gevolg van ʼn ekumeniese geheul met die Roomse Kerk.

Teoloë verdraai Bybelse waarhede sonder enige vrees dat die kerk met leertug teen hulle sal optree. Van hulle is al selfs met akademies-literêre toekennings vereer. Dis sprekend van die valse wat aan eie verklarings en geskrifte meer gesag as aan die Bybel toeken.

 1. Sakramente

Verder skaad die valse kerk die Christendom deur die sakramente nie te bedien soos wat Christus die kerk beveel het nie. Hy het die kerk opdrag gegee om gelowiges in die Naam van die Drie-enige God te doop en die Nagmaal te onderhou. Daaraan mag nie verander word nie. Die Roomse Kerk het sewe sakramente.

 1.  Tug

Die derde mistasting is die korrupte wyse waarop die valse kerk die kerklike tug toepas. Toe Luther die dwaalleer van die Roomse Kerk blootgelê het, is sy boeke verban en hy voëlvry verklaar. Die Roomse Kerk het nie die Christelike dissipline soos Christus en sy apostels dit beveel het, uitgevoer nie, maar eerder 'n ongeëwenaarde skrikbewind vir eiebehoud gevoer. Despote wat mag oor onderdane verkry, raak altyd van hul teenstanders ontslae!

'n Kerk wat die gewetens van lidmate met ʼn ysterhand aan haar eie instellings bind, kan nooit die ware kerk wees nie.   Dan gebeur dit so maklik dat sonde nie meer aangespreek word nie, maar toenemend verdra en selfs goedgepraat word. Die gevolg is dat kerklike dissipline verslap en die kerk wêreldgelykvormig word. Lidmate wat die lewenskultuur van die wêreld betree, word deur die stroom van afvalligheid meegesleur en ʼn vermaaklikheidskultuur in die kerk gevestig.

8.   Vermaak 

Dis altyd lekker om na ʼn sirkus te gaan. Kunstenaars vermaak die gehoor en almal wat daar uitstap, voel beter as toe hulle ingekom het. Mense vergeet vir ʼn kort tydjie van hul probleme.

Wêreldse kerke verskil nie veel hiervan nie. Vurige ekstroverte vermaak net hul gehoor van kansels af. Sommige vertel mooi stories wat mense tydelik van hul probleme laat vergeet. Ander sing weer mooi of gebruik sielkundige metodes om mense emosioneel op te jaag. Sommige is selfs grappig en laat mense lag. Spesiale klank en aanbiedingstegnieke dra tot die vertoning by. Desondanks bly die doelwit dieselfde as in sirkusse – om mense te laat ontspan en goed oor hulself te laat voel. So ʼn tydelike ontvlugting van die werklikheid van die lewe laat mense weer die lewe in die oë kyk.

Maar dis nie wat God van ʼn kerk verwag nie! Vir die eerste Christene het dit om kennis van die Woord van God en ʼn opregte omgee vir mekaar gegaan. Daar was geen vermaaklikheidselement teenwoordig nie, veral nie in die prediking nie. Gelowiges is aangemoedig om by hul gemeente betrokke te raak en hul geloof prakties te beoefen.

Kerkbywoning was geen werklikheidsontvlugting nie. Die wêreld moes baie duidelik sien dat gelowiges gekom het om te dien en nie om gedien te word nie. “Reine en onbesmette godsdiens voor God en die Vader is dít: om wese en weduwees in hulle verdrukking te besoek en jou vlekkeloos te bewaar van die wêreld” (Jak.1:27).

Gelowiges gaan nie kerktoe om eendag in die hemel te kom nie. Niemand bou daardeur ewigheidskrediete op nie. Die wêreld het egter ʼn nood aan gelowiges wat die waarheid liefhet en met hul lewens Christus verheerlik. Daarom streef die ware kerk daarna om mekaar te dien en Jesus te verheerlik en nie om ʼn sirkusatmosfeer te skep om mense te trek nie.

 

9.   Waar is die ware kerk? 

In die 12 Artikels word bely dat die ware kerk algemeen en dus wêreldwyd versprei is. God het in sy ewige raadsplan bestem dat hierdie ware kerk onder alle volke tale en nasies sal voorkom:

“...deurdat Hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het na sy welbehae wat Hy in Homself voorgeneem het, om die volheid van die tye te reël, met die doel om alle dinge wat in die hemele sowel as wat op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig” (Efes.1:9,10).

Daarom het die ware kerk geen grense nie en mag geen kerk as die enigste ware kerk voorgehou word nie. Daar kan wel met groot oortuiging gesê word dat die Afrikaanse Protestantse Kerk deel van die ware kerk is, maar nooit die enigste ware kerk nie. Daar is ook uitverkorenes in ander kerkverbande. Hulle staan egter onder ʼn heilige verpligting om op grond van die Woord baie seker te maak dat die kerk waarin hulle is, wel aan die kenmerke van die ware kerk voldoen.

Gelowiges mag hul selfs vir tyd en wyl in ʼn valse kerk bevind. Dit moet baie gou verlaat word want godsdiens as sulks red niemand nie. Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is” (Mt.7:21).

Daarom moet gelowiges ondersoek instel of die kerk waaraan hulle behoort wel die wil van die Vader in die hemel doen! Is hierdie kerk lief vir die waarheid?   Is die Bybel haar enigste gesagsbron?

Wat staan gelowiges te doen as hulle kerk dwaalleer begin verkondig? Onthou dat daar geen kerk op aarde sonder vlek of rimpel is nie. Geen kerk bestaan net uit gelowiges nie. Omdat kerke uit sondaars bestaan, kom daar van tyd tot tyd onsuiwerhede voor. Dit moet soos onkruid gedurig uitgespit word.

Afwyking en algehele verwording is egter twee dinge. Verwording vind plaas as ʼn kerk openlik vir sonde kant kies en dit deel van sy beleid maak. Dit gebeur wanneer ʼn kerk nie oor die suiwere prediking van die Woord waak nie en aan sy ampsdraers en lidmate vrye teuels gee om na hartelus op te tree.   In so ʼn geval durf ʼn gelowige nie langer lidmaat daarvan wees nie en moet sy lidmaatskap onverwyld opsê.

Om die ware kerk te vind, verg ʼn deeglike studie van die Woord. Wie dit nalaat, word maklik mislei om die optrede van die valse kerk aanvaarbaar te vind.   Die Gees van God lei gelowiges wat hul in Skrifstudie verdiep, altyd na die ware kerk. Die Gees en die Woord is uiteraard onlosmaaklik aanmekaar verbind. Daarom gaan diepgaande Woordstudie altyd met die werking van die rigtinggewende Gees gepaard. En die Gees sal gelowiges by die gemeente voeg waar Hy hulle wil hê.

Slot

Die ware kerk maak nie vrede met sonde nie, maar beveg dit. Daarvoor is die suiwere toepassing van die kerklike tug onontbeerlik. ʼn Kerk wat sondes met rus laat, is ʼn valse kerk. Die ware kerk haat sonde en beveg dit ook in eie geledere. Wie sonde in gemeentegeledere bemerk, moenie met die eerste en beste geleentheid weer na ʼn ander kerk vertrek nie. Die behoud van die ware kerk lê juis in gelowiges se voortdurende stryd teen sondes en onderlinge vermaning.   Niemand is tot die engelestand verhef nie. Daar sal altyd sonde wees. Dit mag net nooit met rus gelaat word nie!


U soek na?

 •  BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland het so dikwels navrae ontvang van lesers wat 'n behoefte aan die Bybel het, spesifiek die 1933/53-uitgawe. Soms het van ons ander lesers in hul behoefte kon voorsien wanneer ons navraag gedoen het.

  Nou is Gelofteland dankbaar om aan al ons lesers daardie Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

  ___________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  _________

  HOU VAKANSIE IN MOSSELBAAI !

  Baie netjiese vakansie-akkommodasie in Fraai Uitsig, Kleinbrakrivier, Mosselbaai Munisipaliteit. Twee kilometer vanaf Kleinbrak en Tergniet se swemstrande en ongeveer 10 kilometer vanaf Hartenbosch. Pick n Pay binne loopafstand.
  Kliek hier vir volledige inligting en foto's: OPSOEK NA BEHUISING VIR VAKANSIE?
   
  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________
   
  SKAARS BOEKE TE KOOP
  C J LANGENHOVEN 16 VOLUMES
  FAK-SANGBUNDEL 1 VOLUME
  Hierdie 16 volume Langenhoven-stel is 'n goedopgepaste kosbare versamelstuk. Dit beslaan die volledige inhoud van Langenhoven se bundels soos Sonde met die Bure; Loeloeraai; Herrie op die ou Tremspoor; Doppers en Filistyne; en al die kosbare stories uit die pen van Langenhoven.
  Die FAK-sangbundel is ook in goeie toestand en kan saam of apart van die Langenhovenstel gekoop word.
  Eienaar moet na 'n kleiner woonplek verhuis en vra 'n redelike aanbod vir sy boeke.
  Die aanbevole waardasieprys vir die Langenhovenstel is R1600.00; en vir die FAK R100.00
  Koerierkoste sal bykomend wees.
  Kontak

  Chris Carstens

  Sel no 082 954 3383

  Epos adres

  chris.carstens

  @vodamail.co.za

  ___________
  DIGBUNDELS:
    'n Versameling van 4 elektroniese bundels - 226 gedigte @R350.00:  
  Vir alle navrae  skryf aan 
  Amanda
  @waterstrome.co.za
  Uittreksel uit:
  'n Nasie in Pyn:
  ...Saam sal die hele wêreld vir hulle bid.
  Saam sal ons met pyn in ons harte sit.
  Mag hulle berus in u wil
  Mag hulle voor U verstil.
  _________
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  'n Boek getiteld DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK - Christen Teokratiese Separatisme, uit die pen van ds AE van den Berg, het  in gedrukte vorm verskyn. 
  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.  
  DIE
  VOLMAAKTE REPUBLIEK - Christen Teokratiese Separatisme, bring helder perspektief oor rasseverskille en die natuurlike skeiding van rasse wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte aan geestelike transformasie wat landsburgers van denkrigting sal laat verander en van al die sogenaamde polities-korrekte onregte en gewaande vryheid waarmee hulle belas word, sal bevry.
  Lesers word aangemoedig om hulle daadwerklik vir 'n Christen-teokrasie in 'n volmaakte republiek te beywer deur sinvolle besluite te neem in die lig van God se Woord, en onophoudelik te bid dat dit spoedig hier aan die suidpunt van Afrika verwesenlik word. Politiek is 'n saak van erns en harde werk waardeur wet en orde gehandhaaf word en durf nie in eerlose hande gelaat word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel, iets wat op staatkundige gebied slegs in 'n Christen-teokratiese bestel tot sy reg sal kom.

   

  U kan hierdie boek bestel by
  ds AE van den Berg
  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com
  Prys: R50-00

   
 • BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  ('n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 'n Nuwe Trek (Exclusive Books) Prys: ZAR180

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is by http://tinyurl.com/lx9vrs8

  ... en loot.co.za dit verkoop teen R169 http://tinyurl.com/l26h6jl

  ... kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD


  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  JULIE 2013

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. 

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2 NOU BESKIKBAAR

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.
  of skakel hom by
  074 967 5187


  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 • Kliek op DIE CHARISMATIESE GEVAAR om meer oor hierdie boek te wete te kom Lees verder...  
 • FILM OOR DR HF VERWOERD

  Kyk by hierdie skakel http://youtu.be/TcO3zPF8998

    na die kort film oor dr HF Verwoerd.   
  Dit kan ook direk bestel word by Riaan: +27823712682 of by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
   

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

 

'N BIETJIE LANGENHOVEN:

Ek sê nie al die suur mense is Fariseërs nie, maar naastenby al die Fariseërs is suur. In alle geval, solank hulle onthou om Fariseërs te wees. Want dis ook 'n inspanning.
Verbeel jou 'n wêreld sonder 'n skaterlag, sonder eens 'n glimlag. 'n Hemel op aarde, sal die Fariseër sê. Uit so 'n hemel sou ek wou wegloop hel toe.

Die man wat ek na soek, is nie dié wat die minste foute maak nie, maar dié wat die meeste foute régmaak.

Slaap laat solank as jy jou eie baas is en daar sal 'n tyd kom wanneer 'n 'n baas jou sal laat vroeg opstaan.

Ontydige vlyt is die merk van die luiaard. Dis sy verskoning vir ontydige rus.

Ons reken ons geluk vir ons loon en ons straf vir ons ongeluk.

Welvaart is die  dogter van matigheid en die moeder van weelde.

My swaarste pad trap ek self vir my plat, en die swaarste is die wat my voete nooit vat.

Daar is geen kuns by sukkel en geen sukkel by kuns.

Die boer wat nie saai nie sal nie misoeste kry nie, maar hy sal geen goeie ook kry nie.

Het die daeraad lief en die dag sal jóu liefhê.

'n Man wat werklik oor homself baas is, is nooit die kneg van 'n ander nie.

Dis die flukse perd wat flou word. Meer moeite as wat die vlytige het vir sy loon, het die luiaard verniet.

Op die ou end werk die vlytige man vir homself, die luiaard vir 'n ander.

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Kla net oor jou kooi as dit 'n ander is wat dit vir jou opgemaak het.

Hoe korter jy jou kuier maak, hoe gouer sal jy weer genooi word.

Om my naaste lief te hê is vir my 'n sware gebod. Met die mense daargunter kry ek dit nog op 'n manier reg.

Jy sê "ja" waar jy moes "nee" gesêhet omdat jy die ander nie wil aanstoot gee nie. Maar eken hoe het hy jou aanstoot gegee met sy versoek!

Aan 'n nuwe wa kan jy sien of dit 'n goeie skilder was; aan 'n oue of dit goeie wamaker was.

Trek liewer vir jou vriend jou broek uit as om vir hom vir 'n baadjie borg te staan. Anders loop julle naderhand albei nakend.

Die vriendskap wat jy moet koop is 'n duur artikel. Jy sal nie weer jou prys kry as jy dit van die hand wil sit nie.

Moenie vriendskap en besigheid meng nie – jy bederf albei.

'n Man wat nie vyande het nie deug nie vir 'n vriend nie.

Maak jou vriendelikheid goedkoop en hou jou vriendskap duur.

Moenie jou vriend vergeet nie; dit sal hom seermaak. Maak jou vyand daarmee seer.

'n Skare is 'n versameling van eensames.

Stuur die luiaard na die miere, en as hy nie te lui is om te gaan nie sal hy te lui wees om weer terug te kom.

Dis net so moeilik om maklikheid in die ou wêreld te kry as wat dit maklik is om moeilikheid te kry.

Waardeer die werk van jou vrou. Jy kan nie op die aarde 'n ander kneg kry vir dieselfde diens en dieselfde prys nie.

Met spaarsaamheid sal jy uit die kleinste inkomste iets oorhou; met verkwistery sal die grootste vir jou te min wees.

Besorg jou eie boodskap en reken die moeite teen dit wat die misverstand jou sou gekos het.

Het die ryk man nodig om so suinig te wees? Maar hy is nie 'n ryk man wat suinig geword het nie; hy is 'n suinige man wat ryk geword het.

Help jou swakke mededinger op die bene bly.  As hy tot niet gaan, kom daar dalk 'n sterke in sy plek.

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES (7)

(Lees die reeks by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

 • Die adderbyt van naberou is verskriklik (Naberou is ontstellend.)
 • Hy het hom in 'n addergebroedesel begewe (Hy was tussen 'n groep nydige, aanvallende mense.)
 • Sy het hom adieu toegeroep (Sy het vaarwel gesê.)
 • 'n Adres van adhesie is 'n geskrif waarin instemming betuig word met 'n versoek.
 • Jy is nou by die verkeerde adres (Jy soek die oorsaak van die kwaad by die verkeerde persoon.)
 • Dit was advokatery (Dit was regskundige uitoorlêery.)
 • Hy sal die werk weer afbroddel. (Hy sal knoeiwerk of slordige werk verrig.)
 • Sy wil elke takie afbrom (Sy kla die hele tyd terwyl sy werk.)
 • Jy kan nou maar afdans (Jy kan nou maar skoert.)
 • Moet hom nie op sy verdienste afdwing nie (Moet hom nie verkleineer nie.)
 • Die ou werkie draf ek gou af (Ek sal dit sommer gou afhandel.)
 • Hulle wil die rusie afdrink (Hulle wil vrede maak.)
 • Sy het soms baie affêrinkies (Sy is dikwels vol nukke en nonsens.)
 • Hy sal wel weer geld van haar affutsel (Hy sal dit op 'n oneerlike manier van haar kry.)
 • Daar kan niks van afgaan nie (Dit kan nie ontken word nie.)
 • Hy sal 'n afgehekste loesing kry ('n deeglike pak slae.)
 • Sy is 'n afgelekte meisie (Sy het al baie kêrels gehad.)
 • Jy lyk so afgesak (Jy lyk baie moeg.)
 • Hy het afgetop gelyk (Hy het verleë gelyk.)
 • As jy iets van hom wil hê sal jy dit moet afgoël (Hy is so suinig!)
 • So 'n afhaler is onnodig ('n Onnodige belediging.)
 • As dit afhang moet ons dit maar opbind (Skertsend wanneer iemand gedurig begin met "Dit hang af..."
 • Na elke partytjie is hy babalaas ( dan ly hy aan die gevolge van te veel alkohol).
 • Daar was 'n Babelse gegons van stemme (Almal het gelyktydig gepraat).
 • Dit was 'n Babelse verwarring (Dit was baie deurmekaar).
 • Hy sal weer mooi broodjies kom bak (Hy sal kom vlei en mooipraat om sy doel te bereik),
 • Hulle eet nie uit een bak nie (Hulle is nie vriende nie).
 • Sy het hom 'n bak gewys (Sy het hom onvriendelik tereggewys).
 • Gou by die bak maar lui by die vak (Hy is eerste daar waar iets te ete is maar traag as hy moet werk).
 • Hy maak sy hande bak (Hy kom bedel iets).
 • Ons moes bak staan (Ons moes hard werk).
 • Dit was sommer 'n bakerpraatjie (Dit was 'n skinderstorie).
 • Jerusalem is die bakermat van die Christelike Kerk ( Dis waar dit begin het. 'n Bakermat was 'n mandjie waarin die baker – die vrou wat 'n pasgebore baba versorg het – die kindjie op haar skoot voor die vuur versorg het).

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1973 gaste aanlyn