Nuutste bydraes

GEDAGTES VIR ELKE DAG

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

God sal nooit iemand dwing om iets vir Hom te doen nie. Diens aan Hom is 'n daad van volmaakte vryheid. En wanneer jy die HERE dien, vinr jy daarin 'n bron van lewe, 'n sleutel tot die fees van die lewe.

DIE BYBEL IS WAAR

Ds Andrè vd Berg

“En ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee soos op ’n lamp wat in ’n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte; terwyl julle veral dít moet weet, dat geen profesie van die Skrif ’n saak van eie uitlegging is nie” (2 Pet.1: 19,20).

Is die Bybel soos wat ons dit het, die Bybel soos wat God dit wou hê of is daar miskien boeke weggelaat of bygevoeg? Hoe seker kan ons wees dat die Bybel wat ons lees eg is?  

Daar was nooit ’n kerklike liggaam wat besluit het watter boeke moet in- en watter uit die Bybel gelaat moet word nie. Bybelse geskrifte is deur die eeue deur gelowiges ontvang en as geïnspireerd geëien.  In Jesus se tyd was die 39 boeke van die OT alreeds goed bekend. Israel het nooit vergader om oor die inhoud van die OT te besluit nie. God het die Bybel so beskik.

Minstens 90% van die NT is onmiddellik deur gelowiges as die Woord van God erken. Oor boeke soos Jakobus en Hebreërs was daar aanvanklik twyfel. By Hebreërs ontbreek die naam van die skrywer en Jakobus lê baie klem op die doen van goeie werke wat oënskynlik Paulus se klem op genade weerspreek.   Desondanks was daar by die grootste deel van die vroeë kerk ooreenstemming dat hierdie twee boeke wel in die Bybel moes wees.

Daar was destyds baie valse geskrifte in omloop waarmee dwaalleraars hul dwaalleer probeer regverdig het. Geeneen daarvan het die paal gehaal nie; ’n duidelike bewys dat God die 27 boeke vir die NT voorsien het.  Daarom het die Sinodevan Kartago (397nC) finale erkenning aan al die 27 boeke van die NT gegee. Ons kan dus vir seker weet dat die kerk nie die Bybel geskep het nie, maar dat dit so van God ontvang is.

Die OT is oorspronklik in Hebreeus en die NT in Grieks geskryf. Hierdie tekste bestaan nie meer nie. Tydens die ballingskappe het die Jode van die OT gekopieer; ’n moeisame proses omdat dit met die hand oorgeskryf is.   Omdat die OT nog nie afgesluit was nie, was daar geen standaard teks nie en het feitlik elke Joodse gemeenskap het ’n eie teks gehad.

In die tyd van Jesus was verskeie kopieë van die OT in gebruik. Die Jode het nie meer Hebreeus gepraat nie. Dit was ’n Bybeltaal. Desondanks is Hebreeuse manuskripte steeds gekopieer en in sinagoges gebruik. Wanneer Jesus die OT aanhaal, haal Hy nie die Hebreeuse teks aan nie, maar die Septuagint (’n Griekse vertaling van die OT) omdat daar destyds geen vasgestelde bron-teks was nie. Die oudste volledige manuskrip van die OT is die Kodeks Lenningradensis (1008nC); die grondteks van die 1933/53 Afrikaanse vertaling.

Wat die NT betref, dateer die oudste manuskripte uit die einde van die 2de eeu nC. Daar bestaan weereens geen oorspronklike Griekse teks nie, maar slegs kopieë van manuskripte. Ons is egter baie gelukkig om manuskripte te hê wat 100-150 jaar ná die oorspronklike manuskripte gekopieer is. In manuskripvorm bestaan die boeke van die NT uit losse versamelings. Die oudste volledige NT is Kodeks Sinaiticus (4de eeu) en Kodeks Vaticanus (5de eeu). Beide Kodekse bevat die minste regstellings en word, hulle ouderdom in ag geneem, as die betroubaarste tekste beskou. Gevolglik kom die Bybel wat ons vandag het van kopieë van die oorspronklikes.

Die vraag is: Hoe betroubaar is hierdie kopieë? Is daar nie dalk foute in nie? Nee, die Heilige Gees oortuig ons van die betroubaarheid. Let daarop dat die oorspronklike manuskripte van Shakespeare se werke, wat 450 jaar gelede geskryf is, ook nie meer bestaan nie. Desondanks bestudeer studente die kopieë daarvan sonder om een van Shakespeare se woorde in twyfel te trek. Hoeveel te meer moet ons dit nie met die Woord van God doen nie!

Die OT is in Hebreeus geskryf wat slegs uit medeklinkers bestaan het met geen klinkers nie. Daar was ook nie spasies tussen woorde of sinne nie; alles het aaneen geloop. Eers in 600nC het ’n groep geleerde Jode die OT teks ter hand geneem en vokale by wyse van kolletjies en strepies ingevoeg. Hulle was die Masorete genoem.

Met die ontdekking van die Dooie See-rolle (1947) is duisende fragmente van die OT uit 100vC gevind en stem feitlik letter vir letter met die Masorete-teks ooreen. Dis ’n bykans goddelike bevestiging van die akkuraatheid waarmee daar destyds gekopieer is!

Die NT boeke was teen 100nC klaar geskryf en deur gelowiges as geïnspireerde woorde van God aanvaar.   Die kopiëring van die NT geskrifte was egter nie so akkuraat soos dié van die OT nie omdat dit dikwels, weens vervolging, met groot haas gekopieer moes word. Die aantal korrekte Griekse manuskripte (meer as 4500) is egter so oorweldigend eenders wat dit maklik maak om vas te stel wat die oorspronklike teks sê.

Variante lesings is wanneer tekste met mekaar vergelyk word en daar verskille voorkom. Dis die gevolg van skryffoute wat tydens die oorskryf van die teks gemaak is, of woorde wat verskil. Sommige woorde kom in een manuskrip voor en ontbreek by ’n ander. Dit verander egter nooit die betekenis van die teks nie.

Net soos wat die Masorete-teks ons basiese Hebreeuse teks is, is die TextusReceptus (1500nC) ons basiese Griekse NT manuskrip. God het in sy voorsienigheid gesorg dat sy Woord bewaar gebly het sodat ons vandag ’n hoogs betroubare Bybel het. Met die koms van die boekdrukkuns het talle uitgawes van Bybelse tekste verskyn.   Die eerste volledige Bybel is van 1450- 1456 deur Johann Gutenberg in Duitsland gedruk en daarna miljoene in feitlik elke denkbare taal.  

Die Bybel is al vir meer as 2000 jaar presies dieselfde. Ondanks skrywers se uiteenlopende agtergronde vorm dit, wat sy boodskap betref, ’n eenheid. Die grootste deel van die Bybel is in Israel geskryf. Dele daarvan is ook in die buiteland geskryf.  Dis egter alles deur mense geskryf wat deur die Heilige Gees geïnspireer is: “Want geen profesie is ooit deur die wil van ’n mens voortgebring nie, maar, deur die Heilige Gees gedrywe, het die heilige mense van God gespreek” (2 Pet.1:21).  

Een van hierdie heilige mense was Moses wat die eerste vyf Bybelboeke geskryf het. Na die slag teen Amalek lees ons: “Toe sê die Here vir Moses: Skrywe dit as ’n aandenking in ’n boek…” (Ex.17:14).

God het aan sekere mense direkte opdrag gegee om die Bybel te skryf. Dis aanvanklik op klip geskryf omdat alle inskripsies destyds op klip geskryf was. “Toe sê die Here vir Moses: Klim op die berg na My toe en vertoef daar, dat Ek jou die kliptafels kan gee en die wet en die gebooie wat Ek geskryf het om hulle te onderrig” (Ex.24:12). “En Hy het aan Moses, toe Hy geëindig het om met hom te spreek op die berg Sinai, die twee tafels van die Getuienis gegee, tafels van klip, beskrywe met die vinger van God” (Ex.31:18).

God het sekere mense opdrag gegee om die Bybel te skryf. Luister wat sê Hy vir Jeremia: “...Skryf vir jou in ’n boek al die woorde wat Ek met jou gespreek het” (Jer.30:2).Vir Habakuk sê Hy:”...Skryf die gesig op en graveer dit op tafels…” (Hab.2:2).

Die Bybel is egter nie net ’n goddelike opdrag nie, maar ook ’n openbaring waarin God vir ons dinge wat buite die mens se beleweniswêreld lê, oopmaak. “Deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die Woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word, nie ontstaan het uit sienlike dinge nie” (Heb.11:3).  

Die Bybel vertel ons ook dat die mens voor die sondeval in ’n staat van godsaligheid geleef het waarna God Hom in sy ontfermende liefde tot die sondaar-mens neergebuig en later selfs ’n verbond met hom gesluit het.   Die Bybel vertel ons ook dat God sy Seun gestuur het om die verhouding tot Hom te herstel.   Die Bybel verseker ons dat Heilige Gees Jesus se werk kom voortsit het. “En dit is die getuienis; dat God ons die ewige lewe gegee het en die lewe is in sy Seun. Hy wat die Seun het, het die lewe; wie die seun van God nie het nie, het nie die lewe nie” (1 Joh.5:11,12).  

Die Bybel sê dat alles met die wederkoms en oordeelsdag ten einde kom: “Julle wat die koms van die dag van God verwag en verhaas, waardeur die hemele deur vuur sal vergaan en die elemente sal brand en versmelt” (2 Pet.3:12). Al hierdie dinge is dinge buite ons normale menslike waarneming. Nogtans glo ons dit omdat die Bybel dit vir ons sê!

Die Bybel is ’n wonderboek. Dit het oor die 2000 jaar presies dieselfde gebly omdat God nooit verander nie. Hoe anders is die heidendom nie! Die oud-Grieke het later selfs met hul eie gode gespot en die Romeine hul gode met keiseraanbidding vervang. Net Israel se Godsbegrip het nooit verander nie.

Hiervoor is daar net een verklaring – die Bybel kom waarlik van God af en is deur die Gees geïnspireer. God het dit selfs beskik dat die Bybelskrywers nie deur hul bose konings of die afvallige gees van hul tyd beïnvloed is nie.

Die Heilige Gees het hulle gelei om die geskiedenis van hul tyd suiwer en goddelik neer te skryf. Gewoonlik speel mense se agtergrond ’n taamlike rol in hoe hulle dinge sien. Die Bybel vorm egter ’n eenheid ongeag die skrywers daarvan se uiteenlopende agtergronde.  

Onder die skrywers was daar volksleiers soos Josua, boere soos Job en Amos, konings soos Salomo, vissers soos Petrus, wetgeleerdes soos Paulus, ’n dokter soos Lukas, ’n kroegman soos Nehemia, ’n musikant soos Dawid, ’n premier soos Daniël en nog vele ander.

Die Bybel is in verskillende wêrelddele geskryf. Groot dele daarvan is in Jerusalem geskryf. Etlike dele daarvan is buite Israel geskryf. Moses skryf in Egipte, Jona in Nineve, Daniël in Babel, die apostels in Klein-Asië en Johannes op Patmos. Ons kan maar net verwonderd oor die Bybel staan en God opnuut daarvoor dank!

Die wet van die Here is volmaak; dit verkwik die siel; die getuienis van die Here is gewis: dit gee wysheid aan die eenvoudige” (Ps.19:8).

Vir ewig, o Here, staan U woord vas in die hemele” (Ps.119:89).

“Hoe soet is U beloftes vir my verhemelte, meer as heuning vir my mond” (Ps.119:103).

U soek na?

 •  BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland het so dikwels navrae ontvang van lesers wat 'n behoefte aan die Bybel het, spesifiek die 1933/53-uitgawe. Soms het van ons ander lesers in hul behoefte kon voorsien wanneer ons navraag gedoen het.

  Nou is Gelofteland dankbaar om aan al ons lesers daardie Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

  ___________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  _________

  HOU VAKANSIE IN MOSSELBAAI !

  Baie netjiese vakansie-akkommodasie in Fraai Uitsig, Kleinbrakrivier, Mosselbaai Munisipaliteit. Twee kilometer vanaf Kleinbrak en Tergniet se swemstrande en ongeveer 10 kilometer vanaf Hartenbosch. Pick n Pay binne loopafstand.
  Kliek hier vir volledige inligting en foto's: OPSOEK NA BEHUISING VIR VAKANSIE?
   
  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________
   
  SKAARS BOEKE TE KOOP
  C J LANGENHOVEN 16 VOLUMES
  FAK-SANGBUNDEL 1 VOLUME
  Hierdie 16 volume Langenhoven-stel is 'n goedopgepaste kosbare versamelstuk. Dit beslaan die volledige inhoud van Langenhoven se bundels soos Sonde met die Bure; Loeloeraai; Herrie op die ou Tremspoor; Doppers en Filistyne; en al die kosbare stories uit die pen van Langenhoven.
  Die FAK-sangbundel is ook in goeie toestand en kan saam of apart van die Langenhovenstel gekoop word.
  Eienaar moet na 'n kleiner woonplek verhuis en vra 'n redelike aanbod vir sy boeke.
  Die aanbevole waardasieprys vir die Langenhovenstel is R1600.00; en vir die FAK R100.00
  Koerierkoste sal bykomend wees.
  Kontak

  Chris Carstens

  Sel no 082 954 3383

  Epos adres

  chris.carstens

  @vodamail.co.za

  ___________
  DIGBUNDELS:
    'n Versameling van 4 elektroniese bundels - 226 gedigte @R350.00:  
  Vir alle navrae  skryf aan 
  Amanda
  @waterstrome.co.za
  Uittreksel uit:
  'n Nasie in Pyn:
  ...Saam sal die hele wêreld vir hulle bid.
  Saam sal ons met pyn in ons harte sit.
  Mag hulle berus in u wil
  Mag hulle voor U verstil.
  _________
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  'n Boek getiteld DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK - Christen Teokratiese Separatisme, uit die pen van ds AE van den Berg, het  in gedrukte vorm verskyn. 
  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.  
  DIE
  VOLMAAKTE REPUBLIEK - Christen Teokratiese Separatisme, bring helder perspektief oor rasseverskille en die natuurlike skeiding van rasse wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte aan geestelike transformasie wat landsburgers van denkrigting sal laat verander en van al die sogenaamde polities-korrekte onregte en gewaande vryheid waarmee hulle belas word, sal bevry.
  Lesers word aangemoedig om hulle daadwerklik vir 'n Christen-teokrasie in 'n volmaakte republiek te beywer deur sinvolle besluite te neem in die lig van God se Woord, en onophoudelik te bid dat dit spoedig hier aan die suidpunt van Afrika verwesenlik word. Politiek is 'n saak van erns en harde werk waardeur wet en orde gehandhaaf word en durf nie in eerlose hande gelaat word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel, iets wat op staatkundige gebied slegs in 'n Christen-teokratiese bestel tot sy reg sal kom.

   

  U kan hierdie boek bestel by
  ds AE van den Berg
  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com
  Prys: R50-00

   
 • BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  ('n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 'n Nuwe Trek (Exclusive Books) Prys: ZAR180

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is by http://tinyurl.com/lx9vrs8

  ... en loot.co.za dit verkoop teen R169 http://tinyurl.com/l26h6jl

  ... kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD


  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  JULIE 2013

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. 

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2 NOU BESKIKBAAR

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.
  of skakel hom by
  074 967 5187


  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 • Kliek op DIE CHARISMATIESE GEVAAR om meer oor hierdie boek te wete te kom Lees verder...  
 • FILM OOR DR HF VERWOERD

  Kyk by hierdie skakel http://youtu.be/TcO3zPF8998

    na die kort film oor dr HF Verwoerd.   
  Dit kan ook direk bestel word by Riaan: +27823712682 of by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
   

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

 

'N BIETJIE LANGENHOVEN:

Ek sê nie al die suur mense is Fariseërs nie, maar naastenby al die Fariseërs is suur. In alle geval, solank hulle onthou om Fariseërs te wees. Want dis ook 'n inspanning.
Verbeel jou 'n wêreld sonder 'n skaterlag, sonder eens 'n glimlag. 'n Hemel op aarde, sal die Fariseër sê. Uit so 'n hemel sou ek wou wegloop hel toe.

Die man wat ek na soek, is nie dié wat die minste foute maak nie, maar dié wat die meeste foute régmaak.

Slaap laat solank as jy jou eie baas is en daar sal 'n tyd kom wanneer 'n 'n baas jou sal laat vroeg opstaan.

Ontydige vlyt is die merk van die luiaard. Dis sy verskoning vir ontydige rus.

Ons reken ons geluk vir ons loon en ons straf vir ons ongeluk.

Welvaart is die  dogter van matigheid en die moeder van weelde.

My swaarste pad trap ek self vir my plat, en die swaarste is die wat my voete nooit vat.

Daar is geen kuns by sukkel en geen sukkel by kuns.

Die boer wat nie saai nie sal nie misoeste kry nie, maar hy sal geen goeie ook kry nie.

Het die daeraad lief en die dag sal jóu liefhê.

'n Man wat werklik oor homself baas is, is nooit die kneg van 'n ander nie.

Dis die flukse perd wat flou word. Meer moeite as wat die vlytige het vir sy loon, het die luiaard verniet.

Op die ou end werk die vlytige man vir homself, die luiaard vir 'n ander.

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Kla net oor jou kooi as dit 'n ander is wat dit vir jou opgemaak het.

Hoe korter jy jou kuier maak, hoe gouer sal jy weer genooi word.

Om my naaste lief te hê is vir my 'n sware gebod. Met die mense daargunter kry ek dit nog op 'n manier reg.

Jy sê "ja" waar jy moes "nee" gesêhet omdat jy die ander nie wil aanstoot gee nie. Maar eken hoe het hy jou aanstoot gegee met sy versoek!

Aan 'n nuwe wa kan jy sien of dit 'n goeie skilder was; aan 'n oue of dit goeie wamaker was.

Trek liewer vir jou vriend jou broek uit as om vir hom vir 'n baadjie borg te staan. Anders loop julle naderhand albei nakend.

Die vriendskap wat jy moet koop is 'n duur artikel. Jy sal nie weer jou prys kry as jy dit van die hand wil sit nie.

Moenie vriendskap en besigheid meng nie – jy bederf albei.

'n Man wat nie vyande het nie deug nie vir 'n vriend nie.

Maak jou vriendelikheid goedkoop en hou jou vriendskap duur.

Moenie jou vriend vergeet nie; dit sal hom seermaak. Maak jou vyand daarmee seer.

'n Skare is 'n versameling van eensames.

Stuur die luiaard na die miere, en as hy nie te lui is om te gaan nie sal hy te lui wees om weer terug te kom.

Dis net so moeilik om maklikheid in die ou wêreld te kry as wat dit maklik is om moeilikheid te kry.

Waardeer die werk van jou vrou. Jy kan nie op die aarde 'n ander kneg kry vir dieselfde diens en dieselfde prys nie.

Met spaarsaamheid sal jy uit die kleinste inkomste iets oorhou; met verkwistery sal die grootste vir jou te min wees.

Besorg jou eie boodskap en reken die moeite teen dit wat die misverstand jou sou gekos het.

Het die ryk man nodig om so suinig te wees? Maar hy is nie 'n ryk man wat suinig geword het nie; hy is 'n suinige man wat ryk geword het.

Help jou swakke mededinger op die bene bly.  As hy tot niet gaan, kom daar dalk 'n sterke in sy plek.

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES (7)

(Lees die reeks by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

 • Die adderbyt van naberou is verskriklik (Naberou is ontstellend.)
 • Hy het hom in 'n addergebroedesel begewe (Hy was tussen 'n groep nydige, aanvallende mense.)
 • Sy het hom adieu toegeroep (Sy het vaarwel gesê.)
 • 'n Adres van adhesie is 'n geskrif waarin instemming betuig word met 'n versoek.
 • Jy is nou by die verkeerde adres (Jy soek die oorsaak van die kwaad by die verkeerde persoon.)
 • Dit was advokatery (Dit was regskundige uitoorlêery.)
 • Hy sal die werk weer afbroddel. (Hy sal knoeiwerk of slordige werk verrig.)
 • Sy wil elke takie afbrom (Sy kla die hele tyd terwyl sy werk.)
 • Jy kan nou maar afdans (Jy kan nou maar skoert.)
 • Moet hom nie op sy verdienste afdwing nie (Moet hom nie verkleineer nie.)
 • Die ou werkie draf ek gou af (Ek sal dit sommer gou afhandel.)
 • Hulle wil die rusie afdrink (Hulle wil vrede maak.)
 • Sy het soms baie affêrinkies (Sy is dikwels vol nukke en nonsens.)
 • Hy sal wel weer geld van haar affutsel (Hy sal dit op 'n oneerlike manier van haar kry.)
 • Daar kan niks van afgaan nie (Dit kan nie ontken word nie.)
 • Hy sal 'n afgehekste loesing kry ('n deeglike pak slae.)
 • Sy is 'n afgelekte meisie (Sy het al baie kêrels gehad.)
 • Jy lyk so afgesak (Jy lyk baie moeg.)
 • Hy het afgetop gelyk (Hy het verleë gelyk.)
 • As jy iets van hom wil hê sal jy dit moet afgoël (Hy is so suinig!)
 • So 'n afhaler is onnodig ('n Onnodige belediging.)
 • As dit afhang moet ons dit maar opbind (Skertsend wanneer iemand gedurig begin met "Dit hang af..."
 • Na elke partytjie is hy babalaas ( dan ly hy aan die gevolge van te veel alkohol).
 • Daar was 'n Babelse gegons van stemme (Almal het gelyktydig gepraat).
 • Dit was 'n Babelse verwarring (Dit was baie deurmekaar).
 • Hy sal weer mooi broodjies kom bak (Hy sal kom vlei en mooipraat om sy doel te bereik),
 • Hulle eet nie uit een bak nie (Hulle is nie vriende nie).
 • Sy het hom 'n bak gewys (Sy het hom onvriendelik tereggewys).
 • Gou by die bak maar lui by die vak (Hy is eerste daar waar iets te ete is maar traag as hy moet werk).
 • Hy maak sy hande bak (Hy kom bedel iets).
 • Ons moes bak staan (Ons moes hard werk).
 • Dit was sommer 'n bakerpraatjie (Dit was 'n skinderstorie).
 • Jerusalem is die bakermat van die Christelike Kerk ( Dis waar dit begin het. 'n Bakermat was 'n mandjie waarin die baker – die vrou wat 'n pasgebore baba versorg het – die kindjie op haar skoot voor die vuur versorg het).

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1383 gaste aanlyn