NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Talle mense ontvang die Woord van verlossing die eerste maal met soveel blydskap maar die oomblik wat daar probleme in sy lewe kom vergeet hy van die Genade wat hy reeds ontvang het en gaan maar weer net soos 'n onbekeerde persoon te werk – dan was sy blydskap tevergeefs.

GOD IS 'N GOD VAN ORDE

Ds. A.E van den Berg

Inleiding

God is ’n God van orde.  Gevolglik word gelowiges aan ordelikheid geken:  Laat alles welvoeglik en ordelik toegaan” (1 Kor.14:40).  Waar Hy heers, is daar orde en ware vryheid aan die dag:  Die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid” (2 Kor.3:17).

Waar sy Gees ontbreek, heers daar wanorde en ontwrigting soos in Suid-Afrika.  Toe die land ʼn Christen grondwet gehad het, was daar orde.   Nadat dit vernietig is, het heidene die fondamente omgekeer en die land in anargie laat verval.

1.   Die plaaslike toneel

Die ontwrigting wat Suid-Afrika al vir meer as twee dekades teister, is eie aan Afrika se geweldpolitiek.   Waar dit in die verlede met streng wetgewing in toom gehou is, het dit na die vernietiging van die vorige bestel na feitlik elke samelewingsterrein oorgespoel en lewens ontwrig.

Vrysinnige blankes het ten spyte van talle waarskuwings die ontwrigting nie voorsien nie en die nuwe bedeling verwelkom.  Almal is wreed ontnugter.   Mense met wilde gedragspatrone is nie meer soos voorheen vasgevat nie en het beskaafde samelewingstandaarde spoedig in die stof begin byt.

Die nuwe leiers was blind vir die duiwels van hul eie skeppings en het mense bly wysmaak dat ʼn beter toekoms op die puinhoop van die vorige bedeling sou verrys.  Dit het nie.  Alles was hersenskim want bloed was nie bloed skoon nie.

Die onbekookte optredes van onkundige hoëlui het die land spoedig met iets anders as die nag laat donker word.  Daarom word die geskiedenis van die reënboognasie as ʼn die droewige verhaal van mislukte planne en onwerklike verwagtings aangeteken.  Niks ontwrig ʼn land meer as ʼn ideologiese flater waarmee volhard word nie!

2.  Ontwrigting

Goeie wette wat dit vir eerbare burgers maklik gemaak het om die regte dinge te doen, is met onregswetgewing vervang wat dit vir booswigte makliker gemaak het om die verkeerde dinge te doen.Baie van die ontwrigting is ook die gevolg van diepgewortelde frustrasies weens leë beloftes.

ʼn Regering wat deur geweld tot stand gekom het, kan uiteraard net deur geweld in stand gehouword.   Ongelukkig beland eerbare burgers gereeld in die spervuur van ontwrigting. Eiendomme word geplunder, mense beroof en gemiddeld 60 moorde per daggepleeg.

Die reënboognasie huisves ʼn geweld-segment wat nie in toom gehou kan word nie.  Dis die gepeupel wat soos skuim opborrel as die land begin kook; ʼn onkundige massa met ʼn onversadigbare drang na geweld en ontwrigting.  

Dit neem sosio-politieke onverdraagsaamheid nie lank om in openbare woede oor te kook nie.   Al is dit nooit sonder rede nie, is dit selde vir ʼn goeie rede.  Bevliegings van woede maak deurentyd swak landings.  Ontwrigting is ʼn stok waarmee hulle kundiges slaan net om te probeer wys dat hulle nie dom is nie!

ʼn Gepeupel word nooit tevrede gestel nie.  Hulle blaas die lamp van sinvolle redevoeringtelkens dood. Hul leiers se weersinswekkende uitsprake en onbekookte optredes sal Afrika nooit in enige Eerstewêreld-opset laat tuiskom nie.  Daarvoor is ʼn hoë intellek, toepaslike kennis en sinvolle redevoering onontbeerlik.   Afrika-leiers kan hul mense hoogstens verbaas, maar nooit verander nie. 

3.  Demokrasie

Onkundiges sien die ontwrigting van die land as die groeipyne van ʼn nuwe demokrasie.  Dis onsin!   Suid-Afrika het die soveelste slagoffer van onverantwoordelike demokrasie in Afrika geword wat dwase eerliker as slimmes beskou en gevolglik koppe tel in plaas van dit te weeg.  Al bedenklike voordeel wat dit vir die kiesers inhou, is dat hulle hul eie teisteraars kan kies!

Ware demokrasie kom nooit in geweldgeteisterde samelewings tot sy reg nie.  Dit ontaard altyd in ʼn regering van bullebakke wat deur versteende wraaksug gedryf en met ellende vrede het. Daarom is feitlik elke demokrasie in Afrika met onskuldige bloed bevlek.

Om ʼn gepeupel op dieselfde vlak as eerbare burgers te plaas, is rampspoedig.  Demokrasie slaag slegs indien dit deur ʼn regering van kundige burgers gedra word.  Wat vir die een land werk, werk nie noodwendig vir alle ander lande nie.  Sukses hang van die betrokke bevolkingsamestelling af.

Daarom spruit die gees van demokrasie nooit uit opstand nie.  Verantwoordelike demokrasie vereis dat kiesers met ʼn gesonde verstand en ʼn bepaalde opvoedingsvlak leiers kies.   Demokrasie is ʼn stelsel van georganiseerde vertroue wat net deur streng beheermaatreëls in stand gehou kan word.  Daarsonder is dit altyd ʼn diktatuur!

4.   Diktatuur

Suid-Afrika sidder onder leiers wat die dwarslêers van die soustrein onder die gewig van hul korrupsie laat kreun.  Die probleme wat dit veroorsaak, word met allerlei leuens vanaf openbare podiums geregverdig en die woordeskat van teenstanders dikwels gekriminaliseer.

Afrika-leiers is dikwels vermetel en ongeskik.  Dis die sy-wiele waarmee diktators hul politieke balans probeer behou. ʼn Diktatuur is vir alle praktiese redes ʼn skrikbewind met daaglikse geweld en ontwrigting.   Die vorige staatsbedeling is onder andere verwerp omdat dit nie aan die vereistes vir ʼn skrikbewind voldoen het nie.

5.Aandadigheid

Geen onreg is groter as dié van ʼn volk wat onverskillig teenoor die lotsgevalle van sy eie mense staan nie.   Dit loop gewoonlik hand aan hand met ʼn meegevoel met geweldenaars wat dit vir hulle maklik maak om ʼn land te ontwrig.  Wie hulself wys maak dat die booswigte eintlik goed bedoel maak ʼn swaard vir hul eie bors skerp!

Verwarde denke los nie probleme op nie, maar herrangskik dit eerder.   En as sake boemerang, probeer dwase altyd hul flaters met allerlei morele verskonings doodverf.   Dit maak hulle nie minder aandadig aan die ontwrigtings in die land nie. Desondanks leer hulle nie dat op die puinhoop van opstand geen beter toekoms tot stand kom nie.

Slot

Gelowiges durf nooit met die ontwrigting in die land vrede maak nie. Solank as wat onreg, frustrasie, bitterheid en die gevoel van hulpeloosheid aan die orde van die dag is, moet gelowiges dit bly aanspreek. God is ʼn God van vrede en orde.  Hy sal die onregskeppers op sy eie tyd aan die pen laat ry: 

Die HERE is in sy heilige paleis; die troon van die HERE is in die hemel; sy oë sien, sy ooglede toets die mensekinders.Die HERE toets die regverdige; maar sy siel haat die goddelose en die wat geweld liefhet.Hy sal op die goddelose vangnette, vuur en swawel laat reën; en’n gloeiende wind sal die deel van hulle beker wees. Want die HERE is regverdig; Hy het geregtighede lief; die opregtes sal sy aangesig sien” (Ps.11:4-7).

Gelowiges moet die Here baie ernstig vir nuwe leiers bid.  Dit moet almal mense wees wie se harte in die bloed van Jesus Christus gewas is.

“Bid, en vir julle sal gegee word; soek, en julle sal vind; klop en vir julle sal oopgemaak word.Want elkeen wat bid, ontvang; en hy wat soek, vind; en vir hom wat klop, sal oopgemaak word.As julle wat sleg is, dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemele is, goeie dinge gee aan die wat Hom bid” (Mt.7:7,8,11).

Daarbenewens moet gelowiges baie ernstig met vrysinnige volksgenote en ontspoorde kerke gaan praat om na God en hul volk terug te keer:

“...en as my volk, oor wie my Naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hul verkeerde weë, dan sal Ék uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees” (2 Kron.7:14).

ORDE EN ONTWRIGTING

Ds. A.E van den Berg

Inleiding

God is ’n God van orde.  Gevolglik word gelowiges aan ordelikheid geken:  Laat alles welvoeglik en ordelik toegaan” (1 Kor.14:40).  Waar Hy heers, is daar orde en ware vryheid aan die dag:  Die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid” (2 Kor.3:17).

Waar sy Gees ontbreek, heers daar wanorde en ontwrigting soos in Suid-Afrika.  Toe die land ʼn Christen grondwet gehad het, was daar orde.   Nadat dit vernietig is, het heidene die fondamente omgekeer en die land in anargie laat verval.

1.   Die plaaslike toneel

Die ontwrigting wat Suid-Afrika al vir meer as twee dekades teister, is eie aan Afrika se geweldpolitiek.   Waar dit in die verlede met streng wetgewing in toom gehou is, het dit na die vernietiging van die vorige bestel na feitlik elke samelewingsterrein oorgespoel en lewens ontwrig.

Vrysinnige blankes het ten spyte van talle waarskuwings die ontwrigting nie voorsien nie en die nuwe bedeling verwelkom.  Almal is wreed ontnugter.   Mense met wilde gedragspatrone is nie meer soos voorheen vasgevat nie en het beskaafde samelewingstandaarde spoedig in die stof begin byt.

Die nuwe leiers was blind vir die duiwels van hul eie skeppings en het mense bly wysmaak dat ʼn beter toekoms op die puinhoop van die vorige bedeling sou verrys.  Dit het nie.  Alles was hersenskim want bloed was nie bloed skoon nie.

Die onbekookte optredes van onkundige hoëlui het die land spoedig met iets anders as die nag laat donker word.  Daarom word die geskiedenis van die reënboognasie as ʼn die droewige verhaal van mislukte planne en onwerklike verwagtings aangeteken.  Niks ontwrig ʼn land meer as ʼn ideologiese flater waarmee volhard word nie!

2.  Ontwrigting

Goeie wette wat dit vir eerbare burgers maklik gemaak het om die regte dinge te doen, is met onregswetgewing vervang wat dit vir booswigte makliker gemaak het om die verkeerde dinge te doen.Baie van die ontwrigting is ook die gevolg van diepgewortelde frustrasies weens leë beloftes.

ʼn Regering wat deur geweld tot stand gekom het, kan uiteraard net deur geweld in stand gehouword.   Ongelukkig beland eerbare burgers gereeld in die spervuur van ontwrigting. Eiendomme word geplunder, mense beroof en gemiddeld 60 moorde per daggepleeg.

Die reënboognasie huisves ʼn geweld-segment wat nie in toom gehou kan word nie.  Dis die gepeupel wat soos skuim opborrel as die land begin kook; ʼn onkundige massa met ʼn onversadigbare drang na geweld en ontwrigting.  

Dit neem sosio-politieke onverdraagsaamheid nie lank om in openbare woede oor te kook nie.   Al is dit nooit sonder rede nie, is dit selde vir ʼn goeie rede.  Bevliegings van woede maak deurentyd swak landings.  Ontwrigting is ʼn stok waarmee hulle kundiges slaan net om te probeer wys dat hulle nie dom is nie!

ʼn Gepeupel word nooit tevrede gestel nie.  Hulle blaas die lamp van sinvolle redevoeringtelkens dood. Hul leiers se weersinswekkende uitsprake en onbekookte optredes sal Afrika nooit in enige Eerstewêreld-opset laat tuiskom nie.  Daarvoor is ʼn hoë intellek, toepaslike kennis en sinvolle redevoering onontbeerlik.   Afrika-leiers kan hul mense hoogstens verbaas, maar nooit verander nie. 

3.  Demokrasie

Onkundiges sien die ontwrigting van die land as die groeipyne van ʼn nuwe demokrasie.  Dis onsin!   Suid-Afrika het die soveelste slagoffer van onverantwoordelike demokrasie in Afrika geword wat dwase eerliker as slimmes beskou en gevolglik koppe tel in plaas van dit te weeg.  Al bedenklike voordeel wat dit vir die kiesers inhou, is dat hulle hul eie teisteraars kan kies!

Ware demokrasie kom nooit in geweldgeteisterde samelewings tot sy reg nie.  Dit ontaard altyd in ʼn regering van bullebakke wat deur versteende wraaksug gedryf en met ellende vrede het. Daarom is feitlik elke demokrasie in Afrika met onskuldige bloed bevlek.

Om ʼn gepeupel op dieselfde vlak as eerbare burgers te plaas, is rampspoedig.  Demokrasie slaag slegs indien dit deur ʼn regering van kundige burgers gedra word.  Wat vir die een land werk, werk nie noodwendig vir alle ander lande nie.  Sukses hang van die betrokke bevolkingsamestelling af.

Daarom spruit die gees van demokrasie nooit uit opstand nie.  Verantwoordelike demokrasie vereis dat kiesers met ʼn gesonde verstand en ʼn bepaalde opvoedingsvlak leiers kies.   Demokrasie is ʼn stelsel van georganiseerde vertroue wat net deur streng beheermaatreëls in stand gehou kan word.  Daarsonder is dit altyd ʼn diktatuur!

4.   Diktatuur

Suid-Afrika sidder onder leiers wat die dwarslêers van die soustrein onder die gewig van hul korrupsie laat kreun.  Die probleme wat dit veroorsaak, word met allerlei leuens vanaf openbare podiums geregverdig en die woordeskat van teenstanders dikwels gekriminaliseer.

Afrika-leiers is dikwels vermetel en ongeskik.  Dis die sy-wiele waarmee diktators hul politieke balans probeer behou. ʼn Diktatuur is vir alle praktiese redes ʼn skrikbewind met daaglikse geweld en ontwrigting.   Die vorige staatsbedeling is onder andere verwerp omdat dit nie aan die vereistes vir ʼn skrikbewind voldoen het nie.

5.Aandadigheid

Geen onreg is groter as dié van ʼn volk wat onverskillig teenoor die lotsgevalle van sy eie mense staan nie.   Dit loop gewoonlik hand aan hand met ʼn meegevoel met geweldenaars wat dit vir hulle maklik maak om ʼn land te ontwrig.  Wie hulself wys maak dat die booswigte eintlik goed bedoel maak ʼn swaard vir hul eie bors skerp!

Verwarde denke los nie probleme op nie, maar herrangskik dit eerder.   En as sake boemerang, probeer dwase altyd hul flaters met allerlei morele verskonings doodverf.   Dit maak hulle nie minder aandadig aan die ontwrigtings in die land nie. Desondanks leer hulle nie dat op die puinhoop van opstand geen beter toekoms tot stand kom nie.

Slot

Gelowiges durf nooit met die ontwrigting in die land vrede maak nie. Solank as wat onreg, frustrasie, bitterheid en die gevoel van hulpeloosheid aan die orde van die dag is, moet gelowiges dit bly aanspreek. God is ʼn God van vrede en orde.  Hy sal die onregskeppers op sy eie tyd aan die pen laat ry: 

Die HERE is in sy heilige paleis; die troon van die HERE is in die hemel; sy oë sien, sy ooglede toets die mensekinders.Die HERE toets die regverdige; maar sy siel haat die goddelose en die wat geweld liefhet.Hy sal op die goddelose vangnette, vuur en swawel laat reën; en’n gloeiende wind sal die deel van hulle beker wees. Want die HERE is regverdig; Hy het geregtighede lief; die opregtes sal sy aangesig sien” (Ps.11:4-7).

Gelowiges moet die Here baie ernstig vir nuwe leiers bid.  Dit moet almal mense wees wie se harte in die bloed van Jesus Christus gewas is.

“Bid, en vir julle sal gegee word; soek, en julle sal vind; klop en vir julle sal oopgemaak word.Want elkeen wat bid, ontvang; en hy wat soek, vind; en vir hom wat klop, sal oopgemaak word.As julle wat sleg is, dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemele is, goeie dinge gee aan die wat Hom bid” (Mt.7:7,8,11).

Daarbenewens moet gelowiges baie ernstig met vrysinnige volksgenote en ontspoorde kerke gaan praat om na God en hul volk terug te keer:

“...en as my volk, oor wie my Naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hul verkeerde weë, dan sal Ék uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees” (2 Kron.7:14).

Opsoek na inligting?

 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

  __________________

   

  ONS IS OPSOEK NA ‘N UITGEWER

  VIR DIE BOEK “VOLKSREGERING” (teen normale tarief)

  Die inhoud is ‘n beskrywing van die enigste regverdige politieke bedeling vir enige  volk, hetsy klein in getalle of groot.

  Apartheid behels regverdige behandeling. Uiteraard is apartheid ingeweef in elke volk se onafhanklikheid. Dit bevat geen rassemeerder-waardigheid soos kwaad- williges voorgee nie. Ook nie onderdrukking van enigeen nie. Dit is juis erkenning van elke volk se regte en die skepping van ruimte om daardie regte te beoefen en ongehinderd uit te leef. Daar is geen rassehaat aan apartheid te koppel nie. Diegene wat rassisme aanhaal, bedoel rassehaat en probeer oproer bewerkstellig en moet ophou om vrede te probeer voorhou. Wie is verantwoordelik vir die geweld en opstand wat tans landwyd voorkom?  Geen ondersteuner van apartheid nie.

  Bostaande is 'n kort opsomming waarin die omvang en volle betekenis van apartheid beskryf is. Indien daar 'n uitgewer is wat in die uitgee van die boek belangstel, kan Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. genader word.

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

   

  VAKATURE: HOOFBESTUURDER - RADIO ROSESTAD

  Stuur u aansoek saam met ’n CV waarin u ‘n persoonlike bekendstelling, werkservaring en tersaaklike kwalifikasies insluit, voor 15 September 2018 aan ds. CM Erasmus by die e-pos adres: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Vir meer inligting:

  VAKATURE: HOOFBESTUURDER - RADIO ROSESTAD

  ___________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 
 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________ 

 

APARTHEID:

 

Rassisme is die teenoorgestelde van rassehaat en is 'n aanprysing omdat rassisme dui op kennis van rasse en die uitstekende voordele van onderskeiding uitbeeld. Dit sluit in die voordele van apartheid se onderskeiding.

 

                                              ___________________                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 846 gaste aanlyn