NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Hoop is 'n neweproduk van getrouheid. Hoop gee aan ons die krag om verby omstandighede te kyk wat andersins hopeloos sou wees. Hoop hou gyselaars aan die lewe, selfs wanneer daar geen redelike bewyse is dat iemand oor hulle lot begaan is nie; hoop oorreed boere om na drie jaar vandroogte weer in die lente te saai... Hoop word uit swaarkry gebore. Moet nooit ophou hoop nie, naas geloof en liefde is hoop die grootste iets wat ons regop hou.

AANBID JY DIE REGTE JESUS?

Die gevaar van valse christusse

Ds. A.E van den Berg

Inleiding

Gelowiges glo dat Jesus nie net eenmaal na die aarde gekom het nie, maar weer kom. Hemelse boodskappers het dit bevestig:

En toe hulle nog stip na die hemel kyk terwyl Hy weggaan, staan daar twee manne in wit klere by hulle, wat sê: Galilese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle Hom na die hemel sien wegvaar het” (Hand.1:10,11).

Jesus waarsku egter dat talle onaangename dinge voor sy wederkoms gaan gebeur waarop gelowiges bedag moet wees:

“... Pas op dat niemand julle mislei nie. Want baie sal onder my Naam kom en sê: Ek is die Christus! en hulle sal baie mense mislei. En baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei..... As iemand dán vir julle sê: Kyk, hier is die Christus! of: Daar! — moet dit nie glo nie.Want daar sal valse christusse en valse profete opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen om, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei. Kyk, Ek het dit vir julle vooruit gesê. As hulle dan vir julle sê: Kyk, Hy is in die woestyn — moenie uitgaan nie; kyk, Hy is in die binnekamer — moet dit nie glo nie.Want soos die weerlig uit die ooste uitslaan en tot in die weste skyn, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees(Mt.24:4,5,11,23-27).

1.   Valse christusse

Die kerkword van meet af aan deur dwaalleraars geteister wat munt uit mense se Skrif-onkunde slaan. Paulus skryf:

Want as iemand kom en ’n ander Jesus verkondig as wat ons verkondig het, of as julle ’n ander gees ontvang as wat julle ontvang het, of ’n ander evangelie as wat julle aangeneem het, laat julle jul dit goed geval” (2 Kor.11:4).

Hy waarsku dat dié misleiding aan die einde van die tyd ernstig gaan toeneem:

“Maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang deur die geveinsdheid van leuenaars wat gebrandmerk is in hulle eie gewete” (1 Tim.4:1,2).  

Petrus skryf:

“Maar daar was ook valse profete onder die volk, net soos daar onder julle valse leraars sal wees wat verderflike ketterye heimlik sal invoer, en ook die Here wat hulle gekoop het, verloën en ’n vinnige verderf oor hulleself bring; en baie sal hulle verderflikheid navolg, en om hulle ontwil sal die weg van die waarheid gelaster word” (2 Pet.2:1,2).

Valse christusse is predikers wat voorgee om die terugkerende Jesus te wees.Simon Magnus het hom in die eerste eeu al daarop beroem. So ook Dositheos van Samaria wat mense wou oortuig het dat hy die voorspelde Messias is.

’n PROFEET uit jou midde, uit jou broers, soos ek is, sal die HERE jou God vir jou verwek; na Hom moet julle luister (Deut.18:15).  

1.1 Koresh en Moon

Met verloop van tyd het talle ander valse christusse op die toneel verskyn. David Koresh (1959-1993) wat na homself as die lam van God verwys het, was een van die bekendstes. Ook Sun Myung Moon(1920-2012) wat selfs tydens ʼn openbare geleentheid as Messias in Washington DC gekroon is.

1.2   Allen Miller

In Australië leef Allen Milleren ʼn Mary Luckjare lank buite-egtelik saam. Miller sê dat hy in ʼn vorige lewe Jesus Christus en die vrou Maria Magdalena was. Hulle was glo getroud en het saam ʼn dogter gehad. Miller en Luck het die organisasie Devine Truth die lig laat sien en op talle plaaslike en internasionale TV kanale hul dwaling verkondig.   Desondanks woon duisende mense hul seminare gereeld by.

1.3   Sergey Torop

Sergey Torop(geb.1961) is ʼn afgedankte Russiese verkeerskonstabelwat deur sy aanhangers die Jesus van Siberië genoem word. Hy beskou homself as die geïnkarneerde Jesus en trek met sy Church of the Last Testament selfs mense van ander godsdienste soos Boeddhisme en Hindoeïsme saam. Hy het meer as 5000 volgelinge en sy opgetekende woorde beslaan nagenoeg 10 volumes.

Ongeveer 2000 van sy volgelinge het hul werk en gesinslewe prysgegee en in ʼn kommune in Siberië gaan woon om hul lewe aan Torop te wy. Hy het in 2002 aan verslaggewers gesê dat dit verkeerd is om Jesus as God te sien aangesien hy die lewende woord is en God alles wat Hy vir mense wil sê, deur hom sê.

1.4   AlvarroTheiss

In Brasilië verkondig AlvarroTheiss (geb.1948) sedert 1997 dat hy die reïnkarnasie van Jesus is en dra in die openbaar ʼn wit kleed met ʼn nagemaakte doringkroon op die hoof. Hy is al 40 keer in hegtenis geneem en uit die VSA, Brittanje en Venezuela verban.   Hy is ʼn vurige voorstander van aborsie en spreek hom gereeld teen kapitalisme uit. Daarbenewens het hy ʼn 24 uur TV internet-kanaal wat sy dwaalleer versprei en hom skatryk maak.

1.5   Jose Miranda

Jose Luis de Jesus Miranda van Puerto Rico het duisende Spaans-Amerikaanse volgelinge gehad. Hy het hom tot en met sy dood in 2013 nie net as die terugkerende Jesus beskou nie, maar ook as die Antichris en ʼn sigbare 666-tatoeëermerk op die voorarm gehad.

Hy het sy aanhangers geleer sonde en Satannie bestaan nie en dat mense maar kon sondig solank as wat hulle hom as die terugkerende Jesus vereer het. Miranda het ʼn multimiljoenêr geword en 20 aanbiddingsentrums dwarsoor Amerika laat bou.

2.   ʼn Siek godsdiens

2.1   Die groot voorgee

Valse christusse glo dat hulle uitsonderlike gesante van God is en mislei mense met allerlei wondertekens.   Jesus het gewaarsku:

As iemand dán vir julle sê: Kyk, hier is die Christus! of: Daar! — moet dit nie glo nie. Want daar sal valse christusse en valse profete opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen om, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei” (Mt.24:23,24).

Hierdie wonders geskied egter nie deur die werking van die Heilige Gees nie, maar deur dié van bose geeste. Wie na tekens en wonders soek, beywer hul nie vir die koninkryk van God nie, maar eerder vir opwinding.

2.2   Die teelaarde

Valse christusse kom hoofsaaklik uit dwaalkerke en verkondig ʼn anderJesus as dié van die Bybel. Sommige van hulle het selfs goed begin, maar toe ʼn eie teologie ontwerp en die spoorbyster geraak; ekstroverte wat met vurige betoë op mense se gebrekkige Bybelkennis teer.

Die gebrek aan Bybelkennis neem ontstellend toe. Mense bestudeer nie meer die Bybel nie en is gevolglik met die tweedehandse kennis waarmee hulle vanaf dwaalkansels bestook word, tevrede. Daarom moet mense wat ʼn beslissing vir Jesus maak, eers duidelikheid kry aan watter Jesus hulle hul toewy. Is dit werklik die Jesus van die Bybel?

Paulus waarsku:

“...want daar sal ’n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar, omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle ’n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede, en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels” (2 Tim.4:3,4).

2.3 Die Jesus-afgod

Mense skep graag ʼn Jesus na hul eie smaak. Dis nie die ware Jesus nie, maar eerder ʼn afgod met dieselfde naam. Israel het met die maak van die goue kalf dieselfde fout begaan (Ex.33). Hulle het vas geglo dat hulle God met hierdie beeld aanbid het. Hierdie misgissing het hulle duur te staan gekom!

Soos wat die wederkoms van Jesus nader kom, word die Jesus-afgod al hoe gewilder en ontsporing al hoe groter:

“Omdat hulle, alhoewel hulle God geken het, Hom nie as God verheerlik of gedank het nie; maar hulle het dwaas geword in hul oorlegginge, en hul onverstandige hart is verduister. Terwyl hulle voorgee dat hulle wys is, het hulle dwaas geword en die heerlikheid van die onverganklike God verander in die gelykvormigheid van die beeld van ’n verganklike mens en van voëls en viervoetige en kruipende diere” (Rom.1:21-23).

... omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie. En daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur, om die leuen te glo,sodat almal geoordeel kan word wat die waarheid nie geglo het nie, maar behae gehad het in die ongeregtigheid” (2 Thess.2:10-12).

3.   Ontsondiging

3.1   Ongehoorsaam

Die mees uitstaande kenmerk van hierdie ontsporing is kerke se poging om gruwels te ontsondig.   Talle hoofstroomkerke adem in hierdie opsig die gees van die valse christusse en pas Satan se modus operandi toe:

En hy sê vir die vrou: Is dit ook so dat God gesê het: Julle mag nie ... Toe sê die slang vir die vrou: Julle (mag)” (Gen.3:1,4)

Ontspoorde kerke gee aan genade en redding ander betekenisse as wat die Bybel leer. Dit gebeur as daar met die Bybelse sondebegrip gepeuter word. Wie sonde wil ontsondig, is vermetel. Geen mens wys God tereg nie!

Die Bybel is baie duidelik oor wat sonde is. Wie anders daaroor praat, aanbid die verkeerde Jesus en val derhalwe die saligheid mis. Sulke gesprekke asook prediking wentel om die as van ʼn skeefgetrekte liefde en genade terwyl vermanings oor bekering, reinheid, heiligmaking en die noodsaak van ʼn lewensomkeer ontbreek. Eiesinnige genadeverkondiging is misleiding.

Enersyds laat die ontsondiging van sonde kerke in die wildernis van dwaalleer beland en die deure vir valse christusse oopgaan. Andersyds geniet diegene wat gruwels bedryf hierdie ommeswaai en word kerke wat ʼn liefde voorhou wat geen bekering van sonde vereis al hoe gewilder. Die Bybel sê dat die ware Jesus wel liefdevol en genadig is MITS hulle hul sonde versaak en volgens Bybelse voorskrifteheilig lewe.

As julle My liefhet, bewaar my gebooie” (Joh.14:15).

Om Jesus bloot met die tong te bely, gaan niemand in die hemel bring nie. Slegs hulle wat die wil van die Vader doen:

Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is” (Mt.7:21).

“Wie my gebooie liefhet het en dié bewaar, dit is hy wat My liefhet; en wie My liefhet, hóm sal my Vader liefhê, en Ek sal hom liefhê en My aan hom openbaar(Joh.14:21).

Ongelukkig is baie hoofstroomkerke so verdraagsaam teenoor gruwels, dat mense ongehinderd daarmee volhard sonder dat enige kerklike opsig en tug toegepas word. Die rimpeleffek wat dit veroorsaak, is betreurenswaardig. Kerke bereik nuwe laagtes en gemeenskappe word al hoe sieker! 

Maar as jy in die lewe wil ingaan, onderhou die gebooie(Mt.19:17).

“Ewenwel, die fondament van God staan vas met hierdie seël: Die Here ken die wat syne is; en: Laat elkeen wat die Naam van Christus noem, afstand doen van die ongeregtigheid” (2 Tim.2:19).

3.2 Sondige begeertes

Die verderflike invloed van valse christusse op hoofstroomkerke word al hoe duideliker. Kerke verswyg oproepe tot bekering en heiligmaking en preek net oor liefde, genade en aanvaarding. Dit laat die vrees vir God verdwyn en die begeertes van die vlees vrye teuels verkry:

“Of weet julle nie dat die onregverdiges die koninkryk van God nie sal beërwe nie? Moenie dwaal nie! Geen hoereerders of afgodedienaars of egbrekers of wellustelinge of sodomiete of diewe of gierigaards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God beërwe nie” (1 Kor.6:9.10).

“Daarom, doen afstand van alle vuiligheid en oorvloed van boosheid, en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord, wat in staat is om julle siele te red. En word daders van die woord ...” (Jak.1:21,22).

Maar soos Hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in jul hele lewenswandel heilig word, omdat daar geskrywe is: Wees heilig, want Ek is heilig” (1 Pet.1:15,16).

Want sekere mense het ingesluip wat lank tevore al opgeskryf is vir hierdie oordeel, goddelose mense wat die genade van onse God verander in ongebondenheid, en die enigste Heerser, God, en onse Here Jesus Christus verloën(Judas vers 4)

ʼn God wat sonde nie veroordeel of gelowiges tot heiligheid en eerbied vir Hom oproep nie, is nie God nie maar eerder ʼn demoon!

4. Onderskei

4.1   Die toets

Valse christusseword aan hul vrugte getoets:

Maar pas op vir die valse profete wat in skaapsklere na julle kom en van binne roofsugtige wolwe is. Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. ’n Mens pluk tog nie druiwe van dorings of vye van distels nie! So dra elke goeie boom goeie vrugte; maar ’n slegte boom dra slegte vrugte. ’n Goeie boom kan geen slegte vrugte dra nie, en ’n slegte boom ook geen goeie vrugte nie. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. So sal julle hulle dan aan hul vrugte ken” (Mt.7:15-20).

Geestelike vrug word in ʼn persoon se leer en lewe gesien. Wie die Woord van God verkondig, is lief vir die waarheid. Wie daarvan afwyk, verkondig ʼn ander Evangelie al kom hulle soos die Fariseërs vroom en opreg voor. Jesus waarsku:

Wee julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes, want julle gee tiendes van kruisement en anys en koljander, en die swaarste van die wet laat julle ná: die reg en die barmhartigheid en die trou. Hierdie dinge behoort julle te doen sonder om die ander na te laat. Blinde leiers, julle wat die muggie uitsif, maar die kameel insluk! Wee julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes, want julle maak die buitekant van die beker en die skottel skoon, maar binnekant is dit vol roof en onmatigheid. Blinde Fariseër, maak eers die binnekant van die beker en die skottel skoon, sodat ook die buitekant daarvan skoon kan word. Wee julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes, want julle is net soos gewitte grafte wat van buite wel fraai lyk, maar van binne vol doodsbene en allerhande onreinheid is. So lyk julle ook van buite vir die mense wel regverdig, maar van binne is julle vol geveinsdheid en ongeregtigheid” (Mt.23:23-28).

Paulus waarsku ʼn verdoemende einde vir diegene wat die verkeerde Jesus verkondig:

Want sulke mense is valse apostels, bedrieglike arbeiders wat hulleself verander in apostels van Christus. En geen wonder nie! Want die Satan self verander hom in ’n engel van die lig. Dit is dus niks besonders wanneer sy dienaars hulle ook voordoen as dienaars van geregtigheid nie. Maar hulle einde sal wees volgens hulle werke” (2 Kor.11:13-15).

Ongelukkig is baie kerkgangers al so deur leuens vanaf kansels afgestomp, dat hulle nie tussen goeie en slegte vrugte kan onderskei nie. Hulle sien gif vir medisyne aan. Dié misleiding is so omvangryk dat min lidmate die wrange vrugte wat aan hulle uitgedeel word, bevraagteken. Dit maak mense onseker of hulle die regte Jesus aanbid. Verkondig hul leraars nie dalk ʼn valse evangelie, valse geloof, valse bekering en ʼn valse genade nie? Jesus waarsku:

“Gaan in deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei, en daar is baie wat daardeur ingaan. Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind. Maar pas op vir die valse profete...” (Mt.7:13,14).

“ ... Pas op dat niemand julle mislei nie. Want baie sal onder my Naam kom en sê: Ek is die Christus! en hulle sal baie mense mislei” (Mt.24:4,5).

4.2 Valse evangelie

ʼn Valse evangelie klink gewoonlik heel Bybels maar is in werklikheid iets anders. Waar oproepe tot bekering en heiligmaking ontbreek, is dit vals en wil dwaalgeeste ʼn ander fondament lê as wat Jesus reeds gelê het:

Want niemand kan’n ander fondament lê as wat daar gelê is nie, dit is Jesus Christus” (1 Kor.3:11).

5.   Die Antichris

Paulus waarsku dat die Antichris op die voetspoor van die valse christusse volg:

“Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf, die teëstander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is” (2 Thess.2:3,4).

Wanneer dit gebeur, vind die laaste opstand teen die waarheid plaas waarna miljoene mense die Bybelse geloof verlaat en die Antichris as God aanbid.

6. Die wederkoms

Jesus se wederkoms sal aan sekere gebeure gekenmerk word. Valse christusse maak in die geheim hul opwagting. Daarenteen kom die ware Jesus so dat elke oog Hom sal sien:

Want soos die weerlig uit die ooste uitslaan en tot in die weste skyn, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees” (Mt.24:27).

“Kyk, Hy kom met die wolke, en elke oog sal hom sien...” (Openb.1:7).

Gevolglik trek Jesus se wêreldwye sigbare verskyning ʼn streep deur dwaalgeeste se nie-visuele siening. Jesus se wederkoms sal vir almal sigbaar wees want geen koning kom ʼn stad in die geheim binne nie.

Daarbenewens kom Jesus soos wat Hy die aarde verlaat het – op die wolke:

Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle Hom na die hemel sien wegvaar het” (Hand.1:11).

Wie nie so kom nie, is bedrieërs!

Daarbenewens sal alle gelowiges Hom geesdriftig ontvang en goddeloses oor hul ewige lot rouklaag:

“ ... en al die geslagte van die aarde sal oor Hom rou bedryf...” (Openb.1:7).

Die Bybel sê nie dat Jesus eendag sal kom nie, maar dat Hy alreeds komende is (Mt.25). Sodra Hy kom, sal baie mense wat gemeen het dat hulle God se saak gedien het tot hulle ontsteltenis uitvind dat hulle in werklikheid dié van Satan gedien het.   Jesus waarsku:

Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Baie sal in daardie dag vir My sê: Here, Here, het ons nie in u Naam geprofeteer en in u Naam duiwels uitgedrywe en in u Naam baie kragte gedoen nie? En dan sal Ek aan hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk” (Mt.7:21-23).

Slot

Die wederkoms van die Here Jesus is baie naby. Die toenemende optrede van valse herders en willose skape wat hulle by die miljoene volg, is ʼn goeie aanduiding hiervan.   Mense se vertroue in dwaalleer is aan onkunde te wyte. Dwaalleraars teer daarop. Onkunde het, soos in die tyd van Jesus, ʼn groot probleem in die kerk geword. Jesus berispe die kerklui van Sy tyd:

“Toe antwoord Jesus en sê vir hulle: Julle dwaal, omdat julle die Skrifte nie ken nie en ook nie die krag van God nie” (Mt.22:29).

Wie nie die Skrif bestudeer nie, word maklik die teiken van dwaalleraars. Mense het lui geword en gediend met dit wat vanaf kansels verkondig word.   Die ware en valse Jesus kan slegs deur ernstige Bybelstudie duidelik van mekaar onderskei word. En dit verg tyd en opoffering.Wie dit nie doen nie, word maklik deur die stroom van dwaalleer meegesleur. Satan gebruik valse leraars om volgelinge vir die verkeerde jesus te wen – homself. Wat ʼn ontnugtering wag daar nie op lidmate van ontspoorde kerke en kultusse as hulle met die oordeel die regte Jesus sal ontmoet nie!

Opsoek na inligting?

 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

  __________________

   

  ONS IS OPSOEK NA ‘N UITGEWER

  VIR DIE BOEK “VOLKSREGERING” (teen normale tarief)

  Die inhoud is ‘n beskrywing van die enigste regverdige politieke bedeling vir enige  volk, hetsy klein in getalle of groot.

  Apartheid behels regverdige behandeling. Uiteraard is apartheid ingeweef in elke volk se onafhanklikheid. Dit bevat geen rassemeerder-waardigheid soos kwaad- williges voorgee nie. Ook nie onderdrukking van enigeen nie. Dit is juis erkenning van elke volk se regte en die skepping van ruimte om daardie regte te beoefen en ongehinderd uit te leef. Daar is geen rassehaat aan apartheid te koppel nie. Diegene wat rassisme aanhaal, bedoel rassehaat en probeer oproer bewerkstellig en moet ophou om vrede te probeer voorhou. Wie is verantwoordelik vir die geweld en opstand wat tans landwyd voorkom?  Geen ondersteuner van apartheid nie.

  Bostaande is 'n kort opsomming waarin die omvang en volle betekenis van apartheid beskryf is. Indien daar 'n uitgewer is wat in die uitgee van die boek belangstel, kan Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. genader word.

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

   

  VAKATURE: HOOFBESTUURDER - RADIO ROSESTAD

  Stuur u aansoek saam met ’n CV waarin u ‘n persoonlike bekendstelling, werkservaring en tersaaklike kwalifikasies insluit, voor 15 September 2018 aan ds. CM Erasmus by die e-pos adres: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Vir meer inligting:

  VAKATURE: HOOFBESTUURDER - RADIO ROSESTAD

  ___________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 
 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________ 

 

APARTHEID:

 

Rassisme is die teenoorgestelde van rassehaat en is 'n aanprysing omdat rassisme dui op kennis van rasse en die uitstekende voordele van onderskeiding uitbeeld. Dit sluit in die voordele van apartheid se onderskeiding.

 

                                              ___________________                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1416 gaste aanlyn