NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

In die tyd van die Bybel is krygsgevangenes dikwels van hul klere gestroop en gedwing om die triomftog te volg.   Dit is wat sonde doen – dit laat ons agter Satan inval en ons van ons waardigheid stroop.

DIE LANGSTE OORLOG

Ds. A.E van den Berg

Inleiding

Daar is al baie oorloë geveg, sommige kort soos Israel se sesdae-oorlog teen Egipte in 1967. Ander het jare geduur. Die oorlog van die Lam (Jesus) teen dié van die draak (Satan) duur al die langste en het reeds voor die skepping met ʼn opstand teen God se gesag begin:

En daar het oorlog in die hemel gekom: Migael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak, en die draak en sy engele het oorlog gevoer; en hulle kon nie oorwin nie, en hulle plek was in die hemel nie meer te vinde nie.” (Openb.12:7,8).

Hierdie oorlog sal eers met die wederkoms van Christus eindig as die Lam die draak beslissend oorwin en hom en sy gesante in die hel werp. Intussen word hierdie oorlog teen die Lam vanuit talle oorde gevoer, self vanuit kerke!

1. Skakeling

Mense probeer van meet af aan om met God te skakel. Baie glo dat dit deur middel van godsdienstige handelinge en rituele gedoen kan word. Dis almal tevergeefs. Skakeling geskied nie deur werke nie, maar langs die weg van ware geloof en deur genade alleen:

“En as dit deur genade is, dan is dit nie meer uit die werke nie; anders is die genade geen genade meer nie. En as dit uit die werke is, dan is dit nie meer genade nie; anders is die werk geen werk meer nie” (Rom.11:6).

“Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie; dit is die gawe van God; nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie” (Efes.2:9).

Die geloof in Christus as die enigste Verlosser is die enigste pad na die hemel. Daar is nie ander paaie nie:

Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe; maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie. Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie” (Joh.3:36; 14:6).

Die geloof in Christus moet in die oorspronklike vorm geleer word anders word dit maklik met die okkulte besmet. Talle Charismatiese kerke bevind hulle op gevaarlike paaie. Met hul eiesinnige leer en beoefening van die geestesgawes, trap hulle gereeld in die slagyster van die Satan waarteen die apostels eeue gelede baie ernstig gewaarsku het!

Die heidendom herleef wêreldwyd. Tatoeëermerke en liggaamsdeurprieming getuig daarvan. Die draak voer oorlog teen die Lam!   Daarbenewens ontsondig talle kerke gruwels en verkondig dwaalleer. Mense besef nie dat hulle ʼn ander Jesus as die Een van die Bybel verkondig nie.   Dis ʼn baie ou probleem:

Maar ek vrees dat, net soos die slang Eva deur sy listigheid bedrieg het, julle sinne so miskien bedorwe kan raak, vervreemd van die opregtheid teenoor Christus. Want as iemand kom en ’n ander Jesus verkondig as wat ons verkondig het ...   ...of ’n ander evangelie as wat julle aangeneem het, laat julle jul dit goed geval” (2 Kor.11:3,4).

Die oorlog van die draak teen die Lam gaan met groot lewensverlies gepaard. Die eerste vier eeue van die kerk se geskiedenis is met die bloed van martelare bevlek; gelowiges wat heidense praktyke in kerkgeledere teengestaan het. Jesus het dit voorsien:

Hierdie dinge het Ek vir julle gesê, sodat julle nie mag struikel nie. Hulle sal julle uit die sinagoges ban. Ja, daar kom ’n uur dat elkeen wat julle om die lewe bring, sal dink dat hy ’n diens aan God bewys. En dit sal hulle aan julle doen, omdat hulle die Vader nie ken nie en My ook nie. Maar hierdie dinge het Ek vir julle gesê, sodat wanneer die uur kom, julle kan onthou dat Ek julle dit gesê het. Maar Ek het julle dit nie van die begin af gesê nie, omdat Ek saam met julle was” (Joh.16:1-4).

Die geskiedenis word herhaal – kerke raak weer met heidenseleerstellings besmet; selfs Protestantse kerke wat van beter behoort te weet. God het Israel telkens gewaarsku om geen gemene sake met die gruwels van heidene te hê nie:

“’n Ontsettende en afskuwelike ding het in die land gebeur:die profete profeteer vals, en aan hulle sy oefen die priesters mag uit, en my volk wil dit graag so hê. Maar wat sal julle doen aan die einde daarvan” (Jer.5:30,31).

Hoe lank nog? Is dit in die hart van die profete wat leuens profeteer en profete is van die bedrieëry van hulle hart —is hulle daarop bedag om my volk my Naam te laat vergeet deur hulle drome wat hulle die een aan die ander vertel, soos hulle vaders my Naam vergeet het deur Baäl?Die profeet by wie ’n droom is, laat hom ’n droom vertel; en by wie my woord is, laat hom my woord spreek in waarheid. Wat het die strooi met die koring te doen? spreek die HERE. Is my woord nie só, soos ’n vuur, spreek die HERE, en soos ’n hamer wat ’n rots vermorsel nie?.... Kyk, Ek het dit teen die profete, spreek die HERE, wat hulle eie tong gebruik en sê: Die HERE spreek! Kyk, Ek het dit teen hulle wat leuenagtige drome profeteer, spreek die HERE, en dit rondvertel en my volk verlei met hulle leuens en hulle grootpratery, terwyl Ek hulle nie gestuur en aan hulle geen bevel gegee het nie... As hierdie volk of profeet of priester jou dan vra en sê: Wat het die HERE gelas? — dan moet jy vir hulle sê: Júlle is die las. En Ek sal julle afwerp, spreek die HERE... mag julle nie meer melding maak nie; want vir elkeen sal sy eie woord die las wees: dat julle verdraai die woorde van die lewende God...” (Jer.23:26-38).

Paulus waarsku teen dwaalleer:

Gee dan ag op julleself en op die hele kudde waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het om as herders die gemeente van God te versorg... Want ek weet dit, dat ná my vertrek wrede wolwe onder julle sal inkom en die kudde nie sal spaar nie. Ja, uit julle self sal daar manne opstaan wat verkeerde dinge praat om die dissipels weg te trek agter hulle aan” (Hand.20:28-31).

2.   Die drie oorlogsfronte

2.1   Die Roomse Kerk

Satan is ʼn meester-misleier soos Eva in die tuin van Eden geleer het. Hy gebruik drie fronte vir sy oorlog teen die Lam. Eerstens die Roomse Kerk (RK). Die meeste van hierdie kerk se gebruike, rituele en tradisies is heidens van oorsprong. Beelde van heiliges, heilige water, ikone en relikwieë isenkeles daarvan. Die RK het standbeelde van afgode met dié van hul eie sg. heiliges vervang en bid selfs tot hulle. Dis ʼn ernstige verbreking van die tweede gebod en die verbod op gebede tot dooies:

Daar mag niemand by jou gevind word wat ...’n gees van ’n afgestorwene vra of ’n gees wat waarsê, of wat die dooies raadpleeg nie.Want elkeen wat hierdie dinge doen, is vir die HERE ’n gruwel...” (Deutr.18:10,11).

Die RK sit die ou heidense tempelgebruike met hul skouspelagtige ampsdrag, brandende kerse, kruise en okkultiese hoofbedekkings voort. Sommige van hul kerke is op oudheidense grond opgerig. Die Notre Dame is die bekendste. Kan daar iets goeds uit iets slegs kom?

“En as die eerstelinge heilig is, dan die deeg ook; en as die wortel heilig is, dan die takke ook” (Rom.11:16).

Die geskiedenis van die RK is weersinswekkend. Dis ʼn verhaal van eeue lange verdrukking, marteling en moord op mense (ketters genoem) wat die dinge van die draak teengestaan het. Arm massas is oorheers en onkundig gehou.  

2.2   Charismatiese kerke

Charismatiese kerke bevind hulle dikwels op gevaarlike grond! Sommige word so deur hul godsdiensywer en hunkering na buitengewone ervarings meegevoer, dat hulle onbewustelik met ʼn ander gees as die Heilige Gees skakeling vind. Dit gaan teen die einde ernstig toeneem:

“...hy wie se koms is volgens die werking van die Satan met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leuen en met allerhande verleiding van ongeregtigheid in die wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het ... daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur, om die leuen te glo, sodat almal geoordeel kan word wat die waarheid nie geglo het nie... “ (2 Thess.2:9-12).

Charismatiese leerstellings wemel van dwaalleer. Wonderbewerkers wat mense bedrieg en baie geld daaruit maak, neem epidemiese afmetinge aan; goedkoop genade teen ʼn hoë prys!

Want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie” (2 Kor.5:7).

Die Bybel verwys nêrens na mense wat met die Evangelie toevertrou was en onsinnig opgetree het nie. Wie tekens en wonders najaag, minag baie duidelike Skrifwaarskuwings en stel nie die geeste op die proef nie:

“ Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is, want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan” (1 Joh.4:1).

Die Bybel waarsku teen versugtinge na tekens en wonders:

“Want daar sal valse christusse en valse profete opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen om, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei” (Mt.24:24).

Gelowiges moet geestelik nugter wees:

“ En die einde van alle dinge is naby; wees dan ingetoë en nugter, om te kan bid ... Wees nugter en waaksaam, want julle teëstander, die duiwel, loop rond soos ’n brullende leeu, en soek wie hy kan verslind” (1 Pet.4:7; 5:8).

Ongelukkig word Charismatiese kerke aan vlak Skrifbenaderings gekenmerk. Sommige leraars tree diktatoriaal op en maak hulle aan ʼn tipe van godsdienstige Nazisme skuldig. ʼn Leraar van God is ʼn dienskneg. Moses, Dawid, Johannes die Doper en Paulus was sprekende voorbeelde.

“’n Leerling is nie bo sy meester nie; maar elkeen wat volleerd is, sal soos sy meester wees” (Luk.6:40).

2.3   Die Ekumene

Die ekumeniese beweging is ʼn derde front waaruit Satan sy aanvalle loods en ʼn bedreiging vir die Christendom. Dis ʼn oproep tot wêreld-kerkvorming; mega-kerke (large and in charge). Al hoe meer Protestantse kerke bevind hul in die linie van die draak en help indirek om die verhoog vir die regering van die Antichris voor te berei.

Ekumenisme is versuikerde gif om Protestantse kerke mee te vernietig. Dit verwater Bybelse waarhede ten einde een wêreldkerk te vestig. Daar word gedurig aan eeu-oue manuskripte gepeuter om nuwe Rooms-georkestreerde Bybelvertalings die lig te laat sien. Die NAV (1983) is een daarvan!

Op internasionale vlak gaan alles om die totstandkoming van ʼn een-wêreldgodsdiens en een-wêreldregering onder een leier. Ekumene berei die pad vir hierdie wêreldgodsdiens voor. Robert Muller wat vir 40 jaar die assistent sekretaris-generaal van die Verenigde Nasies was, het ʼn wêreld-onderwysstelsel bepleit om kinders te leer om wêreldburgers te word.

Daar is ʼn groot wêreldkerk voor die deur wat vanuit die Vatikaan beheer gaan word. Protestantse kerke staan alreeds in die ry van oorgawe. Homoseksualiste word bv. as lidmate en selfs op kansels verwelkom en selfde geslag huwelike in kerke bevestig. Sulke sedelike verrotting grens aan dié van Sodom en Gomorra!

Slot

Hierdie toename in sedelike grondverskuiwings ontnugter gelowiges wêreldwyd. As homoseksualisme en selfde geslag huwelike toegelaat word, wat verhoed kerke om pedofilie, bloedskande en selfs bestialiteit te ontsondig?   Kerke laat die draak toe om vanuit hul loopgrawe sy oorlog teen die Lam te voer!

Hierdie baie lang oorlog staan einde se kant toe. Gelowiges word op kantlyne gerangeer. Wie ʼn eie kulturele erfenis voorstaan,word as rassiste gebrandmerk en wie homoseksualisme en aborsie kritiseer, word met vervolging gedreig. Gelowiges gaan teen die einde ʼn lewe van beperkte vryhede tegemoet.

Die stryd vir die Lam en sy Kerk is ʼn heilige oorlog wat enduit geveg word:

“... voer dan oorlog met goeie oorleg” (Spr.20:18).

Eindelik, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug” (Efes.6:10-12).

In Jesus Christus is die gelowiges meer as oorwinnaars:

“En hulle het hom oorwin deur die bloed van die Lam en deur die woord van hulle getuienis.....(Openb.12:11).

“Hulle sal teen die Lam oorlog voer, en die Lam sal hulle oorwin — want Hy is die Here van die here en die Koning van die konings — en die wat saam met Hom is, geroepe en uitverkore en getrou” (Openb.17:14).

Opsoek na inligting?

 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1064 gaste aanlyn