NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

God openbaar Homself in die Skrif, so duidelik dat Dawid in Psalm 19 jubel oor die wonderbaarlike natuur en die Woord van God. Tog sit groot geleerdes hulle tyd en mors in 'n poging om die geloofwaardigheid van die Skrif verdag te maak. En ons wat weet dat God se Woord waarheid is, wat doen ons met sy Woord; bestudeer ons dit deeglik genoeg om vir Hom te kan opstaan?

DIE GROOT ONTNUGTERING

Die lot van dwaalgeeste

Ds. Andre van den Berg

“Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Baie sal in daardie dag vir My sê: Here, Here, het ons nie in u Naam geprofeteer en in u Naam duiwels uitgedrywe en in u Naam baie kragte gedoen nie? En dan sal Ek aan hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk!”(Mt.7:21-23)

1.   Wees gewaarsku

Jesus waarsku in die Bergrede sy volgelinge om nie deur dwaalleraars se voorkoms en optredes geflous te word nie: Maar pas op vir die valse profete wat in skaapsklere na julle kom en van binne roofsugtige wolwe is” (Mt.7:15).Hulle is Satansagente wat keer dat siele gered word.

Gelowiges moet baie duidelik tussen die gesante van God en dié van die Satan kan onderskei. Eersgenoemdes praat namens Hom en wys mense die rigting van die hemel. Dis die smal pad(Mt.7:14). Satan se gesante lei mense op die breë weg sodat hulle die hemel kan mis.

Pasop” (prosechoin Grieks) is ʼn waarskuwing en opdrag tegelyk. Gelowiges moet gedurig op die uitkyk vir die gesante van Satan wees. Nie minder as 24 van die 27 boeke van die NT waarsku teen hulle. Hulle misleiding gaan voor die wederkoms van Christus skerp toeneem omdat Satan weet dat sy tyd min is.

Hy kom nie altyd met stewels op mense afmarsjeer nie, maar beweeg dikwels op die punte van sy tone om via sy gesante mense met voorkoms en optrede te flous. Talle hoofstroomkerke is al deur hierdie agterdeur-benadering besmet.“En geen wonder nie! Want die Satan self verander hom in ’n engel van die lig” (2 Kor.11:14).

2. Onderskei

Christus help gelowiges om tussen ware en valse leraars te onderskei:

“Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. ’n Mens pluk tog nie druiwe van dorings of vye van distels nie!So dra elke goeie boom goeie vrugte; maar ’n slegte boom dra slegte vrugte.En geen wonder nie! Want die Satan self verander hom in ’n engel van die lig’n Goeie boom kan geen slegte vrugte dra nie, en ’n slegte boom ook geen goeie vrugte nie.Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi.So sal julle hulle dan aan hul vrugte ken”(Mt.7:16-20).

Gelowiges moet soos vrugte-inspekteurs te werk gaan. Valse leraars dra nooit goeie vrugte nie. Die vrugte aan hul takke is alles valse vertoon en hul woorde leuens.

Julle moet òf die boom goed maak en sy vrugte goed, òf julle moet die boom sleg maak en sy vrugte sleg; want aan die vrugte word die boom geken. Addergeslag, hoe kan julle goeie dinge praat terwyl julle sleg is? Want uit die oorvloed van die hart praat die mond. Die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart goeie dinge te voorskyn, en die slegte mens bring uit die slegte skat slegte dinge te voorskyn. Maar Ek sê vir julle dat van elke ydele woord wat die mense praat, daarvan moet hulle rekenskap gee in die oordeelsdag. Want uit jou woorde sal jy geregverdig word, en uit jou woorde sal jy veroordeel word”(Mt.12:33-37).

3.   Twee soorte valse profete

Die OT maak van twee soorte valse profete melding. Eerstens diegene wie se bose profesieëwel bewaarheid word(Deut.13:1-5) en tweedens hulle waarvan die profesieë nie in vervulling gaan nie (Deut.18:20-22). In beide gevalle gaan dit oor dinge wat hulle sê. Israel moes luister wat profete sê en vasstel of dit met wat God gesê het, ooreenstem. Die gelowiges in Berea het dit ook gedoen:

En hierdie mense was edelmoediger as dié in Thessalonika; hulle het die woord met alle welwillendheid ontvang en elke dag die Skrifte ondersoek of hierdie dinge so was” (Hand.17:11).

Indien so ʼn profetewoord nie met God se woordeooreengestem het nie, was dit vals. Egte woorde stem altyd daarmee ooreen - ʼn eeue lange toetsstandaard.

God is geen man dat Hy sou lieg nie; of ’n mensekind dat dit Hom sou berou nie. Sou Hy iets sê en dit nie doen nie, of spreek en dit nie waar maak nie?” (Num.23:19).Die gras verdor, die blom verwelk; maar die woord van onse God hou stand in ewigheid” (Jes.40:8).

4.   Ses Skrifkriteria

Die Skrif leer ses kriteria waaraan valse profete geken kan word.

(i)   Hulle praat nie namens God nie: “Maar die profeet wat so vermetel is om ’n woord in my Naam te spreek wat Ek hom nie beveel het om te spreek nie, of wat in die naam van ander gode spreek, dié profeet moet sterwe” (Deutr.18:20).

(ii)   Hulle profeteer vir stoflike gewin: “Sy hoofde spreek vonnisse uit vir ’n geskenk, en sy priesters gee onderrig vir loon, en sy profete is waarsêers vir geld. Nogtans steun hulle op die HERE en sê: Is die HERE nie in ons midde nie? Geen onheil sal ons wedervaar nie!”(Miga 3:11)

(iii)   Hulle bely nie Jesus as Here nie: “Daarom maak ek julle bekend dat niemand wat deur die Gees van God spreek, Jesus ’n vervloeking noem nie; en niemand kan sê dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees (1 Kor.12:3)

(iv)   Hulle is vleeslik:“Hieraan ken julle die Gees van God: elke gees wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is uit God; en elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie; en dit is die gees van die Antichris waarvan julle gehoor het dat hy kom, en hy is nou al in die wêreld. (1 Joh.4:2,3).

(v)   Hulle sien die wederkoms van Christus nie as ʼn kosmiese gebeure nie:“Want daar sal valse christusse en valse profete opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen om, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei.Kyk, Ek het dit vir julle vooruit gesê.As hulle dan vir julle sê: Kyk, Hy is in die woestyn — moenie uitgaan nie; kyk, Hy is in die binnekamer — moet dit nie glo nie.Want soos die weerlig uit die ooste uitslaan en tot in die weste skyn, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees”(Mt.24:24-27)

(vi)   Hulle ywer is valse voorgee: “Maar daar was ook valse profete onder die volk, net soos daar onder julle valse leraars sal wees wat verderflike ketterye heimlik sal invoer, en ook die Here wat hulle gekoop het, verloën en ’n vinnige verderf oor hulleself bring; en baie sal hulle verderflikhede navolg, en om hulle ontwil sal die weg van die waarheid gelaster word; en uit hebsug sal hulle met verdigte woorde voordeel uit julle trek. Oor hulle is die oordeel van lankal af nie werkeloos nie, en hulle verderf sluimer nie” (2 Pet.2:1-3).

5.   Waarheid en leuen

Om die waarheid van die leuen te onderskei, is ʼn deeglike kennis van die bron van die waarheid (Bybel)nodig. Met die woorde “Here, Here ....” in Mt.7:21 erken die dwaalleraars Jesus se heerskappy en herhaal dit selfs. Desondanks vra hulle Hom om Hom van hul voortreflike optredes te vergewis omdat dat hulle in sy Naam geprofeteer, bose geeste uitgedryf en wonders gedoen het.

Dus vra hulle Jesus om die peil van hul geloof aan hul doen en late te meet. Hoe groter die tekens, hoe groter die geloof. Dis ʼn leuen.   Ongelowiges kan ook wondertekens doen. Judas was ʼn ongelowige maar een van die 70 wat Jesus uitgestuur het:

En die sewentig het met blydskap teruggekom en gesê: Here, ook die duiwels onderwerp hulle aan ons in u Naam” (Luk.10:17).

Die Antichris gaan ook wonders doen ten einde mense te mislei: “...hy wie se koms is volgens die werking van die Satan met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leuen” (2 Thess.2:9). Bileam se donkie is nog ʼn voorbeeld van Satan se nabootsing.

Wonderbewerkers wat glo dat hulle op grond van hul wonders hemel toe gaan, ontken in effek die groot waarheid dat Jesus die enigste brug tussen God en mens is. “ ... Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie” (Joh.14:6).

Die Bybel leer dat niemand op grond van werke gered word nie, maar slegs deur Jesus se versoeningsoffer aan die kruis. Geloof is nie dade nie, maar vertroue. Verlossing word nie verdien nie, maar ontvang.

Ongelukkig word mense maklik deur dwaalleraars se voorgee mislei. Dit was die probleem met die eertydse Fariseërs. Daarom waarsku Jesus dat baie mense wat glo dat hulle die hemel sal beërwe, uitgesluit gaan word:

En dan sal Ek aan hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk!”(Mt.7:23).

“... En die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof, en die deur is gesluit.Later kom toe die ander maagde ook en sê: Meneer, Meneer, maak vir ons oop! Maar Hy antwoord en sê: Voorwaar ek sê vir julle, ek ken julle nie” (Mt.25:10-12).

6.   Ontnugtering

Die wonderbewerkers se woorde “...het ons nie in u Naamgeprofeteer en in u Naam duiwels uitgedrywe en in u Naam baie kragte gedoen nie? ” spreek van verbasing sowel as ontnugtering. Hulle het geglo dat hul bediening Jesus welgeval het. Gevolglik is sy woorde hard en ʼn waarskuwing dat die doen van wonders geen bewys van saligmakende geloof is nie.   Dwaalleraars kan bose geeste uitdryf maar nog steeds verlore wees!

En sommige van die rondtrekkende Jode, duiwelbesweerders, het dit gewaag om die Naam van die Here Jesus te noem oor die wat bose geeste gehad het, en te sê: Ons besweer julle by die Jesus wat Paulus verkondig!” (Hand.19:13).

Bose geeste kan sonder die krag van die Heilige Gees uitgedryf word. Satan kan verstommende tekens en wonders deur mense doen.   Ex.7 vertel van Farao se towenaars wat slange gemaak het en in Hand.13 berispe Paulus ʼn Joodse towenaar.   Ja, bose geeste speel dikwels saam om mense te mislei!

God kan ook booswigte gebruik om sy wil uit te voer. Hy het bv. ʼn bose gees gestuur om Saul te pla (1 Sam.19).   Judas het, al was hy verlore, op die eerste sendingtog dieselfde wonders as die ander dissipels verrig. “ ... en nie een van hulle het verlore gegaan nie, behalwe die seun van die verderf, sodat die Skrif vervul sou word” (Joh.17: 12).

7.   Op die breë weg

Uit Jesus se voorafgaande woorde in Mt.7 is dit duidelik dat wonderbewerkers die breë weg bewandel.   Hulle is nie ateïste, afgodsdienaars of gelowiges wat eens op ʼn tyd die saligheid gehad en toe verloor het nie. Hulle is mense wat nooit die ware bekering gesmaak het nie. Nie alle mense wat sy Naam gebruik gaan hemel toe nie; alleenlik hulle wat die wil van God doen deur aan Hom gehoorsaam te wees.

En dit is die wil van Hom wat My gestuur het, dat elkeen wat die Seun aanskou en in Hom glo, die ewige lewe mag hê; en Ek sal hom opwek in die laaste dag” (Joh.6:40).As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God Hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word;want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding” (Rom.10:9,10).

Lukas bevestig dit ook later:

En ons is sy getuies van hierdie dinge, en ook die Heilige Gees wat God gegee het aan die wat Hom gehoorsaam is.... En die woord van God het toegeneem, en die getal van die dissipels het in Jerusalem baie vermeerder, en ’n groot menigte van priesters het gehoorsaam geword aan die geloof” (Hand.5:32; 6:7).

8.   Redding

Jesus maak in Mt,7 die skokkende stelling dat baie godsdienstige mense in die hel gaan beland.   Godsdiens en goeie werke red geen siel nie; alleenlik die bloed van Christus. Redding volg op wedergeboorte.“ Jesus antwoord en sê vir hom: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie   Moenie jou verwonder dat Ek vir jou gesê het, julle moet weer gebore word nie” (Joh.3:3,7).

Wie anders oor redding praat, verstaan nie die Skrif nie of word mislei.Jesus ken hulle almal.Want baie is geroep, maar min uitverkies” (Mt.22:14). Die Gelykenis van die Onkruid (Mt.13)bevestig dit ook.

Paulus het ook dwaalgeeste geken:

Ondersoek julself of julle in die geloof is; stel julself op die proef. Of is julle nie seker van julself dat Jesus Christus in julle is nie — as julle ten minste nie verwerplik is nie” (2 Kor.13:5).

So ook Petrus:

Daarom, broeders, moet julle jul des te meer beywer om julle roeping en verkiesing vas te maak; want as julle dit doen, sal julle nooit struikel nie” (2 Pet.1:10).

Johannes praat ook van hulle:

“Hulle het van ons uitgegaan, maar hulle was nie van ons nie; want as hulle van ons was, sou hulle by ons gebly het; maar dit moes aan die lig kom dat hulle nie almal van ons is nie” (1 Joh.2:19).

9.   Oordeel

Jesus skok die wonderbewerkers met sy antwoord: “ .... Ek het julle nooit geken nie...”(Mt.7:23). Hy praat nie hier met mense wat op ʼn stadium die geloof gehad en toe afvallig geword het nie, maar van mense van meet af aan in hul sonde verlore was. En as Hy klaar gepraat het, volg ʼn vinnige oordeel:“ ..... Gaan weg van My....”.

Dis seker die ontstellendste woorde in die ganse Bybel en die dag waarop die ganse mensegeskiedenis afstuur. Elke mens sal sy afspraak met Jesus nakom. Nie eens die dood kan as verskoning aangevoer word nie!

“En ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan, en die boeke is geopen; en ’n ander boek, die boek van die lewe, is geopen. En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke” (Openb.20:12).

Die oordeelsdag sal vir alle dwaalleraars en hul volgelinge ʼn ontsettende ontnugtering wees.  Hulle gaan te laat besef dat hulle al die tyd nie na die stem van die Herder geluister het nie, maar na dié van die wolf!

“My skape luister na my stem, en Ek ken hulle, en hulle volg My. En Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie. My vader wat hulle aan My gegee het, is groter as almal; en niemand kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie” (Joh.10:27-29).

Die tragiese is dat dwaalleraars dieselfde tyd en ywer waarmee hulle dwaalleer verkondig het, kon gebruik het om die Evangelie van verlossing te bring.   Die einde is dat hulle wat verwag het om op ʼn verebed in die hemel ingedra te word, ʼn ewige hel tegemoet stap!

Opsoek na inligting?

 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

  __________________

   

  ONS IS OPSOEK NA ‘N UITGEWER

  VIR DIE BOEK “VOLKSREGERING” (teen normale tarief)

  Die inhoud is ‘n beskrywing van die enigste regverdige politieke bedeling vir enige  volk, hetsy klein in getalle of groot.

  Apartheid behels regverdige behandeling. Uiteraard is apartheid ingeweef in elke volk se onafhanklikheid. Dit bevat geen rassemeerder-waardigheid soos kwaad- williges voorgee nie. Ook nie onderdrukking van enigeen nie. Dit is juis erkenning van elke volk se regte en die skepping van ruimte om daardie regte te beoefen en ongehinderd uit te leef. Daar is geen rassehaat aan apartheid te koppel nie. Diegene wat rassisme aanhaal, bedoel rassehaat en probeer oproer bewerkstellig en moet ophou om vrede te probeer voorhou. Wie is verantwoordelik vir die geweld en opstand wat tans landwyd voorkom?  Geen ondersteuner van apartheid nie.

  Bostaande is 'n kort opsomming waarin die omvang en volle betekenis van apartheid beskryf is. Indien daar 'n uitgewer is wat in die uitgee van die boek belangstel, kan Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. genader word.

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

   

  VAKATURE: HOOFBESTUURDER - RADIO ROSESTAD

  Stuur u aansoek saam met ’n CV waarin u ‘n persoonlike bekendstelling, werkservaring en tersaaklike kwalifikasies insluit, voor 15 September 2018 aan ds. CM Erasmus by die e-pos adres: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Vir meer inligting:

  VAKATURE: HOOFBESTUURDER - RADIO ROSESTAD

  ___________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 
 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________ 

 

APARTHEID:

 

Rassisme is die teenoorgestelde van rassehaat en is 'n aanprysing omdat rassisme dui op kennis van rasse en die uitstekende voordele van onderskeiding uitbeeld. Dit sluit in die voordele van apartheid se onderskeiding.

 

                                              ___________________                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1152 gaste aanlyn