Nuutste bydraes

GEDAGTES VIR ELKE DAG

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Dikwels kwel ons ons oor die hoeveelheid dae wat ons sal lewe, tog kan dit geen dag vir ons byvoeg of wegneem nie want God het nog voor ons gebore is bepaal presies hoeveel dae elkeen van ons sal lewe. Ook Dawid vertel dit in Ps 139 waar hy sê: "U oë het my ongevormde klomp gesien (toe nog in sy moederskoot); en in u boek is hulle almal opgeskrywe: die dae
wat almal bepaal bepaal was, toe nog geeneen van hulle daar was nie."  Waarom kwel ons ons dan?

ONS DURF NIE VERMENG!

Ds AE vd Berg

" Indien die Boerevolk nog verder deur die smeltkroes moet gaan, sal dit so wees.   God suiwer ons gedurig.   Een ding is egter seker:  Hy laat vaar nooit die werke van sy hande nie!    Hy sal die Boerevolk op sy eie tyd in genade aansien en ons verwoeste land herstel.  Ons durf egter nie stilsit nie... "

"Moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie, want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid, en watter gemeenskap het die lig met die duisternis?" (2 Kor.6:14).

Die Bybel verdeel die mensdom in twee groepe:  Gelowiges en ongelowiges.  Dis twee wêrelde wat teenoor mekaar staan.   In die gelese gedeelte skryf Paulus van die wêreld van die geregtigheid wat teen die wêreld van ongeregtigheid stryd voer en soos lig en duisternis van mekaar verskil.   Elke mens is 'n burger van die een of die ander.

Hierdie twee wêrelde bots onophoudelik met mekaar.  Die wêreld van die duisternis val dié van die lig gedurig aan. 

 Die vors van die duisternis stel strikke om mense te vang.   Gevolglik moet gelowiges gedurig op die uitkyk wees.   Sulke aanvalle is gewoonlik uiters subtiel.   Satan vernietig die goeie deur dit met die bose te vermeng en uiteindelik te laat verdwyn.

Paulus waarsku teen gelowiges se vermenging met ongelowiges; die heidendom.  Onthou, die Korinthiërs was Grieke en eertydse heidene.  Hoe lyk heidene?  Wesens wat iewers in 'n bos met spiese in die hand en ringe deur hul neus rituele danse om 'n groot ysterpot uitvoer?  Nee, dít is barbare.

Heidene is dikwels hoogs beskaafd soos dié in oud-Griekeland.  Hulle kom selfs baie aanneemlik voor maar staan God teen.  "Die konings van die aarde staan gereed, en die vorste hou saam raad teen die Here en teen sy Gesalfde en sê: Laat ons hulle bande stukkend ruk en hulle toue van ons afwerp" (Ps.2:2,3).

Nog ’n kenmerk van dié twee wêrelde is dat hulle niks met mekaar in gemeen het nie.   Daar is geen raakpunte nie.  Daarom staan die heidendom altyd lynreg teenoor die Christendom.   In oud-Israel is die vermenging van ongelyksoortige dinge nie toegelaat nie.  "Jy mag nie met 'n os en 'n esel tegelyk ploeë nie" (Deutr.22:10).    Christene en heidene pas net so min bymekaar soos 'n os en 'n esel in selfde juk.  Hulle weë loop uiteen.

Daar is sulke sterk grense tussen gelowiges en heidene, dat kinders van God elke sekonde op hul hoede moet wees vir moontlike vermenging.    Onthou, Satan val die goeie aan deur dit met die bose te vermeng.    Hy val hulle uit oorde aan waar  ’n mens dit die minste verwag - selfs kerke!  "Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van die sonde geopenbaar word, die seun van die verderf .....sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is" (2 Thess.2:3,4).

Aan die begin van die Christelike era het die kerk die wêreld inbeweeg.  Vandag beweeg die wêreld die kerk binne.    Let daarop dat Satan die goeie deur ’n vermenging met die bose vernietig!    Hierdie patroon herhaal hom deur die eeue; vernietiging deur vermenging.

Gelowiges moet vreemd aan die wêreld wees.   Dwarsdeur die NT dring God by gelowiges op 'n vreemdelingskap-houding.    Gelowiges het geen ander keuse nie, hulle moet hul van die bose wêreld afskei.    Vermenging met die wêreld beteken 'n terugval uit die verlossing.   Dit gebeur tog so maklik.    Mense begin goed, maar eindig sleg.  "Want Demas het my verlaat, omdat hy die teenwoordige wêreld liefgekry het..." (2 Tim.4:10).

Gelowiges kan die wêreld egter nie vermy nie.   Ons is genoodsaak om binne die kader van ’n god-vyandige wêreld te leef.    Dis ons enigste leefruimte.  Ons deel dit saam met heidene.   Ons kan nie, soos sommige Roomse Katolieke, ons van die wêreld onttrek en agter kloostermure skuil nie.    Gelowiges moet dan juis sout van die aarde en lig van die wêreld wees (Matt.5:13-16)!

Nogtans durf gelowiges nie met heidene en hul booshede vermeng nie.   Alhoewel ons dieselfde woonplek deel en onder dieselfde staatkundige omstandighede leef, moet ons optrede en gedrag geheel anders wees.   Die teksvers praat van 'n verskil in etos (ingesteldheid).  Paulus pleit nie vir afsonderlike Christelike instellings nie, maar vir ’n duidelik, onderskeidings-gedragslyn binne die kader van wêreldlike instellings.    Gelowiges se andersheid moet sigbaar wees, nl. dat hulle in die wêreld, maar nie van die wêreld is nie.

In die gelese Skrifgedeelte volg 'n paar vrae: "want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid?" Geregtigheid is sinoniem met terme uit die volgende paar verse soos "lig", "Christus", "gelowige" en "tempel van God".  Ongeregtigheid is sinoniem met "duisternis", "Belial", "ongelowige" en "afgode".  Dis twee volstrek verskillende wêrelde wat in skrille kontras met mekaar staan.

Let op die verskil tussen hierdie twee wêrelde.   In die wêreld van die geregtigheid staan God sentraal.   Die mens is 'n afhanklike.  Matt.5:3 sê:  "Gelukkig is die mens wat weet hoe afhanklik hy van God is". God is die barmhartige, lewegewende God.    Die mens daarenteen is 'n hulpbehoewende wese na wie God moet omsien soos 'n vader na sy kinders.

Teenoor hierdie wêreld staan die wêreld  van ongeregtigheid (wetteloosheid) met sy booswigte.   God is vir hulle nie  die liefhebbende Een nie, maar 'n vyandige maghebber Wie se bande stukkend geruk moet word (Ps.2).  Daarom haat goddeloses God se orde.

Die wêreld van die geregtigheid is onderwerping en lewe.  Dié van die ongeregtigheid is opstand en selfvernietiging.   Mense moet tussen hierdie twee wêrelde kies.    Hulle kan nie iets van beide hê nie, want die twee wêrelde het niks met mekaar in gemeen nie.  Wie in die een leef, staan buite die ander.

Gelowiges is burgers van die wêreld van die geregtigheid.   Hulle was aanvanklik burgers van die wêreld van die ongeregtigheid maar het deur die bloed van Jesus geëmigreer na die wêreld van die geregtigheid.   Derhalwe het gelowiges geen gemene saak met mense van die ander wêreld nie.    Hulle is anders ingestel met ’n ander troos, lewensuitkyk en deel dus nie die lewensuitkyk van heidene nie.

Die tweede vraag lui: "En watter gemeenskap het die lig met die duisternis?" Lig en duisternis verteenwoordig die wêrelde van God se skeppende goedheid en dié van die chaos-magte onderskeidelik.  Van Genesis 1 tot Openbaring 22 sien ons dat lig 'n verskrikking vir die duisternis is.

Wanneer iemand gelowig word, word hy vanuit die duisternis na die lig geroep.  Die duisternis is 'n mag wat alle mense in sy greep het totdat God hulle in Christus daaraan ontruk.   Slegs waar die lig skyn, is daar lewe.  In die duisternis heers slegs die dood.   "Die volk wat in duisternis wandel, het 'n groot lig gesien; die wat woon in die land van die doodskaduwee, oor hulle het 'n lig geskyn" (Jes. 9:1)

Die derde vraag lui: "En watter ooreenstemming het Christus met Belial?" Belial is gesien as die god van die onderwêreld.   Dit was ook 'n ander naam vir Satan.  Christus, die Vredevors, staan teenoor die vors van die duisternis; Oorwinnaar teenoor verloorder met geen raakpunte tussen hulle nie.   Wie die een volg, kan nie die ander een ook volg nie.   Dit is of Christus of Satan.

Die vierde vraag lui: "...of watter aandeel het die gelowige met die ongelowige?"  Gelowiges hoort by Christus want hulle het 'n besliste keuse vir Hom gemaak.  Ongelowiges hoort by Belial.    Hulle word deur bose kragte gemanipuleer.   Gelowiges is onder beheer van die Heilige Gees en ongelowiges in die mag van Satan .

Die vyfde vraag vat alles saam:  "Of watter ooreenkoms het die tempel van God met die afgode?" Daar is geen raakpunte nie en 'n kompromie ondenkbaar.

Wat staan die burgers van die wêreld van die geregtigheid te doen as mense hul met die wêreld van die ongeregtigheid wil vermeng?   Vers 17 antwoord hierop as volg: "Daarom, gaan onder hulle uit en sonder julle af, spreek die Here; en raak nie aan wat onrein is nie, en Ek sal julle aanneem".

In Openb. 18:4 ontvang gelowiges 'n soortgelyke opdrag om hul van die valse  kerk af te skei: "Gaan uit haar uit my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar plae ontvang nie” Ná hierdie opdrag volg die belofte:   "....en Ek sal julle aanneem".    God skaar Hom by gelowiges, maar dan moet hulle heidense besmetting vermy en weier om te vermeng.

In die tyd van koning Josafat het 'n gedugte vyand teen hom opgestaan.  Wat getalle betref, het hy nie 'n kat se kans nie.   Sy mense was doodbenoud en by hom aangedring om bondgenootskappe met omringende lande te sluit.    Josafat het nie daaraan gehoor gegee nie en Juda by die tempel byeen laat kom om hul voor God te verootmoedig waarna God deur ’n profeet met hulle gepraat het: "Wees nie bevrees of verskrik vanweë hierdie groot menigte nie, want die stryd is nie julle saak nie, maar die saak van God" (2 Kron.20:15).

Die stryd aan die suidpunt van Afrika is God se stryd, nie ons s'n nie.  Wat hier gebeur, is God se wil.   Indien die Boerevolk nog verder deur die smeltkroes moet gaan, sal dit so wees.   God suiwer ons gedurig.   Een ding is egter seker:  Hy laat vaar nooit die werke van sy hande nie!    Hy sal die Boerevolk op sy eie tyd in genade aansien en ons verwoeste land herstel.

Ons durf egter nie stilsit nie.    Die Bybel sê wat ons moet doen: "(as) my volk, oor wie my Naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hul verkeerde weë, dan sal Ek uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees". (2 Kron.7:14).   Ons moenie soos miere voor 'n groot reën rond en bont hardloop nie, maar drie dinge doen: Ons verootmoedig, ernstig bid en volksgenote wat nog nie tot bekering gekom het, na Jesus lei.  God doen die res.  Vertrou Hom!

Die geskiedenis van die Boervolk is die geskiedenis van misplaaste vertroue.  Ons het mense i.p.v. God vertrou.   God het ’n behae in mense wat Hom onwrikbaar vertrou.  "want die Here - sy oë deurloop die hele aarde om diegene kragtig te steun wie se hart onverdeeld op Hom gerig is..." (2 Kron.16:9).

Daarom sien gelowiges nie kans om hul wêreld van goddelike geregtigheid met dié van heidense ongeregtigheid te vermeng nie.   Hulle laat ook nie toe dat hul lig met die duisternis opgeklits word en in ’n reënboognasie verdwyn nie.   Die os en die esel sal nooit gelyk trek nie!

Paulus waarsku gelowiges: "Julle kan nie die beker van die Here drink en ook die beker van die duiwels nie.  Julle kan nie deel hê aan die tafel van die Here en ook aan die tafel van die duiwels nie" (1 Kor.10:21).

Kom ons verootmoedig ons voor God en bid dat Hy ons sterwende land sal genees.

U soek na?

 •  BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland het so dikwels navrae ontvang van lesers wat 'n behoefte aan die Bybel het, spesifiek die 1933/53-uitgawe. Soms het van ons ander lesers in hul behoefte kon voorsien wanneer ons navraag gedoen het.

  Nou is Gelofteland dankbaar om aan al ons lesers daardie Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

  ___________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  _________

  HOU VAKANSIE IN MOSSELBAAI !

  Baie netjiese vakansie-akkommodasie in Fraai Uitsig, Kleinbrakrivier, Mosselbaai Munisipaliteit. Twee kilometer vanaf Kleinbrak en Tergniet se swemstrande en ongeveer 10 kilometer vanaf Hartenbosch. Pick n Pay binne loopafstand.
  Kliek hier vir volledige inligting en foto's: OPSOEK NA BEHUISING VIR VAKANSIE?
   
  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________
   
  SKAARS BOEKE TE KOOP
  C J LANGENHOVEN 16 VOLUMES
  FAK-SANGBUNDEL 1 VOLUME
  Hierdie 16 volume Langenhoven-stel is 'n goedopgepaste kosbare versamelstuk. Dit beslaan die volledige inhoud van Langenhoven se bundels soos Sonde met die Bure; Loeloeraai; Herrie op die ou Tremspoor; Doppers en Filistyne; en al die kosbare stories uit die pen van Langenhoven.
  Die FAK-sangbundel is ook in goeie toestand en kan saam of apart van die Langenhovenstel gekoop word.
  Eienaar moet na 'n kleiner woonplek verhuis en vra 'n redelike aanbod vir sy boeke.
  Die aanbevole waardasieprys vir die Langenhovenstel is R1600.00; en vir die FAK R100.00
  Koerierkoste sal bykomend wees.
  Kontak

  Chris Carstens

  Sel no 082 954 3383

  Epos adres

  chris.carstens

  @vodamail.co.za

  ___________
  DIGBUNDELS:
    'n Versameling van 4 elektroniese bundels - 226 gedigte @R350.00:  
  Vir alle navrae  skryf aan 
  Amanda
  @waterstrome.co.za
  Uittreksel uit:
  'n Nasie in Pyn:
  ...Saam sal die hele wêreld vir hulle bid.
  Saam sal ons met pyn in ons harte sit.
  Mag hulle berus in u wil
  Mag hulle voor U verstil.
  _________
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  'n Boek getiteld DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK - Christen Teokratiese Separatisme, uit die pen van ds AE van den Berg, het  in gedrukte vorm verskyn. 
  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.  
  DIE
  VOLMAAKTE REPUBLIEK - Christen Teokratiese Separatisme, bring helder perspektief oor rasseverskille en die natuurlike skeiding van rasse wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte aan geestelike transformasie wat landsburgers van denkrigting sal laat verander en van al die sogenaamde polities-korrekte onregte en gewaande vryheid waarmee hulle belas word, sal bevry.
  Lesers word aangemoedig om hulle daadwerklik vir 'n Christen-teokrasie in 'n volmaakte republiek te beywer deur sinvolle besluite te neem in die lig van God se Woord, en onophoudelik te bid dat dit spoedig hier aan die suidpunt van Afrika verwesenlik word. Politiek is 'n saak van erns en harde werk waardeur wet en orde gehandhaaf word en durf nie in eerlose hande gelaat word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel, iets wat op staatkundige gebied slegs in 'n Christen-teokratiese bestel tot sy reg sal kom.

   

  U kan hierdie boek bestel by
  ds AE van den Berg
  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com
  Prys: R50-00

   
 • BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  ('n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 'n Nuwe Trek (Exclusive Books) Prys: ZAR180

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is by http://tinyurl.com/lx9vrs8

  ... en loot.co.za dit verkoop teen R169 http://tinyurl.com/l26h6jl

  ... kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD


  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  JULIE 2013

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. 

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2 NOU BESKIKBAAR

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.
  of skakel hom by
  074 967 5187


  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 • Kliek op DIE CHARISMATIESE GEVAAR om meer oor hierdie boek te wete te kom Lees verder...  
 • FILM OOR DR HF VERWOERD

  Kyk by hierdie skakel http://youtu.be/TcO3zPF8998

    na die kort film oor dr HF Verwoerd.   
  Dit kan ook direk bestel word by Riaan: +27823712682 of by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
   

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

 

'N BIETJIE LANGENHOVEN:

Ek sê nie al die suur mense is Fariseërs nie, maar naastenby al die Fariseërs is suur. In alle geval, solank hulle onthou om Fariseërs te wees. Want dis ook 'n inspanning.
Verbeel jou 'n wêreld sonder 'n skaterlag, sonder eens 'n glimlag. 'n Hemel op aarde, sal die Fariseër sê. Uit so 'n hemel sou ek wou wegloop hel toe.

Die man wat ek na soek, is nie dié wat die minste foute maak nie, maar dié wat die meeste foute régmaak.

Slaap laat solank as jy jou eie baas is en daar sal 'n tyd kom wanneer 'n 'n baas jou sal laat vroeg opstaan.

Ontydige vlyt is die merk van die luiaard. Dis sy verskoning vir ontydige rus.

Ons reken ons geluk vir ons loon en ons straf vir ons ongeluk.

Welvaart is die  dogter van matigheid en die moeder van weelde.

My swaarste pad trap ek self vir my plat, en die swaarste is die wat my voete nooit vat.

Daar is geen kuns by sukkel en geen sukkel by kuns.

Die boer wat nie saai nie sal nie misoeste kry nie, maar hy sal geen goeie ook kry nie.

Het die daeraad lief en die dag sal jóu liefhê.

'n Man wat werklik oor homself baas is, is nooit die kneg van 'n ander nie.

Dis die flukse perd wat flou word. Meer moeite as wat die vlytige het vir sy loon, het die luiaard verniet.

Op die ou end werk die vlytige man vir homself, die luiaard vir 'n ander.

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Kla net oor jou kooi as dit 'n ander is wat dit vir jou opgemaak het.

Hoe korter jy jou kuier maak, hoe gouer sal jy weer genooi word.

Om my naaste lief te hê is vir my 'n sware gebod. Met die mense daargunter kry ek dit nog op 'n manier reg.

Jy sê "ja" waar jy moes "nee" gesêhet omdat jy die ander nie wil aanstoot gee nie. Maar eken hoe het hy jou aanstoot gegee met sy versoek!

Aan 'n nuwe wa kan jy sien of dit 'n goeie skilder was; aan 'n oue of dit goeie wamaker was.

Trek liewer vir jou vriend jou broek uit as om vir hom vir 'n baadjie borg te staan. Anders loop julle naderhand albei nakend.

Die vriendskap wat jy moet koop is 'n duur artikel. Jy sal nie weer jou prys kry as jy dit van die hand wil sit nie.

Moenie vriendskap en besigheid meng nie – jy bederf albei.

'n Man wat nie vyande het nie deug nie vir 'n vriend nie.

Maak jou vriendelikheid goedkoop en hou jou vriendskap duur.

Moenie jou vriend vergeet nie; dit sal hom seermaak. Maak jou vyand daarmee seer.

'n Skare is 'n versameling van eensames.

Stuur die luiaard na die miere, en as hy nie te lui is om te gaan nie sal hy te lui wees om weer terug te kom.

Dis net so moeilik om maklikheid in die ou wêreld te kry as wat dit maklik is om moeilikheid te kry.

Waardeer die werk van jou vrou. Jy kan nie op die aarde 'n ander kneg kry vir dieselfde diens en dieselfde prys nie.

Met spaarsaamheid sal jy uit die kleinste inkomste iets oorhou; met verkwistery sal die grootste vir jou te min wees.

Besorg jou eie boodskap en reken die moeite teen dit wat die misverstand jou sou gekos het.

Het die ryk man nodig om so suinig te wees? Maar hy is nie 'n ryk man wat suinig geword het nie; hy is 'n suinige man wat ryk geword het.

Help jou swakke mededinger op die bene bly.  As hy tot niet gaan, kom daar dalk 'n sterke in sy plek.

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES (7)

(Lees die reeks by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

 • Die adderbyt van naberou is verskriklik (Naberou is ontstellend.)
 • Hy het hom in 'n addergebroedesel begewe (Hy was tussen 'n groep nydige, aanvallende mense.)
 • Sy het hom adieu toegeroep (Sy het vaarwel gesê.)
 • 'n Adres van adhesie is 'n geskrif waarin instemming betuig word met 'n versoek.
 • Jy is nou by die verkeerde adres (Jy soek die oorsaak van die kwaad by die verkeerde persoon.)
 • Dit was advokatery (Dit was regskundige uitoorlêery.)
 • Hy sal die werk weer afbroddel. (Hy sal knoeiwerk of slordige werk verrig.)
 • Sy wil elke takie afbrom (Sy kla die hele tyd terwyl sy werk.)
 • Jy kan nou maar afdans (Jy kan nou maar skoert.)
 • Moet hom nie op sy verdienste afdwing nie (Moet hom nie verkleineer nie.)
 • Die ou werkie draf ek gou af (Ek sal dit sommer gou afhandel.)
 • Hulle wil die rusie afdrink (Hulle wil vrede maak.)
 • Sy het soms baie affêrinkies (Sy is dikwels vol nukke en nonsens.)
 • Hy sal wel weer geld van haar affutsel (Hy sal dit op 'n oneerlike manier van haar kry.)
 • Daar kan niks van afgaan nie (Dit kan nie ontken word nie.)
 • Hy sal 'n afgehekste loesing kry ('n deeglike pak slae.)
 • Sy is 'n afgelekte meisie (Sy het al baie kêrels gehad.)
 • Jy lyk so afgesak (Jy lyk baie moeg.)
 • Hy het afgetop gelyk (Hy het verleë gelyk.)
 • As jy iets van hom wil hê sal jy dit moet afgoël (Hy is so suinig!)
 • So 'n afhaler is onnodig ('n Onnodige belediging.)
 • As dit afhang moet ons dit maar opbind (Skertsend wanneer iemand gedurig begin met "Dit hang af..."
 • Na elke partytjie is hy babalaas ( dan ly hy aan die gevolge van te veel alkohol).
 • Daar was 'n Babelse gegons van stemme (Almal het gelyktydig gepraat).
 • Dit was 'n Babelse verwarring (Dit was baie deurmekaar).
 • Hy sal weer mooi broodjies kom bak (Hy sal kom vlei en mooipraat om sy doel te bereik),
 • Hulle eet nie uit een bak nie (Hulle is nie vriende nie).
 • Sy het hom 'n bak gewys (Sy het hom onvriendelik tereggewys).
 • Gou by die bak maar lui by die vak (Hy is eerste daar waar iets te ete is maar traag as hy moet werk).
 • Hy maak sy hande bak (Hy kom bedel iets).
 • Ons moes bak staan (Ons moes hard werk).
 • Dit was sommer 'n bakerpraatjie (Dit was 'n skinderstorie).
 • Jerusalem is die bakermat van die Christelike Kerk ( Dis waar dit begin het. 'n Bakermat was 'n mandjie waarin die baker – die vrou wat 'n pasgebore baba versorg het – die kindjie op haar skoot voor die vuur versorg het).

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1461 gaste aanlyn