NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Op 25 Desember herdenk ons God se liefde en genade toe Hy sy Seun Jesus Christus vir ons gebore laat word het. Dit was noodsaaklik dat Jesus waarlik volkome mens word sodat Hy as't ware saam met ons onder die oordeel oor die sonde kon inskuif. Hy was wel volkome mens maar sonder enige sonde en daarom in staat om Satan en versoekings te weerstaan. Daarom kon Hy ten spyte van groot lyding God se toorn verduur – iets wat geen sondaar kan doen nie. So oorwin Hy die sonde en so het Hy vir ons verlossing gebring.

ESRA

Yweraar vir bloedsuiwerheid

Ds. A.E van den Berg

Inleiding

Die Boek van Esra begin waar 2 Kronieke eindig met die koning van Persië wat ʼn bevelskrif uitgevaardig het dat al die Joodse bannelinge in sy ryksgebied na Jerusalem kon terugkeer.  God het in sy vrymagtigheid self ʼn heiden-koning gebruik om sy wil uit te voer.  So ook later vir Artasasta wat Esra na Jerusalem gestuur het om die Joodse godsdiens daar te laat herleef.  Artasasta het ook vir Nehemia met die opbou van die stadsmure van Jerusalem laat bystaan en eerbiedwaardigheid aan die stad van God verleen.   

Alle Joodse bannelinge het nie van die aanbod gebruik gemaak om terug te keer nie.  Baie van hulle is in Babel gebore, het goeie werk gehad en was derhalwe gemaklik met hul omstandighede.  Ander het weer te oud gevoel om ʼn nuwe begin te gaan maak en ook nie kans vir die bykans 1500 km reis gesien nie.  

  

Daar was ook Jode wat vir hul veiligheid gevrees het.  Hulle sou kosbaarhede by hulle hê en kon rowers ten prooi val:

“.... en die hand van onse God was oor ons, sodat Hy ons gered het uit die hand van die vyand en die wat ons voorlê op die pad” (Esra 8:31).

Baie Jode wou ook nie terugkeer nie omdat hulle met die plaaslike heidendom vermeng en ontrou aan God se riglyne vir die lewe was.   Hulle sou ʼn paar jaar later groot probleme kry soos in die Boek van Ester opgeteken is.  Die Jode wat wel teruggekeer het, was die vervulling van God se beloftes:

Want so sê die HERE: As eers sewentig jaar vir Babel verby is, sal Ek op julle ag gee en aan julle my goeie woord vervul om julle na hierdie plek terug te bring”(Jer.29:10).

1.   Teleurstelling

Toe Esra met ʼn afvaardiging in Jerusalem aankom om die Joodse godsdiens te laat herleef, was hy baie teleurgestel.  Baie van die Jode was ondankbaar met hul omstandighede. Hulle was vry maar glad nie bly nie.  Dit het Esra ontstel en op God alleen vir die herlewing vertrou.

Om die herlewing van stapel te stuur, het hy by een van die grootste probleme in Jerusalem begin - gemengde huwelike. Hy het dit in geen onduidelike taal veroordeel nie en die Jode aangesê om van hul volksvreemde vroue te skei en saam met kinders wat uit dié huwelike gebore is, weg te stuur:

“En toe dit klaar was, het die owerstes na my gekom en gesê: Die volk van Israel en die priesters en die Leviete het hulle nie afgesonder van die volke van die lande, wat hulle gruwels betref nie, naamlik van die Kanaäniete, Hetiete, Feresiete, Jebusiete, Ammoniete, Moabiete, Egiptenaars en Amoriete.  Want hulle het van húlle dogters vir hulleself en vir hul seuns geneem, sodat die heilige geslag hom met die volke van die lande vermeng het; en die owerstes en die leiers het in hierdie ontrou eerste die hand gehad” (Esra 9:1,2).

Die Wet het huwelike met heidene streng verbied:

“Jy mag jou ook nie met hulle verswaer nie — jy mag jou dogter nie gee aan sy seun, en sy dogter nie neem vir jou seun nie;  want hy sal jou seun van My afvallig maak, sodat hulle ander gode dien en die toorn van die HERE teen julle ontvlam en Hy jou gou verdelg”(Deutr.7:3,4). 

Gevolglik het die gemengde huwelike Esra erg ontstel:

En toe ek dit hoor, het ek my kleed en my mantel geskeur en van die hare van my hoof en my baard uitgepluk en verslae neergesit” (Esra 9:3). 

By geleentheid het Nehemia ook harde woorde oor dieselfde oortreding gehad:

Daarom het ek met hulle getwis en hulle gevloek en sommige van hulle geslaan en die hare uitgepluk en hulle by God besweer: Julle mag julle dogters nie aan hulle seuns gee en julle mag nie van hulle dogters vir julle seuns of julleself neem nie! Het Salomo, die koning van Israel, nie deur hulle gesondig nie?” (Neh.13:25,26).  

2.   Eiesoortigheid

Voordat die Israeliete Kanaän binne getrek het, het God hulle gewaarsku om hul eiesoortigheid onder die heidene te bewaar en ter wille van Hom sterk teen afgodery op te tree : 

“…hulle altare moet julle omgooi en hulle klippilare verbrysel en hulle heilige boomstamme omkap en hulle gesnede beelde met vuur verbrand.  Want jy is ’n volk heilig aan die Here jou God; jou het die Here jou God uitverkies om uit al die volke wat op die aarde is, sy eiendomsvolk te wees” (Deut.7:5,6).   

Salomo se ongeoorloofde huwelike met heiden-vroue het God so vertoorn dat Hy Israel in twee ryke laat skeur het.  Soos wat volksvreemde egverbintenisse Salomo van God vervreem het, vervreem gemengde huwelike nog steeds mense van Hom. Daar is min uitsonderings op hierdie reël!

3.   Afgodery

Gemengde huwelike is ʼn invalspoort vir afgodery.  Dit was een van die sondes wat Juda in ballingskap laat gaan het.  Daarom was Esra hewig ontsteld toe die  terugkerende Jode weer met dieselfde vuur gespeel het. Nadat hy baie ernstig met hulle gepraat het, het ʼn groep Jode berouvol na hom gekom en belowe om ʼn verdrag met God aan te gaan ten einde die saak reg te stel:

Toe het Segánja, die seun van Jéhiël, van die seuns van Elam, begin spreek en aan Esra gesê: Ons het ontrou gehandel teen onse God, dat ons vreemde vroue uit die volke van die land getrou het; maar tog is daar nog hoop vir Israel in hierdie saak.  Laat ons dan nou ’n verbond met onse God sluit om al die vroue en wat uit hulle gebore is, weg te stuur volgens die raad van my heer en van die wat beef vir die gebod van onse God, en laat volgens die wet gehandel word” (Esra 10:2,3).

Hierdie verdrag het ʼn geestelike ommekeer in Jerusalem gebring sodat die Jode hul opnuut aan die ware God gewy en van mense afgeskei het wat ander gode aanbid het.  Esra was verheug:

En die priester Esra het opgestaan en vir hulle gesê: Julle was ontrou en het vreemde vroue getrou om die skuld van Israel te vermeerder.  Gee dan nou aan die HERE, die God van julle vaders, die eer en doen wat Hom behaag en sonder julle af van die volke van die land en van die vreemde vroue” (Esra 10:10,11).

Die hele herstelproses was na ongeveer drie maande afgehandel en die Jode se daadwerklike optrede nie strydig met Mal.2:16 se verbod op egskeiding nie. 

4.   Herstel

Die beeld van Israel as God se volk was besig om te herstel. Hulle sou hul nooit van ander volke kon onderskei indien hulle met volke wat nie in ʼn verbondsverhouding met die ware God gestaan het ondertrou het nie. Daarom is ondertrouery terstond gestaak. Al wat nog nie afgehandel was nie, was die herbou van die stadsmure.  Dit was belangrik want wat sou die wêreld van die volk van God dink as hulle in ʼn stad met vervalle mure gewoon het?

Esra is vir gelowiges ʼn voorbeeld van geestelike ywer, diensbaarheid aan God en een wat God se Woord as die hoogste gesagsbron geag het.  Daarbenewens staan hy ook uit as die een wat sy volk begeester het om hul eiesoortigheid te handhaaf.  

Wie eerbied vir homself het en aan volksgenote voorkeur gee omdat hulle sy volkswaardes vertolk, moenie van haat beskuldig word nie.  Niks het oud Israel soveel krag soos die suiwerheid van sy bloed gegee nie.   Daarenteen bedreig bloedvermenging God se geseënde andersheid en het die Bybel geen goeie woord vir bloedvermenging nie. 
ESRA

Yweraar vir bloedsuiwerheid

Ds. A.E van den Berg

Inleiding

Die Boek van Esra begin waar 2 Kronieke eindig met die koning van Persië wat ʼn bevelskrif uitgevaardig het dat al die Joodse bannelinge in sy ryksgebied na Jerusalem kon terugkeer.  God het in sy vrymagtigheid self ʼn heiden-koning gebruik om sy wil uit te voer.  So ook later vir Artasasta wat Esra na Jerusalem gestuur het om die Joodse godsdiens daar te laat herleef.  Artasasta het ook vir Nehemia met die opbou van die stadsmure van Jerusalem laat bystaan en eerbiedwaardigheid aan die stad van God verleen.   

Alle Joodse bannelinge het nie van die aanbod gebruik gemaak om terug te keer nie.  Baie van hulle is in Babel gebore, het goeie werk gehad en was derhalwe gemaklik met hul omstandighede.  Ander het weer te oud gevoel om ʼn nuwe begin te gaan maak en ook nie kans vir die bykans 1500 km reis gesien nie.    

Daar was ook Jode wat vir hul veiligheid gevrees het.  Hulle sou kosbaarhede by hulle hê en kon rowers ten prooi val:

“.... en die hand van onse God was oor ons, sodat Hy ons gered het uit die hand van die vyand en die wat ons voorlê op die pad” (Esra 8:31).

Baie Jode wou ook nie terugkeer nie omdat hulle met die plaaslike heidendom vermeng en ontrou aan God se riglyne vir die lewe was.   Hulle sou ʼn paar jaar later groot probleme kry soos in die Boek van Ester opgeteken is.  Die Jode wat wel teruggekeer het, was die vervulling van God se beloftes:

Want so sê die HERE: As eers sewentig jaar vir Babel verby is, sal Ek op julle ag gee en aan julle my goeie woord vervul om julle na hierdie plek terug te bring”(Jer.29:10).

1.   Teleurstelling

Toe Esra met ʼn afvaardiging in Jerusalem aankom om die Joodse godsdiens te laat herleef, was hy baie teleurgestel.  Baie van die Jode was ondankbaar met hul omstandighede. Hulle was vry maar glad nie bly nie.  Dit het Esra ontstel en op God alleen vir die herlewing vertrou.

Om die herlewing van stapel te stuur, het hy by een van die grootste probleme in Jerusalem begin - gemengde huwelike. Hy het dit in geen onduidelike taal veroordeel nie en die Jode aangesê om van hul volksvreemde vroue te skei en saam met kinders wat uit dié huwelike gebore is, weg te stuur:

“En toe dit klaar was, het die owerstes na my gekom en gesê: Die volk van Israel en die priesters en die Leviete het hulle nie afgesonder van die volke van die lande, wat hulle gruwels betref nie, naamlik van die Kanaäniete, Hetiete, Feresiete, Jebusiete, Ammoniete, Moabiete, Egiptenaars en Amoriete.  Want hulle het van húlle dogters vir hulleself en vir hul seuns geneem, sodat die heilige geslag hom met die volke van die lande vermeng het; en die owerstes en die leiers het in hierdie ontrou eerste die hand gehad” (Esra 9:1,2).

Die Wet het huwelike met heidene streng verbied:

“Jy mag jou ook nie met hulle verswaer nie — jy mag jou dogter nie gee aan sy seun, en sy dogter nie neem vir jou seun nie;  want hy sal jou seun van My afvallig maak, sodat hulle ander gode dien en die toorn van die HERE teen julle ontvlam en Hy jou gou verdelg”(Deutr.7:3,4). 

Gevolglik het die gemengde huwelike Esra erg ontstel:

En toe ek dit hoor, het ek my kleed en my mantel geskeur en van die hare van my hoof en my baard uitgepluk en verslae neergesit” (Esra 9:3). 

By geleentheid het Nehemia ook harde woorde oor dieselfde oortreding gehad:

Daarom het ek met hulle getwis en hulle gevloek en sommige van hulle geslaan en die hare uitgepluk en hulle by God besweer: Julle mag julle dogters nie aan hulle seuns gee en julle mag nie van hulle dogters vir julle seuns of julleself neem nie! Het Salomo, die koning van Israel, nie deur hulle gesondig nie?” (Neh.13:25,26).  

2.   Eiesoortigheid

Voordat die Israeliete Kanaän binne getrek het, het God hulle gewaarsku om hul eiesoortigheid onder die heidene te bewaar en ter wille van Hom sterk teen afgodery op te tree : 

“…hulle altare moet julle omgooi en hulle klippilare verbrysel en hulle heilige boomstamme omkap en hulle gesnede beelde met vuur verbrand.  Want jy is ’n volk heilig aan die Here jou God; jou het die Here jou God uitverkies om uit al die volke wat op die aarde is, sy eiendomsvolk te wees” (Deut.7:5,6).   

Salomo se ongeoorloofde huwelike met heiden-vroue het God so vertoorn dat Hy Israel in twee ryke laat skeur het.  Soos wat volksvreemde egverbintenisse Salomo van God vervreem het, vervreem gemengde huwelike nog steeds mense van Hom. Daar is min uitsonderings op hierdie reël!

3.   Afgodery

Gemengde huwelike is ʼn invalspoort vir afgodery.  Dit was een van die sondes wat Juda in ballingskap laat gaan het.  Daarom was Esra hewig ontsteld toe die  terugkerende Jode weer met dieselfde vuur gespeel het. Nadat hy baie ernstig met hulle gepraat het, het ʼn groep Jode berouvol na hom gekom en belowe om ʼn verdrag met God aan te gaan ten einde die saak reg te stel:

Toe het Segánja, die seun van Jéhiël, van die seuns van Elam, begin spreek en aan Esra gesê: Ons het ontrou gehandel teen onse God, dat ons vreemde vroue uit die volke van die land getrou het; maar tog is daar nog hoop vir Israel in hierdie saak.  Laat ons dan nou ’n verbond met onse God sluit om al die vroue en wat uit hulle gebore is, weg te stuur volgens die raad van my heer en van die wat beef vir die gebod van onse God, en laat volgens die wet gehandel word” (Esra 10:2,3).

Hierdie verdrag het ʼn geestelike ommekeer in Jerusalem gebring sodat die Jode hul opnuut aan die ware God gewy en van mense afgeskei het wat ander gode aanbid het.  Esra was verheug:

En die priester Esra het opgestaan en vir hulle gesê: Julle was ontrou en het vreemde vroue getrou om die skuld van Israel te vermeerder.  Gee dan nou aan die HERE, die God van julle vaders, die eer en doen wat Hom behaag en sonder julle af van die volke van die land en van die vreemde vroue” (Esra 10:10,11).

Die hele herstelproses was na ongeveer drie maande afgehandel en die Jode se daadwerklike optrede nie strydig met Mal.2:16 se verbod op egskeiding nie. 

4.   Herstel

Die beeld van Israel as God se volk was besig om te herstel. Hulle sou hul nooit van ander volke kon onderskei indien hulle met volke wat nie in ʼn verbondsverhouding met die ware God gestaan het ondertrou het nie. Daarom is ondertrouery terstond gestaak. Al wat nog nie afgehandel was nie, was die herbou van die stadsmure.  Dit was belangrik want wat sou die wêreld van die volk van God dink as hulle in ʼn stad met vervalle mure gewoon het?

Esra is vir gelowiges ʼn voorbeeld van geestelike ywer, diensbaarheid aan God en een wat God se Woord as die hoogste gesagsbron geag het.  Daarbenewens staan hy ook uit as die een wat sy volk begeester het om hul eiesoortigheid te handhaaf.  

Wie eerbied vir homself het en aan volksgenote voorkeur gee omdat hulle sy volkswaardes vertolk, moenie van haat beskuldig word nie.  Niks het oud Israel soveel krag soos die suiwerheid van sy bloed gegee nie.   Daarenteen bedreig bloedvermenging God se geseënde andersheid en het die Bybel geen goeie woord vir bloedvermenging nie. 
Opsoek na inligting?

 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 
 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 2114 gaste aanlyn