NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Om as kind van die HERE jou selfbeeld in perspektief te kry moet jy van jouself wegkyk en jou liefde vir jou naaste gee. Dit bring bevryding van jouself en jy word só 'n spieëlbeeld van Christus – geen beter beeld kan jy vra nie!

NG KERK, ADIEU!

ʼn Terugblik

Ds. A.E van den Berg

Inleiding

Ek is in November 1977 deur die NG kerk op Stellenbosch gelegitimeer en daarna in ʼn Kaapse voorstedelike gemeente bevestig. Ek was van jongs af lief vir die Gereformeerde omdat dit Bybelsbegrond was.  Daarbenewens moes ek dit ook dikwels teen charismatiese familielede verdedig.

Ek het van meet af aan met lidmate in die bediening te doen gekry wat tot die gevoelsgodsdienste aangetrokke gevoel het. Om die Gereformeerde leer aan hulle te verduidelik was loutere vreugde. 

Alles het in die bediening het voor die wind gegaan totdat winde van verandering in die vroeë 1980s in die NG kerk begin waai het. Wat as ʼn ligte bries begin het, sou al hoe sterker word totdat dit orkaansterkte bereik het.

Die Wes-Kaapse Sinode van 1983 was vir my ʼn wrede ontnugtering.  Ek het besef dat die NG kerk gaan ontspoor en my toekoms sal raak. Ek het sake nie daar gelaat nie en met vrysinnige kerklui in ʼn polemiek in Die Kerkbode betrokke geraak in ʼn poging om kerklui te laat besin.  Alles tevergeefs!

 

Die kerk was deur magte groter as syself geskaak en kon derhalwe nie met teologiese reddingstoerusting gered word nie. Vooraanstaande kerklui het openlik met die volksvyand geheul, die kerk op ʼn syspoor rangeer en lidmate opsetlik in die duister gehou.

Gevolglik moes ek ʼn gewigte besluit neem.  Die trein waarop ek was, het vir goed van rigting verander en om in die gangetjie in die teenoorgestelde rigting te hardloop,sou niks help nie.  Ek moes afklim en ʼn ander trein haal.  

Hierdie trein het in Junie 1987 aangekom.  Talle ontnugterde NG leraars het saam met my opgeklim. Ek het my band met die NG Kerk sonder enige gewetenswroeging verbreek en leraar in die Afrikaanse Protestantse Kerk (APK) geword.  Die NG kerk was uit my uit; nie anders om nie!

Die AP kerk het dieselfde leer as dit waaraan ek tydens my voorstelling as lidmaat en later met my legitimasie trou beloof het.  Ek het nooit aan die naam van die kerk maar aan die leer trou beloof en alle leer wat daarvan afwyk, te verwerp.  Die AP kerk was ʼn nuwe etiket om ʼn ou produken die NG kerk ʼn ou etiket om ʼn vreemde, nuweproduk.

1.   Verwarring

Die NG kerk se oproep om vernuwing sonder ʼn duidelike omskrywing daarvan het talle lidmate verwar. Desondanks was die meerderheid nie besorg oor die uitverkoop van beproefde kerkwaardes nie, etikette vertrou en die kerkleiding blindelings gevolg.

Die ontsporing van die NG kerk was ʼn bewys dat die land op ʼn rampspoedige staatkundige prysgawe afgestuur het.  Koppe sou getel in plaas van geweeg word!   Die gevolge van onverantwoordelike demokrasie het die NG kerk min geskeel.  Sy het die volksvyand gehelp, kerklui as “agente vir verandering” ingespan en nog voor die Nasionale Party op die afskaffing van apartheid aangedring.  She jumped the gun” soos die Engelse sou sê.

Pas na die vrylating van Nelson Mandela het ʼn NG Sinode hom tydens ʼn vooraf beplande besoek “Laat Heer u seën op hom daal” toegesing.  Dit was knoeiery! Suid-Afrika sou nooit deur ʼn vyandige militêre mag tot oorgawe gedwing word nie.  Daarvoor moes die reuse masjien van kerklike verraad ingespan word.  Die NG kerk sou egter nie die mynveld wat sy help opstel het, vryspring nie!

2.  Hindernisse net voor my vertrek

Kort voor my vertrek uit die NG kerk het sekere dinge begin hinder.  Die kerk het haar in ʼn polities korrek vertrapte wêreld tuisgevoel en haar eie reëls sonder die nodige Skriftuurlike begronding begin maak.  Ek wys baie kortliks op drie daarvan.

2.1  Vrou in die amp

Die toelating van vroue in kerkampe was die NG kerk se regstellende aksie op feministe se aanklag dat die Christendom te man georiënteerd is. Die Bybel sê baie duidelik dat die kerkamp ʼn regeer-amp is en derhalwe net vir mans beskore  (1 Tim.2:12).  Paulus vergelyk Christus se hoofskap oor die kerk met dié van die man oor die vrou (Efes.5).   Tydens ʼn Sinode het wyle dr. Kosie Gericke sterk beswaar teen dié voorgestelde beleidsverandering gemaak en gesê dat sy teologiese spiere nie sulke spronge kon maak nie!  

2.2  Nuwe Bybelvertaling

Die NG kerk se ingebruikname van ʼn Rooms-georkestreerde Bybelvertaling in 1983 het my gehinder.   Hierdie vertaling het ʼn paar jaar tevore ‘n aanvang geneem nadat die Rooms Kerk (RK) Protestantse kerke daartoe beweeg het om ʼn gemeenskaplike Bybelvertaling aan die hand van Roomse grondteks-manuskripte die lig te laat sien.  Gevolglik het die Nuwe Afrikaanse Vertaling die goddelose aap uit die vrome mou gelaat- die NG kerk het gemene sake met die RK gehad!

2.3   Ekumene en sigbare kerkeenheid

Tydens my bediening het die kerk se geneentheid tot die internasionale strewe na sigbare kerkeenheid, ekumene genoem, my verontrus. Dit was ʼn wurgketting wat in Rome gesmee is om Protestantse kerke mee te verwurg.

Die rol wat ekumeniese inmenging gespeel het, om ʼn skrikbewind in die land te vestig, kan nie ontken word nie.  Die universele liefdes-evangelie van versoening en vergifnis het die NG kerk in ʼn horisontale versoeningsmanie laat tol waarna sy haar vir plaaslike strukturele kerkeenheid begin beywer het.  En so het die Belhar-belydenis soos ʼn onafgeskilde turksvy in haar vrugteslaai beland wat na etlike dekades nog steeds nie afgeskil kon word nie!

3.  Hindernisse na my vertrek

3.1  Kindernagmaal

Na my vertrek het die afwaartse spiraal waarin die NG kerk haar bevind het, spoed vermeerder. In 1998 is op ʼn Sinode besluit om die nagmaal ook aan kinders te bedien ongeag of openbare geloofsbelydenis afgelê is. Daarmee het die NG kerk ʼn streep deur die suiwere bediening van die sakramente, een van die drie kenmerke van ʼn ware kerk, getrek. 

Kindernagmaal is van meet af aan in die kerkgeskiedenis met dwaalleer verbind.   Daarom het die apostels en eerste leraars dit nooit bedien nie.  Dis ʼn dwaling in die verlossingsleer en suiwer Rooms. Die NG kerk beskou dit egter as “uitstaande skuld” wat vereffen is!

3.3  Vreemde liturgiese invloede

Die NG kerk se geneentheid met die RK word ook duidelik in die opkikkering van haar eredienste met Roomse tradisies en simbole gesien.  Dit word as ʼn verruiming van die Gereformeerde liturgie aangebied - oëverblindery!  Lidmate neem dikwels aan eredienste deel. “Geseënd is hy wat in die Naam van die Here kom” sê die leraar met Nagmaal waarop die gemeente met “Hosanna!” antwoord.   As hy sê: “Verhef julle harte” antwoord die gemeente: “Ons verhef dit tot die Here”.  Dis onbeskaamd Rooms!

Verder word Roomse liturgiese gebruike soos die Agnus Dei en Kyrie Eleison in talle NG kerke gehoor.   Van hierdie gemeentes gebruik selfs ʼn rooster en handleiding vir Skriflesing wat geheel met die Revised Common Lectionary van die RK ooreenstem. 

Daarbenewens spreek die viering van Roomse heilige dae en kerse wat by die doop, belydenisaflegging, huwelike en begrafnisse gebrand word, duidelik van die NG kerk se verraad teen Protestantisme as sulks! 

3.4 Charismatiese invloede

In haar versaking van die suiwere Gereformeerde leer, vind die NG kerk ook aansluiting by Charismate wat uit huis uit nooit met die eenvoudige Evangelieboodskap tevrede is nie.  Hulle soek gedurig na “nuwe” waarhede en wag soos branderplankryers altyd vir die volgende golf.  

Die NG kerk se “gemakliker” atmosfeer, slenterdrag, nuwerwetse musiek en koffiehuisatmosfeer getuig van sterk charismatiese beïnvloeding.   Heilige stemming en ordelikheid verdwyn.

3.5  Wêreldraad van Kerke

Een van die grootste hindernisse is die NG kerk se aanklank by die eenheidswêreldgees met die alle-paaie-lei-na-die hemel leuen.  Dit het haar in 2016 weer lid van die Wêreldraad van Kerke (WRK) laat word, ʼn ekumeniese organisasie met ʼn bedenklike geskiedenis van die ondermyning van staatsgesag. Geen gelowige kan in hierdie geselskap tuis voel nie.  Desondanks beskou die NG kerk haar toetrede as die herstel van ’n eertydse fout.

3.6 Woordgesag

Die NG kerk se bewustelike minagting van die waarheid van God se Woord lê aan die wortel van haar ontsporing.  Gevolglik het sy die gesag om ʼn morele koers vir die samelewing aan te dui, verloor en leer dinge wat lynreg in stryd met in die Bybel is sonder om die spreekwoordelike oog te knip.

Geen kerk durf die Satan se bose werk vir hom doen deur vir lidmate te sê: “Het God regtig so-en-so gesê?” nie. Dis allermins die kerk se roeping om lidmate se vertroue in die Skrif te ondermyn en het ʼn kerk wat nie na God se Woord luister nie, niks om vir mense te sê nie!

Slot

Ek het geen berou oor my verlating van die NG kerk nie.  As ek verkeerd was, sou die Heilige Gees my van sonde oortuig het.  Hy het nie. Al wat ek na al die jare steeds betreur, is blinde lojaliteit wat my volk van die waarheid vervreem en lamlê!

NG KERK, ADIEU!

ʼn Terugblik

Ds. A.E van den Berg

Inleiding

Ek is in November 1977 deur die NG kerk op Stellenbosch gelegitimeer en daarna in ʼn Kaapse voorstedelike gemeente bevestig. Ek was van jongs af lief vir die Gereformeerde omdat dit Bybelsbegrond was.  Daarbenewens moes ek dit ook dikwels teen charismatiese familielede verdedig.

Ek het van meet af aan met lidmate in die bediening te doen gekry wat tot die gevoelsgodsdienste aangetrokke gevoel het. Om die Gereformeerde leer aan hulle te verduidelik was loutere vreugde. 

Alles het in die bediening het voor die wind gegaan totdat winde van verandering in die vroeë 1980s in die NG kerk begin waai het. Wat as ʼn ligte bries begin het, sou al hoe sterker word totdat dit orkaansterkte bereik het.

Die Wes-Kaapse Sinode van 1983 was vir my ʼn wrede ontnugtering.  Ek het besef dat die NG kerk gaan ontspoor en my toekoms sal raak. Ek het sake nie daar gelaat nie en met vrysinnige kerklui in ʼn polemiek in Die Kerkbode betrokke geraak in ʼn poging om kerklui te laat besin.  Alles tevergeefs!

Die kerk was deur magte groter as syself geskaak en kon derhalwe nie met teologiese reddingstoerusting gered word nie. Vooraanstaande kerklui het openlik met die volksvyand geheul, die kerk op ʼn syspoor rangeer en lidmate opsetlik in die duister gehou.

Gevolglik moes ek ʼn gewigte besluit neem.  Die trein waarop ek was, het vir goed van rigting verander en om in die gangetjie in die teenoorgestelde rigting te hardloop,sou niks help nie.  Ek moes afklim en ʼn ander trein haal.  

Hierdie trein het in Junie 1987 aangekom.  Talle ontnugterde NG leraars het saam met my opgeklim. Ek het my band met die NG Kerk sonder enige gewetenswroeging verbreek en leraar in die Afrikaanse Protestantse Kerk (APK) geword.  Die NG kerk was uit my uit; nie anders om nie!

Die AP kerk het dieselfde leer as dit waaraan ek tydens my voorstelling as lidmaat en later met my legitimasie trou beloof het.  Ek het nooit aan die naam van die kerk maar aan die leer trou beloof en alle leer wat daarvan afwyk, te verwerp.  Die AP kerk was ʼn nuwe etiket om ʼn ou produken die NG kerk ʼn ou etiket om ʼn vreemde, nuweproduk.

1.   Verwarring

Die NG kerk se oproep om vernuwing sonder ʼn duidelike omskrywing daarvan het talle lidmate verwar. Desondanks was die meerderheid nie besorg oor die uitverkoop van beproefde kerkwaardes nie, etikette vertrou en die kerkleiding blindelings gevolg.

Die ontsporing van die NG kerk was ʼn bewys dat die land op ʼn rampspoedige staatkundige prysgawe afgestuur het.  Koppe sou getel in plaas van geweeg word!   Die gevolge van onverantwoordelike demokrasie het die NG kerk min geskeel.  Sy het die volksvyand gehelp, kerklui as “agente vir verandering” ingespan en nog voor die Nasionale Party op die afskaffing van apartheid aangedring.  She jumped the gun” soos die Engelse sou sê.

Pas na die vrylating van Nelson Mandela het ʼn NG Sinode hom tydens ʼn vooraf beplande besoek “Laat Heer u seën op hom daal” toegesing.  Dit was knoeiery! Suid-Afrika sou nooit deur ʼn vyandige militêre mag tot oorgawe gedwing word nie.  Daarvoor moes die reuse masjien van kerklike verraad ingespan word.  Die NG kerk sou egter nie die mynveld wat sy help opstel het, vryspring nie!

2.  Hindernisse net voor my vertrek

Kort voor my vertrek uit die NG kerk het sekere dinge begin hinder.  Die kerk het haar in ʼn polities korrek vertrapte wêreld tuisgevoel en haar eie reëls sonder die nodige Skriftuurlike begronding begin maak.  Ek wys baie kortliks op drie daarvan.

2.1  Vrou in die amp

Die toelating van vroue in kerkampe was die NG kerk se regstellende aksie op feministe se aanklag dat die Christendom te man georiënteerd is. Die Bybel sê baie duidelik dat die kerkamp ʼn regeer-amp is en derhalwe net vir mans beskore  (1 Tim.2:12).  Paulus vergelyk Christus se hoofskap oor die kerk met dié van die man oor die vrou (Efes.5).   Tydens ʼn Sinode het wyle dr. Kosie Gericke sterk beswaar teen dié voorgestelde beleidsverandering gemaak en gesê dat sy teologiese spiere nie sulke spronge kon maak nie!  

2.2  Nuwe Bybelvertaling

Die NG kerk se ingebruikname van ʼn Rooms-georkestreerde Bybelvertaling in 1983 het my gehinder.   Hierdie vertaling het ʼn paar jaar tevore ‘n aanvang geneem nadat die Rooms Kerk (RK) Protestantse kerke daartoe beweeg het om ʼn gemeenskaplike Bybelvertaling aan die hand van Roomse grondteks-manuskripte die lig te laat sien.  Gevolglik het die Nuwe Afrikaanse Vertaling die goddelose aap uit die vrome mou gelaat- die NG kerk het gemene sake met die RK gehad!

2.3   Ekumene en sigbare kerkeenheid

Tydens my bediening het die kerk se geneentheid tot die internasionale strewe na sigbare kerkeenheid, ekumene genoem, my verontrus. Dit was ʼn wurgketting wat in Rome gesmee is om Protestantse kerke mee te verwurg.

Die rol wat ekumeniese inmenging gespeel het, om ʼn skrikbewind in die land te vestig, kan nie ontken word nie.  Die universele liefdes-evangelie van versoening en vergifnis het die NG kerk in ʼn horisontale versoeningsmanie laat tol waarna sy haar vir plaaslike strukturele kerkeenheid begin beywer het.  En so het die Belhar-belydenis soos ʼn onafgeskilde turksvy in haar vrugteslaai beland wat na etlike dekades nog steeds nie afgeskil kon word nie!

3.  Hindernisse na my vertrek

3.1  Kindernagmaal

Na my vertrek het die afwaartse spiraal waarin die NG kerk haar bevind het, spoed vermeerder. In 1998 is op ʼn Sinode besluit om die nagmaal ook aan kinders te bedien ongeag of openbare geloofsbelydenis afgelê is. Daarmee het die NG kerk ʼn streep deur die suiwere bediening van die sakramente, een van die drie kenmerke van ʼn ware kerk, getrek. 

Kindernagmaal is van meet af aan in die kerkgeskiedenis met dwaalleer verbind.   Daarom het die apostels en eerste leraars dit nooit bedien nie.  Dis ʼn dwaling in die verlossingsleer en suiwer Rooms. Die NG kerk beskou dit egter as “uitstaande skuld” wat vereffen is!

3.3  Vreemde liturgiese invloede

Die NG kerk se geneentheid met die RK word ook duidelik in die opkikkering van haar eredienste met Roomse tradisies en simbole gesien.  Dit word as ʼn verruiming van die Gereformeerde liturgie aangebied - oëverblindery!  Lidmate neem dikwels aan eredienste deel. “Geseënd is hy wat in die Naam van die Here kom” sê die leraar met Nagmaal waarop die gemeente met “Hosanna!” antwoord.   As hy sê: “Verhef julle harte” antwoord die gemeente: “Ons verhef dit tot die Here”.  Dis onbeskaamd Rooms!

Verder word Roomse liturgiese gebruike soos die Agnus Dei en Kyrie Eleison in talle NG kerke gehoor.   Van hierdie gemeentes gebruik selfs ʼn rooster en handleiding vir Skriflesing wat geheel met die Revised Common Lectionary van die RK ooreenstem. 

Daarbenewens spreek die viering van Roomse heilige dae en kerse wat by die doop, belydenisaflegging, huwelike en begrafnisse gebrand word, duidelik van die NG kerk se verraad teen Protestantisme as sulks! 

3.4 Charismatiese invloede

In haar versaking van die suiwere Gereformeerde leer, vind die NG kerk ook aansluiting by Charismate wat uit huis uit nooit met die eenvoudige Evangelieboodskap tevrede is nie.  Hulle soek gedurig na “nuwe” waarhede en wag soos branderplankryers altyd vir die volgende golf.  

Die NG kerk se “gemakliker” atmosfeer, slenterdrag, nuwerwetse musiek en koffiehuisatmosfeer getuig van sterk charismatiese beïnvloeding.   Heilige stemming en ordelikheid verdwyn.

3.5  Wêreldraad van Kerke

Een van die grootste hindernisse is die NG kerk se aanklank by die eenheidswêreldgees met die alle-paaie-lei-na-die hemel leuen.  Dit het haar in 2016 weer lid van die Wêreldraad van Kerke (WRK) laat word, ʼn ekumeniese organisasie met ʼn bedenklike geskiedenis van die ondermyning van staatsgesag. Geen gelowige kan in hierdie geselskap tuis voel nie.  Desondanks beskou die NG kerk haar toetrede as die herstel van ’n eertydse fout.

3.6 Woordgesag

Die NG kerk se bewustelike minagting van die waarheid van God se Woord lê aan die wortel van haar ontsporing.  Gevolglik het sy die gesag om ʼn morele koers vir die samelewing aan te dui, verloor en leer dinge wat lynreg in stryd met in die Bybel is sonder om die spreekwoordelike oog te knip.

Geen kerk durf die Satan se bose werk vir hom doen deur vir lidmate te sê: “Het God regtig so-en-so gesê?” nie. Dis allermins die kerk se roeping om lidmate se vertroue in die Skrif te ondermyn en het ʼn kerk wat nie na God se Woord luister nie, niks om vir mense te sê nie!

Slot

Ek het geen berou oor my verlating van die NG kerk nie.  As ek verkeerd was, sou die Heilige Gees my van sonde oortuig het.  Hy het nie. Al wat ek na al die jare steeds betreur, is blinde lojaliteit wat my volk van die waarheid vervreem en lamlê!

Opsoek na inligting?

 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1179 gaste aanlyn