NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

As 'goeie' kinders van die HERE het ons geleer om verdraagsaam te wees teenoor baie dinge. Ons moet egter vra of dit reg is om teenoor goddeloses verdraagsaam te wees. Vol passie roep Dawid in Ps 139 uit: "O God, as U tog maar die goddelose wou ombring! En julle manne van bloed, gaan van my af weg! Hulle wat arglistig teen U spreek, u Naam ydellik verhef – u teëstanders! HERE, sou ek dié nie haat wat vir U haat, en 'n afsku hê van dié wat teen U opstaan nie? Ek haat hulle met 'n volkome haat; vyande is hulle vir my!"

LEERLINGE IS NIE 'LEERDERS' NIE!

Leonard van der Dussen

Onderwys in Suid-Afrika val rond. Staatsonderwys misluk klaaglik, terwyl dieselfde staatsbestel kommunistiese beheer uitoefen oor alle onderwys met wetgewing, eensydige toepassing van wetgewing en deur Kurrikulum 2005 allerweë af te dwing en die outonomiteit en daarmee akademiese integriteit van tersiêre opleiding te ontneem.

Pogings in Afrikanergeledere om beter onderwys aan te bied, en om kinders uit die staat se kloue te hou, maak dikwels gebruik van aansprake op gereformeerde onderwys, calvinistiese grondslae en soortgelyke terminologie. Dit kan net volhoubaar wees as dit werklik doen en is wat dit sê.

Woordeskat en taalgebruik is in tye van rewolusie en gedurige verandering besonder belangrik. Jou woordeskat en die uitdrukkings wat jy gebruik en watter jy juis nie gebruik nie, sê aan watter kant jy staan. In rewolusietyd is daar verskeie kampe en standpunte, nie net twee netjies teenoorgestelde kante van vriend en vyand nie, en is dit des te belangriker om jou baie duidelik te onderskei wie en wat jy presies is en glo.

Dis jammer dat Latyn as vak so skaars geword het, en dat die aanleer van Europese derde tale dikwels as nutteloos afgemaak word: taalkennis maak mens geestelik weerbaarder teen die subtiele propaganda wat ons omring as jy taalstruktuur verstaan; tot en met die agtervoegsels.

Die relatiwisme van ons tyd (alles is maar so bietjie reg), en die vermyding van sterk beginsels om ‘n gemaklike sosiale lewe te kan hê, dra by tot luiheid in korrekte en doelgerigte taalgebruik.

Die woorde “leerling” en “leerder” mag nie as blote sinonieme hanteer word nie: die rewolusie hou van die woord “leerder” en die woord is gevaarlik vir christelike onderwys.

 

WOORDEBOEK

Die naslaan van die woorde “leerling” en “leerder” het ‘n resultaat opgelewer in die eenvoudige waarneming dat “leerder” ‘n 21ste eeuse woord is: effens ouer woordeboeke ken hierdie woord nie. In die vyfde uitgawe (2005) van die HAT, word “leerder” soos volg verklaar:

leer’der s.nw (-s) Persoon, student wat leer; veral aan ‘n skool; skolier, leerling.

In ‘n geskakeerde blokkie daaronder word die volgende aantekening gemaak: “Die vorm leerder word tans algemeen deur die onderwysdepartemente verkies bo leerling en skolier”.

Dieselfde woordeboek verklaar “leerling” soos volg:

leer’ling s.nw (-s) 1 Persoon wat van ‘n leermeester onderwys kry; vroeër veral gebruik om na skoliere te verwys; skolier; leerder. 2 Volgeling, aanhanger van iemand se leer: ‘n Leerling van Confucius, Gamaliël. 3 Iemand wat een of ander vak leer; vakleerling: Vroeër het ‘n skilder of beeldhouer se leerlinge saam met hom aan ‘n kunswerk gewerk.

Die kort definisie van “leerder” teenoor die ryker begripsveld van “leerling” beklemtoon eersgenoemde se beperktheid.

Volgens Van Schaik se verklarende Afrikaanse woordeboek (Kritzinger en Labuschagne, sewende uitgawe,
1980) beteken “leerling” die volgende:

leer-ling, -e, iem. wat onderwys ontvang, skolier, kind wat leer; aanhanger, volgeling; iem. wat hom vir ‘n bepaalde vak of beroep voorberei; –skap.

Die Tweetalige Woordeboek van Bosman, Van der Merwe en Hiemstra (agste uitgawe, 1984, sesde druk 1999, Pharos) ken nie die woord “leerder” nie, maar vertaal beide “learner” en “pupil” onder andere met “leerling”. Sy vertaling van “leerling”, is “pupil, scholar, student; disciple; learner; trainee; probationer”. Die vertalings van “pupil” het nog ‘n paar woorde in wat die gedagtes oor hoe mens ‘n kind in onderwys sien, stimuleer:

pup’il leerling, skolier; opvoedeling; onmondige, minderjarige; pleegkind, ….

Let veral op die byhaal van die begrip van onmondigheid.

Die woordspoor lei onder andere na “dissipel”, en die woordeboeke bring dit dadelik by volgelinge van Jesus. Van Schaik se verklarende Afrikaanse woordeboek is kort en duidelik daaroor:

dissi’pel, -s, leerling van Jesus; volgeling; –skap.

 

HOEKOM WAS ‘N NUWE WOORD NODIG?

Die woorde “leerder” en “leerling” word vandag uitruilbaar in Afrikaanse onderwys gebruik, terwyl “leerder” die oorhand oor “leerling” kry, omdat dit die onderwysdepartement se term is wat orals gebruik word en meestal klakkeloos gevolg word. Diegene wat dit as blote woordgebruik sonder verdere betekenis wil afmaak, moet die vraag antwoord hoekom daar dan ‘n nuwe woord in werking gestel is, en baie duidelik ten koste van ‘n bestaande, goed-gebruikte, bekende woord wat moeilik van een of ander politieke bagasie verdink kon word.

Die antwoord is dat dit deel is van die rewolusie. Dit is nie maar ‘n toevallige woordgebruik nie, maar ‘n bewustelike keuse wat pas by die kind-gesentreerdheid van Kurrikulum 2005, wat op sy beurt weer ‘n logiese inpas in die menseregte-vertrekpunt is; en uiteindelik die demokratiese manipuleerbare massaburger vorm uit wat ‘n individuele, gelowige kind moes gewees het.

Die humanis se onderwys moet die onderwys van die mens, uit die mens, vir die mens wees, en veronderstel ‘n mens wat uit homself goed is: hy wil leer, hy is van nature ‘n leerder, so word in valse dwaasheid veronderstel.

Die inbring van die woord “leerder” is ‘n wesentlike deel van die aanslag teen Christelike Afrikaneronderwys, in die rewolusie in Suid-Afrika om die spore van Christelikheid en die ware godsdiens wat God as Skepper bely en vandaar die wetenskap beoefen, uit te wis en te vervang met ‘n mens wat uit die niksheid sy eie begrip van die wetenskap probeer vorm. So mens wat verleë rondploeter in die niksheid, kan beheer word. So mens is nie vry in Christus nie.

 

BELYDENIS OOR DIE MENSLIKE NATUUR

Die Christen se onderwys moet die onderwysing in die weë van die HERE wees, vanuit die belydenis van Sondag 2 van die Heidelbergse Kategismus dat die mens alleen geneig is tot die kwaad: daarom moet hy geleer word, onderrig ontvang en ‘n volgeling wees, van sy ouers, van sy onderwyser, en natuurlik bo alles van Christus.

Die aanvaarding en gebruik van die nuwe woord “leerder”, het gevolge vir belydenis. Dit hou ‘n keuse in om te kies tussen humanisme en Christus. Daarby raak dit die roeping van volwassenes teenoor kinders, die benadering tot kinderopvoeding en die roeping van elke mens.

‘n Leerling is ‘n dissipel of volgeling en erken dus sy afhanklikheid van sy meerdere. Hy volg sy ouers, hy leer van sy onderwysers, hy word geleer om Christus te volg. Sy onderwys sien die kind se nood raak, naamlik dat hy onmondig is, en geleer moet word, dat as hy nie opgevoed en beteuel word nie, hy in sy onmondigheid sal bly.

Die betekenis van die woord leerling word beklemtoon in begrippe soos vakleerlingskap, waarin die leerling as onderhorige saam met die leermeester werk om die vak te bemeester. Dit geld ewe duidelik vir die leer van abstrakte vaardighede.

Een van die basiese besluite oor uitgangspunte waarvolgens kurrikulums en onderrigmetodes bepaal word, is of dit kind-gesentreerd moet wees, of vakgesentreerd. Die besinning hieroor word ongelukkig dikwels belemmer deur spitsvondighede wat die begrip “kind-gesentreerd” verwar met die vlakke en bevatlikheid waarop vakleerstof aangebied moet word. Met “kind-gesentreerd” word bedoel dat die onderwys volgens die kind se wil en regte aangebied word, teenoor ‘n aanbieding wat begin by watter kennis en vaardighede nodig is en dit dan struktureer met die noodsaak dat dit geleer moet word as primêre uitgangspunt, en nie die kind se gerief op die voorpunt nie.

Leerder-gesentreerde onderwys is menseregte gesentreerde onderwys. Kurrikulum 2005 is ‘n voorbeeld daarvan, waar die grondslae en doelwitte van die kurrikulum uitdruklik menseregte nastreef en opdwing ten koste van ‘n ootmoedige aanskouing van wat God geskep het, en om dit in eerbied te bestudeer en aan te leer. Die verder ironie is dat selfs net uit ekonomiese oogpunt, onderwys wat heeltyd net oor menseregte wil handel, die samelewing se wetenskaplike kennis en werksvermoë rampspoedig aftakel.

Christelike onderwys moet laasgenoemde ook dophou, naamlik dat sentimentele onderrig waar die onderrig van aardse wetenskap en tegniek geminag word in ‘n onderwys wat weer net op die Bybel en geloofsake fokus, ook verkeerd kan wees.

Die nuwe woord “leerder” dra in hom die wese van die humanistiese onderwys wat die huidige regering afdwing. Dit wys dat die onderwys van die nuwe Suid-Afrika soveel van vorige onderwys verskil dat ‘n nuwe woordeskat daarvoor nodig is, wat meer is as net leerder bv leerarea, fasiliteerder, deurlopende evaluering, portefeuljes. Sommige van die woorde is nie nuutskeppinge, maar is met nuwe betekenisse en gewigswaardes in die onderwys ingebring.

 

MENSEREGTE BOTS MET WETENSKAP

Afrika dryf menseregte hard sodat alles en almal by hulle “regte” moet aanpas. Blade Nzimande, tans minister van hoër onderwys en geruime tyd al sekretaris van die Kommuniste Party, het die Afrikaweergawe van kindgesentreerdheid in onderwys uitgespreek by ‘n hoëronderwysberaad: “Ons moet onskurrikulums en onderrigstrategieë egter aanpas by die studentebevolking wat ons het. Ons kan nie die jeug wat ons het iewers heen uitvoer en ander kry nie en ons gaan nie binnekort ‘n radikaal ander soort student kry nie” (Beeld, “Verplig Afrika-taal hiér – Nzimande”, bl 4, 23 April 2010). Dieselfde berig gaan voort: “Hy meen die kurrikulum moet op die studente se behoeftes ingestel wees sonder om akademiese standaarde te verlaag”. As jy onderwys van die student se kant af benader, het jy inderdaad “leerders” nodig wat leer wat hulle kan en wat hulle wil, en nie “leerlinge”, wat opsien na die leermeester en leer wat die die wetenskap eis geleer moet word nie, en waarin daar noodwendig dan ongelykheid ontstaan in die mate waarin verskillende individue die onderskeie vakke bemeester.

Die gevaar van die kommunistiese Afrika-ingesteldheid, is dat dit behalwe vir on-Bybelse ingesteldhede wat die mens voorop stel, in die gewone aardse sin ekonomiese en sosiale rampspoed veroorsaak namate die gelykmaking intree en kwalifikasies – wat selfs universiteitsgrade insluit – sommer net uitgedeel word, pleks dat kennis en vaardigheid vermeerder.

 

OPTREDE

Ontledings of waarskuwings is een ding. Wat om daaromtrent te doen, is ‘n ander saak. Die woord “leerder” is taal van die rewolusie, van die die humanis, en is vreemd in die protestantse Afrikaner se Afrikaans. Dit is betreurenswaardig dat dit met enkele uitsonderings deur Afrikaners gewoon oorgeneem is, en Afrikaanse onderwysers in daardie begripsvorming opgelei word.

Dit is teken van papheid en verwardheid dat die taal van die rewolusie so min weerstand kry, en deur gelowiges maar opgeneem word. Die argument dat dit maar net ‘n ander woord vir leerling is, gaan nie op nie – nie in die konteks van die hele menseregte-beskouing waarmee saam die woord funksioneer nie. Dis onverstaanbaar dat selfs gereformeerdes wat baie moeite doen vir die daarstel van eie leermateriaal, die woord geabsorbeer het.

Die eerste stap daarteen verg nie baie moed of moeite nie: hou op om die woord te gebruik. Verwys in gesprekke, in omsendbriewe en in onderwyssake deurgaans na “leerling”.

Ons laat toe dat die taal Afrikaans, wat tot nog toe ‘n taal was wat gevorm het en gekoester is om veral die Bybel en gereformeerde belydenis te kan uitdruk, nou deur humaniste en kommuniste vervorm word as maar net nog ‘n taal van die wêreld en die mens.

Die weerstand teen uitkomsgebaseerde onderwys is oppervlakkig en ongeloofwaardig as woordeskat soos “leerder” aanvaar word, aangesien leerder ‘n regstreekse uitdrukking is van dit wat uitkomsgebaseerde onderwys beoog, naamlik ‘n kind-gesentreerde onderwysraamwerk, wat die kind se gerief en die veronderstelling dat die kind eintlik goed is en vanself wil leer, as uitgangspunt neem.

Christelike onderwys en “leerders” gaan nie saam nie. Kies jou woorde versigtig en wees bereid om aan jou woordeskat gemeet te word oor waar jy jou skaar: by die menseregte of by die erkenning dat mense nie gelyk is nie, nie goed is nie en die leermeesters as leerlinge moet volg.

 

Opsoek na inligting?

 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1197 gaste aanlyn